Zarząd i rada nadzorcza

Członkowie zarządu wspólnie odpowiadają za kierowanie firmą. Główne obszary odpowiedzialności zarządu obejmują strategiczne zarządzanie działalnością Grupy, alokację jej zasobów, rachunkowość i sprawozdawczość finansową, zarządzanie ryzykiem i kontrolę korporacyjną.

Rada nadzorcza firmy tesa SE

W skład rady nadzorczej tesa SE wchodzi sześciu członków wybieranych przez akcjonariuszy obecnych i reprezentowanych na corocznym zgromadzeniu. Kadencja członków rady nadzorczej wynosi pięć lat. Po upływie kadencji możliwy jest ponowny wybór do rady. Przewodniczącego rady nadzorczej wybierają jej członkowie.

Dr. Martin Stark
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Astrid Maria Hermann
Chief Financial Officer at Beiersdorf AG

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest GmbH & Co. KGaA
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH

Kirstin Weiland
Works Council Chairwoman tesa SE

Thomas Wulff
Works Council Chairman tesa Plant Hamburg