Polityka prywatności

Zapewnianie prywatności ma dla nas priorytetowe znaczenie. W związku z tym dane osobowe traktujemy zawsze zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych. 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Tutaj można znaleźć odpowiednie informacje dotyczące zachowania prywatności 

Tutaj można znaleźć informacje dotyczące sposobu ochrony danych osobowych. W uzupełnieniu do ogólnej Polityki prywatności obowiązują także dodatkowe szczególne zasady zachowania prywatności. 

(Tutaj jesteś) Polityka prywatności w przypadku ogólnych informacji dotyczących zachowania prywatności
Tutaj można znaleźć ogólne informacje na temat postępowania z danymi osobowymi. Poza szczegółowymi danymi kontaktowymi i danymi inspektora ochrony danych można tutaj znaleźć informacje dotyczące własnych praw użytkownika.

Polityka prywatności w przypadku naszych stron mediów społecznościowych
Aby dowiedzieć się więcej o obsłudze i przetwarzaniu danych osobowych w kontekście korzystania z platform mediów społecznościowych, prosimy kliknąć tutaj.

Polityka prywatności w przypadku zamówień online w sklepach internetowych
W przypadku zakupu naszych produktów w Internecie, tutaj można znaleźć więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych.

Informacje na temat ochrony danych w przypadku tesa PRO
Tutaj można znaleźć informacje o sposobie, w jaki przetwarzamy dane osobowe posiadaczy kont klienta na platformie tesa PRO.

Polityka prywatności w przypadku marketingu
Tutaj można znaleźć informacje o sposobie, w jaki korzystamy z danych w ramach podejmowanych działań marketingowych, np. w przypadku wysyłania biuletynów informacyjnych, przeprowadzania ankiet klienta lub badań rynkowych.

Zawiadomienia o ochronie danych w przypadku plików cookie i narzędzi na stronie internetowej www.tesa.com
W celu uzyskania informacji na temat plików cookie i narzędzi stron trzecich na stronie internetowej www.tesa.com, prosimy o zapoznanie się z naszymi ustawieniami plików cookie. Tutaj można również w dowolnym momencie odwołać lub zmienić swoją zgodę na pliki cookie i narzędzia 

osoba odpowiedzialna 

Administratorem danych w odniesieniu do usług świadczonych na niniejszej stronie internetowej jest tesa tape Sp. z o.o.

Ponadto inne spółki należące do Grupy tesa, mogą także ponosić odpowiedzialność na podstawie wewnętrznych przepisów w zakresie ochrony danych.

Przetwarzanie danych klientów i stron zainteresowanych

Przetwarzanie danych przy stosowaniu formularzy kontaktowych

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej. W tym przypadku dane oznaczone jako obowiązkowe są wymagane do celów przypisania i udzielenia odpowiedzi. Pozostałe informacje można przekazać dobrowolnie. W takim przypadku dane osobowe są regularnie przetwarzane na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i/lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w oparciu o nasze uzasadnione interesy, aby udzielić odpowiedzi.

 Przetwarzanie danych partnerów biznesowych, klientów, dostawców i stron zainteresowanych

Przetwarzanie danych osobowych może wynikać z jednej strony z realizacji działań poprzedzających uregulowaną umową współpracę gospodarczą, a z drugiej strony z wypełniania zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Może to obejmować, przykładowo, realizację zamówień zakupu, dostaw lub płatności, lub przygotowywanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania ofertowe od osób fizycznych, w celu ustalenia warunków współpracy lub umowy (art. 6 ust. 1 zdanie 1. lit. b) RODO).

Ponadto tesa posiada różne zobowiązania prawne mogące wymagać przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) RODO). Takie zobowiązania prawne mogą wynikać, na przykład, z przepisów prawa podatkowego, handlowego, handlu zagranicznego czy prawa karnego.

Ponadto do celów przetwarzania danych osobowych może być konieczna ochrona uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 pkt 1) lit. b) RODO). Uzasadnione interesy to w szczególności zawieranie lub realizacja umów i innych relacji gospodarczych z naszymi partnerami biznesowymi, dostawcami lub stronami zainteresowanymi, w charakterze ich przedstawiciela lub pracownika. Ponadto uzasadnione interesy obejmują wewnętrzne cele administracyjne (np. księgowość) lub zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonowania IT, a także prowadzenie dochodzeń w sprawie zgodności, zapewnienie bezpieczeństwa budynku i obiektu lub dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.

