Nasza Strategia na przyszłość

Bardziej zrównoważony rozwój, więcej innowacji

Nasza agenda w zakresie zrównoważonego rozwoju

Jako jedna z czołowych światowych firm w dziedzinie technologii samoprzylepnych, tesa może dokonać wielkich rzeczy, jednocześnie biorąc na swoje barki ogromną odpowiedzialność.

Co rozumiemy przez zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój to przede wszystkim szansa. To wyzwanie, aby zawsze myśleć z wyprzedzeniem i nigdy nie zadowalać się istniejącym stanem rzeczy. Doskonałym przykładem są nasze produkty i procesy produkcyjne. Z naszego punktu widzenia innowacyjny produkt łączy najwyższą jakość i wydajność z niskim wpływem na środowisko. Chcemy, aby nasze produkty w całym swoim cyklu życia miały możliwie najmniej negatywnego wpływu na globalne wyzwania, takie jak zmiana klimatu i niedobór zasobów. Podejmujemy kroki, aby stale podnosić wydajność energetyczną w ramach realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich jest na przykład całkowita neutralność klimatyczna do 2050 roku. Aby nie zejść z raz obranej drogi i osiągnąć nasz cel, opowiadamy się za energią odnawialną i testujemy użycie alternatywnych materiałów w naszych produktach.

Liczymy też na pomysły i fachową wiedzę naszych pracowników. Dlatego tesa robi wszystko, co możliwe, aby zapewnić bezpieczne, zdrowe i atrakcyjne środowisko pracy, a także stworzyć przestrzeń dla innowacji.

tesa ma oddziały w ponad 100 krajach i sieć produkcji obejmującą niemal wszystkie kontynenty. Ze względu na duży zasięg, kierujemy naszą uwagę także w stronę tych, którzy pracują w łańcuchu wartości naszej firmy, zapewniając uczciwe warunki pracy, przestrzegając lokalnego prawa pracy i praw człowieka.

Agenda Zrównoważonego Rozwoju firmy tesa

Nasza nowa agenda zrównoważonego rozwoju stanowi integralną część naszej strategii biznesowej i obejmuje trzy obszary: Środowisko, Klientów oraz Społeczeństwo, a także siedem qyróżnionych obszarów zainteresowania. W każdej kategorii zdefiniowaliśmy cele średnio- i długoterminowe.

Obszary zaangażowania

W trosce o nasze środowisko
Środowisko
Społeczność międzynarodowa postawiła sobie wspólny cel ograniczenia wzrostu średniej globalnej temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza.

W firmie tesa chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć ten cel i zmniejszyć konsekwencje zmiany klimatu. W ciągu ostatnich dwudziestu lat udało nam się już sporo osiągnąć: Na przykład, w 2019 roku zmniejszyliśmy emisje CO2 związaną z naszymi produktami końcowymi o 48 procent na tonę produktu końcowego w porównaniu z rokiem 2001. W ramach agendy zrównoważonego rozwoju wyznaczyliśmy teraz nowe ambitne cele klimatyczne. 

Pomagamy naszym klientom
Klienci
Niezależnie od tego, czy mówimy o partnerach przemysłowych, komercyjnych, czy też o konsumentach, chcemy umożliwić naszym klientom działania w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Dlatego naszą misją jest oferowanie im wysokiej jakości produktów i ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko. 

Dla pracowników i społeczeństwa
Społeczeństwo
Tym, co wyróżnia firmę tesa, są ludzie, którzy w niej pracują.

Chcemy być atrakcyjnym pracodawcą zarówno dziś i w przyszłości. W związku z tym staramy się pilnować tego, aby nasze relacje biznesowe w całym łańcuchu dostaw były zgodne z normami ekologicznymi, społecznymi i etycznymi. Poczynione zobowiązanie wobec społeczeństwa wykracza też poza naszą codzienną działalność: Aktywnie promujemy projekty edukacyjne, które wspierają przyszłych innowatorów zarówno teraz jak i w kolenych pokoleniach.

