Agilita vyžaduje změnu úhlu pohledu

Lidé

Svět práce prochází překotnými změnami, ať už z hlediska technologií, prostoru, organizace nebo komunikace. Odborníci Thorsten Petersson a Johannes Schartau vysvětlují, jak se výrobce lepicích pásek tesa s těmito strukturálními změnami potýká a zda je agilní způsob práce klíčem k budoucnosti.

Text Jan Schütte
thorsten
Thorsten Petersson pracuje na pozici Head of Collaboration & Change v Digital Development Office (DDO) ve společnosti tesa.
johannes
Johannes Schartau pracuje jménem DDO jako externí poradce společnosti Holisticon a ve společnosti tesa je kontaktní osobou pro všechny záležitosti týkající se agilního způsobu práce.

„Agilita“ je v současnosti skloňována ve všech pádech. Co si o tom lidé myslí?

Schartau: V současnosti bychom těžko hledali kontroverznější termín. Někteří lidé ho spojují s novým, uvolněnějším způsobem práce s barevnými poznámkovými papírky a sedacími vaky. Jiní nechtějí toto slovo ani slyšet a jsou buď zmatení, nebo frustrovaní, protože jim nikdo nedokáže říct, co mají dělat – tedy kromě toho, že všechno mají dělat jinak. Lidé mají mylnou představu, že od teď musí všichni pracovat agilně.

Co se opravdu skrývá pod pojmem „agilní“?

Schartau: Za prvé je to změna úhlu pohledu. Zatímco cílem tradičních pracovních struktur je optimalizace efektivity a nákladů, klade agilní způsob práce důraz na flexibilitu a přizpůsobivost. Základní myšlenkou je, že víme jen velmi málo, a proto se musíme rychle učit. Neustálá integrace nových informací do stávajících procesů je základním rysem agilního způsobu práce. Tím se mění i definice úspěchu. Už nejde o plnění rigidních plánů, ale dosahování určitých účinků.

„Neustálá integrace nových informací do stávajících procesů je základním rysem agilního způsobu práce.“
Johannes Schartau

Holisticon

To nezní zrovna jako typická německá pracovní kultura…

Petersson: Máte pravdu. Německá pracovní kultura se více zaměřuje na bezpečnost a obvykle je organizována v silech. V agilním prostředí nesou jednotliví zaměstnanci v rámci malého týmu mnohem větší odpovědnost za proces. Funguje to ale jen tehdy, pokud nepracujete na dalších 19 projektech.

 

Schartau: Kromě toho se agilita neobejde bez radosti z experimentování a odvahy chybovat. V tomto ohledu jsou země jako Spojené státy nebo Nizozemsko daleko před námi.

Agilní metody
Oddělení metodických a odborných aspektů a možnost pracovat „jinak“ v malém týmu vedly v jednom projektu společnosti tesa ke vzniku 60 prototypů během pouhých deseti týdnů.

Od kdy a proč je agilní způsob práce tématem ve společnosti tesa?

Petersson: Toto téma je na stole už zhruba dva roky a odráží se zejména v naší inovační iniciativě v oblasti výzkumu a vývoje a také v naší digitální strategii. Abych to vysvětlil, digitalizace zvyšuje složitost a proměňuje svět kolem nás tak výrazně a neustále, že pokud chceme zůstat inovativní a konkurenceschopní, musíme změnit způsob, jakým pracujeme. Není to jen o používání nových metod, ale především také o tom, jaký postoj, kulturu a vedení potřebujeme, abychom se mohli zaměřit na budoucnost. To pak může mít velmi praktické důsledky: nové prostorové koncepty, nové softwarové nástroje nebo organizační struktury, nové role nebo modely spolupráce. Mnohé z toho se dnes označuje pojmem „New Work“.

 

Schartau: Přesně, díky digitalizaci je všechno rychlejší a propojenější. Můžeme si všimnout, že menší společnosti dokážou mnohem rychleji dosáhnout velkého účinku, protože jsou agilní. Jde o potenciální hrozbu, na kterou velká společnost musí být schopna reagovat. Podle mého názoru společnost tesa k tomuto problému přistupuje otevřeně a vědomě.

