Warunki sprzedaży i dostawy

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy firmy tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 184, 60-166 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178666, NIP: 782-22-81-431.

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

firmy tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 184, 60-166 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178666, NIP: 782-22-81-431.

1. Zakres

Poniższe Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej: „Warunki Sprzedaży”) odnoszą się wyłącznie do całości aktualnych i przyszłych stosunków prawnych pomiędzy firmą tesa tape spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwaną: „tesa”) a Kupującym w odniesieniu do zakupu dóbr ruchomych (dalej: „Towarów”). Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, lecz nie później niż po przyjęciu dostawy Towarów, Kupujący potwierdza wyłączne wiążące zastosowanie niniejszych Warunków Sprzedaży. W przypadku korzystania przez Kupującego z warunków pozostających w sprzeczności z niniejszymi warunkami bądź też od nich odbiegających lub je zmieniających, zastosowanie ich w odniesieniu do tesa jest wyłączone, nawet jeżeli nie zostały one wyraźnie zakwestionowane przez firmę tesa.

2. Oferta i zawarcie umowy

2.1 Oferty złożone przez tesa nie są wiążące i należy je rozumieć wyłącznie jako wniosek o realizację zamówienia. W przypadku pojedynczego zamówienia Kupujący składa ofertę, która jest wiążąca dla niego przez okres dwóch tygodni od daty otrzymania przez tesa. Umowa nie zostanie zawarta dopóki tesa nie dostarczy pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, a umowę definiuje wyłącznie treść potwierdzenia zamówienia i/lub niniejsze Warunki Sprzedaży. Uzgodnienia i/lub zobowiązania ustne wymagają dla swej ważności potwierdzenia na piśmie przez firmę tesa. Wiadomości e-mail spełniają wymóg formy pisemnej na potrzeby punktu 3.1.

2.2 Firma tesa zastrzega sobie wszelkie prawa do dokumentacji sprzedażowej (w tym m.in. zdjęć, informacji o wagach i miarach) oraz próbek. Nie należy ich udostępniać osobom trzecim i należy je niezwłocznie zwrócić firmie tesa na żądanie.

2.3 tesa zobowiązuje się dostarczać zamówione Towary wyłącznie w zgodzie ze standardowymi opisami produktów lub nazwami produktów tesa.

2.4 Potwierdzenia zamówienia przez tesa odbiegające istotną treścią od zamówienia pierwotnego uznaje się za przyjęte, jeżeli nie zostaną zakwestionowane w terminie trzech dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Kupującego.

3. Okresy i terminy dostaw

3.1 Terminy i okresy dostaw są wiążące tylko wówczas, jeżeli zostaną potwierdzone przez tesa na piśmie, a Kupujący poinformuje firmę tesa lub przekaże jej wszystkie informacje, specyfikacje jakościowe, zatwierdzone plany, dokumenty, pozwolenia i aprobaty wymagane do terminowej realizacji dostaw oraz zapłaci wszelkie wynegocjowane zaliczki zgodnie z uzgodnionymi warunkami. Wynegocjowane okresy rozpoczynają się w dniu potwierdzenia umowy lub oświadczenia o przyjęciu zamówienia. W przypadku złożenia dodatkowego lub rozszerzonego zamówienia w późniejszym terminie, okresy zostaną odpowiednio przedłużone.

3.2 Zdarzenia, których nie da się przewidzieć, uniknąć i które są poza kontrolą firmy tesa oraz zdarzenia, za które tesa nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa tj. w szczególności sytuacje losowe, wojna, katastrofy naturalne, strajki, lokauty, decyzje organów państwa, braki dostaw energii lub surowców, uszkodzenia spowodowane pożarem lub wybuchem, problemy transportowe i operacyjne, działania władz wyższego szczebla i tym podobne zdarzenia) zwalniają firmę tesa przez okres ich trwania z obowiązku dokonywania terminowych dostaw towarów lub usług. Wynegocjowany okres zostanie wydłużony o czas trwania zdarzenia; Kupującego należy powiadomić w stosownym trybie o zaistnieniu zdarzenia. Firma tesa nie jest zobowiązana do pozyskiwania towarów zastępczych od osób trzecich. W przypadku gdy nie da się przewidzieć terminu zakończenia zdarzenia lub zdarzenie, o charakterze opisanym powyżej utrzymuje się przez okres dłuższy niż dwa miesiące, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do zakresu dostaw, którego dotyczy zdarzenie

3.3 W odniesieniu do dostaw Towarów, w przypadku których tesa pozyskuje surowce i części od dostawców zewnętrznych, dostawa jest uzależniona od terminowych dostaw przez takich dostawców.

3.4 W przypadku zwłoki w dostawach od firmy tesa, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku gdy za zwłokę w dostawie odpowiada firma tesa i dopuściła do upływu dodatkowego terminu wyznaczonego na dostawę przez Kupującego.

3.5 W razie nieprzyjęcia dostawy przez Kupującego lub naruszenia innych obowiązków współpracy, firmie tesa przysługuje prawo, niezależnie od pozostałych praw, do przechowania Towarów na ryzyko i koszt Kupującego niezależnie do prawa, do odstąpienia od umowy.

