Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti tesa tape s.r.o. se sídlem Praha 5, Walterovo náměstí 329/3, PSČ 158 00 IČ: 27112039, DIČ: CZ27112039 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka č. 97122

Článek I.: PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) vypracované ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tvoří nedílnou součást veškerých obchodních smluv o dodávkách zboží uzavíraných mezi společností tesa tape s.r.o., IČ: 27112039, se sídlem Praha 5, Walterovo náměstí 329/3, PSČ 158 00 jakožto prodávajícím (dále jen „prodávající“) a obchodním partnerem jakožto kupujícím (dále jen „smlouva“). Veškeré změny těchto obchodních podmínek vyžadují písemnou formu, a to pod sankcí neplatnosti. Pro vyloučení pochybností smlouva vždy zahrnuje i tyto obchodní podmínky, a to v rozsahu, v jakém není dle výslovných ujednání smlouvy sjednáno jinak.

1.2. Obchodní podmínky kupujícího se tímto výslovně vylučují. 

Článek II.: OBJEDNÁVKA A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, VZNIK SMLOUVY

2.1. Kupující je povinen požadované zboží u prodávajícího objednat. V první objednávce je kupující povinen poskytnout prodávajícímu následující údaje: (i) obchodní firmu kupujícího dle obchodního rejstříku, (ii) sídlo kupujícího, (iii) místo plnění (tj. místo dodání, dodací adresu, případně dodací adresy), (iv) číslo skladu a otevírací hodiny skladu, (v) kontaktní osoba její telefonní číslo, (vi) adresu kupujícího, pokud se liší od adresy v obchodním rejstříku, (vii) korespondenční adresu – příjemce faktury (pokud se liší od adresy v obchodním rejstříku), (viii) e-mailovou adresu pro zasílání faktur, (ix) číslo bankovního účtu kupujícího. Změnu kteréhokoli z těchto údajů je kupující povinen bezodkladně písemně sdělit prodávajícímu. Objednávka kupujícího musí mít písemnou formu a musí být učiněna oprávněnou osobou; objednávka musí vždy obsahovat následující údaje: (i) přesná specifikace zboží (číselný kód prodávajícího, tzv. NART výrobku a množství), (ii) jednotková cena zboží a celková cena zboží (s uvedením DPH) v rozsahu nejméně minimální hodnoty objednávky (v případě, že celková cena zboží nedosáhne minimální hodnoty objednávky, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu obchodní přirážku za dopravu dle aktuálního ceníku prodávajícího), (iii) termín dodání zboží, (iv) místo plnění (tj. místo dodání zboží s tím, že nebude-li v příslušné objednávce uvedeno jiné místo plnění, je místem plnění sídlo kupujícího) včetně uvedení kontaktní osoby kupujícího, (v) číslo objednávky a datum jejího vystavení. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody, které mu vzniknou předáním chybných či neúplných údajů týkajících se přepravy, balení či jiných dispozic, které kupující prodávajícímu sdělí. Odpověď kupujícího k nabídce (objednávka kupujícího) s dodatkem nebo odchylkou, která byť i jen nepodstatně mění podmínky nabídky prodávajícího, nemůže vést k uzavření smlouvy, vyjma případu, kdy prodávající takovouto objednávku následně výslovně písemně potvrdí. Nabídka prodávajícího se nestane závaznou jinak, než písemným přijetím celého obsahu nabídky kupujícím bez jakýchkoli obsahových změn, dodatků či odchylek. Minimální hodnota objednávky je nejméně 10.000,- Kč bez DPH, resp. 400 EUR bez DPH („minimální hodnota objednávky“); pro případ, že celková cena zboží v dílčí objednávce nedosáhne alespoň výši minimální hodnoty objednávky, je kupující povinen prodávajícímu uhradit obchodní přirážku za dopravu ve výši dle aktuálního ceníku prodávajícího.

Prodávající výslovně upozorňuje, že pro každý typ zboží je prodávajícím stanoveno minimální objednací množství. Menší než minimální objednací množství od jednoho typu zboží nelze dodat.

2.2. Smlouva je uzavřena okamžikem písemného potvrzení (akceptace) objednávky prodávajícím. Za účelem vyloučení všech pochybností strany se výslovně uvádí, že prodávající není povinen objednávku akceptovat/potvrdit. Potvrdí-li prodávající objednávku pouze co do části objednaného množství nebo jen některých položek zboží, má se za to, že je dílčí smlouva uzavřena pouze v tomto částečném rozsahu. Předmětem plnění dle smlouvy je dodávka zboží uvedeného v prodávajícím potvrzené objednávce. Potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, která obsahují podstatné změny oproti původní objednávce, jsou považována za přijatá ze strany kupujícího, pokud nebyla kupujícím odmítnuta do tří pracovních dnů ode dne obdržení potvrzení objednávky kupujícím.   

