Větší udržitelnost, více inovací

Naše nová agenda udržitelného rozvoje

Jako jeden ze světových lídrů v oblasti technologie lepení může společnost tesa dosáhnout velkých věcí a zároveň nese velkou odpovědnost.

Co pro nás znamená udržitelnost

Udržitelnost vnímáme především jako příležitost. Nutí nás myslet o několik kroků napřed a nikdy se nespokojit se současným stavem. Naše výrobky a výrobní procesy jsou toho skvělým důkazem. Z našeho pohledu spojuje inovativní produkt nejvyšší úroveň kvality a výkonu s nízkou ekologickou stopou. Chceme, aby naše výrobky měly po celou dobu životnosti co nejmenší dopad na globální výzvy, jako jsou změna klimatu a nedostatek zdrojů. Za tímto účelem jsme zavedli opatření k neustálému zvyšování naší energetické účinnosti. Jedním z našich cílů je být do roku 2050 zcela klimaticky neutrální. Abychom tohoto cíle dosáhli, upřednostňujeme obnovitelné energie a v současné době testujeme alternativní materiály pro použití v našich výrobcích.

Spoléháme také na nápady a odborné znalosti našich zaměstnanců. Proto děláme vše, co je v našich silách, abychom pro ně zajistili bezpečné, zdravé a atraktivní pracovní prostředí a poskytli jim prostor pro inovace.

Společnost tesa má pobočky ve více než 100 zemích a výrobní síť pokrývající téměř všechny kontinenty. Proto svou pozornost zaměřujeme také na ty, kteří pracují v hodnotovém řetězci naší společnosti. Jde nám především o zajištění spravedlivých pracovních podmínek a dodržování místních pracovněprávních předpisů a lidských práv.

Agenda udržitelného rozvoje společnosti tesa

Naše nová agenda udržitelného rozvoje je nedílnou součástí naší obchodní strategie a zahrnuje tři hlavní oblasti, kterými jsou životní prostředí, zákazníci a společnost, jakož i sedm oblastí zaměření. V každé kategorii jsme definovali střednědobé a dlouhodobé cíle.

Oblasti naší angažovanosti

For Our Environment
Životní prostředí
Světové společenství si stanovilo společný cíl omezit nárůst průměrné globální teploty na maximálně 1,5 stupně Celsia.

Ve společnosti tesa chceme přispět k dosažení tohoto cíle a zmírnit důsledky klimatických změn. Během posledních dvou desetiletí jsme již dosáhli významných úspěchů. V roce 2019 jsme například snížili emise CO2 o 48 procent na tunu konečného produktu ve srovnání s rokem 2001. V rámci naší agendy udržitelného rozvoje jsme si nyní stanovili nové ambiciózní cíle v oblasti klimatu. V rámci naší agendy udržitelného rozvoje jsme si nyní stanovili nové ambiciózní cíle v oblasti klimatu.

Our Focus Our Customers
Zákazníci
Chceme našim zákazníkům pomoci k větší udržitelnosti, a to bez ohledu na to, zda se jedná o průmyslové a obchodní partnery nebo koncové spotřebitele.

Proto jim nabízíme vysoce kvalitní výrobky, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. 

For Employees and Society
Společnost
Hlavním bohatstvím společnosti tesa jsou lidé, kteří v ní pracují.

Chceme být i do budoucna atraktivním zaměstnavatelem. Současně se snažíme, aby naše obchodní vztahy v celém dodavatelském řetězci byly v souladu s ekologickými, sociálními a etickými standardy. Naše společenská angažovanost jde i za hranice naší každodenní obchodní činnosti. V rámci vzdělávacích projektů aktivně podporujeme mladé talenty a inovátory zítřka. 

Čeho chceme dosáhnout do roku 2025

V rámci naší agendy udržitelného rozvoje jsme si vytyčili cíle, kterých chceme dosáhnout do roku 2025. V současné době pracujeme na stanovení dalších cílů a zaznamenáváme konkrétní čísla pro měření našeho pokroku. O nejnovějším vývoji vás budeme informovat zde a v našich zprávách o udržitelnosti.

Hlavní cíle pro následujících pět let:

  1. Absolutní snížení emisí CO2 v oblasti energetiky (kategorie 1 a 2) o 30 % ve srovnání s rokem 2018.
  2. Výrazně zvýšit prodej udržitelných produktů a zajistit, aby obaly byly v budoucnu udržitelnější.
  3. Žádné pracovní úrazy a maximální účinnost a efektivita. 

Společnost tesa a cíle udržitelného rozvoje OSN

17 cílů udržitelného rozvoje OSN slouží jako důležité vodítko pro přístup společnosti tesa k udržitelnosti. Tyto cíle nám pomáhají sladit naši činnost a naše produkty s globální agendou, čímž přispívají k udržitelnějšímu rozvoji. 

tesa and the UN Sustainable Development Goals

Co jsou cíle udržitelného rozvoje?

17 cílů udržitelného rozvoje tvoří jádro tzv. Agendy 2030 – globálního akčního plánu pro udržitelný rozvoj. Byly přijaty 193 hlavami států a předsedy vlád v září 2015 na summitu OSN v New Yorku. Kromě politických činitelů a občanské společnosti se na provádění těchto cílů mají podílet také výrobní a obchodní společnosti.

Naše opatření podporují zejména následující cíle udržitelného rozvoje:

  • Genderová rovnost
  • Dostupná a čistá energie
  • Důstojná práce a ekonomický růst
  • Udržitelná spotřeba a výroba
  • Mír, spravedlnost a silné instituce
sdg_CZ
sustainability governance_CZ

Udržitelnost ve společnosti tesa

Udržitelnost jsme plně začlenili do našich základních procesů a našeho obchodního modelu. Vytvořili jsme také odpovídající organizační strukturu a definovali odpovědnost jako mezifunkční úkol v rámci skupiny.

Byl zřízen zvláštní výbor (Sustainability Committee), jehož úkolem je řídit naše aktivity v oblasti udržitelnosti. Zároveň je odpovědný za rozhodovací proces.

Výbor se schází jednou za čtvrt roku, je složen z manažerů z různých oddělení a předsedá mu člen správní rady.

Plánování a koordinaci našich iniciativ má na starost oddělení udržitelnosti, zatímco provádění opatření je v kompetenci jednotlivých oddělení, regionů a dceřiných společností.

Odpovědnost vyžaduje důvěru

Chceme být důvěryhodným a spolehlivým partnerem pro všechny, kteří s námi spolupracují. Základem pro vytvoření pevných vztahů je compliance, tedy soulad s příslušnými zákony a předpisy. V zájmu zajištění tohoto souladu jsme zavedli tzv. compliance management systém, který byl nastaven tak, aby všichni naši zaměstnanci, vedoucí pracovníci a výbory dodržovali platné právní předpisy a zásady společnosti. Důležitou roli hraje také náš kodex chování. Zakládá se na deseti principech iniciativy Global Compact OSN a slouží jako zastřešující a závazný kodex chování pro všechny zaměstnance společnosti tesa.

Welt-illustration_201027_V5

Our Commitment to Sustainability
Udržitelnost
Náš závazek k udržitelnosti
Číst dále
Our Focus Our Customers
Zákazníci
Zákazníci ve středu pozornosti
Číst dále
For Our Environment
Životní prostředí
Chráníme životní prostředí
Číst dále
For Employees and Society
Společnost
Pro dobro zaměstnanců a společnosti
Číst dále
svět se otepluje
Udržitelnost
Business Ambition for 1.5° C – Nestojíme stranou!
Číst dále