världen blir varmare

Affärsmål för 1,5 °C – vi är med!

Hållbarhet

Under 2019 steg nivån av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären till nya rekordnivåer. För att vända den här trenden måste vi agera – nu. I linje med våra självpåtagna mål för hållbar utveckling har Beiersdorf Group med affärssegmenten Konsument och tesa godkänt initiativet "Affärsmål för 1,5 °C".

Vår värld är sjuk – och den svettas. Även om alla stater skulle uppfylla sina åtaganden som gjordes på FN:s klimatkonferens 2015 till år 2100, är jorden på väg mot en global uppvärmning på 3,2 °C. För att uppnå målet på högst 1,5 graders global uppvärmning måste mycket mer göras – och mycket snabbare.

Företagsmål är noggrant kontrollerade

"Genom att skriva under 'Affärsmål för 1,5 ⁰C’, har vi förbundit oss att inrikta våra affärsaktiviteter till att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 °C och för att vidta åtgärder som är lämpliga för det här syftet", förklarar Angela Cackovich, styrelsemedlem för Direct Industries på tesa SE. Fram till nu har färre än 200 ledande företag världen över skrivit under åtagandet. Företagsmålen granskades av SBTi (Science Based Targets Initiative) – ett partnerskap mellan CDP (tidigare, Carbon Disclosure Project), FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF) – och godkändes i maj 2020, när initiativet presenterades den 18 juni.

 

"tesa och Beiersdorf Consumer ingår nu i den grupp av företag som strävar mot att uppnå de här mycket ambitiösa målen. Klimatskydd är en topprioritering för vårt företag, våra anställda och våra kunder."
Angela Cackovich

Chef för Direct Industries tesa SE

Plantera ett träd
hållbarhetsillustration

60 000 ton mindre CO₂-utsläpp sedan 2015

Metoden för tesas klimatmål relaterar till företagets egen generering och framställning av energi som krävs för produktion och administration. Målet för 2025 för den internationellt verksamma tejpkoncernen är att minska CO₂-utsläppen i absoluta termer med 30 % jämfört med 2018. Under de senaste åren har många åtgärder för att öka energieffektiviteten och minska CO₂-utsläppen redan vidtagits på tesa. De specifika CO₂-utsläppen per ton slutprodukt under 2019 minskade med 34,5 % jämfört med 2015. Minskningen med nästan 60 000 ton CO₂ som uppnåtts under de senaste fyra åren trots ökande försäljning beror huvudsakligen på specifika energieffektivitetsåtgärder och användning av grön elektricitet i tesas produktionsanläggningar.

Kombinerad värme och el (CHP) och solenergi

Just nu kommer 27 % av vår elektricitet från förnybara källor och 38 % är effektivt producerade av CHP (kombinerad värme och el): Därmed kommer endast 35 % av vår elektricitet idag från konventionella källor. Det här värdet ska minskas betydligt på medellång sikt, till exempel genom att öka användningen av grön el samt ytterligare investeringar i CHP och solenergisystem på utvalda platser.

1 000

miljarder ton CO₂

har släppts ut i atmosfären världen över genom energirelaterade processer under de senaste sex decennierna. Den globala CO₂-koncentrationen ökade från omkring 315 ppm (1958) till 417,07 ppm (2020) och därmed med omkring 100 ppm. Det motsvarar en ökning på över 30 %.
Solenergi hjälper

Växthuseffekten

Jordens atmosfär består av 78 % kväve och 21 % syre. De återstående delarna är spårgaser som antingen har uppstått från radioaktivt sönderfall (till exempel ädelgaser som argon och neon) eller tillhör gruppen atmosfäriska spårgaser (koldioxid, metan, svaveldioxid, ozon). Trots den extremt låga koncentrationen är "hävstången" eller effekten av dessa gaser på vårt klimat desto större. Enbart den naturliga växthuseffekten står för en genomsnittlig temperatur på +15 °C på jorden. Utan spårelement eller växthusgaser skulle den genomsnittliga temperaturen på jorden vara -18 °C

Miljoner investerade i hållbarhet

Under de kommande åren kommer vi att sträva efter att minska CO₂-avtrycket, särskilt på produkter, inköpta varor och logistikprocesser. Affärsresvanorna kommer också att ändras, inte minst på grund av den positiva erfarenheten av videokonferenser under de senaste veckorna. Återstående utsläpp som inte kan minskas till 2050 (Update 2024: Net zero 2045) ska kompenseras med ett frivilligt CO₂-kompensationsprogram. Totalt sett siktar tesa på att vara klimatneutrala till 2050 (Update 2024: Net zero 2045) i enlighet med Paris-klimatavtalet. För detta ändamål kommer ett sjusiffrigt eurobelopp fram till 2025 att investeras i klimatskyddsåtgärder och mål inom företaget.

Medlem i den verkställande styrelsen, Direct Industries
Medlem i den verkställande styrelsen, Direct Industries
"Företag som inte kontinuerligt utvecklar och förbättrar sina ansträngningar i det här avseendet löper risk att värderas sämre och kommer, särskilt i bil- och elektronikbranschen, inte längre att komma i fråga för projekt."
Angela Cackovich

styrelsemedlem med ansvar för tesa-koncernens hållbarhetsagenda

Ett samordnat tillvägagångssätt av mor och dotter

Med initiativet "Affärsmål för 1,5 °C" står tesa för första gången sida vid sida med Beiersdorf inom ett kärnområde för deras hållbarhetsstrategier. Det här bevisar att hållbarhetsarbetet på moderbolaget och dotterbolaget trots olika utmaningar kan samordnas och koordineras i större omfattning under de kommande åren.

 

Vi behöver förändring