Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Vážíme si vašeho soukromí. S vašimi osobními údaji proto vždy zacházíme v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Níže bychom Vás rádi informovali o zpracování osobních údajů.

V této navigaci najdete příslušné informace o ochraně osobních údajů dle vašich konkrétních potřeb

Zde naleznete informace o způsobu, jakým chráníme Vaše osobní údaje. Kromě obecného prohlášení o ochraně osobních údajů existují další specifické zásady ochrany osobních údajů.

 

(Zde se nacházíte) Prohlášení o ochraně osobních údajů s obecnými informacemi o ochraně osobních údajů.

Můžete zde zjistit, jak obecně nakládáme s Vašimi osobními údaji. Kromě našich kontaktních údajů a kontaktu na našeho úředníka agendy GDPR zde naleznete také informace týkající se Vašich práv.

Zásady ochrany osobních údajů pro naše sociální sítě
Pokud si chcete přečíst více o nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním sociálních médií/sítí, klikněte prosím zde.

Zásady ochrany osobních údajů v rámci marketingu
Zde si můžete přečíst, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci našeho marketingu, např. pro newslettery, zákaznické průzkumy nebo průzkumy trhu.

Oznámení o ochraně dat v rámci souborů cookie a další nástroje na tesa.com
Pro informace o souborech cookie a nástrojích třetích stran používaných na tesa.com si, prosím, přečtěte naše nastavení souborů cookie. Zde můžete svůj souhlas s cookies udělit a také jej kdykoli odvolat nebo změnit.

Kontaktní údaje správce

Správcem s ohledem na služby na této webové stránce je

(Kromě toho mohou být na základě interních pravidel ochrany dat skupiny tesa odpovědné za zpracování osobních údajů i další společnosti skupiny tesa [viz přehled skupina tesa])

Zpracování dat obchodních partnerů, zákazníků, dodavatelů a zainteresovaných stran

Zpracování údajů při použití kontaktních formulářů

V případě jakýchkoliv dotazů Vám nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách. Údaje označené jako povinné jsou v tomto případě vyžadovány, aby bylo možné žádost správně přiřadit a odpovědět na ni. Další informace mohou být poskytnuty dobrovolně. V takovém případě jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále též „nařízení GDPR“ a/nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR na základě našich oprávněných zájmů reagovat na Vaši žádost.

Dobu uložení osobních údajů na základě souhlasu naleznete v nastavení souborů cookies.  

Zpracování dat obchodních partnerů, zákazníků, dodavatelů a zainteresovaných stran

Ke zpracování Vašich osobních údajů může dojít buď z důvodu provádění předsmluvních opatření, která předcházejí smluvně upravenému obchodnímu vztahu, nebo při plnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy s Vámi. To může zahrnovat například zpracování osobních údajů v rámci nákupních objednávek, dodávek či plateb nebo přípravy a reakce na žádosti o cenovou nabídku od fyzických osob (subjekt údajů) za účelem stanovení vzniku nebo podmínek smluvního vztahu (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR). 

Společnost tesa podléhá různým zákonným povinnostem, které mohou vyžadovat zpracování Vašich osobních údajů (čl. 6 odst. str. 1 písm. c) nařízení GDPR ). Tyto zákonné povinnosti mohou vyplývat např. z daňového práva a účetních právních předpisů, obchodního práva atp. 

Kromě toho může být zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR). Oprávněnými zájmy jsou např. interní administrativní účely (např. pro účetnictví) nebo zajištění bezpečnosti a provozu IT, jakož i zajištění bezpečnosti budov a zařízení nebo uplatnění, výkon nebo obhajoba právních nároků. 

V rámci našeho obchodního vztahu musíte poskytnout ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro navázání, realizaci a ukončení obchodního vztahu a pro plnění souvisejících povinností, které jsme dle platných právních předpisů povinni shromažďovat nebo jsme oprávněni tyto shromažďovat na základě oprávněných zájmů. Bez těchto údajů Vás nebudeme moci kontaktovat a/nebo s Vámi vstoupit do obchodního vztahu. Pokud jste nám údaje poskytli dobrovolně, budeme tyto informace evidovat při shromažďování osobních údajů. 

Pokud udělíte souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR) s použitím osobních údajů pro marketingové a reklamní účely a pro účely průzkumu trhu, použijeme Vaše osobní údaje v rozsahu, který nám byl udělen (např. souhlas k odběru newsletteru) dokud svůj souhlas neodvoláte, nejdéle však po dobu, na kterou byl souhlas udělen. Budeme Vás také moci kontaktovat způsobem uvedeným v prohlášení o souhlasu (např. e-mailem, telefonem, poštou) a poskytneme Vám informace a individualizovanou reklamu o našich produktech a službách na základě analýzy Vašeho chování při nákupu a aktivitě na našich webových stránkách. Také Vaše data použijeme k analýze a zlepšování účinnosti našich webových stránek.

