For Employees and Society

Náše závazky vůči společnosti

Pro zaměstnance a společnost

Podporujeme naše zaměstnance v celém hodnotovém řetězci a zapojujeme se do projektů na podporu mladých talentů.

Zaměření na zaměstnance

Z hlediska dlouhodobého úspěchu jsou zaměstnanci tou nejcennější komoditou společnosti tesa. Proto vytváříme pracovní prostředí, ve kterém mohou vznikat inovativní nápady a které je formováno respektem, rovností a bezpečností.

Focus on Employees
our goal vision zero_CZ

Zdraví a bezpečnost

Bezpečnost zaměstnanců je pro nás nejvyšší prioritou, zejména pokud jde o naše cenné zaměstnance ve výrobě. Přitom platí, že i jedna nehoda je příliš. Cíl snížit počet pracovních úrazů na nulu jsme zakotvili v našem hlavním principu VISIONZER[O]. Míra výskytu pracovních úrazů ve společnosti tesa je v současné době výrazně pod německým průměrem v tomto sektoru. Na každý milion odpracovaných hodin evidujeme 1,6 úrazu, které v roce 2019 vedly ke třem a více dnům pracovní neschopnosti.

                                         

Kromě zákonných předpisů tvoří základ našeho systému řízení bezpečnosti práce naše podnikové směrnice (Occupational Safety Guidelines). Na základě těchto směrnic přijímáme konkrétní opatření ke snížení rizik a zvýšení bezpečnosti na pracovišti. Jedním z příkladů je aplikace Safety Tour, která pracovníkům ve výrobě usnadňuje provádění kontrol SOS (SOS = Safety, Order, Sanitation).

                                         

Zároveň aktivně podporujeme zdraví a pohodu našich zaměstnanců. Systém zdravotní péče ve společnosti tesa zahrnuje nabídky pro fitness i relaxaci, nabízí řadu preventivních prohlídek a podporuje zdravou výživu.

tesa training

Podpora rozvoje zaměstnanců

Jak obstát v boji o vysoce kvalifikované zaměstnance? A jak si zaměstnance udržet? Společnost tesa nabízí celou řadu výhod – od individuálních vzdělávacích programů a rekvalifikačních kurzů až po atraktivní možnosti profesního rozvoje a dobrou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

                                         

Naším cílem je podporovat firemní kulturu, která klade důraz na výkon, týmovou práci, mezifunkční spolupráci a internacionalizaci. Mezi naše hlavní priority v této oblasti patří rozvoj vedoucích pracovníků a plánování kariéry. Náš Management Development Program si klade za cíl podněcovat vedoucí týmů a manažery k dalšímu rozvoji dovedností a je jedním z mnoha nástrojů na podporu rozvoje zaměstnanců ve společnosti tesa.

                                         

Dovednosti, které jsou pro nás obzvláště důležité, jsou shrnuty v našich devíti klíčových kompetencích. Tvoří základ naší práce v oblasti lidských zdrojů a jsou aplikovány na všechny naše nástroje pro HR. Hrají také důležitou roli při hodnocení kompetencí. V rámci tohoto rozvojového programu se talentovaní jedinci mohou zúčastnit různých profesních aktivit a cvičení. Následně obdrží individuální zpětnou vazbu na základě našich klíčových kompetencí. Cílem je určit silné stránky a potenciál jednotlivých kandidátů a podpořit jejich kariérní postup ve společnosti.

                                         

Dále je pro nás důležité, aby zaměstnanci měli možnost změnit profesi v rámci společnosti. Právě za tímto účelem vznikl model tesa X-perience, který například zaměstnancům s vysokou úrovní produktových znalostí umožňuje získat zkušenosti v oblasti péče o zákazníky.

                                         

Nabízíme také komplexní školení a možnosti profesního rozvoje, které jsou uzpůsobeny potřebám společnosti a pokrývají širokou škálu dovedností a cílových skupin.

Spravedlivé podmínky pro všechny

Naše výrobky často urazí dlouhou cestu, než dorazí ke dveřím zákazníka. Náš hodnotový řetězec pokrývá několik kontinentů a zahrnuje mnoho jedinců, kteří pro nás pracují přímo i nepřímo. Za každého z nich neseme odpovědnost. Proto se zasazujeme o spravedlivé pracovní podmínky a dodržování lidských práv v celém našem hodnotovém řetězci. Za tímto účelem úzce spolupracujeme s našimi partnery a zaměřujeme se na hodnocení dodavatelů.

                                         

Základem pro tuto práci je náš kodex chování a kodex chování pro dodavatele, které stanovují základní pravidla chování pro naše zaměstnance, dodavatele a obchodní partnery.

