For Our Environment

Pro naše životní prostředí

Jádrem strategie udržitelného rozvoje společnosti tesa je ochrana klimatu a zdrojů.

Náš závazek v rámci hodnotového řetězce

Naše zaměření

Zaměřujeme se na ochranu klimatu a zdrojů, abychom dosáhli svých současných i budoucích cílů. K ochraně klimatu přispíváme snižováním své ekologické stopy v celém hodnotovém řetězci. Jako mezinárodní společnost se vědomě snažíme uzavírat výrobní cykly za účelem zachování přírodních zdrojů.

Budoucnost přívětivá ke klimatu

Klimatická krize je jednou z největších výzev naší doby. Společnost tesa je jedním z mnoha světových aktérů, kteří jsou odhodláni zajistit, aby nedošlo k nárůstu globální teploty o více než 1,5 stupně. S jasným cílem před očima usilujeme o absolutní snížení našich emisí CO2 (kategorie 1 a 2) až o 30 procent (ve srovnání s rokem 2018). Do roku 2050 chceme být zcela klimaticky neutrální.

Děláme vše, co je v našich silách, abychom těchto ambiciózních cílů dosáhli do roku 2025. Zaměřujeme se na:

Obnovitelné energie. Klíčovým pilířem našeho závazku je zelená energie. Už v roce 2019 využívalo pět našich německých závodů elektřinu z obnovitelných zdrojů. Do konce roku 2020 bude veškerá elektřina spotřebovaná v našich výrobních závodech a kancelářích po celém světě pocházet z obnovitelných zdrojů energie.

Snižování spotřeby energie. Společnost tesa má dobrou pozici, aby snížila spotřebu energie a omezila tak svůj dopad na životní prostředí. Ve výrobních závodech s obzvláště vysokou spotřebou energie (Hamburk a Offenburg) a v centrále v německém Norderstedtu byl nainstalován systém řízení energie certifikovaný podle normy ISO 50001. Díky tomuto systému můžeme optimalizovat energeticky náročné procesy a identifikovat oblasti s potenciálem pro větší úsporu energie.

Zvyšování energetické účinnosti. Vedle snížení absolutní spotřeby energie hraje důležitou roli také zvyšování energetické účinnosti. K dosažení tohoto cíle využíváme technologie, které jsou obzvláště účinné z hlediska úspory zdrojů a energie. Vybrané výrobní závody tak mají například vlastní kogenerační jednotky, které nám umožňují vyrábět teplo a elektřinu přímo na místě ekologicky nezávadným způsobem.

Méně emisí na celém světě

Závazek společnosti tesa k ochraně klimatu nekončí na státních hranicích ani u bran našich továren. Proto se vedle vlastní výroby zaměřujeme také na předcházející a následující procesy. Neustále zlepšujeme naše logistické procesy, abychom dosáhli nižších emisí při přepravě surovin a hotových výrobků. Věříme také, že klíčem k dosažení těchto cílů je výroba v těsné blízkosti našich zákazníků. Jako příklad uveďme novou továrnu ve Vietnamu, která se začne stavět v roce 2022. Jejím úkolem bude posílit přítomnost společnosti tesa v Asii a zkrátit přepravní trasy k místním zákazníkům.

Kruh se uzavírá

Klimatická krize není jediným environmentálním problémem, kterému čelíme. Velkou výzvou v oblasti životního prostředí je také celosvětový nárůst odpadu. Předpokládá se, že Evropa do roku 2030 vyprodukuje přibližně 490 milionů tun odpadu ročně. O to důležitější jsou alternativní přístupy, jako je například cirkulární ekonomika. Jejím cílem je znovu použít nebo recyklovat zdroje, kdykoli je to možné, a od samého začátku předcházet vzniku odpadu. Společnost tesa se snaží dosáhnout cirkulární ekonomiky prostřednictvím různých přístupů, například testováním alternativních materiálů, udržováním co největšího počtu materiálů v jednom životním cyklu nebo recyklací.

Udržitelné balení. V zájmu snížení množství vyprodukovaného odpadu věnujeme velkou pozornost obalům. Stále častěji používáme opakovaně použitelné nebo recyklovatelné obaly a obalové materiály z udržitelných zdrojů. Snížením hmotnosti obalů lze také snížit emise CO2 z přepravy. Do budoucna chceme stanovit konkrétní cíl pro udržitelné obaly.

Partner pro změnu. Vizi cirkulární ekonomiky však nedokážeme realizovat sami. Potřebujeme k tomu partnery, kteří sdílejí naše hodnoty. Spolupráce s partnery a dalšími zúčastněnými stranami je pro nás především o vytváření synergií a zlepšování infrastruktury jako celku. Společně také hledáme způsoby, jak podpořit znovuzískávání a recyklaci materiálů prostřednictvím našich samolepicích řešení.

„Naším cílem je dosáhnout cirkulární ekonomiky. Ve výrobním řetězci společnosti se však odpadu nelze zcela vyhnout. Přesto děláme vše, co je v našich silách, abychom materiály využívali efektivně a případně je připravili k opětovnému použití a recyklaci.“

Michael Lang

Director Corporate Sustainability and Quality

Čistý vzduch

Kromě emisí CO2 se zaměřujeme i na další emise do ovzduší, které vznikají v celém výrobním řetězci. Patří mezi ně emise těkavých organických sloučenin (VOC), které jsou škodlivé pro životní prostředí i pro lidské zdraví a které vznikají při použití rozpouštědel. Rozpouštědla se používají ve výrobě k potahování lepidel a také pro čisticí procesy. Naším cílem je pokud možno zabránit emisím VOC a rozšířit naši škálu technologií bez rozpouštědel. V této oblasti se nám již podařilo dosáhnout pozoruhodných úspěchů. Od roku 2001 do roku 2019 jsme byli schopni snížit naše emise VOC o 92 procent na tunu konečného produktu.

For a clean air

Our Commitment to Sustainability
Udržitelnost
Náš závazek k udržitelnosti
Číst dále
Our Strategy for the Future
Strategie
Větší udržitelnost, více inovací
Číst dále
Our Focus Our Customers
Zákazníci
Zákazníci ve středu pozornosti
Číst dále
For Employees and Society
Společnost
Pro dobro zaměstnanců a společnosti
Číst dále
svět se otepluje
Udržitelnost
Business Ambition for 1.5° C – Nestojíme stranou!
Číst dále