Integritetsdeklaration 

Vi värdesätter din integritet. Därför behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med relevant lagstadgad information vid alla tidpunkter.
 

Nedan vill vi informera dig om behandlingen av personuppgifter.

 

Navigera här för att hitta relevant integritetsinformation som passar just dina specifika behov
 

Här hittar du information om hur vi skyddar dina uppgifter. Utöver den allmänna Integritetsdeklarationen finns det ytterligare specifika Integritetspolicyer.

(Du är här) Integritetsdeklaration för allmän integritetsinformation
Här kan du ta reda på hur vi generellt hanterar dina personuppgifter. Utöver kontaktuppgifter till oss och vårt Dataskyddsombud kan du här hitta information om dina rättigheter.

Integritetspolicy för våra Sociala mediesidor
Om du vill läsa mer om hantering och behandling av personuppgifter i samband med användning av sociala medieplattformar, klicka här.

Dataskyddsinformation för tesa PRO.
Här hittar du information om hur vi behandlar dina uppgifter om du har ett kundkonto hos tesa PRO.

Integritetspolicy för marknadsföring
Läs här hur vi använder dina uppgifter som en del av vår marknadsföring, till exempel för nyhetsbrev, kundundersökningar eller marknadsundersökningar.

Dataskyddsmeddelanden för cookies och verktyg på tesa.com
För information om tredjepartscookies och verktyg som används på tesa.com, se våra cookieinställningar. Här kan du även när som helst återkalla eller ändra ditt samtycke till cookies och verktyg.

Ansvarig person 

Dessutom kan andra företag i tesa-koncernen [se översikt över tesa-koncernen] också vara ansvariga på grundval av tesa-koncernens interna dataskyddsregler.

Databehandling som utförs av kunder och intressenter

För frågor av alla slag erbjuder vi dig möjligheten att kontakta oss via ett formulär som finns på webbplatsen. I detta fall krävs de uppgifter som är markerade som obligatoriska för att kunna tilldela och besvara begäran. Ytterligare information kan lämnas frivilligt. I ett sådant fall behandlas dina personuppgifter regelbundet baserat på ditt samtycke enligt Artikel 6, paragraf 1 i GDPR och/eller enligt Artikel 6, paragraf 1 f i GDPR baserat på våra legitima intressen att svara på din begäran.

 Databehandling som utförs av affärspartner, kunder, leverantörer och intressenter

Behandlingen av dina personuppgifter kan uppstå å ena sidan på grund av genomförandet av åtgärder före avtal som föregår en avtalsreglerad affärsrelation eller å andra sidan vid fullgörandet av förpliktelser som följer av ett avtal som ingåtts med dig. Detta kan till exempel inkludera behandling av inköpsorder, leveranser eller betalningar, eller förberedelse och svar på offertförfrågningar från enskilda personer, för att fastställa upprättandet av eller villkoren för ett avtalsförhållande (Artikel 6, paragraf 1 mening 1 b i GDPR).

Dessutom är tesa föremål för olika juridiska skyldigheter som kan kräva behandling av dina personuppgifter (Artikel 6 paragraf 1, punkt 1 c i GDPR). Dessa juridiska förpliktelser kan till exempel uppstå från skattelagstiftning, handelsrätt, utrikeshandelslagstiftning eller sanktionslagstiftning.

Dessutom kan det vara nödvändigt för behandlingen av dina personuppgifter för att skydda legitima intressen (Artikel 6, paragraf 1, punkt 1 f i GDPR). De legitima intressena är framför allt ingående eller genomförande av kontrakt och andra affärsrelationer med våra affärspartner, leverantörer eller intressenter för vilka du kan agera som representant eller som anställd. Vidare är legitima intressen interna administrativa ändamål (t.ex. för bokföring) eller för att säkerställa IT-säkerhet och drift, samt för att genomföra utredningar för att kontrollera efterlevnad, för att säkerställa säkerheten i byggnader eller anläggningar eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

I samband med vår affärsrelation måste du tillhandahålla de personuppgifter som är nödvändiga för att upprätta, genomföra och avsluta en affärsrelation och för att fullgöra de förknippade skyldigheterna, som vi enligt lag är skyldiga att samla in eller har rätt att samla in på grundval av legitima intressen. Utan dessa uppgifter kan vi i allmänhet inte kontakta dig och/eller ingå en affärsrelation med dig. Om du frivilligt har försett oss med uppgifter anger vi detta när vi samlar in uppgifterna.

