Sekretessmeddelande

Vi tar skyddet av dina personuppgifter mycket allvarligt. Följaktligen behandlar vi alltid dina personuppgifter i enlighet med de lagstadgade dataskyddsreglerna. Nedan vill vi informera dig om behandlingen av personuppgifter när du besöker och interagerar med tesa.dk, kommunicerar med oss eller använder tesa PRO.

1. Registeransvarig

Registeransvarig för tjänsten på denna webbplats är


tesa AB
BOX 10275
434 23 Kungsbacka
Hallands län
Sverige 


Organisationsnummer: SE556640031201


Du hittar våra kontaktuppgifter i avsnitt 7.

 

2. Insamling och behandling av personuppgifter – syftet och rättslig grund

2.1 Kommunikation och marknadsföring

I de flesta situationer samlas information in direkt från dig när du registrerar dig för att använda våra produkter och tjänster, begär marknadsföring från oss eller på annat sätt kommunicerar med oss. Sådan personlig information kan omfatta namn, det företag eller den organisation du representerar, e-postadress och typen av förfrågan. 

Vi använder denna information för att svara på din förfrågan och tillhandahålla den tjänst som du har begärt. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt legitima intresse av att kommunicera med dig, tillhandahålla våra tjänster och upprätthålla kontakten med potentiella kunder och partner enligt definitionen i artikel 6.1 f i GDPR.

Vi kan också använda informationen för att skicka nyhetsbrev eller marknadsföringsmeddelanden till dig. Vi kommer endast att skicka e-marknadsföring till dig i enlighet med marknadsföringslagen, också i fall då du uttryckligen har bett oss att göra det. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt legitima intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster enligt artikel 6.1 f i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till e-marknadsföring med framtida verkan. Du kan göra detta genom att klicka på ”avregistrera dig” längst ner i nyhetsbrevet.

 

2.2 Utarbetande av anbud och fullgörande av avtalet

Eftersom du är avtalspartner för det företag som du representerar kan tesa behandla dina personuppgifter på grundval av tesa A/S:s legitima intresse av att tillhandahålla optimal kundservice, utarbeta erbjudanden och fullgöra avtal på grundval av artikel 6.1 f i GDPR.  Om du är en enskild näringsidkare eller på annat sätt egenföretagare är den rättsliga grunden för dessa ändamål artikel 6.1 b i GDPR.  

 

2.3 Fullgörande av en rättslig förpliktelse

Dessutom behandlar vi personuppgifter för bokföringsändamål för att uppfylla rättsliga skyldigheter, inklusive våra skyldigheter enligt bokföringslagen, årsredovisningar och skatterapportering på den rättsliga grunden i artikel 6.1 c i GDPR. 

 

2.4 Optimering av affärsprocesser

Uppgifterna kan också behandlas för legitima ändamål i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR, t.ex. för interna marknadsundersökningar och intern statistik.   De legitima intressena är i synnerhet optimering av processer och kostnadsbaserad tilldelning. 

 

2.5 Tekniska data och användardata

När du interagerar med vår webbplats eller våra tjänster kan vi automatiskt samla in tekniska data om din utrustning och användardata om hur du använder och interagerar med vår webbplats. Vi samlar in dessa personliga uppgifter med hjälp av cookies och liknande tekniker. Vi använder inga andra cookies än strikt nödvändiga tekniska cookies, om du inte har gett ditt samtycke till det. 

Om du har samtyckt till användningen av cookies behandlar vi data som samlas in av cookies för att bättre förstå hur våra webbplatser används, för att förbättra deras attraktionskraft, innehåll och funktionalitet och för att på tesas och partners webbplatser visa specifik reklam för vissa tesa-produkter som vi anser matchar dina intressen. Den rättsliga grunden är det samtycke du har gett till användningen av cookies, artikel 6.1 a i GDPR.   Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy.

 

2.6 Om du skapar ett konto hos tesa PRO

Om du skapar ett kundkonto hos tesa PRO behandlar vi ditt namn, din adress och din e-postadress samt ett kund-ID och det lösenord du har valt. 