2.3. Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a výslovně je přijímá. Uzavřením smlouvy kupující potvrzuje, že se se zněním těchto obchodních podmínek seznámil, že si znění těchto obchodních podmínek přečetl, a že žádné z jejich ustanovení nepovažuje za takové, které by nemohl rozumně očekávat.

2.4. Předpokládané prodeje („forecasty“): Požaduje-li kupující, aby pro něj prodávající držel dostatečnou skladovou zásobu některých položek, je povinen na tyto položky předkládat prodávajícímu rámcovou prognózu celkového prodeje vždy na 3 měsíce dopředu (tzv. „forecasty“), a to před první objednávkou a dále při každé změně forecastu. Byť jsou forecasty nezávazné, jsou s nimi spojena práva a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek, jakož i z platných právních předpisů.

2.5. Jestliže nebude objednávka kupujícího dostatečně specifikovaná nebo bude obsahovat nesprávné údaje či jiné vady, prodávající je oprávněn ji kupujícímu vrátit ve lhůtě 2 dnů ode dne jejího obdržení s uvedením výhrad. Na základě výhrad prodávajícího bude kupujícím bezodkladně vystavena nová (upravená) objednávka.

2.6. Všechny objednávky je kupující povinen zasílat poštou do sídla prodávajícího anebo v elektronické podobě na adresu: objednavky.prague@tesa.com

Článek III.: MÍSTO, TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

3.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží do místa plnění (tj. místo dodání), kterým je sídlo kupujícího, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k němu.

3.2. Jestliže kdykoliv po uzavření smlouvy nabude prodávající odůvodněnou obavu, že kupující nesplní řádně nebo včas svůj závazek k odběru zboží nebo úhradě kupní ceny, zejména z důvodu existence závazků po splatnosti či platební neschopnosti kupujícího, je prodávající oprávněn odepřít dodání zboží, a to až do okamžiku, než mu bude kupujícím poskytnuto takové zajištění úhrady kupní ceny, které bude prodávající považovat s ohledem na nastalou situaci za dostatečné.

3.3. Smluvní strany sjednávají dodací podmínku DAP (Česká republika) dle INCOTERMS 2020. Místem určení je vždy místo dodání. Kupující se zavazuje zboží převzít, prohlédnout a seznámit se s jeho stavem v okamžiku jeho dodání a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží. Prodávající je oprávněn plnit dodávky i formou částečných dodávek (částečné plnění); kupující je tak povinen zboží převzít i v případě, že bude dodána pouze jeho část. Při předání zboží je kupující povinen písemně potvrdit jeho převzetí na dodacím listě.

3.4. Termín dodání: Termín dodání zboží určuje prodávající kupujícímu rozdílně pro (i) skladové položky a (ii) zboží mimo skladové položky, a to následovně:

3.4.1. Termín dodání skladových položek zboží (tj. položky zboží, jež spadají do objemu forecastu kupujícího) je stanoven nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od data uzavření dílčí smlouvy. Přesné datum dodání zboží oznámí prodávající kupujícímu alespoň 1 pracovní den předem, telefonicky nebo e-mailem na kontaktní osobu uvedenou v objednávce.

3.4.2. Termín dodání pro zboží mimo skladové položky (tj. položky zboží, jež nespadají do forecastu) je stanoven nejpozději do dvou (2) měsíců od data uzavření dílčí smlouvy. Přesné datum dodání zboží oznámí prodávající kupujícímu alespoň 1 pracovní den předem, telefonicky nebo e-mailem na kontaktní osobu uvedenou v objednávce.

3.4.3. Termín dodání zboží může být sjednán i na základě konkrétní nabídky prodávajícího a její následnou akceptací písemnou objednávkou ze strany kupujícího bez jakýchkoli obsahových změn, dodatků či odchylek.

3.5. Je-li splnění dodávky vázáno na úkon ze strany kupujícího a jeho součinnost, je prodávající povinen splnit smlouvu až poté, kdy kupující splní dohodnuté podmínky nebo poskytne prodávajícímu potřebnou součinnost. Pro případ, že kupující neposkytne součinnost s odevzdáním předmětu koupě (součinnost při převzetí) či nepřevezme zboží v souladu s touto smlouvou, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náhradu veškerých nákladů, zejména nákladů v souvislosti s odesláním a doručením předmětu koupě, jakož i veškeré škody, kterou mu způsobí porušením této povinnosti, a to včetně ušlého zisku a veškerých následných a nepřímých škod. Pro odstranění veškerých pochybností strany dohodly, že nepotvrzení předávacího protokolu (dodacího listu) kupujícím v žádném případě neznamená, že zboží nebylo dodáno a převzato.

3.6. Prodávající je oprávněn dodat kupujícímu zboží i před sjednaným termínem dodání a kupující je v takovém případě povinen zboží řádně, v souladu se smlouvou převzít; ustanovení § 2101 odst. 1 věta druhá a věta třetí občanského zákoníku se na smlouvu nepoužijí.