W ramach agendy zrównoważonego rozwoju przyjęliśmy cele zrównoważonego rozwoju, które chcemy zrealizować do 2025 roku. Obecnie pracujemy nad wyznaczeniem kolejnych i rejestrujemy konkretne dane, aby monitorować nasze postępy. Informacje na temat najnowszych celów będą dostępne na naszej stronie internetowej i w raportach zrównoważonego rozwoju firmy tesa.

Główne cele na następne pięć lat:

  1. Redukcja emisji CO2 związanej z energią o 30 procent wartości bezwzględnej (Zakres 1 i 2) w porównaniu do roku 2018.
  2. Znaczny wzrost sprzedaży produktów przyjaznych środowisku oraz wytwarzanie nardziej ekologicznych opakowań w przyszłości.
  3. Brak wypadków przy pracy oraz maksymalna wydajność i efektywność. 

tesa i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ stanowi ważny punkt odniesienia dla pracy firmy tesa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Te cele pomagają nam dostosować naszą działalność i produkty do globalnej agendy, przyczyniając się do bardziej zrównoważonego rozwoju. 

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ - tesa

Czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju?

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju stanowi podstawę „Agendy 2030” – globalnego planu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przyjęło je 193 szefów państw i rządów we wrześniu 2015 roku na szczycie ONZ w Nowym Jorku. Oprócz wdrażania w ramach polityki i społeczeństwa obywatelskiego, także firmy zostały poproszone o wzięcie udziału w realizacji tych celów.

Podejmowane przez nas działania wspierają szczególnie następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju:

  • Równość płci
  • Czysta i dostępna energia
  • Wzrost gospodarczy i godna praca
  • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  • Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
Cele zrównoważonego Rozwoju ONZ w tesa
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Zrównoważony rozwój w firmie tesa

Mocno osadziliśmy zrównoważony rozwój w naszych podstawowych procesach oraz modelu biznesowym. Poza tym stworzyliśmy odpowiednią strukturę organizacyjną i określiliśmy zakres odpowiedzialności oraz podział zadań w obrębie Grupy.

Powołaliśmy Komisję ds. Zrównoważonego Rozwoju, która kieruje działaniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju i odpowiada za proces podejmowania decyzji.

Komisja spotyka się co kwartał, składa się z menedżerów z różnych działów i pracuje pod kierownictwem członka Rady Nadzorczej.

Planowaniem i koordynacją inicjatyw zajmuje się Dział Zrównoważonego Rozwoju, natomiast za realizację konkretnych działań odpowiadają poszczególne działy, regiony i oddziały naszej firmy.

Odpowiedzialność wymaga zaufania

Chcemy, aby wszyscy, którzy z nami współpracują – zarówno pracownicy, jak i partnerzy – postrzegali nas jako niezawodnych i godnych zaufania. Ponieważ podstawą budowania silnych relacji jest przestrzeganie określonych praw i przepisów, wdrożyliśmy system zarządzania zgodnością. Jego celem jest zapewnienie, że wszyscy pracownicy, menedżerowie i cała kadra kierownicza firmy tesa stosują się do obowiązujących przepisów prawa oraz polityki firmy. Istotną rolę odgrywa w tym przypadku także nasz Kodeks postępowania. Opiera się on na dziesięciu zasadach inicjatywy UN Global Compact i pełni rolę nadrzędnego, wiążącego kodeksu postępowania dla wszystkich pracowników związanych z firmą tesa.

Zrównoważony rozwój

Dbamy o zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój
Nasza strategia w zakresie zrównoważonego rozwoju
Zobacz więcej
Pomagamy naszym klientom
Klienci
Pomagamy naszym klientom
Zobacz więcej
W trosce o nasze środowisko
Środowisko
Ochrona środowiska
Zobacz więcej
Dla pracowników i społeczeństwa
Społeczeństwo
Z myślą o pracownikach i społeczeństwie
Zobacz więcej
świat się ociepla
Zrównoważony rozwój
„Business Ambition for 1.5°C” – Angażujemy się!
Zobacz więcej