3.6 tesa może dokonywać dostaw częściowych na uzasadnionej podstawie, pod warunkiem że można tego w uzasadniony sposób oczekiwać od Kupującego. tesa ma prawo do odstępstwa od uzgodnionych towarów lub usług na uzasadnionej podstawie, pod warunkiem że można tego w uzasadniony sposób oczekiwać od Kupującego.

3.7 tesa nie jest zobowiązana do dokonywania dostaw Towarów drogą powietrzną lub porównywalnym przyspieszonym środkiem transportu.

4. Minimalna wartość i ilość zamówienia, Wysyłka, Opakowanie, Przeniesienie ryzyka

4.1 O ile nie uzgodniono inaczej, dostawy będą się odbywać na warunkach DAP (Incoterms 2020).

4.2 Minimalna wartość zamówienia to 2.500 PLN netto. Jeśli łączna wartość towaru w jakimkolwiek zamówieniu częściowym jest niższa niż minimalna wartość zamówienia, Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu dodatkową opłatę za transport zgodnie z aktualnym cennikiem tesa.

4.3 Towary będą wysyłane w standardowym opakowaniu tesa.

4.4 Ryzyko przechodzi na Kupującego w momencie przeniesienia posiadania Towarów na firmę transportową lub samego Kupującego. W razie opóźnienia przeniesienia posiadania lub wysyłki z winy Kupującego, ryzyko przechodzi na Kupującego z dniem powiadomienia o dostępności Towarów do wysyłki.

5. Ceny, Warunki płatności

5.1 Wszystkie umowy oparte są na cenach i stawkach rabatów obowiązujących w dniu przyjęcia zamówienia, pod warunkiem braku innych uzgodnień pomiędzy stronami.

5.2 Wszystkie ceny firmy tesa są podawane w kwocie netto, do której należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki. O ile tesa i Kupujący nie uzgodnili inaczej, wszelkie dodatkowe podatki uiści Kupujący; dotyczy to w szczególności całości podatku VAT i innych podatków w kraju, w którym tesa wystawia fakturę. Podatki takie zostaną zafakturowane w stosownej wysokości przewidzianej ustawą i przypadają odpowiednio do zapłaty. W przypadku dostaw poza terytorium UE, Kupujący zobowiązuje się przedstawić firmie tesa potwierdzenie zgłoszenia wywozu lub równorzędnego dokumentu w terminie 20 dni roboczych od daty wystawienia faktury. W razie braku takiego potwierdzenia, firmie tesa przysługuje prawo do późniejszego naliczenia podatku VAT. W przypadku dostaw na terytorium UE, Kupujący zobowiązuje się do dostarczenia firmie tesa potwierdzenia dostarczenia towaru zgodnego z wymogami ustawy o podatku VAT, który to dokument potwierdza, że produkty zostały przewiezione na inne terytorium Wspólnoty Europejskiej. W razie nieprzedstawienia takiego potwierdzenia i niemożności jego uzyskania przez firmę tesa od osób trzecich, firmie tesa przysługuje prawo do późniejszego naliczenia podatku VAT od Kupującego.

5.3 W razie jakiegokolwiek zwiększenia kosztów, w szczególności z uwagi na wzrost cen surowców, firma tesa ma prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Kupującym. Obie strony zobowiązują się do prowadzenia takich negocjacji w dobrej wierze. W razie niemożności dojścia do porozumienia przez strony w kwestii nowych cen w terminie trzech miesięcy od rozpoczęcia negocjacji przez stronę, każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umów ramowych i umów cenowych pomiędzy nimi oraz wszelkich umów na dostawy, zawartych na ich mocy. Zmówienia złożone w okresie wypowiedzenia Umowy będą realizowane na podstawie dotychczas obowiązujących uzgodnień i zostaną rozliczone po wygaśnięciu umów.

5.4 Firmie tesa przysługuje prawo do wystawiania faktur częściowych za dostawy częściowe w rozumieniu p. 3.6.

5.5 Każda faktura przypada do zapłaty w terminie pisemnie ustalonym z Kupującym w formie oferty lub umowy od daty otrzymania przez Kupującego. Za brak płatności uważa się niedokonanie płatności w momencie upływu tego terminu. Płatności dokonanych przez Kupującego nie uznaje się za zrealizowane dopóki należność nie wpłynie na rachunek bankowy tesa

5.6 W razie braku płatności ze strony Kupującego, firmie tesa przysługuje prawo do dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości. Pozostaje to bez wpływu na dochodzenie dalszych odszkodowań z tytułu braku płatności.

5.7 Kupującemu przysługuje prawo do potrącenia należności tylko wówczas, gdy jego roszczenie wzajemne jest bezsporne, wymagalne lub zostało zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu.

5.8 Kupującemu przysługuje prawo do dochodzenia prawa do zatrzymania tylko w takim zakresie, w jakim jego roszczenie wzajemne jest oparte na tej samej umowie i jest bezsporne lub zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu.