3.7. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu veškerou požadovanou součinnost v souvislosti s plněním smlouvy. Prodávající není v prodlení s plněním zákonných ani smluvních lhůt a termínů, včetně termínu pro dodání zboží, pokud nemůže svůj závazek řádně splnit v důsledku prodlení, popř. překážky existující na straně kupujícího. Termín dodání zboží, jakož i veškeré další navazující termíny a lhůty stanovené smlouvou a/nebo příslušnými právními předpisy se v takovém případě přiměřeně prodlužují o dobu, po kterou byl kupující v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících ze smlouvy a/nebo z platných právních předpisů, a to až do okamžiku, kdy se prodávající prokazatelně dozvěděl o tom, že prodlení kupujícího je ukončeno. Ustanovení předcházející věty nemá vliv na právo prodávajícího od této smlouvy odstoupit. 

3.8. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je prodávající v prodlení s dodáním zboží po dobu delší jednoho (1) měsíce a prodávající nezjedná nápravu ani v rámci dodatečné lhůty 30 dnů po obdržení písemného oznámení kupujícího o takovém prodlení. 

Článek IV.: KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupující je povinen převzít dodané zboží a zaplatit prodávajícímu plnou kupní cenu dodaného zboží. Faktura je splatná ve lhůtě v ní stanovené, jinak do 14 dnů od data vystavení faktury. Není-li písemně sjednáno jinak, musí být platby kupujícím uskutečňovány bankovním převodem před dodáním zboží kupujícímu.

Faktura se považuje za doručenou nejpozději třetím dnem po jejím odeslání kupujícímu, nebude-li prokázán opak.

4.2. Prodávající je oprávněn použít jakoukoliv platbu kupujícího na úhradu kteréhokoliv z dříve splatných závazků kupujícího vůči prodávajícímu, a to i v případě, že kupující určí, který svůj závazek vůči prodávajícímu předmětnou platbou plní.

4.3. Ceny jsou uvedeny v aktuálním ceníku prodávajícího (dále jen „ceník“). Ceník je platný vždy do data účinnosti vydání nového aktuálního ceníku. Ceny jsou stanoveny bez DPH. Prodávající bude k cenám účtovat DPH v zákonem stanovené výši. Prodávající oznámí kupujícímu změnu aktuálního ceníku vždy alespoň 2 dny před nabytím účinnosti nového ceníku. Ceník poskytne prodávající kupujícímu na základě jeho poptávky. Nebylo-li smluvními stranami ujednáno jinak, platí, že všechny dílčí smlouvy jsou uzavřeny na základě cen a výše slev účinných ke dni potvrzení (akceptace) objednávky prodávajícím.

4.4. Prodávající zpracuje nejpozději do 5 dnů od doručení konkrétní poptávky kupujícího konkrétní cenovou nabídku. Cena uvedená v nabídce je kupujícímu garantována po dobu uvedenou v této nabídce, není-li uvedeno jinak, nejpozději však do vydání nového, aktuálního ceníku. Nabídka prodávajícího je po dobu její platnosti kdykoli odvolatelná, a to až do okamžiku písemného potvrzení objednávky. Kupující je povinen v případě souhlasu písemně potvrdit konkrétní cenovou nabídku prodávajícího bez jakýchkoli obsahových změn, dodatků či odchylek, a takto potvrzenou konkrétní cenovou nabídku doručit prodávajícímu. Potvrzením konkrétní cenové nabídky vyjadřuje kupující svůj souhlas s výší cen uvedených v takové konkrétní cenové nabídce prodávajícího, jakož i s veškerými dalšími podmínkami uvedenými v nabídce. Konkrétní cenová nabídka prodávajícího, potvrzená kupujícím bez jakýchkoli obsahových změn, dodatků či odchylek, je pak závazná pro veškeré objednávky kupujícího na zboží uvedené v této konkrétní cenové nabídce doručené prodávajícím v průběhu doby platnosti takové konkrétní cenové nabídky.

4.5. Ceny jsou nezávazné a vycházejí ze současných nákladových faktorů. Pokud došlo ke změně nákladových faktorů, např. zvýšením cen surovin, energie nebo mezd, vyhrazuje si prodávající právo upravit kupní cenu v návaznosti na tyto změny oproti cenám uvedeným v ceníku či v nabídce, s výjimkou již potvrzených objednávek. Totéž platí i v případě, že dojde ke změnám devizového kurzu vyšším než 5% nebo daní vyplývajících z platných právních předpisů. Prodávající však musí kupujícího na tuto změnu upozornit. Kupující je pak povinen zaplatit dodavateli takto případně změněnou cenu zboží.

