För vår miljö

För vår miljö

Klimat- och resursskydd är centrala frågor i tesas hållbarhetsstrategi.

Vårt engagemang längs värdekedjan

Vårt fokus

Vår strategi fokuserar på att placera klimat- och resursskydd i förgrunden för att uppnå våra mål i dag och i framtiden. tesa bidrar till klimatskydd genom att minska sitt ekologiska fotavtryck längs hela värdekedjan. Som ett internationellt företag strävar vi kontinuerligt efter att uppfylla målet att sluta produktionscykler för att bevara naturresurser.

En klimatvänlig framtid

Klimatkrisen är en av vår tids största utmaningar. tesa har blivit en av många aktörer runt om i världen som är engagerade i att se till att den genomsnittliga, globala temperaturen inte ökar med 1,5 grader. Med ett tydligt mål i sikte, strävar vi efter att minska våra koldioxidutsläpp (omfattning 1 och 2) med 30 procent absolut (jämfört med 2018). Vårt mål är att vara fullständigt klimatneutrala till 2050.

Många hjul har satts i rullning för att uppnå våra ambitiösa miljömål för 2025. Dessa inkluderar:

Förnybara energier. Grön energi är hörnstenen i vårt engagemang. 2019 nyttjar redan fem av våra tyska anläggningar sin el från förnybara energikällor. I slutet av 2020 kommer 100 procent av elektriciteten som förbrukas vid våra produktionsanläggningar och kontor runt om i världen att nyttjas från förnybara energikällor.

Minska energianvändningen. tesa är i god position att begränsa miljöpåverkan genom att sänka sin energiförbrukning. Ett ISO 50001-certifierat system för energihantering har installerats vid produktionsanläggningarna med särskilt hög energiförbrukning (Hamburg och Offenburg), samt vid huvudkontoret i Norderstedt, Tyskland. Detta hjälper oss att optimera energikrävande processer, samt identifiera områden med potential att bevara mer energi.

Förbättrad effektivitet. Förutom att minska den absoluta energiförbrukningen, spelar ökad energieffektivitet även en viktig roll. För att uppnå detta mål implementerar vi teknologier som är särskilt effektiva när det gäller att bevara resurser och energi. Utvalda produktionsanläggningar har t.ex. egna kraftvärmeanordningar, vilket gör det möjligt för oss att producera värme och el vid anläggningen på ett miljöoptimerat sätt.

Färre globala utsläpp

tesas engagemang för klimatskydd slutar inte vid nationsgränserna eller vid grindarna till våra anläggningar. Vårt mål att minska globala utsläpp inkluderar processer upp- och nedströms, samt i vår egna produktion. Vi förbättrar våra logistiska processer kontinuerligt genom att minska utsläpp i samband med transport av råmaterial och färdiga gods. Vi tror även att produktion nära våra kunder är nyckeln till att uppnå sådana mål. Ett exempel är den nya fabriken i Vietnam som kommer att börja byggas år 2022 med målet att stärka tesas närvaro i Asien och att förkorta leveransvägarna till lokala kunder.

Sluta cykeln

Klimatkrisen är inte den enda miljöutmaningen vi står inför. En global ökning av avfall utgör även omfattande miljöutmaningar. Baserat på prognoser kommer Europa att producera omkring 490 miljoner ton avfall per år fram till 2030. Därför är alternativa strategier, såsom cirkulär ekonomi, viktiga. Målet är att återanvända eller återvinna resurser när det är möjligt och att undvika avfall redan från början. Vi har även gjort ett åtagande att skapa en cirkulär ekonomi genom olika tillvägagångssätt såsom att testa alternativa material för våra produkter, hålla så många material som möjligt i samma livscykel eller återvinna dem.

Hållbar förpackning. För att minska avfall börjar tesa med förpackningen. Vi använder allt mer förpackningar som kan återanvändas eller återvinnas, samt förpackningsmaterial från hållbara resurser. Genom att minska vikten på förpackningen, kan vi även minska koldioxidutsläppen i samband med transport. Framöver kommer vi även att arbeta med att sätta ett konkret mål för hållbar förpackning.

Partner för förändring. Vi kan inte uppnå vår vision om en cirkulär ekonomi ensamma, vi behöver partner som delar våra värderingar. För tesa handlar samarbetet med partner och andra intressegrupper om att skapa synergier och förbättra infrastrukturen som helhet. Vi samarbetar för att hitta sätt att främja återanvändning och återvinning av material genom våra självhäftande lösningar.

"Vi strävar efter målet att uppnå en cirkulär ekonomi. Hittills är det dock inte möjligt att helt undvika avfall i ett företags produktionskedja. Vi gör dock allt vi kan för att använda material effektivt och återanvända och återvinna när det är möjligt."

Michael Lang

Director Corporate Sustainability and Quality

Ren luft

Förutom koldioxidutsläppen ligger vårt fokus även på andra luftutsläpp som genereras genom produktionskedjan. Där ingår VOC-utsläpp som produceras i samband med användningen av lösningsmedel och är farliga både för miljön och människors hälsa. Lösningsmedel används inom produktionen av beläggningslim och även för rengöringsprocesser. Vårt mål är att undvika VOC-utsläpp i största möjliga mån och utöka vårt sortiment av lösningsmedelsfria teknologier. Vi har redan uppnått anmärkningsvärda framgångar inom detta område: Från 2001 till 2019 kunde vi minska våra VOC-utsläpp med 92 procent per ton producerade slutprodukter.

För ren luft

Vårt engagemang för hållbarhet
Hållbarhet
Vårt engagemang för hållbarhet
Läs mer
Vår strategi för framtiden
Strategi
Större hållbarhet, större innovation
Läs mer
Vårt fokus våra kunder
Kunder
Vårt fokus – våra kunder
Läs mer
För anställda och samhället
Samhälle
För anställda och samhället
Läs mer
världen blir varmare
Hållbarhet
Affärsmål för 1,5 °C – vi är med!
Läs mer