Om du samtycker (Artikel 6, paragraf S. 1 a i GDPR) till användningen av personuppgifter för reklam- och marknadsundersökningsändamål använder vi även dina uppgifter för de ändamål för vilka samtycket beviljades (t.ex. för nyhetsbrev) fram till att du återkallar ditt samtycke. Detta innebär att vi kontaktar dig på det sätt som anges i samtyckesförklaringen (t.ex. e-post, telefon, post), och förser dig med information och skräddarsydd reklam om våra produkter och tjänster baserat på analysen av ditt köp- och klickbeteende på våra webbplatser. Slutligen använder vi dina uppgifter för att analysera och förbättra våra webbplatsers effektivitet. 

Utlämnande av data

Vi behandlar alltid dina personuppgifter konfidentiellt och överför dem endast till följande mottagare:

I vissa fall kan det vara nödvändigt för oss att vidarebefordra dina personuppgifter till andra globala företag inom vår koncern för ovan nämnda syften [se översikten över tesa-koncernen]. De uppgifter som samlas in i kontaktformuläret lämnas ut till det företag som ansvarar för behandlingen av din begäran. Dina personuppgifter kan därför komma att behandlas i länder utanför EU/EES, i den mån det är nödvändigt för att svara. 

Vi delar dina uppgifter med tjänsteleverantörer som stödjer oss i driften av våra webbplatser och våra IT-system. Våra tjänsteleverantörer är strikt bundna av instruktioner till oss och är skyldiga att följa dem enligt avtal. Detta omfattar i synnerhet hostingleverantörer för webbplatserna och byråer för deras support och underhåll, nyhetsbrevstjänsteleverantörer och andra IT-tjänsteleverantörer för hosting, support och underhåll av våra andra IT-system.

 Personuppgifter från kunder och leverantörer kan också överföras till externa tjänsteleverantörer (t.ex. skatterådgivare och juridiska rådgivare).

Våra tredjepartspartner, inklusive LexisNexis, kan förse oss med dina personuppgifter så att vi kan utföra bakgrundskontroller och screeningaktiviteter för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och för andra ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. LexisNexis ansvarar för all personlig information som LexisNexis samlar in och lagrar om dig tills vi får den. Om du vill veta mer om hur LexisNexis samlar in och använder dina personuppgifter kan du läsa deras integritetspolicy på https://www.lexisnexis.com/global/privacy/de/article-14-bis.page.

Dessutom använder vi ibland insticksprogram från andra leverantörer på vår webbplats. För mer information, gå till cookie-inställningarna.

 

Databehandling i tredje land

Om vi överför personuppgifter till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) sker överföringen endast om EU-kommissionen har bekräftat att det tredje landet har en adekvat dataskyddsnivå, om en adekvat dataskyddsnivå har överenskommits med datamottagaren (till exempel på grundval av befintliga adekvata beslut eller med hjälp av EU-standardavtalsklausuler), eller om du har gett oss ditt samtycke att göra det i enlighet med kraven i artikel 49 i GDPR.

Cookies och tredjepartsverktyg
 

Den här webbplatsen använder cookies och annan teknik som tredjepartsverktyg. Cookies är textfiler eller information som lagras på din dator och som möjliggör en analys av webbplatsanvändning och automatiskt känner igen dig vid ditt nästa besök. Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in din webbläsare i enlighet med detta. Detta kan leda till att du inte kan använda alla tjänster till fullo. För mer information om användningen av cookies på vår webbplats, se våra cookie-inställningar.

Om du vill ändra inställningarna du har gjort i vår Cookie Switch kan du göra det i cookie-inställningarna.

Loggning

Varje gång du går in på webbplatsen skapas och bearbetas tillfälliga loggar för statistiska ändamål och för att förbättra kvaliteten på vår webbplats.  Dessa dataloggar består av följande data:

  • - namn och adress på det begärda innehållet,
  • - datum och tid för begäran,
  • - mängden överförda data,
  • - åtkomststatus (överfört innehåll, innehåll hittades inte),
  • - beskrivningen av webbläsaren och operativsystemet som används,
  • - hänvisningslänken som indikerar från vilken sida du kom till vår,
  • - IP-adressen för den begärande datorn, som är förkortad så att en personlig referens inte längre kan upprättas.