Om du bestämmer dig för att beställa produkter behandlar vi dina uppgifter i syfte att utarbeta och uppfylla avtalet.

tesa PRO erbjuder dig olika möjligheter till e-lärande och andra aktiviteter. Om vi samlar in ytterligare uppgifter från dig kommer vi endast att behandla dessa uppgifter i den omfattning som krävs för att genomföra e-lärande eller aktiviteter. Ditt deltagande i e-lärande och dina aktiviteter (t.ex. framsteg och resultat avseende avslutade e-lärandesessioner) lagras på ditt kundkonto.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna skicka olika meddelanden till dig via e-post. Dessa kan omfatta:

  • nödvändiga, systemrelaterade meddelanden, t.ex. inbjudningar, aktivering av konton och återställning av lösenord
  • meddelanden om orderstatus
  • påminnelser om oavslutat e-lärande 
  • produktrekommendationer.

 

Behandlingen är nödvändig för att tillhandahålla de tjänster som du eller den organisation du företräder har begärt, och den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 b i GDPR (om du är en enskild näringsidkare eller på annat sätt egenföretagare) eller artikel 6.1 f om den organisation du företräder är vår kund.  

3. Utlämnande av uppgifter

Vi delar information, inklusive personliga uppgifter, med tredjepartsleverantörer som vi använder för att tillhandahålla hosting och underhåll av våra webbplatser och tjänster, marknadsföring och distribution av nyhetsbrev, analyser och andra tjänster åt oss. Dessa tredjepartsleverantörer kan få tillgång till eller behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla dessa tjänster åt oss. Vi tillåter inte att våra tredjepartsleverantörer använder den personliga information som vi delar med dem för egna marknadsföringsändamål eller för andra ändamål än i samband med de tjänster som de tillhandahåller oss. Vi har ingått databehandlingsavtal med alla våra databehandlare.

Personuppgifter från kunder och leverantörer kan också överföras till externa tjänsteleverantörer (t.ex. skatterådgivare och juridiska rådgivare).

Dessutom använder vi ibland plugin-program från andra leverantörer på vår webbplats; för mer information läs vår cookiepolicy. Vi ser till att externa tjänsteleverantörer endast använder dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med denna integritetspolicy och de lagstadgade kraven för orderbehandling.

Dina personuppgifter kommer alltid att behandlas konfidentiellt, och kommer inte att lämnas ut till tredje part som inte agerar för vår räkning, såvida du inte har samtyckt till att de lämnas ut skriftligen eller elektroniskt eller om vi har laglig rätt eller skyldighet att göra det.

Observera att för ovanstående ändamål kan vi även lämna ut dina personuppgifter till andra globala företag inom vårt nätverk [se ”Om oss”]. De uppgifter som samlas in i kontaktformuläret lämnas ut till det företag som ansvarar för behandlingen av din begäran. Därför kan behandlingen av dina personuppgifter även ske i länder utanför EU/EES, i den mån detta är nödvändigt för att ge ett svar. När uppgifter överförs till eller nås från ett land utanför EU/EES har vi sett till att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats för att möjliggöra överföringen, antingen genom ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen eller genom användning av standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen och som ger samma skyddsnivå för personuppgifter som de har i Europa. På tesa PRO används Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”), som utgör tredjepartscookies från länder utanför EU/EES. Läs mer i cookiepolicyn

 

4. Hur länge uppgifter lagras

Vi lagrar dina uppgifter så länge som de behövs för ovanstående ändamål eller för att uppfylla en lagstadgad lagringsperiod. 

Uppgifter som behandlas för att fullgöra ett avtal ska bevaras i fem år efter utgången av det år då avtalet fullgjordes eller på annat sätt avslutades.

Uppgifter som behandlas för att uppfylla rättsliga skyldigheter enligt gällande bokförings-, årsredovisnings- eller skattelagar bevaras i fem år efter utgången av det år då den aktuella transaktionen ägde rum.