4.6. V případě zavedení či změny daňových předpisů, cla či jiného tarifního opatření ovlivňujícího kalkulaci ceny, je prodávající oprávněn navýšit kupní cenu v návaznosti na tyto skutečnosti, resp. vyúčtovat kupujícímu tyto ceny. Rozdíl ve výši kupní ceny je kupující povinen uhradit do 14 dnů od provedeného vyúčtování na základě faktury vystavené prodávajícím.

4.7. Kupující je povinen uhradit kupní cenu nezávisle na převzetí zboží a případné reklamaci. Kompenzace vzájemných nároků ze strany kupujícího a zadržování platby z důvodu jakýchkoli nároků kupujícího jsou vyloučeny.

4.8. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se na smlouvu nepoužije.

4.9. Prodávající má právo stanovit kupujícímu maximální povolený kredit, tj. částku, do jejíž výše může kupující odebírat na faktury (zároveň stanoví dobu jejich splatnosti) s tím, že prodávající není oprávněn podmiňovat dílčí odběry dalšího zboží úhradou již odebraného zboží kupujícím i přesto, že faktury ještě nebyly splatné, pokud nebyl výše uvedený kredit ze strany kupujícího vyčerpán. Překročí-li kupující maximální povolený kredit, prodávající je oprávněn odmítnout jakékoli dodávky zboží. Prodávající je též oprávněn dle své úvahy kdykoli výši maximálního povoleného kreditu změnit, případně maximální povolený kredit kupujícímu s okamžitou účinností zrušit, to vše zejména s ohledem na  plnění závazků kupujícího k úhradě kupní ceny zboží.

4.10. Veškeré případné rabaty, bonusy a/nebo slevy uvede prodávající v konkrétní písemné nabídce. Na rabaty, bonusy či slevy, které jsou uvedeny v konkrétní nabídce, se nevztahují žádné další slevy, pokud není výslovně písemně uvedeno jinak. Na prodejní akce, zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, resp. v prodejích letácích apod. se nevztahují žádné další rabaty, bonusy a/nebo slevy, pokud není písemně uvedeno jinak.

4.11. Prodávající a kupující výslovně sjednávají, že kupující není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svoji splatnou i nesplatnou pohledávku za prodávajícím (zejména pohledávky na zaplacení jakékoli škody (újmy) či pohledávky z případných nároků z vad plnění) proti jakékoliv pohledávce prodávajícího za kupujícím na zaplacení kupní ceny či její části za dodané zboží nebo pohledávce z titulu smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady újmy (náhrady škody), jakož ani jakékoli jiné pohledávce prodávajícího za kupujícím.

4.12. V případě, že se kupující ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, prodávající je oprávněn pozastavit veškeré dodávky zboží kupujícímu až do okamžiku, kdy kupující řádně uhradí kupní cenu. V případě, že kupující neuhradí dlužnou částku kupní ceny v průběhu dvou (2) měsíců následujících od okamžiku splatnosti faktury, uděluje kupující podpisem, resp. uzavřením smlouvy prodávajícímu souhlas s tím, aby prodávající převzal zpět dodané zboží, jež nebylo kupujícím dosud uhrazeno. To se týká i případu, kdy prodávající oprávněně odstoupí od kupní smlouvy. Kupující je v takovém případě povinen umožnit prodávajícímu přístup ke zboží a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost k jeho převzetí. Prodávající je ve všech případech oprávněn požadovat v plném rozsahu náhradu škody včetně ušlého zisku způsobené porušením platební povinnosti kupujícího nebo neposkytnutím nezbytné součinnosti k převzetí zboží prodávajícím. Zboží neodebrané v dohodnuté lhůtě dodání bude prodávajícím uskladněno na náklady kupujícího. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z kupní ceny zboží, které nebylo kupujícím ve stanovené lhůtě dodání odebráno, popř. k jehož dodání neposkytl kupující prodávajícímu dostatečnou součinnost. Sjednání smluvní pokuty ani úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, přičemž nárok na náhradu škody může být uplatněn nezávisle na smluvní pokutě a v plné výši. 

4.13. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodů stanovených dle platných právních předpisů a dále též v případě, že kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny po dobu delší 6 týdnů a nezjedná nápravu ani do 2 týdnů od doručení písemného oznámení prodávajícího o takovém prodlení. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že je kupující v prodlení s plněním svých dalších závazků a povinností vyplývajících či souvisejících s plněním kupní smlouvy a nezjedná nápravu ani do 2 týdnů od doručení písemného oznámení prodávajícího o takovém prodlení s požadavkem zjednání nápravy; prodlení kupujícího s plněním dalších závazků vyplývající z kupní smlouvy však nemůže trvat déle než 4 týdny, v opačném případě je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

4.14. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, bude-li proti kupujícímu zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení nebo bude podán návrh na vydání jakéhokoli rozhodnutí, popř. bude vydáno přímo takové rozhodnutí, které omezuje oprávnění kupujícího nakládat s jeho majetkem, omezuje obchodní činnost kupujícího nebo omezuje či znemožňuje kupujícímu plnit jeho finanční závazky. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě změny v ovládání, vlastnictví (vlastnické struktury) nebo řízení kupujícího. Ukončení smlouvy nemá vliv na již vzniklé finanční závazky kupujícího.