De namngivna dataloggarna behandlas endast anonymt.

 

Dessutom lagrar vi hela IP-adressen som överförs av din webbläsarenhet för ett strikt specifikt ändamål under en period av sju dagar, i syfte att kunna upptäcka, begränsa och eliminera attacker på våra webbplatser. Efter denna period tar vi bort eller anonymiserar IP-adressen. Den rättsliga grunden är Artikel 6, paragraf 1 punkt 1 f i GDPR. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera dessa uppgifter i efterhand om vi upptäcker konkreta indikationer på olaglig användning. Uppgifterna raderas omedelbart om de inte längre är nödvändiga för att uppnå syftet, dock senast efter 7 dagar.

Så länge lagrar vi dina uppgifter

Vi lagrar dina uppgifter så länge som är nödvändigt för ovanstående syfte eller för att följa en laglig lagringsperiod (t.ex. lagringsskyldighet enligt skatte- och konsumentlagstiftning), och tills tesa inte längre har något legitimt intresse att lagra dina uppgifter. 

De registrerades rättigheter

När du behandlar dina personuppgifter har du som registrerad vissa rättigheter enligt GDPR:

Rätt till tillgång (Artikel 15 i GDPR)

Du har rätt att begära bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas; om så är fallet har du rätt till information om dessa personuppgifter och till den information som anges i detalj i Artikel 15 i GDPR.

Rätt till rättelse (Artikel 16 i GDPR)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål begära rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter om dig och, i förekommande fall, komplettering av ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering (Artikel 17 i GDPR)

Du har rätt att begära att personuppgifter om dig raderas utan onödigt dröjsmål, förutsatt att ett av skälen som anges i detalj i Artikel 17 i GDPR gäller.

Rätt till begränsning av behandlingen (Artikel 18 i GDPR)

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen om något av villkoren som anges i Artikel 18 i GDPR gäller, t.ex. om du har invänt mot behandlingen, så länge den personuppgiftsansvariges granskning pågår.

Rätt till dataportabilitet (Artikel 20 i GDPR)

I vissa fall, som anges i detalj i Artikel 20 i GDPR har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära överföring av dessa uppgifter till en tredje part.

Ångerrätt (Artikel 7 i GDPR)

Om behandlingen av uppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med Artikel 7 (3) i GDPR. Observera att återkallelsen endast gäller för framtiden. Behandling som skett före återkallelsen påverkas inte.

Rätt att göra invändningar (Artikel 21 i GDPR)

Om uppgifter samlas in på grundval av Artikel 6 (1) mening 1 f i GDPR (databehandling för att skydda legitima intressen) eller på grundval av Artikel 6 (1) mening 1 e i GDPR (databehandling för att skydda allmänhetens intresse eller vid utövande av myndighetsutövning) har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av skäl som härrör från din speciella situation. Vi behandlar då inte längre personuppgifterna om det inte bevisligen finns tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (Artikel 77 i GDPR)

Enligt Artikel 77 i GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av uppgifter som rör dig bryter mot dataskyddsbestämmelserna. Rätten att framföra klagomål kan utövas till en tillsynsmyndighet i den Medlemsstat där du har din hemvist, din arbetsplats eller platsen där den påstådda överträdelsen har skett.

Ändringar av vår Integritetspolicy 
 

Vi förbehåller oss rätten att emellanåt ändra denna Integritetspolicy för att säkerställa att den överensstämmer med gällande lagkrav eller för att implementera ändringar av våra tjänster i Integritetspolicyn, till exempel vid introduktion av nya tjänster. Ditt nästa besök kommer att omfattas av den nya Integritetspolicyn. 

 Frågor

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig direkt till vårt Dataskyddsombud, som finns tillgänglig med sitt team även när registrerade utövar sin rätt att begära information, hävdar andra rättigheter eller framför klagomål. 

Kontakta koncernens Dataskyddsombud (för EU)

Externt Dataskyddsombud

Jennifer Jähn-Nguyen
Sechslingspforte 2
22087 Hamburg, Tyskland

dataprotection@tesa.com