W kontekście naszych relacji biznesowych wymagane jest podanie danych osobowych, które są niezbędne do nawiązania, realizacji i zakończenia współpracy gospodarczej oraz do wypełnienia związanych z nimi obowiązków, do których gromadzenia jesteśmy zobowiązani przepisami prawa lub uprawnieni na podstawie uzasadnionych interesów. Bez tych danych zasadniczo nie jesteśmy w stanie nawiązywać kontaktów ani stosunków handlowych. W przypadku dobrowolnego przekazania nam swoich danych, wskażemy to odpowiednio w trakcie ich gromadzenia.

W przypadku udzielenia nam zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1. lit. a) RODO) na korzystanie z danych osobowych do celów reklamy i badań rynkowych, dane osobowe będą wykorzystywane do celów, do których udzielona została zgoda (np. wysyłania biuletynów informacyjnych), do czasu jej wycofania. Oznacza to kontaktowanie się w sposób wskazany w oświadczeniu o wyrażeniu zgody (np. za pomocą poczty elektronicznej, przez telefon lub pocztą tradycyjną) oraz przekazywanie informacji i spersonalizowanych reklam naszych produktów i usług w oparciu o analizę zachowań zakupowych i kliknięć na naszych stronach internetowych. Wreszcie, dane osobowe wykorzystujemy do analizowania i poprawy efektywności naszych stron internetowych. 

Ujawnianie danych

Dane osobowe są zawsze traktowane w sposób poufny i przekazywane wyłącznie następującym odbiorcom:

W niektórych przypadkach konieczne może okazać się przekazanie danych osobowych innym spółkom globalnym w ramach naszej grupy do wyżej wymienionych celów [see tesa Group overview]. Dane pochodzące z formularzy przekazujemy spółce odpowiedzialnej za udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe mogą zatem być przetwarzane w krajach spoza UE/EOG w zakresie, w jakim jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi. 

Dane osobowe przekazujemy dostawcom usług, którzy pomagają nam przy prowadzeniu stron internetowych i systemów IT. Dostawcy usług są ściśle związani naszymi instrukcjami i odpowiednio zobowiązani umownie. Dotyczy to w szczególności dostawców usług hostingowych dla stron internetowych i agencji za ich obsługę i utrzymanie, dostawców usług informacyjnych oraz innych dostawców usług IT w przypadku hostingu, obsługi i utrzymania naszych innych systemów IT.

 Dane osobowe klientów i sprzedawców mogą być też przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (np. konsultantom podatkowym i doradcom prawnym).

Nasi zewnętrzni partnerzy, w tym LexisNexis, mogą przekazywać nam informacje osobowe do celów umożliwienia nam realizacji działań polegających na przeprowadzaniu kontroli i ocen w celu wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych i do innych celów określonych w niniejszej polityce prywatności. LexisNexis ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje osobowe zebrane i przechowywane przez LexisNexis do czasu ich przekazania nam. W celu uzyskania więcej informacji na temat sposobu, w jaki LexisNexis gromadzi informacje osobowe i korzysta z nich, prosimy o zapoznanie się z jego polityką prywatności udostępnioną na stronie internetowej https://www.lexisnexis.com/global/privacy/de/article-14-bis.page.

Ponadto czasami na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek innych dostawców; więcej informacji na ten temat można znaleźć w ustawieniach plików cookie. 

Przetwarzanie danych w krajach trzecich

Jeśli przekazujemy dane osobowe do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), takie przekazanie następuje wyłącznie jeśli Komisja UE potwierdziła, że państwo trzecie jest państwem o odpowiednim poziomie ochrony danych, jeśli odpowiedni poziom ochrony danych został uzgodniony z odbiorcą danych (na przykład na podstawie istniejących decyzji stwierdzających odpowiedni poziom ochrony lub za pomocą standardowych klauzul umownych UE) lub jeśli użytkownik udzielił nam na to zgody zgodnie z wymogami art. 49 RODO.

Pliki cookie i narzędzia osób trzecich

Ta strona korzysta z plików cookie i innych technologii takich jak narzędzia osób trzecich. Pliki cookie to pliki tekstowe lub informacje przechowywane na komputerze użytkownika, pozwalające na analizę korzystania ze strony internetowej i automatycznie rozpoznające go przy kolejnej wizycie. Instalację plików cookie można uniemożliwić poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki. To może jednak prowadzić do niemożności korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich usług. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie na naszej stronie internetowej można znaleźć w ustawieniach plików cookie.