4.15. Ukončení smlouvy jakýmkoli ze zákonem či smlouvou předpokládaných způsobů nemá vliv na platnost a účinnost veškerých závazků kupujícího k úhradě kupní ceny či její části, souvisejících poplatků, úroků z prodlení, náhrady škody (újmy), smluvních pokut a jakýchkoli sankcí, jakož i dalších ustanovení smlouvy, pokud to z jejich charakteru vyplývá či u nichž si to smluvní strany sjednaly. Tyto závazky trvají i nadále po ukončení účinnosti smlouvy.

Článek V.: NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

5.1. Nebezpečí škody na věci (nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení věci) přechází na kupujícího předáním zboží adresovaného kupujícímu prvnímu dopravci kupujícího, jinak v době, kdy je kupujícímu umožněno nakládat se zbožím. Toto nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího i v případě, že prodávající nepředá kupujícímu potřebné dokumenty, popř. neudělí pokyny či neposkytne jinou ve smlouvě sjednanou či kupujícím požadovanou součinnost. Ustanovení § 2122 a § 2125 odst. 2 občanského zákoníku se na smlouvu nepoužije.

5.2. Zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení ve vlastnictví prodávajícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného uhrazení kupní ceny, a to včetně úhrady jejího případného příslušenství a případných smluvních pokut.

5.3. Kupující je povinen zajistit prodávajícímu a jím určeným osobám veškerou potřebnou součinnost, a to i ze strany další osoby tak, aby prodávající mohl realizovat výhradu vlastnického práva (resp. aby měl přístup ke zboží za účelem jeho demontáže a odvozu) s vynaložením nejnižších možných nákladů a v co nejkratším možném čase.

5.4. Nároky třetích osob na zboží nebo pohledávky pod výhradou vlastnického práva musí být neprodleně oznámeny prodávajícímu. Kupující se zavazuje bezodkladně oznámit prodávajícímu, že na něj byl podán insolvenční návrh, bez ohledu na to, zda návrh podal kupující nebo jeho věřitel.

Článek VI.: NÁROKY Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží je ke dni dodání způsobilé pro obvyklý účel.

6.2. Reklamace z důvodu vadného plnění budou vyřizovány pouze formou (i) dodávky náhradního zboží nebo (ii) poskytnutím slevy či (iii) dobropisem, to vše na základě dohody prodávajícího a kupujícího. Jakékoli další nároky z vadného plnění jsou vyloučeny. Kupující může na prodávajícím uplatňovat nárok na náhradu vzniklé škody pouze do výše kupní ceny reklamovaného zboží. Na reklamaci nebude brán zřetel (a tedy nárok z vadného plnění nelze uplatnit), pokud kupující nepostupoval v souladu s čl. VII odst. 2 těchto obchodních podmínek, příslušnými normami či obecně závaznými právními předpisy a obecně platnými pravidly pro použití zboží. Na reklamaci dále nebude brán zřetel (a tedy nárok z vadného plnění nelze uplatnit), pokud zboží/výrobky nebyly zpracovány či použity řádně a v souladu s technickými a/nebo bezpečnostními listy. Zboží/výrobky nesmí být v době použití/zpracování po exspiraci /viz šarže výrobku.

Promlčecí lhůta pro uplatnění nároků z vadného plnění kupujícím je dvanáct měsíců ode dne předání zboží prodávajícím kupujícímu. Zákonné promlčecí lhůty platí pro uplatnění nároků kupujícího z odpovědnosti za újmu na životě či zdraví způsobenou zaviněným porušením povinností prodávajícího či jeho oprávněných zástupců, jakož i za škodu způsobenou z hrubé nedbalosti nebo úmyslně.

6.3. Technické údaje a/nebo označení pro použití zboží nepředstavují žádnou záruku za zvláštní vlastnosti zboží ani za vhodnost zboží pro další použití.

6.4. Kupující je povinen prokázat zkouškou vhodnost užití a zpracování zboží; v opačném případě kupující není oprávněn reklamovat (uplatňovat nároky z vadného plnění), že zboží na danou aplikaci nefunguje, k takovému uplatnění práv z vadného plnění se nepřihlíží.

Testovací procesy (postupy) kupujícího: Náklady za jakékoli testovací procesy (postupy) kupujícího či zákazníka(ů) kupujícího budou hrazeny prodávajícím pouze v případě, pokud byly prodávajícím předem písemně a výslovně odsouhlaseny.

