Polityka prywatności w przypadku marketingu

W niniejszej informacji o ochronie danych osobowych wyjaśniamy sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe do celów marketingowych, np. w celu wysyłania biuletynów informacyjnych oraz w przypadku dobrowolnego udziału w badaniach rynkowych lub wywiadach i kwestionariuszach dotyczących opinii klientów.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym poniżej jest tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22848 Norderstedt, Niemcy lub spółka z Grupy tesa [sprawdź dane dotyczące grupy tesa]. 

Zgoda na działania reklamowe

Z danych osobowych użytkownika korzystamy do celów reklamy bezpośredniej, o ile posiadamy w tym prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zdanie 1. lit. f) RODO) lub posiadamy na to wyraźną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 zdanie 1. lit. a) RODO). W tym kontekście przetwarzamy zazwyczaj dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numery telefoniczne), jak również informacje na temat zainteresowań/preferencji użytkownika w stosunku do naszych produktów, do celów przekazywania mu, przykładowo:

  • zaproszeń na imprezy lub targi handlowe
  • ofert oraz informacji o naszych usługach i produktach za pomocą poczty elektronicznej
  • życzeń świątecznych/noworocznych
  • zaproszeń do udziału w ankietach klienta lub badaniach rynkowych.

Użytkownik wyraża także zgodę na kontakt telefoniczny w tych celach.

Zgodę na reklamę można odwołać w dowolnym czasie bez podawania przyczyn. W przypadku reklamy bezpośredniej opartej na naszych prawnie uzasadnionych interesach, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie. Takie odwołanie/sprzeciw zostanie przez nas odnotowany i dane osobowe użytkownika przestaną być wykorzystywane do celów marketingu w przyszłości. Wystarczy wysłać nam wiadomość na adres e-mail: marketing.tesa@tesa.com

Ankiety klientów, opinie i badania rynkowe

Udział użytkownika w anonimowym badaniu zadowolenia klienta jest dobrowolny. W celu przeprowadzenia ankiety przetwarzamy jedynie dane dotyczące połączenia, niezbędne ze względów technicznych, w tym adres IP użytkownika, którego nie przechowujemy.

W przypadku dobrowolnego udziału w badaniach rynkowych i wywiadach/kwestionariuszach opinii klientów, przetwarzaniu podlegają dane osobowe udostępnione przez użytkownika do tych celów. W zależności od rodzaju i zakresu szczegółowości analizy, przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych:

  • informacje o osobie (np. imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail),
  • informacje na temat spółki stanowiącej przedmiot wywiadów i/lub kwestionariuszy,
  • inne informacje przekazane nam przez użytkownika w tym kontekście.

Nagrania audio lub video wywiadów lub innych rozmów realizuje się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO, którą użytkownik może odwołać w dowolnym czasie i bez podania przyczyny. Wystarczy wysłać nam wiadomość na adres e-mail: marketing.tesa@tesa.com

Biuletyn informacyjny - newsletter

W przypadku zamówienia biuletynu informacyjnego, dane osobowe użytkownika (przynajmniej jego adres e-mail) są niezbędne do celów wysyłania użytkownikowi informacji o produktach, usługach, wydarzeniach lub innych interesujących informacji. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej, do użytkownika jest wysyłany list poczty elektronicznej z potwierdzeniem na udostępniony nam adres e-mail (zgodnie z tzw. zasadą podwójnej weryfikacji). W trakcie składania zamówienia użytkownik jest proszony o wyrażenie zgody na dalsze śledzenie biuletynów informacyjnych.

Do tego celu w biuletynach informacyjnych umieszczane są pojedyncze piksele śledzące, umożliwiające nam rozpoznanie, kiedy dany biuletyn informacyjny został udostępniony lub otwarty oraz indywidualizację linków udostępnianych w biuletynie informacyjnym w celu umożliwienia oceny czasu, po jakim użytkownik kliknie na taki link. Takie dane są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1) lit. a) RODO.

W celu odwołania udzielonej zgody należy użyć linku udostępnianego w każdym biuletynie informacyjnym do zrezygnowania z subskrypcji lub dostosowania wyrażonej zgody bądź wystarczy wysłać nam e-mail na adres marketing.tesa@tesa.com

Okres przechowywania danych osobowych

Anonimizacja lub pseudonimizacja danych osobowych użytkownika odbędzie się w najwcześniejszym możliwym terminie. Jeśli współpracujemy ze spółką zajmującą się badaniami rynku, anonimizacja ma miejsce zazwyczaj bezpośrednio przed przekazaniem danych firmie tesa.

Dane użytkownika będą przechowywane przez nas tak długo, jak będzie to wymagane do wyżej wymienionych celów lub ze względu na prawny obowiązek przechowywania dokumentacji (np. obowiązki handlowe lub podatkowe zgodnie z kodeksem handlowym i kodeksem podatkowym). 

Odbiorcy danych osobowych

Do celów przetwarzania danych osobowych korzystamy z pomocy naszych dostawców usług technicznych, dostawców biuletynu informacyjnego i instytutów badania rynku, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy i przetwarzają dane wyłącznie w naszym imieniu.

Odbiorcami danych osobowych użytkownika są inne spółki w ramach Grupy tesa, z którymi ściśle współpracujemy. 

Dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych

Dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej polityce ochrony danych osobowych