Ditt samtycke till att ta emot e-marknadsföring lagras i två år efter den senaste gången vi använde ditt samtycke för att skicka marknadsföring. Vi kommer att sluta skicka e-marknadsföring till dig om du återkallar ditt samtycke.

Tekniska data och användardata lagras i upp till 13 månader.

Information som behandlas i tesa PRO sparas av oss tills du/den organisation du företräder raderar kontot.

Information om en beställning eller transaktion sparas i fem år efter utgången av det år då den aktuella transaktionen ägde rum. 

Uppgifterna kan sparas under en längre period om vi är juridiskt skyldiga att göra det eller om det är nödvändigt att spara dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

5. Registrerade personers rättigheter

När det gäller vår behandling av dina personuppgifter har du följande rättigheter:

Rätt till information, artikel 15 i GDPR
Du har rätt att begära information angående om och i vilken omfattning dina personuppgifter behandlas (däribland syfte med behandlingen, mottagare av uppgifterna, hur länge de lagras osv.).

Rätt till rättelse, artikel 16 i GDPR
Du har rätt att begära rättelse av dina lagrade uppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga. Detta innefattar rätt till slutförande genom kompletterande utlåtanden eller meddelanden.

Rätt till radering, artikel 17 i GDPR
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Detta är till exempel möjligt om uppgifterna inte längre behövs för de syften de samlades in för eller om uppgifterna måste raderas p.g.a. rättsliga skyldigheter. I enskilda fall kan emellertid denna rättighet undantas.

Rätt till begränsning av behandling, artikel 18 i GDPR
Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Detta är till exempel möjligt om dina uppgifter är felaktigt registrerade eller behandlingen av uppgifterna är olaglig. Om behandlingen är begränsad får uppgifterna bara behandlas i snävt definierade fall.

Rätt till dataportabilitet, artikel 20 i GDPR
Du har rätt att begära att de uppgifter som gäller dig returneras i ett elektroniskt, maskinläsbart standardformat till dig eller en ansvarig person som utses av dig om du har lämnat dessa uppgifter själv.

Rätt till invända, artikel 21 i GDPR
Du har rätt att av skäl som uppkommer utifrån just din situation invända mot att personuppgifter som gäller dig behandlas, när som helst för den fortsatta framtiden, förutsatt att behandlingen av uppgifterna vidtas för våra berättigade intressen (se artikel 6 (1) e, f GDPR). Vid invändning från dig kontrollerar vi om det föreligger juridiska krav på att behandla dina uppgifter, och om så inte är fallet avstår vi från att behandla dina uppgifter vidare.

Rätt att återkalla samtycke
Om vår behandling enbart baseras på ditt specifika samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett sådant tillbakadragande påverkar inte lagligheten av den behandling som ägde rum på grundval av ditt samtycke före tillbakadragandet.

Rätt till att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, artikel 77 i GDPR
Du har rätt att när som helst kontakta ansvarig tillsynsmyndighet i Europeiska unionen eller medlemsstaterna i händelse av eventuella brott mot dataskyddsreglerna.

 

Om du vill utöva dina rättigheter i fråga om dataskydd, skicka din begäran till privacy.officer@tesa.com så behandlar vi din begäran i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

6. Ändringar av vår sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy då och då för att säkerställa att den uppfyller aktuella juridiska krav, eller för att genomföra ändringar av våra tjänster i sekretesspolicyn, t.ex. när vi inför nya tjänster. Ditt besök efter sådan ändring kommer att vara underställt den nya sekretesspolicyn.

Vi uppmuntrar dig att regelbundet läsa informationen på den här sidan för att få senaste nytt om vår integritetspolicy för skydd av personliga uppgifter.

 

7. Frågor och kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter, kan du direkt kontakta vårt dataskyddsombud:

Thomas Kloppenborg
Finance Manager Nordic

privacy.officer@tesa.com