Dobu uložení osobních údajů na základě souhlasu naleznete v nastavení souborů cookies.  

Zpřístupnění údajů

S Vašimi osobními údaji budeme vždy zacházet důvěrně a budou předány pouze následujícím příjemcům:

V některých případech může být nutné, abychom předali Vaše osobní údaje dalším globálním společnostem v rámci naší skupiny pro výše uvedené účely [viz přehled skupiny tesa]. Údaje shromážděné jako součást kontaktního formuláře předáváme společnosti odpovědné za zpracování Vašich dotazů. Pokud to bude nutné, mohou tak být Vaše osobní údaje zpracovávány také ve třetích zemích.

Vaše údaje sdílíme s poskytovateli služeb provozujících naše webové stránky a naše IT systémy. Poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni k ochraně Vašich osobních údajů. Jedná se zejména o poskytovatele hostingu pro webové stránky a agentury pro jejich podporu a údržbu, poskytovatele informačních služeb a další poskytovatele IT služeb pro hosting, podporu a údržbu našich dalších IT systémů.

Osobní údaje zákazníků a prodejců mohou být také předány externím poskytovatelům služeb (například daňovým poradcům a právním poradcům).

Naši obchodní partneři, včetně společnosti LexisNexis, nám mohou poskytnout Vaše osobní údaje, které pro nás zpracovávají v právním postavení zpracovatele, abychom mohli provádět kontroly a prověřovací činnosti ke splnění našich zákonných povinností či k jiným účelům, jak je popsáno v tomto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Společnost LexisNexis může vystupovat též jako (samostatný) správce a v takovém případě zpracovává osobní údaje výhradně na vlastní odpovědnost. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak společnost LexisNexis shromažďuje a používá Vaše osobní údaje, přečtěte si její zásady ochrany osobních údajů na této adrese.

Kromě výše zmíněných, na našich webových stránkách používáme zásuvné moduly od dalších poskytovatelů; pro více informací se prosím podívejte do nastavení cookies.

V některých případech může být nutné, abychom Vaše osobní údaje předali orgánům veřejné moci a dalším subjektům, jimž má společnost tesa povinnost Vaše osobní údaje sdělit, resp. které jsou oprávněny Vaše osobní údaje od společnosti tesa požadovat (např. správce daně, exekutoři, insolvenční správci, soudy, orgány činné v trestním řízení atd.).

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím k tomu pověřených zaměstnanců správce a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených správcem na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

 

Zpracování údajů ve třetích zemích

Pokud by mělo dojít k předání Vašich osobních údajů mimo členské státy Evropské unie, resp. Evropský hospodářský prostor (EHP), dojde k předání pouze v případě, že Komise EU potvrdila, že třetí země má odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud tyto náležitosti země splňuje, může Vaše osobní údaje zpracovávat na základě stávajících rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 45 odst. 3 nařízení GDPR, prostřednictvím standardních smluvních doložek EU nebo dle udělení Vašeho výslovného souhlasu v souladu s požadavky článku 49 nařízení GDPR.

Soubory cookie a nástroje třetích stran

Tento web používá soubory cookies a další nástroje třetích stran. Soubory cookies jsou textové soubory uložené v počítači, které umožňují analýzu použití webu a automaticky Vás poznají při příští návštěvě. Instalaci souborů cookies, s výjimkou technických (nezbytně nutných) cookies, můžete zabránit odmítnutím udělení příslušného souhlasu. To může vést k tomu, že nebudete moci využívat všechny služby v plném rozsahu. Chcete-li se dozvědět více o používání souborů cookies na našich webových stránkách, podívejte se, prosím, na naše nastavení souborů cookies.

Pokud si přejete změnit nastavení, které jste provedli v našem Cookie Switch, můžete tak učinit v nastavení cookies.

 

Protokolování

Pokaždé, když vstoupíte na webovou stránku, vytvoří se dočasné protokoly a zpracují se pro statistické účely a pro zlepšení kvality našich webových stránek. Tyto datové protokoly obsahují následující údaje:

  • název a adresa požadovaného obsahu,
  • datum a čas návštěvy,
  • množství přenesených dat,
  • stav přístupu (obsah přenesen, obsah nenalezen),
  • popis použitého webového prohlížeče a operačního systému,
  • refferal link, který označuje stránku, ze které jste na naši stránku přišli,
  • IP adresu počítače, která je zkrácena tak, aby již nebylo možné zjistit osobní referenci.

 

Jmenované protokoly dat jsou zpracovávány pouze anonymně.
Kromě toho uchováváme celou IP adresu Vašeho zařízení s webovým prohlížečem pro přísně specifický účel po dobu sedmi (7) dnů. Důvodem je možnost detekovat, omezit a eliminovat útoky na naše webové stránky. Po uplynutí této doby IP adresu smažeme nebo anonymizujeme. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, tj. oprávněný zájem správce. Vyhrazujeme si právo tyto údaje zpětně zkontrolovat, pokud se dozvíme o konkrétních náznacích nezákonného použití. Údaje budou vymazány okamžitě, pokud již nebudou nutné k výše zmíněnému účelu, nejpozději však po sedmi (7) dnech.

