Polityka prywatności

W firmie tesa tape Sp. z o.o. traktujemy ochronę danych osobowych Użytkowników bardzo poważnie. Zawsze staramy się informować w przejrzysty sposób o tym, do czego potrzebujemy danych osobowych i jak długo je przechowujemy. Oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem i dbałością o ich bezpieczeństwo na każdym etapie przetwarzania. Wyznaczyliśmy kompetentnego i rzetelnego, zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych aby zapewnić profesjonalny nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych.

1. Ogólne Informacje

 

Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej i powiązanych usług.

1.1. Przetwarzanie Danych Osobowych

 

Dane osobowe, w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej „RODO”, to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail itp.

1.2. Definicje

 

Administrator – oznacza osobę̨ fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania, dalej: tesa tape sp. z o.o.

Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie - operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca witrynę internetową tesa tape sp. z o.o. lub korzystająca z jednej albo kilku usług opisanych w niniejszym dokumencie.

Uśude - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123)

1.3. Administrator danych

 

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest: tesa tape sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod.TESA@tesa.com.

tesa tape Sp. z o.o.

Grunwaldzka 184
60-166 Poznań
Polska

otwórz mapę

Telefon: +48 603 857 271

Tomasz Badyda

http://www.tesa.pl

Uzyskaj więcej informacji

1.4. Prawa Osoby, której dane dotyczą

 

Użytkownik, jako osoba, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, ma następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 i nast., RODO:

 • Prawo dostępu – na tej podstawie Użytkownik może wystąpić do nas z żądaniem informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a my przekażemy informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia;
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie, na żądanie, przekażemy kopię przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • Prawo do sprostowania – jako Administrator jesteśmy zobowiązani usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • Prawo do usunięcia  - na tej podstawie Użytkownik może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania, zaprzestaniemy wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które została wyrażona zgoda – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. nie zostanie wydana decyzji organy nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą - jako Administrator wydamy dostarczone przez Użytkownika dane, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi - jednak pod warunkiem. że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości, zarówno po naszej stronie, jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo do sprzeciwu – Użytkownik ma prawo w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadniania tego sprzeciwu. Może również w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jako Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych);
 • Prawo do wycofania zgody - jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), Użytkownik ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzanie dokonanego przed wycofaniem zgody;
 • Prawo do skargi - w przypadku, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba znajduje się w Warszawie przy ulicy Stawki 2 (00-193) (https://uodo.gov.pl).

 

Przy realizacji powyższych praw możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości Użytkownika w celu jego weryfikacji.

1.5. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą

 

Użytkownik ma prawo poprosić o usunięcie lub zablokowanie danych w całości lub części, zażądać ich udostępnienia albo wnioskować o korektę danych osobowych, które przetwarzamy. Nie ma obowiązku stosować się do konkretnego formularza. Można przykładowo napisać do nas wiadomość e-mail, wysyłając ją na adres iod[at]tesa.com albo skorzystać z dostępnego w naszej witrynie formularza kontaktowego.

1.6. Odbiorcy danych osobowych

 

Firma tesa tape Sp. z o.o. korzysta ze wsparcia profesjonalnych podmiotów zewnętrznych. Takie podmioty współpracujące nazywane są odbiorcami danych osobowych Użytkowników ponieważ uzyskują do nich dostęp w związku z zakresem świadczonych przez siebie usług. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych to nasi zaufani partnerzy: 

 • proces wysyłki i analizy newsletterów (firma CleverReach GmbH & Co. KG), 
 • hosting witryny internetowej (NMMN New Media Markets & Networks IT Services GmbH), 
 • dostarczanie i rozwój systemu zarządzania treścią CMS - Content Management Systems (Plan A GmbH),
 • obsługa i utrzymanie strony internetowej (agnosco.net GmbH),
 • dystrybutorzy (w przypadku zapytań o ofertę). 

Możemy przekazać dane osobowe Użytkowników innym spółkom zależnym w ramach grupy tesa, innym globalnym spółkom w naszej sieci [patrz „O nas”]. Dane zebrane w formularzu kontaktowym mogą być ujawniane firmie odpowiedzialnej za przetwarzanie żądania. W rezultacie dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane także w krajach poza UE/EOG, o ile jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi. RODO nazywa taką współpracę przetwarzaniem transgranicznym i wymaga zastosowania w takich przypadkach dodatkowych zabezpieczeń. Dlatego też z naszymi partnerami w razie konieczności zawieramy umowy, z wykorzystaniem zapisów opracowanych przez Komisję Europejską, co wypełnia wymogi określone przepisami prawa (art. 46 ust. 2 lit. c RODO).

Wszystkie wymienione kategorie odbiorców danych, działają wyłącznie na nasze polecenie i w naszym imieniu, zgodnie z naszymi instrukcjami, niniejszą polityką prywatności i wymogami prawnymi. Firmy te związane są z nami umownie i nie posiadają możliwości realizacji innych celów za pomocą danych osobowych Użytkowników.

Ponadto tesa tape Sp. z o.o.  może udostępnić dane osobowe Użytkownika również innym podmiotom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

W naszej witrynie internetowej używamy wtyczek innych dostawców. Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w naszej Polityce cookies.

Dane osobowe Użytkownika zawsze są traktowane poufnie i nie zostaną ujawnione stronom trzecim, które nie działają w naszym imieniu, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na ich ujawnienie w formie pisemnej lub elektronicznie albo jesteśmy uprawnieni lub prawnie zobowiązani, aby to zrobić.

