Viac trvalej udržateľnosti, viac inovácií

Náš nový program trvalej udržateľnosti

Spoločnosť tesa ako jedna z popredných svetových spoločností v oblasti technológie lepenia dokáže veľké veci a zároveň unesie veľkú zodpovednosť.

Čo pre nás znamená trvalá udržateľnosť

Trvalú udržateľnosť vnímame v prvom rade ako príležitosť. Vyzýva nás, aby sme vždy mysleli niekoľko krokov dopredu a nikdy sa neuspokojili so statusom quo. Dokonalým príkladom takého prístupu sú naše výrobky a výrobné procesy. Z nášho pohľadu spája inovatívny produkt najvyššiu úroveň kvality a výkonu s nízkou ekologickou stopou. Chceme, aby mali naše výrobky čo najmenší negatívny vplyv na globálne výzvy, ako sú zmena klímy a nedostatok zdrojov, a to počas celého ich životného cyklu. Zaviedli sme opatrenia na neustále zvyšovanie našej energetickej účinnosti, aby sme dosiahli naše ciele v oblasti trvalej udržateľnosti. Jedným z našich cieľov je klimatická neutralita do roku 2050. Ak chceme pokračovať na dobrej ceste a dosiahnuť tento cieľ, musíme uprednostňovať obnoviteľnú energiu. V súčasnosti testujeme alternatívne materiály, ktoré sa dajú použiť v našich výrobkoch.

Spoliehame sa aj na nápady a odbornosť našich zamestnancov. Spoločnosť tesa preto robí všetko, aby zaistila bezpečné, zdravé a atraktívne pracovné prostredie a vytvárala priestor pre inovácie.

Spoločnosť tesa má pobočky vo viac ako 100 krajinách a výrobnú sieť na takmer všetkých kontinentoch. Vďaka nášmu širokému dosahu upriamujeme pozornosť aj na tých, ktorí pracujú v hodnotovom reťazci našej spoločnosti, a to zabezpečením spravodlivých pracovných podmienok a dodržiavaním miestnych pracovných zákonov a ľudských práv.

Agenda trvalej udržateľnosti spoločnosti tesa

Náš nový program trvalej udržateľnosti je neoddeliteľnou súčasťou našej obchodnej stratégie a pokrýva tri oblasti v súvislosti so životným prostredím, zákazníkmi a spoločnosťou a sedem oblastí zamerania. V každej kategórii sme si zadefinovali strednodobé a dlhodobé ciele.

Naše oblasti pôsobenia

For Our Environment
Životné prostredie
Globálna komunita si stanovila za spoločný cieľ obmedzenie nárastu globálnej priemernej teploty maximálne o 1,5 Celzia.

V spoločnosti tesa sa chceme pričiniť o dosiahnutie tohto cieľa a zmiernenie následkov zmeny klímy. Za posledné dve desaťročia sme toho už dosiahli veľa. Ako spoločnosť sme napríklad v roku 2019 znížili emisie CO2 našich konečných výrobkov o 48 percent na tonu konečného produktu v porovnaní s rokom 2001. V rámci programu trvalej udržateľnosti sme si teraz vytýčili nové ambiciózne ciele v týkajúce sa ochrany klímy.

Our Focus Our Customers
Zákazníci
Bez ohľadu na to, či hovoríme o priemyselných a obchodných partneroch alebo o spotrebiteľoch, chceme našich zákazníkov podporiť v tom, aby sa zameriavali na trvalú udržateľnosť.

Preto je naším poslaním ponúknuť im vysokokvalitné výrobky a zanechávať lepšiu environmentálnu stopu.

For Employees and Society
Spoločnosť
Spoločnosť tesa je špeciálna vďaka ľuďom, ktorí v nej pracujú.

Chceme byť atraktívny zamestnávateľ dnes aj v budúcnosti. Preto musíme zabezpečiť, aby naše obchodné vzťahy v celom dodávateľskom reťazci spĺňali ekologické, sociálne a etické štandardy. Náš záväzok voči spoločnosti siaha aj za hranice našich každodenných obchodných operácií. Aktívne propagujeme vzdelávacie projekty, ktoré podporujú budúcich inovátorov a budúce generácie. 