6.5. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které bylo použito/zpracováno, aniž by bylo předem ze strany kupujícího zkontrolováno, zda odpovídá potvrzené objednávce/smlouvě; jedná se zejména o výrobní šarže, dekory, odstíny barev atp. (dále jen „chyba v dodávce“). Zjistí-li kupující při takovéto kontrole jakékoli chyby v dodávce, resp. rozdíly oproti objednávce/smlouvě, je povinen toto bezodkladně (i) písemně oznámit prodávajícímu a (ii) zbránit použití/zpracování chybně dodaného zboží. Prodávající je v takovém případě povinen zjednat nápravu na své náklady. Neoznámí-li kupující bezodkladně po převzetí dodaného zboží chybu v dodávce, platí, že veškeré zboží bylo prodávajícím dodáno řádně v souladu s potvrzenou objednávkou /se smlouvou. Prodávající v takovém případě neodpovídá za vady tohoto zboží z titulu chyby v dodávce zboží.

6.6. Zjevné vady je kupující povinen písemně uplatnit při dodání zboží, a to záznamem do dodacího listu a neprodleně informovat telefonicky nebo emailem prodávajícího, jinak jeho nároky vůči prodávajícímu vyplývající ze zjevných vad zanikají; kupující je však povinen zboží převzít i v případě, že bude dodána pouze jeho část (částečné plnění). Přepočítání zásilky (kontrola event. zjevných vad včetně množstevních) musí být provedeno za účasti dopravce. Ostatní vady zboží je kupující povinen uplatnit písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. Nároky z vadného plnění jsou uplatněny včas, pokud bylo jejich písemné uplatnění včetně vadného zboží doručeno ve stanovených lhůtách prodávajícímu. Nedodržení stanovených lhůt nebo nedoložení nároků požadovanými doklady má za následek zánik práv kupujícího z vadného plnění.

6.7. Veškeré reklamace (nároky z vadného plnění) se uplatňují u zákaznického servisu prodávajícího v jeho sídle. Kupující je povinen uplatnit nárok z vadného plnění (reklamaci) písemně a doložit reklamaci příslušnými doklady tak, aby prodávající mohl vady dodávky řádně a včas uplatnit v zahraničí, u dopravce, pojišťovny a/nebo jiného subjektu. Doklady ohledně skrytých vad je kupující povinen předložit prodávajícímu ke dni uplatnění reklamace, množstevní vady je kupující povinen vždy doložit nákladním listem, dodacím listem, reklamačním listem, potvrzením řidiče vozidla dopravce, případně jiným relevantním zápisem (písemným dokladem).

6.8. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží není dána zejména, byla-li vada zboží způsobena (i) zaviněním nebo spoluzaviněním kupujícího a/nebo třetí osoby, (ii) v důsledku nevhodného skladování, nevhodné manipulace, nesprávné instalace provedené kupujícím, nedostatečné údržby či neodborné opravy/úpravy, (iii) nedodržením podmínek stanovených technickými a bezpečnostními listy, včetně použití výrobku na nevhodný povrchový materiál apod., (iv) v důsledku vyšší moci, (v) v důsledku nesprávného či neodborného použití, popř. (vi) použití zboží pro jiný, než obvyklý účel či (vii) z důvodu přirozeného opotřebení zboží, popř. (viii) neposkytne-li kupující prodávajícímu potřebnou součinnost atd.

6.9. Vady zboží nejsou důvodem pro odstoupení kupujícího od smlouvy, ledaže by (pro případ oprávněné reklamace) i po uplynutí 30 dnů od doručení písemného oznámení vad kupujícího prodávajícímu zůstaly vady neodstraněny, nebo prodávající alespoň nezahájil kroky směřující k jejich odstranění. Vlastnické právo k vyměněným náhradním dílům nabývá prodávající okamžikem provedené výměny, nedohodnou-li se strany jinak.

Odstranění vady bude provedeno tam, kde bude zboží umístěno, ledaže by prodávající považoval za vhodné, aby mu vadná část zboží byla k výměně či k opravě zaslána. Montáž a opětovnou instalaci těch částí zboží, kde takové úkony vyžadují speciální znalosti, provádí prodávající.

6.10. Předá-li kupující prodávajícímu informaci o existenci vad, jež však následně nebudou zjištěny, popř. nepůjde o vady, za něž odpovídá prodávající, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré s tím spojené náklady, které na straně prodávajícího vznikly.

6.11. Nebude-li dohodnuto jinak, nese kupující veškeré náklady vzniklé prodávajícímu na opravu, rozebrání, instalaci a přepravu zboží umístěného jinde, než v místě stanoveném ve smlouvě, anebo, nebylo-li žádné takové místo stranami dohodnuto, v místě dodání zboží.

