Etický kodex pro dodavatele společnosti tesa tape s.r.o.

Odpovědnost vůči životnímu prostředí a společnosti nás zavazuje dodržovat základní pravidla pro její naplnění. Požadujeme totéž od našich dodavatelů.

Preambule

Etický kodex pro dodavatele společnosti tesa definuje základní požadavky pro dodavatele zboží a služeb společnosti tesa týkající se jejich odpovědnosti vůči investorům a životnímu prostředí. Globální organizace nákupu společnosti tesa se výslovně zavazuje podporovat dodavatelské vztahy tím, že bude plnit ducha a cíle vize udržitelného světového hospodářství ve prospěch všech lidí, komunit a trhů, dnes jako i v budoucnosti.

 • Organizace nákupu společnosti tesa se výslovně zavazuje zlepšovat pracovní podmínky svých dodavatelů, a to na základě neustálého zdokonalování.
 • Dodavatelé společnosti tesa se zavazují přistoupit na Etický kodex pro dodavatele společnosti tesa.
 • V případě, že dodavatel nepřijme Etický kodex pro dodavatele společnosti tesa , společnost tesa definuje ve spolupráci s dodavatelem jeho vhodný plán rozvoje v odpovídajícím časovém rámci v souladu s duchem a cíli výše uvedených hodnot. V případě, že je pokrok dodavatele neuspokojivý, zahájí společnost tesa proces vyvázání dodavatele.
 • Dodavatel umožní společnosti tesa a třetí straně určené společností tesa vyhodnotit zařízení dodavatele a jeho postupy, zda nejsou v rozporu s tímto kodexem. To zahrnuje také audity, na které je společnost tesa smluvně vázána ve spojení s dodávanými výrobky.
 • Dodavatelé společnosti tesa se zavazují rozvíjet své dodavatele podle tohoto Etického kodexu.
 • Dodavatelé společnosti tesa se zavazují jednat v souladu se všemi národními i mezinárodními zákony, předpisy a požadavky.

Antimonopolní opatření

Dodavatelé společnosti tesa respektují mechanismy volného trhu a zásady spravedlivé soutěže. To zahrnuje dodržování předpisů všech příslušných antimonopolních zákonů a předpisů. Dodavatelé společnosti tesa neuzavírají dohody ani neprovádí výměnu informací, které by mohly představovat porušení antimonopolního zákona, ani nepřiměřeně nevyužívají dominantního postavení na trhu, které mohou mít.

Protikorupční opatření / Střet zájmů

Dodavatelé společnosti tesa podnikají opatření proti korupci ve všech jejích podobách, včetně vydírání a úplatkářství.

To znamená, že zabrání nabídkám poskytování úplatků svým zákazníkům nebo obchodním partnerům svých zákazníků. Dodavatel rovněž prohlašuje, že zakazuje svým zaměstnancům požadovat nebo přijímat úplatky, ať už pro jejich vlastní prospěch či pro jejich rodiny, přátele, nebo spolupracovníky.

Dodavatel se zavazuje, že jeho osobní vztahy a zájmy nebudou ovlivňovat nikterak jeho pracovní aktivity a rozhodnutí.

Ochrana a využívání informací

Dodavatelé společnosti tesa zajišťují vysokou úroveň ochrany dat a bezpečnosti informací. Proto osobní údaje a důvěrné informace jsou zvláště chráněny, například nejmodernějším systémem zabezpečení informací.

Lidská práva

1. Dodavatelé společnosti tesa podporují a respektují ochranu mezinárodně vyhlášených lidských práv.

To zahrnuje:

 • rozvoj a údržbu systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví;
 • úzkou spolupráci se zaměstnanci a jejich zástupci s cílem neustále zlepšovat pracovní podmínky.

 

2. Dodavatelé společnosti tesa zajistí, že pro disciplinární účely nepoužijí žádnou formu mentální nebo fyzické síly.

To zahrnuje

 • dodržovat mezinárodní směrnice a normy pro použití síly;
 • mít takové postupy, které zajistí, aby její bezpečnostní opatření nepřispívala k porušování lidských práv.

Pracovní standardy

1. Dodavatelé společnosti tesa podporují svobodu sdružování v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy, pokud jde o pracovní harmonogramy, odměňování, školení, kolektivní vyjednávání, zdraví a bezpečnost.

2. Dodavatelé společnosti tesa odstraní všechny formy nucené a povinné práce.

3. Dodavatelé společnosti tesa odstraní dětskou práci. To znamená, že

 • splní požadavky vnitrostátního pracovního práva o minimálním věku, a pokud to vnitrostátní právo neupravuje dostatečně, zohlední mezinárodní předpisy;
 • pokud se na pracovišti vyskytují děti, přijmou opatření poskytující přiměřené služby a uskutečnitelné alternativy pro děti i jejich rodiny.

4. Dodavatelé společnosti tesa odstraní diskriminaci v zaměstnání a povolání. To znamená, že

 • vyloučí jakékoli rozlišování, vyloučení nebo preference na základě rasy, barvy, pohlaví, náboženství, politického přesvědčení, národnostního či sociálního původu

Životní prostředí

Dodavatelé společnosti tesa by měli mít účinnou environmentální politiku a měli by být v souladu se stávajícími právními předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí. Dodavatelé by měli pokud možno podporovat preventivní opatření, přístup k záležitostem životního prostředí, podnikat iniciativy na podporu větší odpovědnosti za životní prostředí a podporovat šíření technologií šetrných k životnímu prostředí a zdravému životnímu cyklu.

Chemické a nebezpečné materiály: Chemické a jiné materiály představující nebezpečí, jsou-li uvolněny do životního prostředí je třeba identifikovat a řídit, aby byla zajištěna jejich bezpečná manipulace, pohyb, skladování, recyklace nebo opětovné použití a likvidace.

Odpadní voda a pevný odpad: Odpadní voda a pevný odpad vznikající z provozu, průmyslových procesů a sanitačních zařízení musí být monitorovány, kontrolovány a ošetřovány podle potřeby před vypuštěním nebo likvidací.

Emise do ovzduší: Emise do ovzduší těkavých organických chemikálií, aerosolů, žíravin, částic, chemikálií poškozujících ozonovou vrstvu a vedlejší produkty spalování vznikající při provozu musí být charakterizovány, monitorovány, kontrolovány a ošetřeny podle potřeby před vypuštěním nebo likvidací.

Minimalizace odpadu, maximalizace recyklace: Odpady všech typů, včetně vody a energie, musí být omezené nebo vyloučené u zdroje nebo postupy, jako je úprava výroby, údržba výrobní procesy, náhrada materiálů, konzervace, recyklace a opětovné použití materiálů.