For Our Environment

Pre naše životné prostredie

Ochrana podnebia a zdrojov je jadrom stratégie trvalej udržateľnosti spoločnosti tesa.

Náš záväzok v rámci hodnotového reťazca

Naše zameranie

Náš prístup sa zameriava na to, aby sme ochranu klímy a zdrojov dostali do popredia a dosiahli naše ciele pre dnešok a pre budúcnosť. Spoločnosť tesa prispieva k ochrane klímy znižovaním svojej ekologickej stopy v celom hodnotovom reťazci. Ako medzinárodná spoločnosť vedome sleduje cieľ, ktorým je uzavretie výrobných cyklov a následná úspora prírodných zdrojov.

Budúcnosť zohľadňujúca ochranu klímy

Klimatická kríza predstavuje jednu z najväčších výziev našej doby. Spoločnosť tesa sa stala jedným z mnohých hráčov na celom svete, ktorí sa zaviazali zabezpečiť, aby sa priemerná globálna teplota nezvýšila o viac ako 1,5 stupňa. S týmto jasným cieľom chceme znížiť naše emisie CO2 (rozsah 1 a 2) absolútne až o 30 percent (v porovnaní s rokom 2018). Naším cieľom je úplná klimatická neutralita do roku 2050.

Do pohybu sa dalo množstvo vecí, aby sme naše ambiciózne klimatické ciele do roku 2025 naozaj dosiahli. Ide o:

Obnoviteľné zdroje Zelená energia je kľúčovým pilierom nášho záväzku. V roku 2019 už päť našich nemeckých závodov získavalo elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov energie. Do konca roku 2020 bude 100 percent elektrickej energie spotrebovanej vo všetkých našich výrobných závodoch a kancelárskych priestoroch po celom svete pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie.

Znižovanie spotreby energie Spoločnosť tesa má dobrú pozíciu, aby obmedzila náš vplyv na životné prostredie prostredníctvom zníženia spotreby energie. Vo výrobných závodoch s obzvlášť vysokou spotrebou energie (Hamburg a Offenburg) a v nemeckom ústredí v Norderstedte sme nainštalovali systém riadenia energie podľa normy ISO 50001. Tento systém nám pomáha optimalizovať energeticky náročné procesy a identifikovať oblasti s potenciálom ďalšej úspory energie.

Zvyšovanie efektívnosti Popri znižovaní absolútnej spotreby energie zohráva dôležitú úlohu aj zvyšovanie energetickej účinnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa zavádzame technológie, ktoré sú mimoriadne efektívne pri úspore zdrojov a energie. Vybraté výrobné závody majú napríklad vlastné kogeneračné jednotky, vďaka čomu môžeme vyrábať teplo a elektrinu na pracovisku ekologickým a optimalizovaným spôsobom.

Nižšie množstvo globálnych emisií

Záväzok spoločnosti tesa v oblasti ochrany podnebia sa nezastavuje na štátnych hraniciach ani pred bránami našich závodov. Naše poslanie znižovať množstvo globálnych emisií zahŕňa procesy na výstupe aj vstupe, ako aj našu vlastnú výrobu. Logistické procesy sa neustále zdokonaľujú znižovaním emisií pri preprave surovín a hotových výrobkov. Veríme, že kľúčom k dosiahnutiu týchto cieľov je aj výroba v tesnej blízkosti našich zákazníkov. Jedným z príkladov je nový závod vo Vietname, ktorý sa začne stavať v roku 2022, aby posilnil prítomnosť spoločnosti tesa v Ázii a skrátil dodacie trasy k miestnym zákazníkom.

Uzavretie cyklu

Klimatická kríza nie je jedinou výzvou v oblasti životného prostredia, ktorej čelíme. Nezanedbateľnou výzvou v oblasti životného prostredia je aj globálny nárast odpadu. Na základe prognóz vyprodukuje Európa do roku 2030 približne 490 miliónov ton odpadu ročne. Preto sú čoraz dôležitejšie alternatívne prístupy, napríklad obehové ekonomiky. Ich cieľom je opätovne použiť alebo recyklovať zdroje všade tam, kde je to možné, a zabrániť tak vzniku odpadu od samého začiatku. Aj my sme sa zaviazali k vytvoreniu obehového hospodárstva, a to prostredníctvom rôznych prístupov, ako je testovanie alternatívnych materiálov v našich výrobkoch, udržiavanie čo najväčšieho počtu materiálov v rovnakom životnom cykle alebo recyklácia.

Trvalo udržateľne zabalené. V snahe znížiť množstvo odpadu spoločnosť tesa začína pri obaloch. Stále viac využívame opakovane použiteľné alebo recyklovateľné obaly, ako aj obalové materiály z trvalo udržateľných zdrojov. Znížením hmotnosti obalu vieme znížiť aj emisie CO2, ktoré vznikajú pri preprave. V budúcnosti chceme vypracovať konkrétny cieľ pre trvalo udržateľné obaly.

Partner pre zmenu. Našu víziu obehového hospodárstva nedosiahneme sami. Potrebujeme partnerov, ktorí zdieľajú naše hodnoty. Spolupráca s partnermi a inými záujmovými skupinami je pre spoločnosť tesa predovšetkým o vytváraní synergií a zlepšovaní infraštruktúry ako celku. Spoločne tiež hľadáme spôsoby, ako podporiť zhodnocovanie a recykláciu materiálov prostredníctvom našich lepiacich produktov.

„Našim cieľom je obehové hospodárstvo. Dodnes sa však vo výrobnom reťazci spoločnosti nedá odpadu úplne vyhnúť. Napriek tomu uvedieme do pohybu všetko, aby sme materiály využívali efektívne a všade tam, kde je to možné, ich budeme znova používať a recyklo

Michael Lang

riaditeľ zodpovedný za oblasť trvalej udržateľnosti a kvality

Čistý vzduch

Popri emisiách CO2 sa zameriavame aj na ďalšie emisie uvoľňované do ovzdušia, ktoré sa produkujú v celom výrobnom reťazci. Patria sem emisie POZ, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie aj zdravie ľudí a ktoré sa uvoľňujú pri používaní rozpúšťadiel. Rozpúšťadlá sa používajú vo výrobe na nanášanie lepidiel a tiež na čistiace procesy. Naším cieľom je čo najviac zredukovať emisie POZ a rozšíriť našu škálu technológií bez obsahu rozpúšťadiel. V tejto oblasti sme už dosiahli pozoruhodný úspech. Od roku 2001 do roku 2019 sa nám podarilo znížiť naše emisie POZ o 92 percent na tonu vyrobených konečných výrobkov.

For a clean air

Our Commitment to Sustainability
Trvalá udržateľnosť
Náš záväzok k trvalej udržateľnosti
Prečítajte si viac
Our Strategy for the Future
Stratégia
Viac trvalej udržateľnosti, viac inovácií
Prečítajte si viac
Our Focus Our Customers
Zákazníci
Naše zameranie – Naši zákazníci
Prečítajte si viac
For Employees and Society
Spoločnosť
Pre zamestnancov a spoločnosť
Prečítajte si viac
svet sa otepľuje
Trvalá udržateľnosť
Firemná ambícia 1,5 °C – Zapojíme sa!
Prečítajte si viac