För anställda och samhället

Vårt engagemang för samhället

För anställda och samhället

Vi stödjer anställda längs hela värdekedjan och är engagerade i projekt som främjar nästa generations innovatörer.

Fokus på anställda

Våra anställda är tesas största tillgång när det gäller långsiktig framgång. Därför skapar vi en arbetsmiljö som främjar innovativa idéer och formas av respekt, jämlikhet och säkerhet.

Fokus på anställda
Vår mål Vision zero

Hälsa och säkerhet

De anställdas säkerhet är av högsta prioritet hos tesa, i synnerhet för våra högt värderade anställda som arbetar inom produktion. När det gäller säkerhet är en olycka en för mycket. Det är därför vi strävar efter att minska antalet arbetsrelaterade olyckor till noll – ett mål som har integrerats i vår vägledande princip VISIONZER[O]. Vår olycksfallsfrekvens ligger för närvarande betydligt under den tyska sektorns genomsnitt: För varje miljon arbetade timmar registrerade tesa 1,6 olyckor som ledde till tre eller fler missade arbetsdagar 2019.

 

Förutom lagstadgade regler utgör våra företagsomfattande riktlinjer för arbetssäkerhet grunden för vårt förvaltningssystem inom arbetssäkerhet. Riktlinjerna implementerar konkreta åtgärder för att minska riskerna och öka säkerheten på arbetsplatsen. Ett exempel är appen "Safety Tour" som stödjer våra produktionsanställda i samband med deras SOS-inspektioner (SOS = Safety, Order, Sanitation – säkerhet, ordning, sanitet).

 

Vi främjar även aktivt hälsan och välmåendet hos tesas personal: Företagets operativa system för hantering av arbetsmiljöfrågor omfattar erbjudanden för träning och avkoppling, ett brett utbud av arbetsmedicinska kontroller och alternativ som stödjer en hälsosam kosthållning.

Främjande av de anställdas utveckling

Hur kan vi locka och behålla högkvalificerade medarbetare bland konkurrensen? För oss är summan av flera enskilda åtgärder viktiga: Från att erbjuda skräddarsydda utbildningsprogram och alternativ för professionell utveckling till attraktiva utvecklingsmöjligheter och en god balans mellan arbete och privatliv.

 

Vårt mål är att främja en företagskultur som stärker prestandan, gränsöverskridande samarbete mellan avdelningar och internationalisering. Några av våra viktigaste prioriteringar inom detta område är ledarskapsutveckling och karriärsplanering. Ledarutvecklingsprogrammet har som mål att hjälpa teamledare och chefer att ytterligare stärka sina kunskaper och är ett av många verktyg som vi har implementerat för att främja de anställdas utveckling.

 

Kunskaperna som är särskilt viktiga för oss sammanfattas i våra nio nyckelkompetenser. De utgör grunden för vårt arbete på personalavdelningen och tillämpas på alla våra HR-verktyg. De spelar en viktig roll i t.ex. kompetensgranskningar. Detta utvecklingsprogram ger begåvade människor möjligheten att ta del av karriärrelaterade aktiviteter och övningar. Därefter får de individuell återkoppling baserat på våra nyckelkompetenser. Målet är att avgöra varje kandidats styrkor och potential och att stödja deras karriärväg inom företaget.

 

Det är även viktigt för oss att ge de anställda en chans att byta avdelning inom företaget. Av denna orsak har vi introducerat tesa X-perience-modellen. Modellen ger de anställda hög produktkunskap, till exempel chansen att få insikt i hur man ska hantera kunder.

 

Dessutom erbjuder vi omfattande utbildning och professionella utvecklingsmöjligheter som är speciellt utformade efter företagets behov och täcker ett brett spektrum av färdigheter och målgrupper.

Rättvisa förhållanden och jämlikhet

Våra produkter gör en lång resa innan de anländer till kundernas dörr. Vår värdekedja sträcker sig över flera kontinenter och arbetet utförs av de som arbetar för tesa, både direkt och indirekt. Vi ansvarar för dem alla. Detta är orsaken till varför vi är fullt engagerade i rättvisa arbetsförhållanden och respekterar mänskliga rättigheter längs hela värdekedjan. För att säkerställa detta, arbetar vi i nära samarbete med våra partner och utför utvärderingar av leverantörerna.

 

Grunden för detta arbete är vår uppförandekod [LINK zum CoC] och vår uppförandekod för leverantörer [Link zum CoCfS], som innehåller viktiga regler för våra anställda, leverantörer och affärspartner.

