Zásady ochrany osobních údajů Marketing

V těchto zásadách o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, jak zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely našeho marketingu. Jedná se např. o newslettery, dobrovolné průzkumy trhu, či rozhovory a dotazníky s odpověďmi našich zákazníků.

Za zpracování osobních údajů v rozsahu popsaném níže je, jakožto správce, odpovědná společnost tesa tape s.r.o., identifikační číslo: 27112039, se sídlem: Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97122 (dále též „tesa“).

Váš souhlas s reklamními opatřeními

Vaše kontaktní údaje používáme/zpracováváme za účelem přímé reklamy, pokud se jedná o oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále též „nařízení GDPR“) nebo pokud jsme obdrželi Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V této souvislosti obvykle zpracováváme kontaktní údaje (např. jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní čísla) a také Vaše zájmy/preference s ohledem na naše produkty např.

  • Pozvánky na akce a veletrhy
  • Nabídky a informace o našich službách a produktech skrze e-mail
  • Vánoční / novoroční blahopřání
  • Pozvánky k účasti na zákaznických průzkumech nebo průzkumech trhu.

 

Souhlasíte také s tím, že Vás pro tyto účely můžeme telefonicky kontaktovat.

Svůj souhlas s reklamou můžete kdykoli bez udání důvodů odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním. V případě přímé reklamy založené na našich oprávněných zájmech máte právo kdykoli vznést námitku. Vaše odvolání souhlasu/námitku zaznamenáme a v budoucnu již nebudeme používat Vaše údaje pro marketingové účely. Jednoduše nám pošlete e-mail na dataprotection@tesa.com.

Dobu uložení osobních údajů na základě souhlasu naleznete v nastavení souborů cookies.  

 

Zákaznické průzkumy, zpětná vazba a průzkum trhu

Vaše účast v anonymním průzkumu spokojenosti zákazníků je dobrovolná. Z technických důvodů k provedení průzkumu zpracováváme pouze údaje o připojení, včetně vaší IP adresy, kterou však nadále neuchováváme.
V případě, že se dobrovolně účastníte průzkumu trhu a rozhovorů/dotazníků se zpětnou vazbou, zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytnete pro tyto účely. V závislosti na typu a rozsahu podrobné analýzy od Vás můžeme zpracovávat následující kategorie údajů:

  • Údaje o Vaší osobě (např. jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa),
  • informace o Vaší společnosti, pokud jste nám je poskytli v rámci rozhovorů a/nebo dotazníků,
  • další informace, které nám v této souvislosti poskytnete.

 

Zvukové nebo obrazové záznamy rozhovorů budeme pořizovat pouze s Vašim souhlasem.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který můžete kdykoli a bez udání důvodů odvolat. Jednoduše nám pošlete e-mail na dataprotection@tesa.com.

Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Dobu uložení osobních údajů na základě souhlasu naleznete v nastavení souborů cookies.  

 

Newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, využijeme Vaše osobní údaje (alespoň Vaši e-mailovou adresu), abychom Vám mohli zasílat informace o produktech, službách, akcích, či jiné zajímavé informace. Po přihlášení k odběru na naší webové stránce obdržíte potvrzovací e-mail na Vámi uvedenou e-mailovou adresu a během potvrzovacího procesu Vás také požádáme o schválení odběru newsletteru. 

Do našich newsletterů implementujeme sledovací pixely, které nám umožňují rozpoznat, kdy byl newsletter, který Vám byl zaslán, otevřen. Využíváme je také k individualizování odkazů obsažených v newsletteru, abychom mohli vyhodnotit, kdy, resp.  na který odkaz jste klikli. Tyto údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pokud si přejete svůj souhlas odvolat, použijte odkaz uvedený v každém newsletteru pro odhlášení nebo úpravu souhlasu, nebo nám jednoduše pošlete e-mail na dataprotection@tesa.com.

Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Dobu uložení osobních údajů na základě souhlasu naleznete v nastavení souborů cookies.  

Zasílání elektronických obchodních sdělení pro zákazníky ve smyslu nabídky služeb informační společnosti (tzv. zákaznická výjimka) dle ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, je možné zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Doba uložení dat

V co nejkratší době vždy Vaše údaje anonymizujeme nebo pseudonymizujeme. Pokud spolupracujeme se společností zabývající se průzkumem trhu, anonymizace obvykle probíhá bezprostředně před předáním dat společnosti tesa.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání souhlasu či oprávněného zájmu správce, případně po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely nebo z důvodu zákonné povinnosti po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (např. obchodní nebo daňové povinnosti podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a daňového řádu.)

 

Příjemci Vašich dat

Při zpracování osobních údajů mohou být Vaše osobní údaje předány našim dodavatelům, kteří nám poskytují podporu, jimiž jsou naši poskytovatelé technických služeb, poskytovatelé newsletterů a pověřené instituty pro průzkum trhu, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a zpracovávají osobní údaje pouze naším jménem.

Příjemci Vašich osobních údajů jsou další společnosti v rámci skupiny tesa, se kterými úzce spolupracujeme.

Jakožto subjekt údajů máte za podmínek nařízení GDPR právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem, dále právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě právo na omezení zpracování, jakož i právo vznést námitku proti zpracování, případně též právo na přenositelnost údajů (v případě automatizovaného zpracování). 

Další informace o ochraně dat

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Dovolujeme si upozornit, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, společnost tesa ukončí zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím Váš souhlas, k nimž byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nicméně společnost tesa může být oprávněna, případně i povinna, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat z titulu jiného právního základu (tj. jiný zákonný důvod zpracování).

společnost tesa tape s.r.o.