Ustawienia w Cookie Switch można zmienić w ustawieniach plików cookie.

Rejestrowanie

Każdorazowe wejście na stronę internetową skutkuje utworzeniem tymczasowych rejestrów przetwarzanych do celów statystycznych i w celu poprawy jakości strony internetowej. Takie rejestry danych zawierają następujące informacje:

  • nazwa i adres żądanej treści,
  • data i godzina żądania,
  • ilość przekazywanych danych,
  • status dostępu (treści przekazano, treści nie znaleziono),
  • opis używanej przeglądarki i systemu operacyjnego,
  • link przekierowujący wskazujący stronę internetową, z której użytkownik został przekierowany na naszą stronę internetową,
  • adres IP komputera zgłaszającego żądanie, skrócony w sposób uniemożliwiający ustalenie danych osobowych.

Rejestry danych osobowych są przetwarzane wyłącznie w sposób anonimowy.

 

Ponadto przechowujemy pełny adres IP przekazany przez urządzenie przeglądarki użytkownika do ściśle określonego celu przez okres siedmiu dni, aby móc wykryć, ograniczyć i wykryć ataki na nasze strony internetowe. Po upływie tego okresie adres IP ulega usunięciu lub anonimizacji. Podstawę prawną takiego działania stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1) lit. f) RODO. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych z mocą wsteczną, jeśli dowiemy się o konkretnych przesłankach wskazujących na ich nielegalne wykorzystanie. Dane ulegają usunięciu natychmiast po stwierdzeniu braku ich przydatności do osiągnięcia celu, ale nie później niż po upływie siedmiu dni.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu lub zachowania zgodności z prawnym okresem przechowywania (np. obowiązki przechowywania wynikające z przepisów prawa podatkowego i handlowego), a tesa przestanie posiadać uzasadniony interes do ich przechowywania. 

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą, przysługują na podstawie RODO następujące prawa:

Prawo dostępu (art. 15 RODO)

Użytkownikowi przysługuje prawo do zażądania potwierdzenia, czy jego dane osobowe podlegają przetwarzaniu; a jeśli tak, użytkownik posiada prawo do informacji o tych danych osobowych oraz do informacji wymienionych szczegółowo w art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania niezwłocznego sprostowania wszelkich nieprawidłowych danych osobowych dotyczących jego osoby oraz, w stosownych przypadkach, uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Użytkownikowi przysługuje prawo do zażądania niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, o ile zachodzi jedna z okoliczności wymienionych szczegółowo w art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Użytkownikowi przysługuje prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych, o ile zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 18 RODO, np. jeśli zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania, na czas przeglądu danych przez administratora.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

W niektórych przypadkach, które zostały szczegółowo wskazane w art. 20 RODO, użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do zażądania przekazania tych danych stronie trzeciej.

Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na korzystanie z danych osobowych użytkownika, użytkownikowi przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Uwagę zwraca się na fakt, że odwołanie zgody jest skuteczne tylko w stosunku do zdarzeń przyszłych. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Jeśli dane są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1. lit. f) RODO (przetwarzanie do celów ochrony uzasadnionych interesów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1. lit. e) RODO (przetwarzanie danych do celów ochrony interesu publicznego lub w ramach sprawowania władzy publicznej), użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownika. W takiej sytuacji dane osobowe przestaną być przetwarzane, chyba że istnieją wyraźnie ważne uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub takie przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Zgodnie z art. 77 RODO, użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ochrony danych. Prawo do złożenia skargi przysługuje w szczególności przed organem nadzorczym w państwie członkowskim będącym miejscem zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem domniemanego naruszenia.

Zmiany postanowień Polityki prywatności 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności w celu zapewnienia jej zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi lub wprowadzenia zmian w naszych usługach w Polityce Prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Kolejna wizyta użytkownika będzie podlegać nowej Polityce prywatności. 

Pytania

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, użytkownik może skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem ochrony danych, który wraz ze swoim zespołem pozostaje do dyspozycji także w przypadku zapytań o informacje, wniosków dotyczących praw osób, których dane dotyczą, bądź skarg. 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych Grupy tesa

Zewnętrzny inspektor ochrony danych

Jennifer Jähn-Nguyen
Sechslingspforte 2
22087 Hamburg, Niemcy

dataprotection@tesa.com