Vår strategi för framtiden
Utmärkelser och bedömningar
Utmärkelser och bedömningar

Vittnesmål om våra prestationer inom hållbarhet

År 2020 deltog tesa-gruppen återigen i EcoVadis utvärderingssystem för hållbarhet och fick ta emot en silvermedalj för våra prestationer inom hållbarhet. Detta kan ses som ett bevis på att vi presterar över genomsnittet inom vår bransch. EcoVadis är en välkänd utvärderingsplattform för företag med globala inköpskedjor. Företaget analyserar och utvärderar företags principer, åtgärder och resultat inom områden som miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, etik och ansvarsfulla upphandlingar.

I mitten av 2020 lanserade vi även ett hållbarhetsprogram för våra leverantörer. Som en del av den inledande kampanjen bjöd vi in 50 av våra främsta leverantörer att delta i EcoVadis utvärderingssystem för hållbarhet och dela resultaten med oss. Under de kommande åren vill vi uppmuntra flera leverantörer att delta: 

80%

direktköp

Vårt mål till 2025 är att göra 80 procent av våra direktköp från leverantörer som har tagit del av utvärderingssystem för hållbarhet såsom EcoVadis

Främjande av nästa generations innovatörer

Albert Einstein visste redan att "problem inte kan lösas med samma tankesätt som skapade dem". Istället måste vi komma med nya idéer och lyfta fram unga personer som ser sig själva som framtidens problemlösare.

 

Vi vill stödja nästa generation genom att ge dem åtkomst till STEM-ämnen (naturvetenskap, teknik, ingenjörsämnen och matematik) och framtidens nyckelteknologier. Ett ämne som är särskilt viktigt för oss är att minska ojämlikhet och skapa lika villkor. Ett av våra viktigaste initiativ inom detta område är att stödja utbildningsmöjligheter som uppmuntrar kvinnor till att studera STEM-ämnen.

 

Främjande av nästa generations innovatörer

Initiativ för vetenskap och teknik (NAT).

Ett av initiativen som tesa är involverade i är NAT (Initiative für Naturwissenschaft und Technik gGmbH), som sammankopplar skolor i Hamburg och Norderstedt med universitet, teknikhögskolor och teknologidrivna företag. NAT har som mål att ge ungdomar breda insikter i olika yrkesområden. Några exempel är NAT-initiativen mint:pink, ett program med målet att stärka flickor, samt mint.match som sammankopplar gymnasiestudenter med hängivna forskare.

Engagemang under hela krisen

Vårt sociala engagemang inkluderar även ekonomiskt stöd till välgörenhetsorganisationer. Sedan början av coronakrisen har tesa gjort donationer till bl.a. Läkare utan gränser och Rädda barnen. Vi har donerat en miljon euro till Läkare utan gränser, vilket gör det till en av de största enskilda donationerna som organisationen någonsin har fått. Pengarna kommer att gå till den globala krisfonden Läkare utan gränser COVID-19 och kommer att användas till snabb, okomplicerad hjälp där det behövs mest.

 

Med mottot "Utbildning sammanför. Tillsammans över hela världen." Rädda barnen och tesa sätter fokus på den ökande ojämlikheten i tillgång till utbildning. Detta drabbar i synnerhet socialt utsatta barn under pandemin. Med en donation på en miljon euro stödjer vi utvalda Rädda barnen-projekt i sex länder – Vietnam, Kina, Indien, Mexiko, Italien och Tyskland.

En av de viktigaste prioriteringarna för Läkare utan gränser är sjukvårdarnas säkerhet och därför måste all personal följa strikta protokoll när det gäller säkerhet och trygghet

Mer om hållbarhet

Vårt engagemang för hållbarhet
Hållbarhet
Vårt engagemang för hållbarhet
Läs mer
Vårt fokus våra kunder
Kunder
Vårt fokus – våra kunder
Läs mer
Vår strategi för framtiden
Strategi
Större hållbarhet större innovation
Läs mer
För vår miljö
Miljö
Skydda miljön
Läs mer
världen blir varmare
Hållbarhet
Affärsmål för 1,5 °C – vi är med!
Läs mer
Rädda barnen
Hållbarhet
Rädda barnen!
Läs mer
En av huvudprioriteringarna för MSF är säkerheten för deras hälsoarbetare och därför måste all personal följa strikta protokoll när det gäller trygghet och säkerhet
Hållbarhet
Kamp mot Covid-19
Läs mer