nachhaltigkeitsbericht-titelbild-hd

Undersöker, förändrar, planerar – Hållbarhetsrapport 2020

Hållbarhet

Som teknikföretag betraktar tesa hållbarhet som en utmaning, en möjlighet – och en viktig inställning för hela tesa-teamet.

Varje år utvecklar tesa hundratals nya självhäftande produkter och lösningar för många olika industriföretag och konsumenter. Varje dag funderar våra 500 högkvalificerade utvecklare och många fler av de 4 700 anställda på hur tesa kan bidra till att i så stor utsträckning som möjligt minska miljöpåverkan från vår affärsverksamhet. Men det finns mer: Våra produkter bör i allt högre grad bidra till att minska belastningen på miljön.  

På de 48 sidorna i tesas hållbarhetsrapport 2020 hittar du ny information, alla fakta och de viktigaste händelserna under det gångna året. Rapporten visar konkret vilka åtgärder tesa vidtar för att agera på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Dessutom kommer tesas nya hållbarhetsagenda att presenteras: Hållbarhetsagendan ger vägledning för att utveckla hållbara projekt och anpassa företaget till detta mål på lång sikt. Genom att ge exempel visar rapporten också vilka framsteg vi har gjort under det gångna året, och dessa är vi väldigt stolta över. 

”Förra året tog vi ämnet 'hållbarhet' till nästa nivå – och gjorde 'hållbar tillväxt' till en central del av vår företagsstrategi.”

Dr Norman Goldberg

CEO tesa SE

Nachhaltigkeitsbericht_TESA_Goldberg

Vi har uppnått mycket under 2020

2020 var ett år fyllt av utmaningar för alla företag och människor runt om i världen. Som ett globalt framgångsrikt företag var det därför särskilt viktigt för tesa att uttryckligen ta ansvar. Detta mål styr våra åtgärder.

Nachhaltigkeitsbericht_Grafik_SDGs__ENG

Ett viktigt mål uppnåddes: I slutet av året kom 100 % av den el som köptes till alla tesas fabriker i hela världen från förnybara energikällor. Dessutom minskade vi våra koldioxidutsläpp med 23 procent jämfört med 2018.

Detta innebär att tesa har kommit mycket närmare sitt mål att minska utsläppen med sammanlagt 30 procent fram till 2025.

Dessutom lanserade vi ett program för hållbarhetsutvärdering av våra leverantörer, och detta täcker och utvärderar 31 % av vår direkta inköpsvolym. 

Våra anställda deltog i hela 23 projekt för effektiv resursanvändning och bidrog till att reducera användningen av råvaror och energi samt att minska vårt avfall. Tack vare installationen av ett system för återvinning av vattenånga vid fabriken i Italien har till exempel vatten- och energibehovet minskat avsevärt. Under rapportåret fick vi också en silvermedalj i EcoVadis hållbarhetsbedömning. Vår hållbarhetsprestanda ligger återigen över branschgenomsnittet.

2020 var ett år då vi omvandlade hållbarhet till en integrerad del av tesas strategi.

Tesas hållbarhetsagenda – vår vägvisare för framtiden

Kärnan i tesas hållbarhetsstrategi är tesas nya hållbarhetsagenda Hållbarhetsagendan fungerar som en handbok för att holistiskt och på ett mer hållbart sätt anpassa våra åtgärder i företagets hela värdekedja. Agendan är indelad i områdena miljö, kunder och samhälle och innehåller specifika mål och åtgärder som tydligt förklaras i hållbarhetsrapporten 2020.

Vi har till exempel formulerat målet att bli helt klimatneutrala som företag i hela världen år 2050. År 2020 anslöt sig tesa till initiativet ”Business Ambition for 1,5 °C”. Det multinationella teknikföretaget tesa förbinder sig därmed att anpassa sin verksamhet till att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C och att genomföra lämpliga åtgärder för detta ändamål. Hittills har endast cirka 400 ledande företag världen över anslutit sig till detta avtal.

Planen är att öka vår försäljning av hållbara produkter avsevärt under de kommande fem åren och att göra våra förpackningar ännu mer miljövänliga. Vi har åtagit oss att följa FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Som deltagare i FN:s Global Compact har tesa också åtagit sig att följa tio universella principer avseende mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljöskydd och förebyggande av korruption.

tesa_Sustainability_Wheel-communication_final

”Vår hållbarhetsagenda är ett tydligt åtagande för ett ännu bättre miljö- och klimatskydd, för ansvarstagande gentemot våra anställda och alla människor i våra leveranskedjor. Jag ser den som en riktlinje och en vägvisare för alla våra beslut.”