Veľa cieľov do roku 2025

V rámci programu trvalej udržateľnosti sme prijali ciele, ktoré chceme dosiahnuť do roku 2025. V súčasnosti pracujeme na definovaní ďalších cieľov a zaznamenávame konkrétne čísla na meranie nášho pokroku. O najnovších cieľoch vás budeme informovať tu a v správach o trvalej udržateľnosti spoločnosti tesa.

Kľúčové ciele na nasledujúcich päť rokov:

  1. Absolútne zníženie emisií CO2 súvisiacich so spotrebou energie (rozsah 1 a 2) o 30 percent v porovnaní s rokom 2018.
  2. Výrazné zvýšenie predaja trvalo udržateľných výrobkov a dosiahnutie toho, aby boli obaly v budúcnosti trvalo udržateľnejšie.
  3. Nulový výskyt pracovných úrazov a maximálna účinnosť a hospodárnosť.

Spoločnosť tesa a ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN

Sedemnásť cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja slúži ako dôležité kritérium pre prácu spoločnosti tesa na trvalej udržateľnosti. Tieto ciele nám pomáhajú zosúladiť naše operácie a produkty s globálnou agendou, a tak prispievajú k trvalo udržateľnejšiemu rozvoju. 

tesa and the UN Sustainable Development Goals

Aké sú ciele trvalo udržateľného rozvoja?

Sedemnásť cieľov trvalo udržateľného rozvoja tvorí jadro „Agendy 2030“, globálneho akčného plánu pre trvalo udržateľný rozvoj. V septembri 2015 ich prijalo 193 hláv štátov a vlád na samite OSN v New Yorku. Popri angažovanosti v politike a občianskej spoločnosti sa od firiem vyžaduje, aby sa podieľali aj na realizácii týchto cieľov.

Naše opatrenia osobitne podporujú tieto ciele trvalo udržateľného rozvoja:

  • rovnosť pohlaví
  • cenovo dostupná a čistá energia
  • dôstojná práca a hospodársky rast
  • zodpovedná spotreba a výroba
  • mier, spravodlivosť a silné inštitúcie
SDG Englisch
Sustainability-Governance

Trvalá udržateľnosť v rámci spoločnosti tesa

Do našich základných procesov a obchodného modelu sme pevne zakomponovali aj trvalú udržateľnosť. Navyše sme vytvorili zodpovedajúcu organizačnú štruktúru a definovali zodpovednosť ako medzifunkčnú úlohu v rámci skupiny.

Výbor pre trvalú udržateľnosť bol zriadený, aby riadil naše aktivity v tejto oblasti, a je zodpovedný za rozhodovací proces.

Tento výbor zasadá každý štvrťrok a tvoria ho manažéri z rôznych oddelení. Predsedá mu člen správnej rady.

Plánovanie a koordináciu našich iniciatív preberá oddelenie trvalej udržateľnosti, zatiaľ čo za realizáciu opatrení sú zodpovedné oddelenia, regióny a pridružené spoločnosti.

Zodpovednosť si vyžaduje dôveru

Chceme, aby nás všetci, ktorí s nami spolupracujú (napríklad naši zamestnanci aj partneri), považovali za dôveryhodných a spoľahlivých. Základom na vytvorenie pevných vzťahov je plnenie príslušných zákonov a predpisov, a preto sme zaviedli systém riadenia zhody. Tento systém bol nastavený tak, aby všetci zamestnanci, manažéri a výbory spoločnosti tesa dodržiavali príslušné právne predpisy a zásady spoločnosti. V oblasti dodržiavania predpisov zohráva dôležitú úlohu aj kódex správania spoločnosti tesa. Vychádza z desiatich princípov Globálneho paktu OSN a slúži ako všeobecný a záväzný kódex správania pre všetkých pracovníkov, ktorí sú spojení so spoločnosťou tesa.

Welt-illustration_201027_V5

Our Commitment to Sustainability
Trvalá udržateľnosť
Náš záväzok k trvalej udržateľnosti
Prečítajte si viac
Our Focus Our Customers
Zákazníci
Naše zameranie – Naši zákazníci
Prečítajte si viac
For Our Environment
Životné prostredie
Ochrana životného prostredia
Prečítajte si viac
For Employees and Society
Spoločnosť
Pre zamestnancov a spoločnosť
Prečítajte si viac
svet sa otepľuje
Trvalá udržateľnosť
Firemná ambícia 1,5 °C – Zapojíme sa!
Prečítajte si viac