6.12. Prodávající odpovídá pouze za případnou přímou, skutečnou škodu způsobenou kupujícímu prokázaným a zaviněným porušením svých povinností; prodávající neodpovídá za (i) nepřímou škodu, (ii) následnou škodu ani (iii) za ušlý zisk. Záleží-li skutečná škoda ve vzniku dluhu, nemá kupující žádná práva, zejména nemá kupující právo, aby ho prodávající dluhu zprostil ani, aby mu poskytl náhradu. Zavinění prodávajícího v případech sporu je povinen prokázat kupující. Odpovědnost prodávajícího za škodu dle této smlouvy je omezena celkovou maximální částkou odpovídající 100 % kupní ceny zboží dle příslušné dodávky bez DPH. Prodávající nenese v žádném případě odpovědnost za následné či nepřímé škody. Kupující není oprávněn vůči prodávajícímu uplatňovat žádné nároky vyplývající z výrobních ztrát, ušlého zisku, ztráty obchodních kontaktů, z následných či nepřímých škod nebo ztrát, ať již jakéhokoli druhu (včetně jakékoli škody ze ztrát zisku z podnikání, poklesu obratu, přerušení podnikání, ztráty důvěryhodnosti, poškození dobrého jména, ztráty informací o podnikání nebo jakékoli další finanční ztráty či újmy apod.). Vyjma nároku dle tohoto článku 6.12. těchto obchodních podmínek se kupující uzavřením smlouvy výslovně vzdává práva na náhradu újmy (náhradu škody), která vznikne v důsledku jakéhokoliv porušení povinnosti, ať již ze smlouvy či ze zákona, na straně prodávajícího.

6.13. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku: Jestliže kupující dále prodá či jinak poskytne zboží/výrobek třetí osobě,  kupující nahradí prodávajícímu v rámci jejich vzájemného vztahu plynoucího z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, škodu (újmu) nárokovanou třetí stranou za předpokladu, že je odpovědný za vadu, jež vedla ke vzniku odpovědnosti.

Článek VII.: DALŠÍ OBCHODNÍ UJEDNÁNÍ

7.1. Znázornění, míry a hmotnosti v dokumentaci výrobce, sjednaných či podnikových normách a potvrzeních objednávek jsou jen přibližné. Odchylky v rozměrech, hmotnosti, množství a vlastnostech jsou přípustné v rámci obchodních obvyklých tolerancí nebo po porovnání s příslušnými normami.

Běžné obchodní odchylky týkající se objemu a/nebo váhy v rozsahu do 10 % oproti objednanému objemu jsou přípustné.

7.2. Návod na použití/zpracování zboží/výrobků:

7.2.1. Vzorky, protokoly ze zkoušek výrobků, údaje o složení a jakosti výrobků, technické informace, technické listy, bezpečnostní listy, doporučení a/nebo návody na použití/zpracování (vše dále společně jen „podklady“) odpovídají nejlepším odborným znalostem prodávajícího a výrobce, jsou u prodávajícího k dispozici a na vyžádání budou kupujícímu poskytnuty.

7.2.2. Kupující je povinen seznámit se s podklady  a postupovat podle nich. Kupující je taktéž povinen seznámit s výše uvedenými podklady všechny třetí osoby, které budou se zbožím jakkoli manipulovat.

7.2.3. Prodávající doporučuje kupujícímu provést vždy vlastní zkoušku před použitím zboží/výrobku za účelem zjištění konkrétních podmínek jeho použití a zpracování.

7.2.4. Doporučení externích pracovníků/poradců prodávajícího, která se odchylují od uváděných písemných údajů, nejsou směrodatná a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.

7.2.5. Údaje o spotřebě se opírají o hodnoty získané dlouhodobými zkušenostmi, avšak mají pouze informativní charakter a tudíž nelze při rozdílných konkrétních spotřebách po prodávajícím uplatňovat žádné nároky na jakoukoliv formu plnění, náhrady, škody či újmy.

7.2.6. Prodávající tímto výslovně upozorňuje, že pro případ, že si kupující nevyžádá technické listy a bezpečnostní listy v listinné podobě, nalezne potřebné informace na následujících webových stránkách:

Průběžná aktualizace technických listů produktů tesa je k dispozici na www.tesa-tape.cz

Bezpečnostní listy produktů tesa poskytne zákaznický servis prodávajícího na vyžádání.

7.3. (i) Obaly a (ii) Likvidace obalů a odpadu:

7.3.1. Prodávající dodává zboží výhradně na paletách typu EURO. Vratný obalový materiál musí být vrácen prodávajícímu výměnou při dodání zboží v nepoškozeném, použitelném stavu, pokud se strany písemně nedohodly jinak. Nevrácené palety je kupující povinen prodávajícímu uhradit bez zbytečného odkladu, a to dle obvyklých cen stanovených dle aktuálních ceníků prodávajícího.

