tesa-4952-double-sided-mirror-tape-step2of4

RegulaminRegulamin akcji samplingowej

O tytule: „Mocowanie szklanych paneli, luster, profili, elementów dekoracyjnych oraz prętów zbrojeniowych przy pomocy taśmy tesa® 62935.”
„Otrzymaj próbnik” (dalej: „Regulamin”)

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem akcji „Otrzymaj próbnik” (dalej: „Akcja”) jest tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres: Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem pod numerem KRS 0000178666, numer NIP 782-22-81-431 (dalej: „Organizator”).

1.2. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3. Akcja trwa od dnia 03 listopada 2020 r. do dnia 03.01.2021 r. (dalej: „Akcja”), zaś w zakresie wydawania próbników do dnia 28 lutego 2021 r. lub do wyczerpania puli Próbników w zależności co nastąpi jako pierwsze. Informacja o wyczerpaniu puli Próbników zostanie opublikowana na stronie internetowej Promocji pod adresem: www.tesa.pl/pl-pl/przemysl/zastosowania-ogolne/mocowanie/tasmy-piankowe/tesa-62935-dwustronna-tasma-pe-6290517/dalej: „Strona Promocji”).

1.4. Próbniki w Promocji są wydawane za pośrednictwem firmy kurierskiej, działającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Udział w Akcji

2.1.W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne – konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”). W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, ani też pracownicy tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.2.Warunkiem otrzymania Próbników jest ujęcie w zgłoszeniu danych firmy (potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej), którą reprezentuje Zgłaszający – próbnik zostanie przyznany wyłącznie osobom, które reprezentują firmy operujące w branży przemysłowej, w mocowaniu elementów szklanych paneli, luster, profili, elementów dekoracyjnych oraz prętów zbrojeniowych.

2.3. Warunkiem udziału w Promocji jest łączne spełnienie następujących warunków (dalej: „Zgłoszenie”):
1) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.tesa.pl/pl-pl/przemysl/zastosowania-ogolne/mocowanie/tasmy-piankowe/tesa-62935-dwustronna-tasma-pe-6290517 (dalej: „Strona Akcji”).
2) Uzupełnienie danych kontaktowych, a w szczególności danych pozwalających na wysyłkę Próbników (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres) oraz kontakt w związku z Akcją (adres email).
3) Uzupełnienie w Zgłoszeniu danych reprezentowanej firmy (poprzez podanie jej nazwy).

2.4. Po dokonaniu Zgłoszenia, Organizator zweryfikuje zgłoszenie pod kątem poprawności danych i spełniania w Zgłoszeniu warunków opisanych w punkcie 2.2. i 2.3. niniejszego Regulaminu.

2.5.Uczestnik, który dokonał kompletnego Zgłoszenia, które spełniło warunki wymienione w punkcie 
2.2. i 2.3. pod warunkiem uprzedniego nie wyczerpania się puli próbników, uprawniony jest do otrzymania jednego Próbnika (dalej: „Laureat”).

2.6.Próbniki wydawane są według kolejności Zgłoszeń.

2.7.Jednemu Uczestnikowi może być przyznany w Akcji nie więcej niż jeden próbnik.

2.8.Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania Próbników, jeśli nie zostały spełnione warunki wymienione w 2.2. i 2.3.

3. Próbnik

3.1. Próbnikiem w Akcji jest bezpłatny pakiet składający się taśmy tesa® 62935 (dalej: „Próbnik”).

3.2. Organizator przewidział 96 (dziewięćdziesiąt sześć) sztuk Próbników w Akcji.
3.3. Próbniki nie podlegają wymianie na gotówkę lub inną nagrodę rzeczową.

3.4. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Próbników na osoby trzecie.

3.5. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 68) zd. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) wartość Próbnika przyznanego Laureatowi korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

4. Wydawanie Zestawów próbek

4.1. Próbniki w Akcji zostaną wydane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4.2. Organizator nie odpowiada za problemy z dostarczeniem Próbników, wynikające z błędnych danych kontaktowych podanych w Zgłoszeniu oraz za problemy leżące po stronie firmy kurierskiej.

5. Reklamacje

5.1. Reklamacje dotyczące Akcji mogą być składane przez Uczestników Akcji w formie email na adres: marketing.tesa@tesa.pl w terminie 7 dni od dnia zakończenia Akcji.

5.2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

5.3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

6. Dane osobowe

6.1. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w związku z Akcją na potrzeby przeprowadzenia Akcji oraz powiadomienia o przyznaniu próbki.

6.2. Przystąpienie do Akcji oznacza zgodę Uczestnika Akcji na przetwarzanie danych osobowych dla celów Akcji. Przystępując do Akcji Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako Uczestnika Akcji (imię i nazwisko), zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Akcją oraz korespondencję mailową, wysyłaną na adres podany przez Uczestnika.

6.3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Akcji tj. tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 184, 60-166 Poznań , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 782-22-81-431. Administrator informuje, że dane osobowe przekazane przez Uczestników w związku z Akcją będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą i wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.4. Przekazane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane celu udziału w Akcji, w tym zarejestrowania uczestników, wyłonienia laureatów, wydania próbki i rozpatrywania reklamacji - w przypadku tego celu:
- podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „u.o.d.o.”), a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”),
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Promocji jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji i otrzymania próbki, niepodanie danych osobowych uniemożliwi natomiast wzięcie udziału w Akcji,
- odbiorcami danych są: Organizator; dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe, agencje reklamowe,
- dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z Promocją,
- przetwarzanie danych obejmuje następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, adres korespondencyjny, fakt udziału w Akcji.

6.4.1 Przekazane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane dalej w celach marketingowych – w przypadku tego celu:
- podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 1 u.o.d.o, a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- odbiorcami danych są: Organizator, agencje reklamowe, marketingowe świadczące usługi na rzecz administratora danych osobowych, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe,
- dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
- przetwarzanie danych obejmuje następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, fakt udziału w Akcji,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani nie jest warunkiem do wzięcia udziału w Akcji.

6.4.2 Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, a od dnia 25 maja 2018 r. także do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych w RODO.

6.4.3 W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.4.4 Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy u.o.d.o., a od dnia 25 maja 2018 r. przepisy RODO.

6.4.5 W celu otrzymywania od Administratora lub Procesora informacji handlowych o produktach i usługach Administratora, w tym w formie wiadomości e-mail, sms lub telefonicznie, koniczne jest wyrażenie odrębnej zgody - zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r., oraz zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. Zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta.

6.5. Organizator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail iod.TESA@tesa.com.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Akcji spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Akcji złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Akcji.

7.2. Zgłoszenie udziału w Akcji oznacza, iż Uczestnik Akcji zapoznał się z treścią Regulaminu Akcji i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

7.3. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie www pod warunkiem, że dokonane zmiany nie mogą wpłynąć na prawa Uczestników Akcji nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany

Zobacz więcej