2. Gromadzenie i Przetwarzanie Danych Osobowych. Cele, podstawy i czas ich przetwarzania.

 

tesa tape Sp. z o.o. nie gromadzi danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, kiedy osoby zainteresowane przekazują nam swoje dane w konkretnym celu (np. w celu subskrypcji Newslettera) i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie. Przekazanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, a osobom, których dane dotyczą przysługują prawa wskazane w pkt 1.4. niniejszej Polityki prywatności.

Podczas odwiedzania i korzystania z naszej strony wyłącznie w celach informacyjnych, tj. w przypadku, gdy Użytkownik nie rejestruje lub nie przekazuje nam żadnych informacji, gromadzimy tylko te dane, które przesyłane są przez przeglądarkę Użytkownika na nasz serwer. Dane te konieczne są do wyświetlania strony internetowej oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa.

Dane osobowe przechowujemy, wykorzystujemy, przekazujemy lub w inny sposób przetwarzamy zgodnie z prawem, w wymaganych przypadkach wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą i zawsze wyłącznie w zakresie - pod względem treści i czasu - wymaganym w określonym przypadku.

Jeśli Użytkownik chce z nami się skontaktować za pomocą formularza kontaktowego lub subskrybować nasz Newsletter, wówczas – możemy wymagać podania od niego danych osobowych.

W zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z naszej strony, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w następujących celach:

 • w celu obsługi zgłoszeń przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych oraz w celu identyfikacji nadawcy – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe w celu przyjęcia i obsługi zapytania a ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 • w celu wysyłki drogą elektroniczną newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące produktów, innowacji oraz nowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnie udzielona zgoda oraz zgoda wyrażona na podstwie art. 10 ust. 2 uśude.

Oznacza to, że na podstawie udzielonej zgody na Newsletter będziemy kontaktować się z Użytkownikiem i przesyłać mu informacje oraz zindywidualizowane reklamy dotyczące naszych produktów i usług na podstawie analizy jego zachowań zakupowych i kliknięć w naszych witrynach internetowych. Wykorzystamy te informacje, aby analizować i ulepszać działanie naszych witryn internetowych.

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich nie podanie spowoduje, iż Użytkownik nie będzie mógł otrzymywać informacji o naszej ofercie.

Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Okres przetwarzania danych może być jednak przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika na wysyłanie Newslettera, Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać Newslettera, może w dowolnym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera i anulować subskrypcję. Aby to zrobić, należy kliknąć łącze obecne w każdym Newsletterze. Uruchomiony zostanie proces anulowania subskrypcji, alternatywnie można napisać do nas wiadomość e-mail, wysyłając ją na adres iod.TESA@tesa.com albo skorzystać z dostępnego w naszej witrynie formularza kontaktowego.

Serwis internetowy stosuje pliki cookies oraz podobne do nich technologie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze Użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego z witryny internetowej oraz automatycznie rozpoznają go podczas kolejnych wizyt – ujawniają więc sposób i charakter wykorzystywania tej witryny. Korzystając z Serwisu internetowego można wybrać ustawienia plików cookie. Można też zapobiec instalacji plików cookies, odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Może to jednak uniemożliwić pełne korzystanie ze wszystkich usług. Więcej informacji na temat wykorzystania plików cookies w naszej witrynie internetowej zawiera Polityka plików cookies, która stanowi integralną część niniejszej Polityki prywatności.

W przypadku chęci zmiany ustawień plików cookie w późniejszym czasie, można to zrobić korzystając z panelu dostępnego w naszej Polityce cookies.

Rejestrowanie

Za każdym razem, kiedy Użytkownik odwiedza witrynę internetową, w celach statystycznych są rejestrowane i przetwarzane następujące dzienniki, przy czym indywidualny Użytkownik w zakresie tych danych pozostaje anonimowy:

 • referrer (strona, której link skierował użytkownika do tej witryny internetowej);
 • terminy wyszukiwania (kiedy referrer jest aparatem wyszukiwania);
 • adres IP jest oceniany w celu określenia kraju pochodzenia i dostawcy;
 • przeglądarka, system operacyjny, zainstalowane wtyczki i rozdzielczość ekranu;
 • czas trwania odwiedzin na stronach.

Wymienione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) 1 f rozporządzenia RODO:

 • zapewnienie płynnego połączenia z witryną internetową;
 • zapewnienie komfortowego korzystania z naszej witryny internetowej;
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu;
 • i inne cele związane z administracją techniczną witryny internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do kontroli tych danych wstecz, jeśli otrzymamy konkretne informacje o wykorzystaniu niezgodnym z prawem celem ochrony i dochodzenia roszczeń. Dane zostaną natychmiast usunięte, jeśli przestaną być potrzebne do tego celu, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach.

3. Bezpieczeństwo danych

 

Zastosowaliśmy techniczne i organizacyjne środki, aby chronić dane Użytkownika przed utratą, modyfikacją lub dostępem stron trzecich. Stosowane przez nas procedury bezpieczeństwa są regularnie ulepszane wraz z postępem technologicznym.

4. Uaktualnienie i modyfikacja

 

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, aby zapewnić, że spełnia ona obowiązujące wymogi prawne lub aby wdrażać zmiany w naszych usługach w polityce prywatności, na przykład przy okazji wprowadzania nowych usług. Przed skorzystaniem z naszej witryny należy zawsze sprawdzać oświadczenie o ochronie danych osobowych, aby dowiedzieć się o aktualnym statusie, który mógł zostać zmodyfikowany bądź uaktualniony.

Status oświadczenia o ochronie danych osobowych na: styczeń 2019 roku.