Dr Norman Goldberg,

CEO tesa SE

nachhaltigkeitsbericht_2020_leafs

Mission: Nollutsläpp 

Hur ska vi lyckas minska utsläppen? Genom att förlita sig på sin höga innovationsnivå har tesa varit en pionjär inom detta område i 125 år. Vi kommer att dra nytta av denna styrka när det gäller utvecklingen av hållbara produkter och processer.

tesa använder vi vår kompetens på ett målinriktat sätt för att ytterligare förbättra våra självhäftande produkter, lösningar och produktionsprocesser och vi ger inte upp förrän vi har uppnått detta mål.  För det är vår superkraft på tesa. Dessutom är tesa redan en uppskattad partner för många kunder som å sin sida fokuserar allt mer på hållbarhet och söker nya lösningar tillsammans med oss.  

Våra produkter blir allt mer miljövänliga

För att göra produkterna mer miljövänliga förlitar sig tesa i allt högre grad på förnybara eller återvinningsbara råvaror. Vi funderar också på hur våra använda material kan återvinnas eller återanvändas i slutet av produktens livscykel. Ett bra exempel är den nya papperstejpen tesa® 4713 som bygger på ett häftämne av naturgummi med miljövänlig FSC-certifiering.  

nachhaltigkeitsbericht_2020_tesa_NBH

I framtiden kommer tesa att erbjuda allt fler produkter som bevisligen bidrar till ökad hållbarhet. Detta sker i nära kontakt med många kunder och partner som strävar efter samma mål. Vi arbetar tillsammans med innovationer. Redan i dag hjälper tesas självhäftande produkter och lösningar kunderna att agera mer hållbart. Tesa® Bond & Detach-produkterna är ett exempel på detta. I slutet av en smartphones livscykel kan de enskilda komponenterna tack vare dessa tejper separeras från varandra utan att lämna några rester. Detta förenklar återvinningen och sparar resurser. Under de senaste åren har mer än 1,5 miljarder smartphones världen över utrustats med tesa® Bond & Detach. Detta är bara ett exempel på hur tesas produkter kan bidra till ökad hållbarhet.

Nachhaltigkeitsbericht_TESA_Cackovich

”Miljövänliga produkter är inte längre en nisch – efterfrågan på dem ökar stadigt. Därför är ett av målen i vår hållbarhetsagenda att avsevärt öka vår försäljning av hållbara produkter under de kommande fem åren.”

Angela Cackovich

Styrelseledamot Direct Industries

Att hålla ihop i svåra tider

2020 överskuggades av Coronakrisen med alla dess effekter på både ekonomi och samhälle. Covid-19-pandemin har också förändrat väldigt mycket på tesa. Plötsligt arbetade en stor del av vår personal hemifrån. På våra produktionsanläggningar var vi dock tvungna att garantera en sund och säker arbetsmiljö för alla anställda. 

Trots alla sociala och ekonomiska förändringar har tesa hittills klarat sig bra genom krisen. Som ett ekonomiskt framgångsrikt företag var det särskilt viktigt för oss att hjälpa till att lindra pandemins konsekvenser för dem som behöver det mest. Därför har vi startat det mest omfattande donationsprogrammet i företagets historia:

Fram till slutet av 2021 kommer vi att donera totalt 5 miljoner euro till sociala och humanitära ändamål. Donationerna stöder bland annat den globala Covid-19-krisfonden som drivs av Läkare utan gränser samt flera av Rädda barnens utbildningsprogram. Dessutom donerar tesa till många små och stora lokala organisationer som väljs ut direkt av dotterbolagen i företagets affärsområden som sträcker sig från Asien till Nord- och Latinamerika samt Europa. ”Tesa håller ihop världen – det är vår djärva ledstjärna för i år”, förklarar CEO dr Norman Goldberg. Denna slogan ska fungera som ett målperspektiv även för vår hållbarhetsverksamhet i framtiden.

  

En av de viktigaste prioriteringarna för Läkare utan gränser är sjukvårdarnas säkerhet och därför måste all personal följa strikta protokoll när det gäller säkerhet och trygghet

Förutom vår hållbarhetsagenda finns det även andra ramverk som visar vägen för tesa. Vi är medlemmar i FN:s Global Compact sedan 2006.  Vi har därför åtagit oss att anpassa vår verksamhet till internationellt erkända sociala och miljömässiga standarder. De tio Global Compact-principerna om mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljöskydd och kampen mot korruption utgör de övergripande riktlinjerna för våra åtgärder. Sedan 2018 bidrar vi också till FN:s 17 globala mål (Sustainable Development Goals, SDG) för hållbar utveckling. tesa fokuserar särskilt på följande mål:

  • SDG 7: Hållbar energi för alla 
  • SDG 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
  • SDG 13: Klimatåtgärder
NHB_SDGs_7-8-13_en

tesas hållbarhetsrapport 2020

Här kan du ladda ner vår hållbarhetsrapport för 2020.