svět se otepluje

Business Ambition for 1.5° C – Nestojíme stranou!

Udržitelnost

Množství oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v atmosféře dosáhlo v roce 2019 rekordní výše. Pokud chceme tento trend zvrátit, musíme jednat, a to okamžitě. Skupina Beiersdorf s obchodními segmenty Consumer a tesa se proto v souladu se svými cíli udržitelného rozvoje rozhodla podpořit iniciativu „Business Ambition for 1.5° C“.

Náš svět je nemocný – a potí se. I kdyby všechny státy splnily své závazky, které přijaly v rámci konference OSN o změně klimatu v roce 2015, čeká Zemi do roku 2100 globální oteplení o 3,2 °C. Pokud chceme udržet globální oteplování pod cílovou hranicí 1,5 stupně, musíme pro to udělat mnohem více – a času není nazbyt.

Cíle skupiny pod drobnohledem

„Podepsáním iniciativy ‚Business Ambition for 1.5° C‘ jsme se zavázali, že uděláme vše pro to, abychom omezili nárůst globální teploty o 1,5 °C, a že budeme provádět opatření, která jsou pro tento účel vhodná,“ vysvětluje Angela Cackovichová, členka představenstva divize Direct Industries společnosti tesa SE. Tento závazek zatím podepsalo pouze 200 předních společností z celého světa. Cíle skupiny byly přezkoumány iniciativou SBTi (Science Based Targets Initiative), která vznikla ze spolupráce CDP (dříve Carbon Disclosure Project), UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) a World Wide Fund for Nature (WWF), a následně schváleny v květnu 2020, jak iniciativa oznámila 18. června.

 

tesa a Beiersdorf Consumer nyní patří do skupiny společností, které se snaží dosáhnout těchto velmi ambiciózních cílů. Ochrana klimatu je hlavní prioritou naší společnosti, našich zaměstnanců i našich zákazníků.“
Angela Cackovichová

Vedoucí divize Direct Industries společnosti tesa SE

Zasaď strom
ilustrace k udržitelnosti

Snížení emisí CO₂ o 60 000 tun od roku 2015

Při plnění svých cílů v oblasti klimatu se společnost tesa zaměřuje na vlastní výrobu a nákup energie využívané ve výrobních a administrativních oblastech. Jejím cílem pro rok 2025 je snížit emise CO₂ v absolutních hodnotách o 30 % ve srovnání s rokem 2018. Už v posledních letech byla ve společnosti tesa zavedena celá řada opatření na zvýšení energetické účinnosti a snížení emisí CO₂. V roce 2019 tak specifické emise CO₂ na jednu tunu konečného produktu klesly o 34,5 % ve srovnání s rokem 2015. Úspora téměř 60 000 tun CO₂, které společnost dosáhla během uplynulých čtyř let navzdory nárůstu prodeje, souvisí zejména s konkrétními opatřeními v oblasti energetické účinnosti a s využíváním zelené elektřiny ve výrobních závodech tesa.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) a solární energie

V současné době pochází 27 % naší elektřiny z obnovitelných zdrojů a 38 % vzniká efektivní kogenerací (kombinovaná výroba elektřiny a tepla – KVET). To znamená, že pouhých 35 % naší elektřiny dnes pochází z konvenčních zdrojů. Tato hodnota má být ve střednědobém horizontu dále snížena, například zvýšeným využíváním zelené elektřiny nebo dalšími investicemi do KVET a solárních systému ve vybraných lokalitách.

1 000

miliard tun CO₂

bylo v uplynulých šesti desetiletích vypuštěno do ovzduší na celém světě v důsledku procesů v energetice. Globální koncentrace CO₂ se zvýšila z cca 315 ppm (1958) na 417,07 ppm (2020), tedy asi o 100 ppm. To je více než 30% nárůst.
Solární energie pomáhá

Skleníkový efekt

Zemská atmosféra je ze 78 % tvořena dusíkem a z 21 % kyslíkem. Zbývající podíl tvoří stopové plyny, které vznikly buď radioaktivním rozpadem (například vzácné plyny jako argon a neon), nebo patří do skupiny atmosférických stopových plynů (oxid uhličitý, metan, oxid siřičitý, ozon). Navzdory jejich extrémně nízké koncentraci mají tyto stopové plyny obrovský dopad na naše klima. Už jen díky přirozenému skleníkovému efektu je průměrná teplota na Zemi +15 °C. Bez stopových prvků, resp. skleníkových plynů by průměrná teplota na Zemi byla −18 °C.

Milionové investice do udržitelnosti

Naším cílem v nadcházejících letech je snížit uhlíkovou stopu, a to zejména produktů, zakoupeného zboží a logistických procesů. Změní se také systém služebních cest, v neposlední řadě kvůli pozitivním zkušenostem s videokonferencemi z posledních týdnů. Zbývající emise, které se nepodaří snížit do roku 2050, budou kompenzovány formou dobrovolného programu. Stručně řečeno, společnost tesa chce být do roku 2050 klimaticky neutrální v souladu s Pařížskou dohodou. Za tímto účelem investuje do roku 2025 sedmimístnou částku v eurech do vlastních opatření a cílů na ochranu klimatu.

Členka představenstva divize Direct Industries
Členka představenstva divize Direct Industries
„Společnosti, které nekladou důraz na vývoj v oblasti udržitelnosti, riskují, že budou hůře hodnoceny, a tudíž nebudou brány v úvahu při výběrových řízeních, zejména pak v automobilovém nebo elektronickém průmyslu.“
Angela Cackovichová

členka představenstva odpovědná za agendu udržitelného rozvoje skupiny tesa

Koordinovaný přístup matky a dcery

Se svým závazkem k iniciativě „Business Ambition for 1.5° C“ stojí společnost tesa a skupina Beiersdorf poprvé bok po boku v klíčové oblasti udržitelného rozvoje. Navzdory odlišným výzvám tak lze v následujících letech očekávat větší harmonizaci a koordinaci aktivit mateřské a dceřiné společnosti v oblasti udržitelnosti.

 

Potřebujeme změnu