Our Strategy for the Future
Awards and Ratings
Awards and Ratings

Prokazatelné úspěchy v oblasti udržitelnosti

V roce 2020 jsme se opět zúčastnili hodnocení udržitelnosti EcoVadis a za své úspěchy v této oblasti jsme získali stříbrnou medaili, což je v našem odvětví nadprůměrný výsledek. EcoVadis je renomovaná platforma pro hodnocení společností s globálními dodavatelskými řetězci. Analyzuje a hodnotí zásady, opatření a výsledky společností v oblasti životního prostředí, pracovních postupů, lidských práv, etiky a odpovědného nákupu.

V polovině roku 2020 jsme také zahájili program udržitelnosti pro naše dodavatele. V rámci první kampaně jsme vyzvali 50 našich nejlepších dodavatelů, aby se zúčastnili hodnocení udržitelnosti EcoVadis a podělili se s námi o své výsledky. V následujících letech bychom k účasti rádi vyzvali ještě více dodavatelů. 

80 %

přímých nákupů

Do roku 2025 má 80 procent našich přímých nákupů připadat na dodavatele, kteří se zúčastnili hodnocení udržitelnosti, jako je EcoVadis.

Podporujeme novou generaci talentovaných odborníků

Již Albert Einstein věděl, že „problémy nelze vyřešit stejným způsobem myšlení, který je vytvořil“. Místo toho potřebujeme čerstvé nápady a mladé lidi, kteří budou schopni čelit budoucím problémům.

                                         

Naším cílem je podpořit mladé talenty a poskytnout jim přístup k oborům STEM (věda, technika, informatika a matematika) a klíčovým technologiím budoucnosti. Tématem, které je pro nás obzvláště důležité, je nastavení rovných podmínek pro všechny. V rámci této činnosti podporujeme například vzdělávací iniciativy, které mají za úkol vzbudit u žen zájem o obory STEM.

                                         

Promoting the Next Generation of Innovative Minds

Iniciativa pro přírodní vědy a technologie (NAT)

Jednou z iniciativ, na kterých se společnost tesa podílí, je NAT (Initiative für Naturwissenschaft und Technik gGmbH), která propojuje školy v Hamburku a Norderstedtu s univerzitami, vysokými školami a společnostmi, které se zabývají technologiemi. Cílem iniciativy NAT je poskytnout mladým lidem širokou škálu informací o různých profesních oborech. Příkladem může být iniciativa NAT mint:pink, která se zaměřuje na posílení postavení dívek, nebo mint.match, jejímž úkolem je spojovat absolventy středních škol s angažovanými přírodovědci.

Pomáháme i v krizi

Naše společenská angažovanost zahrnuje také finanční podporu charitativních organizací. Od začátku pandemie koronaviru věnovala společnost tesa dary mimo jiné organizacím Lékaři bez hranic a Save the Children. Organizaci Lékaři bez hranic jsme věnovali jeden milion eur, což je jeden z největších finančních darů v její historii. Tyto peníze půjdou přímo do globálního krizového fondu Lékařů bez hranic a budou použity k poskytnutí rychlé a účinné pomoci tam, kde je to nejvíce zapotřebí.

                                         

Pod heslem „Vzdělávání spojuje. Všude spolu.“ se organizace Save the Children a společnost tesa zabývají tématem nerovnosti ve vzdělávání, která zejména v období pandemie výrazně zasahuje do života sociálně znevýhodněných dětí. Darem jednoho milionu eur jsme podpořili vybrané projekty organizace Save the Children v šesti zemích – Vietnamu, Číně, Indii, Mexiku, Itálii a Německu.

One of the main priorities for MSF is the safety of health workers, and that is why all the staff must follow strict protocols in terms of safety and security

Více o udržitelnosti

Our Commitment to Sustainability
Udržitelnost
Náš závazek k udržitelnosti
Číst dále
Our Focus Our Customers
Zákazníci
Zákazníci ve středu pozornosti
Číst dále
Our Strategy for the Future
Strategie
Větší udržitelnost, více inovací
Číst dále
For Our Environment
Životní prostředí
Chráníme životní prostředí
Číst dále
svět se otepluje
Udržitelnost
Business Ambition for 1.5° C – Nestojíme stranou!
Číst dále
Save the Children
Udržitelnost
Zachraňte děti!
Číst dále
Jednou z hlavních priorit Lékařů bez hranic je bezpečnost zdravotnického personálu, a proto musí všichni zaměstnanci dodržovat přísná bezpečnostní pravidla
Udržitelnost
Boj proti koroně
Číst dále