Större hållbarhet, större innovation

Vår nya hållbarhetsagenda

Som ett av världens ledande företag inom sektorn för självhäftningsteknik, kan tesa åstadkomma fantastiska saker, samtidigt som företaget axlar ett stort ansvar.

Vad hållbarhet innebär för oss

Först och främst ser vi hållbarhet som en möjlighet. Hållbarhet utmanar oss att tänka steget längre och aldrig nöja oss med status quo. Ett perfekt exempel på detta är våra produkter och produktionsprocesser. Från vår synvinkel förenar en innovativ produkt de högsta kvalitets- och prestandanivåerna med ett litet ekologiskt fotavtryck. Vi vill att våra produkter ska ha så lite negativ inverkan som möjligt på globala utmaningar såsom klimatförändringar och resursbrist genom produktens hela livscykel. Vi har implementerat åtgärder för att kontinuerligt öka vår energieffektivitet för att uppfylla våra hållbarhetsmål. Till exempel är ett av våra mål att vara fullständigt klimatneutrala till 2050. För att hålla oss på banan och uppfylla detta mål, föredrar vi förnybara energier och för tillfället håller vi på att testa alternativa material som vi kan använda i våra produkter.

Vi förlitar oss även på våra anställdas idéer och expertkunskap. Detta är orsaken till varför vi på tesa gör allt vi kan för att tillhandahålla en säker, hälsosam och attraktiv arbetsmiljö samt skapa en plats för innovation.

tesa har dotterbolag i över 100 länder och ett produktionsnätverk som sträcker sig över nästan alla kontinenter. I och med vår räckvidd, fokuserar vi även på de som arbetar längs företagets värdekedja, genom att säkerställa rättvisa arbetsförhållanden och upprätthålla lokala arbetslagar och mänskliga rättigheter.

tesas hållbarhetsagenda

Vår nya hållbarhetsagenda är en integrerad del av vår verksamhetsstrategi och omfattar de tre områdena miljö, kunder och samhälle, samt de sju fokusområdena. Vi har definierat delmål och långsiktiga mål i varje kategori.

Våra områden för engagemang

För vår miljö
Miljö
Det globala samhället har upprättat ett gemensamt mål för att begränsa globala temperaturhöjningar till högst 1,5 °C.

Vi på tesa vill göra vår del för att uppnå detta mål och lindra konsekvenserna av globala klimatförändringar. Vi har redan åstadkommit mycket under de senaste två decennierna: Till exempel har vi som företag minskat koldioxidutsläppen för våra slutprodukter med 48 procent per ton slutprodukter 2019 jämfört med 2001. Som en del av hållbarhetsagendan har vi upprättat nya, ambitiösa klimatmål.

Vårt fokus våra kunder
Kunder
Oavsett om vi talar om industriella eller kommersiella partner eller kunder, vill vi göra det möjligt för våra kunder att arbeta mer hållbart.

Därför är det vår uppgift att erbjuda dem produkter av hög kvalitet och skapa ett bättre miljömässigt fotavtryck. 

För anställda och samhället
Samhälle
Det som gör tesa speciellt är personerna som arbetar här.

Vi vill fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare i dag och i framtiden. Där ingår att se till att våra affärsrelationer längs hela leveranskedjan är anpassade till ekologiska, sociala och etiska standarder. Vårt engagemang för samhället når även bortom vår vardagliga affärsverksamhet: Vi främjar proaktivt utbildningsprojekt som stödjer framtidens innovatörer och generationer. 

Mycket att uppnå till 2025

Som en del av hållbarhetsagendan har vi antagit hållbarhetsmål som vi vill uppfylla till 2025. Vi arbetar för tillfället med att definiera flera mål och registrerar konkreta siffror för att mäta vår framgång. Vi kommer att hålla er uppdaterade om de senaste målen här och i tesas hållbarhetsrapporter.

Viktiga mål för de kommande fem åren:

  1. 30 procent absolut minskning av energirelaterade koldioxidutsläpp (omfattning 1 och 2) jämfört med 2018.
  2. En avsevärd ökning av försäljning av hållbara produkter och göra förpackningar mer hållbara i framtiden.
  3. Noll arbetsolyckor och maximal effektivitet. 

tesa och FN:s mål för hållbar utveckling

FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDGs) fungerar som ett viktigt ramverk för tesas hållbarhetsarbete. Målen hjälper oss att anpassa vår verksamhet och våra produkter till en global agenda och därmed bidra till en mer hållbar utveckling. 

tesa and the UN Sustainable Development Goals

Vilka är målen för hållbar utveckling?

FN:s 17 mål för hållbar utveckling utgör kärnan i "Agenda 2030" – en global åtgärdsplan för hållbar utveckling. Dessa mål antogs av FN:s 193 medlemsstater vid toppmötet i New York i september 2015. Förutom inom politiken och det civila samhället uppmanas företag också att delta i genomförandet av dessa mål.

Våra åtgärder stödjer i synnerhet följande mål (SDGs):

  • Jämställdhet
  • Hållbar energi för alla
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Fredliga och inkluderande samhällen
SDG Englisch
Sustainability-Governance

Hållbarhet inom tesa

Vi har integrerat hållbarhet i våra kärnprocesser och vår företagsmodell. Förutom detta har vi etablerat en motsvarande organisatorisk struktur och definierat ansvar som en tvärfunktionell uppgift inom koncernen.

Hållbarhetskommittén har upprättats för att styra våra hållbarhetsaktiviteter och ansvarar för beslutsfattandeprocessen.

Kommittén träffas kvartalsvis och består av chefer från olika avdelningar och leds av en styrelsemedlem i ledningsgruppen.

Planeringen och samordningen av våra initiativ hanteras av avdelningen för hållbarhet, samtidigt som avdelningarna, regionerna och dotterbolagen ansvarar för implementeringen av åtgärderna.

Ansvar kräver förtroende

Vi vill att alla som arbetar med oss – både våra anställda och partners – ska se oss som trovärdiga och tillförlitliga. Grunden för att skapa starka relationer är efterlevnad av relevanta lagar och bestämmelser och detta är orsaken till varför vi har implementerat ett system för hantering av efterlevnad. Detta system har upprättats för att säkerställa att alla tesas anställda, chefer och kommittéer följer gällande rättsliga lagar och företagspolicyer. tesas uppförandekod spelar även en viktig roll inom området för efterlevnad. Uppförandekoden är baserad på de tio principerna i FN:s Global Compact och fungerar som en övergripande, bindande uppförandekod för alla anställda associerade med tesa.

Welt-illustration_201027_V5

Vårt engagemang för hållbarhet
Hållbarhet
Vårt engagemang för hållbarhet
Läs mer
Vårt fokus våra kunder
Kunder
Vårt fokus – våra kunder
Läs mer
För vår miljö
Miljö
Skydda miljön
Läs mer
För anställda och samhället
Samhälle
För anställda och samhället
Läs mer
världen blir varmare
Hållbarhet
Affärsmål för 1,5 °C – vi är med!
Läs mer