„Digitalizace zvyšuje složitost a proměňuje svět kolem nás tak výrazně a neustále, že pokud chceme zůstat inovativní a konkurenceschopní, musíme změnit způsob, jakým pracujeme.“
Thorsten Petersson

Digital Development Office tesa SE

Petersson: V některých oblastech už pracujeme výhradně agilně, například v oblasti web developmentu. V jiných oblastech se agilním principům a metodám snažíme přiblížit v rámci takzvaných pilotů. Jde o jasně definované experimentální místnosti, kde se chceme naučit, kdy použít jaký soubor metod a jaké organizační překážky je nutné překonat, abychom se dostali tam, kam chceme.

 

Schartau: Přitom se může ukázat, že jde jen o to optimalizovat stávající produkty nebo úspěšné procesy. V takovém případě nemusíme za každou cenu zavádět agilní metody, protože agilita není samoúčelná.

Inovační proces
Jako „agilní Scrum Master“ dohlíží Innovation Project Process Manager Markus Wintermeyer na různé projektové schůzky.

Říká se, že agilita je obzvláště účinná při větším tlaku na inovace. Souhlasíte?

Petersson: Ano, to odpovídá našim zkušenostem. Obecně jde o to rychle dosáhnout měřitelného pokroku a naučit se něco nového – zejména v situacích, kdy problém dokážeme dobře nastínit, ale víme jen málo o možných řešeních. V souvislosti s inovacemi a vývojem produktů také vidíme, že je nezbytný bližší kontakt se zákazníky a lepší mezifunkční spolupráce v rámci společnosti. Agilní přístup je pro tyto účely ideální.

Jaké agilní metody používáte?

Schartau: Nejpopulárnější rámec – i ve společnosti tesa – je Scrum, dále Kanban a na třetím místě Lean startup. Design thinking sice funguje podobným způsobem, ale není oficiálně považován za agilní metodu. Jako interní poradci máme za úkol poskytovat týmům nebo oddělením poradenství ohledně výběru správné metody, a to vždy na základně přesné analýzy problému.

 

Děkuji vám za rozhovor.

Agilní způsob práce má své kořeny v Manifestu agilního programování (2001). V průběhu času byla zavedena celá řada metod. Nejčastěji se můžeme setkat s následujícími třemi metodami.

1. Scrum

scrum

Jednou z nejpopulárnějších metod je Scrum, který má své kořeny v informatice. Tento rámec je založen na myšlence, že projekty nejsou předem naplánovány od A do Z, ale probíhají v opakovaných zpětnovazebních smyčkách (v tzv. Sprintech). Po skončení jednoho Sprintu je hotový dílčí produkt odevzdán, zkontrolován a dále rozvíjen v následujícím Sprintu.

 

Více informací: scrumguides.org / scrum-master.de / agiles-projektmanagement.org

2. Kanban

kanban_tesa

„To do“ (Schváleno) – „In progress“ (Rozpracováno) – „Done“ (Dokončeno). Tak zní typické kategorie metody Kanban (v japonštině „cedule“ nebo „štítek“), kterou vyvinula automobilka Toyota v 50. letech. Cílem této metody, která se zakládá na vizualizaci a je dnes používána daleko za hranicemi automobilového průmyslu, je optimální řízení výrobních procesů. Díky tomuto přístupu založeném na malých krůčcích je metoda vhodná i pro řízení projektů.

 

Více informací: projektmanagement-definitionen.de / it-agile.de

3. Lean startup

mvp

Cílem této metody je vybudovat úspěšnou společnost se štíhlou strukturou (uvnitř společnosti). Metoda spočívá v předčasném uvádění produktů nebo služeb na trh (minimum viable product – MVP, česky minimální životaschopný produkt) a sází na kratší dobu plánování a učení praxí. Dobrým příkladem je vznik společnosti Dropbox.

 

Více informací: gruenderkueche.de / startplatz.de