7.3.2. Při likvidaci obalů, odpadu z obalů a odpadu ze zboží jsou prodávající i kupující povinni postupovat v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Kupující je povinen, v souvislosti s likvidací obalů, odpadu z obalů a odpadu ze zboží, postupovat dle obecně závazných právních předpisů, jakož i dle instrukcí prodávajícího (zejména: (i) etikety výrobku, (ii) bezpečnostní listy a (iii) pokyny v technických listech). Nebude-li kupující postupovat při likvidaci obalů, odpadu z obalů a odpadu ze zboží výše uvedeným způsobem, plně odpovídá prodávajícímu za případnou škodu, která mu v souvislosti s tímto vznikne a je povinen tuto škodu prodávajícímu bez zbytečného odkladu v plném rozsahu uhradit.

Článek VIII.: OCHRANA INFORMACÍ, DALŠÍ UJEDNÁNÍ

8.1. Veškeré technické nákresy a dokumenty vztahující se ke zboží či k jeho výrobě, předkládané jednou smluvní stranou druhé smluvní straně před uzavřením smlouvy či po něm, zůstávají vlastnictvím předkládající strany. Technické nákresy, technická dokumentace a ostatní technické informace převzaté některou smluvní stranou nesmí být bez souhlasu druhé smluvní strany použity k jinému účelu, než k jakému byly předkládající stranou určeny.

8.2. Strany jsou povinny zajistit utajení od druhé strany získaných důvěrných informací obvyklým způsobem, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení platnosti smlouvy. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací též svými zaměstnanci, zástupci, jakož i jinými spolupracujícími třetími osobami, pokud jim takové informace byly s předchozím souhlasem druhé strany poskytnuty. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které nebyly některou ze stran označeny jako veřejné. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

8.3. Kupující není v žádném případě oprávněn jednat jménem prodávajícího nebo na jeho účet. Kupující je povinen plně respektovat a chránit obchodní jméno, značku a práva duševního vlastnictví prodávajícího a/nebo jeho dodavatele, zejména pak ochranné známky, průmyslové a užitné vzory i další práva nepožívající přímé zákonné ochrany (know how, logo apod.), a to i po ukončení smluvního vztahu.

8.4. Reklama prodávajícího ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku není pro vztahy mezi stranami upravenými podle smlouvy návrhem na uzavření dílčího či jakéhokoli ujednání.

8.5. Mlčení, ústní forma ujednání či konkludentní souhlasy ve smyslu občanského zákoníku, jako projevy vedoucí k uzavření dílčího či jakéhokoli ujednání, jsou vyloučeny.

8.6. Ustanovení § 1764 věta druhá, ust. § 1765 a ust. § 1766 občanského zákoníku se na smlouvu nepoužijí.

8.7. V případě smlouvy se nejedná o tzv. smlouvu uzavíranou adhezním způsobem; ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se na tuto smlouvu nepoužijí.

Článek IX.: ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1. Tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky.

9.2. Strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění sporů vzniklých na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní a přispět k jejich vyřešení zejména jednáním odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

Článek X.: PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO, UPOZORNĚNÍ

10.1. PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO: Shora uvedené obchodní podmínky jsem četl, plně jsem jim porozuměl a plně souhlasím s jejich obsahem.

Kupující se zavazuje řídit se základními principy zakotvenými v Kodexu chování tesa. Kodex chování tesa je dostupný na: Kodex chování (dostupný na tesa.com).

10.2. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO: Vezměte, prosím, na vědomí následující: Kvalita výrobků tesa je průběžně testována na nejvyšším možném stupni a výrobky tesa jsou tak pod přísnou kontrolou. Veškeré informace a doporučení jsou poskytovány s naším nejlepším vědomím, založeném na našich zkušenostech z praxe. Nicméně prodávající, výrobce ani jakýkoli jiný dodavatel produktů tesa neposkytuje kupujícímu ani žádné třetí osobě žádnou konkrétní nebo jinou přímo neurčenou záruku za vhodnost použití výrobků tesa k účelům, které nebyly výslovně předem a písemně dohodnuty mezi smluvními stranami (mezi prodávajícím a kupujícím). Z tohoto důvodu je kupující výlučně a sám odpovědný za rozhodnutí, zda je výrobek tesa vhodný ke konkrétnímu užití a také způsobu jeho užití v případě, že produkt odpovídá vlastnostem a funkčním charakteristikám, které byly smluvními stranami konkrétně dohodnuty. S ohledem na uvedené prodávající doporučuje, aby se kupující s takovými dotazy obracel na techniky tesa, kteří kupujícímu poskytnou příslušné informace. Prodávající nezaručuje, že výrobky tesa splňují současné nebo budoucí potřeby či cíle kupujícího a kupující přebírá výhradní odpovědnost za použití, výběr a/nebo vhodnost výrobků tesa pro své potřeby a/nebo cíle.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2015. Smluvní vztahy vzniklé ode dne účinnosti těchto obchodních podmínek se řídí výhradně těmito obchodními podmínkami.

 

Aktualizováno dne 10.08.2021