Automatizované rozhodování:
S výjimkou zpracování osobních údajů na základě souhlasu pro účely zasílání personalizovaných nabídek obchodu, služeb a produktů společnosti tesa nedochází při zpracování Vašich osobních údajů u správce tesa k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Doba uchovávání dat

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely nebo pro dodržení zákonné doby potřebné k uchovávání dat (např. povinnosti uchovávání údajů podle daňového a obchodního práva).

Práva subjektů údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů Vám nařízení GDPR jako subjektu údajů přiznává určitá práva:

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR)
Máte právo požadovat informace o tom, zda a do jaké míry jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (včetně účelu zpracování, příjemce údajů, trvání uložení apod.) uvedené v čl. 15 nařízení GDPR. 

Právo na opravu (čl. 16 nařízení GDPR)
Máte právo požadovat opravu uložených údajů, pokud jsou nepřesné, resp. požadovat jejich doplnění, pokud jsou nesprávné nebo neúplné. To zahrnuje právo na doplnění prostřednictvím dodatečných výkazů nebo prohlášení.

Právo na výmaz (čl. 17 nařízení GDPR)
Máte právo požadovat bezodkladné vymazání Vašich osobních údajů, pokud je splněn alespoň jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR. Právo na výmaz se neuplatní, je-li dána zákonná výjimka.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR)
Máte právo omezit zpracování Vašich osobních údajů, pokud je splněna některá z podmínek uvedených v čl. 18 nařízení GDPR. Např. pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování po dobu kontroly správcem.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení GDPR)
V určitých případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 20 nařízení GDPR, máte právo obdržet osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl(a) správci na základě souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, a to ve standardním strukturovaném elektronickém, strojově čitelném datovém formátu, případně je na Vaši žádost poskytne jinému jednoznačně určenému správci, je-li to technicky proveditelné. Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Odvolání souhlasu (čl. 7 nařízení GDPR)
Pokud je zpracování údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas s použitím Vašich osobních údajů kdykoli odvolat v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení GDPR. Upozorňujeme, že odvolání je platné pouze pro budoucí aktivity. Zpracování, které proběhlo před odvoláním není ovlivněno.
(Dále k právu odvolat souhlas: Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste správci povinni udělit. Máte právo kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený pro shora uvedené účely (či některé z nich), odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním. Dovolujeme si upozornit, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, společnost tesa ukončí zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím Váš souhlas, k nimž byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nicméně společnost tesa může být oprávněna, případně i povinna, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat z titulu jiného právního základu (tj. jiný zákonný důvod zpracování)).

Právo vznést námitku (čl. 21 nařízení GDPR)
Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (zpracování osobních údajů k ochraně oprávněných zájmů) nebo na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení GDPR (zpracování osobních údajů za účelem ochrany veřejného zájmu nebo při výkonu veřejné moci), máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace. Osobní údaje pak již nebudeme zpracovávat, pokud (i) nebudou existovat prokazatelně závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo (ii) zpracování neslouží k uplatnění/určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků správce.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 nařízení GDPR)
Podle čl. 77 nařízení GDPR, máte právo podat stížnost na postup správce u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování údajů, které se Vás týkají, porušuje ustanovení o ochraně osobních údajů. Právo na stížnost lze uplatnit zejména u dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, Vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení. Dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, abychom zajistili, že jsou v souladu s aktuálními právními požadavky, nebo provádět změny našich služeb v zásadách ochrany osobních údajů, například při zavádění nových služeb. Na Vaši další návštěvu se pak budou vztahovat nové zásady ochrany osobních údajů.

Dotazy

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit přímo na našeho úředníka pro ochranu osobních údajů (úředník agendy GDPR), který bude se svým týmem k dispozici i v případě žádostí o informace, návrhů nebo stížností.

Jakožto subjekt osobních údajů můžete svá práva ve spojení se zpracováním osobních údajů vůči správci uplatnit kontaktováním správce na kontaktní adrese: tesa tape s.r.o., Walterovo nám. 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, případně na kontaktní e-mailové adrese správce dataprotection@tesa.com

Poskytování informací správcem:
Správce poskytuje informace písemně v listinné podobě. Pokud však budete kontaktovat správce elektronicky na kontaktní e-mailové adrese správce, správce Vám poskytne informace elektronicky (formou e-mailové zprávy), nepožádáte-li o poskytnutí informací v listinné podobě. Tím není dotčeno Vaše právo na přenositelnost údajů.

 

 

Kontaktujte úředníka pro ochranu osobních údajů

Externí úředník pro ochranu osobních údajů (úředník agendy GDPR):


Jennifer Jähn-Nguyen
Sechslingspforte 2
22087 Hamburg, Germany
dataprotection@tesa.com


společnost tesa tape s.r.o.