5.9 Jeżeli po zawarciu umowy tesa poweźmie informację o ryzyku braku możliwości dokonania płatności po stronie Kupującego, przysługuje jej prawo do realizacji niezrealizowanych dostaw wyłącznie po wpłaceniu przez Kupującego zaliczki lub przedstawieniu gwarancji zapłaty. W razie braku zapłaty zaliczki lub niedostarczenia gwarancji zapłaty nawet po upływie uzasadnionego okresu karencji, firma tesa może zaprzestać dokonywania dostaw do momentu zapłaty zaliczek lub przedstawienia gwarancji zapłaty lub może odstąpić od pojedynczych lub wszystkich umów, których taki problem dotyczy w całości lub w części a Kupującemu nie przysługuje wówczas w stosunku do tesa roszczenie o zapłatę odszkodowania z tytułu szkód poniesionych w związku z niezrealizowaniem dostaw przez tesa. W takich przypadkach firmie tesa przysługuje prawo do dochodzenia dodatkowych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Zastrzeżenie prawa własności

6.1 Towary pozostają własnością tesa do momentu całkowitej spłaty wszelkich jej należności z tytułu współpracy z Kupującym.

6.2 W przypadku rachunku bieżącego, uważa się, że zastrzeżenie prawa własności zabezpiecza roszczenie tesa w zakresie salda pozostałych należności.

6.3 Kupującemu przysługuje prawo do sprzedaży Towarów podlegających zastrzeżeniu prawa własności („Produkty Zastrzeżone”) wyłącznie w toku normalnej działalności. Kupujący niniejszym dokonuje cesji swoich roszczeń z tytułu odsprzedaży Towarów na firmę tesa, a tesa niniejszym przyjmuje taką cesję. Kupujący jest upoważniony do przejęcia w zarząd powierniczy scedowanych roszczeń za tesa we własnym imieniu, z zastrzeżeniem wycofania takiego upoważnienia. Firma tesa może wycofać upoważnienie oraz uprawnienie do odsprzedaży Towarów, w przypadku niewywiązania się przez Kupującego z istotnych zobowiązań, takich jak płatność na rzecz tesa; w razie wycofania upoważnienia tesa jest uprawniona do samodzielnej windykacji należności. Kupujący nie ma prawa do obejmowania Produktów Zastrzeżonych zastawem lub do przenoszenia tytułu własności jako zabezpieczenia lub do wydawania innych dyspozycji, które zagroziłyby prawu własności tesa. W razie sprzedaży Produktów Zastrzeżonych przez Kupującego po przetworzeniu lub zmianie lub po połączeniu z innymi towarami lub w inny sposób razem z innymi towarami, uznaje się, że cesja roszczeń ma zastosowanie wyłącznie w wysokości odpowiadającej cenie uzgodnionej przez firmę tesa i Kupującego, powiększonej o marżę na zabezpieczenie w wysokości 10% takiej ceny.

6.4 Kupujący zobowiązuje się przekazywać firmie tesa w dowolnym momencie wszelkie wymagane informacje dotyczące Produktów Zastrzeżonych lub roszczeń przeniesionych na firmę tesa na podstawie niniejszej Umowy. Interwencje lub roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie w sprawie Produktów Zastrzeżonych muszą być zgłaszane firmie tesa przez Kupującego niezwłocznie po dostarczeniu niezbędnych dokumentów. Kupujący jednocześnie zobowiązuje się powiadomić osobę lub osoby trzecie o zastrzeżeniu prawa własności przez firmę tesa. Koszty obrony takich interwencji i roszczeń ponosi Kupujący.

6.5 Kupujący zobowiązany jest do osobnego oznaczania Produktów Zastrzeżonych jako własności tesa w możliwym zakresie przez okres obowiązywania zastrzeżenia prawa własności oraz do ostrożnego obchodzenia się z nimi.

6.6 Jeżeli wartość likwidacji zabezpieczenia przekracza łączną sumę roszczeń tesa podlegających zabezpieczeniu o więcej niż 10%, Kupującemu przysługuje prawo do żądania zwolnienia w takim zakresie.

6.7 W razie niewywiązania się przez Kupującego z istotnych zobowiązań w odniesieniu do tesa, takich jak zobowiązania do zapłaty, niezależnie od innych praw tesa może ponownie wejść w posiadanie Produktów Zastrzeżonych oraz w inny sposób wyegzekwować zabezpieczenie po odstąpieniu od umowy w celu zaspokojenia wymagalnych roszczeń od Kupującego. W przypadku roszczenia o wydanie Produktów Zastrzeżonych, Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie udzielić firmie tesa lub jej upoważnionemu przedstawicielowi dostępu do Produktów Zastrzeżonych i wydać wspomniane produkty. W razie zażądania przez tesa wydania zgodnie z niniejszym postanowieniem, żądania takiego samego w sobie nie uznaje się za odstąpienie od umowy.

7. Jakość, prawa Kupującego w przypadku wykrycia wad, zobowiązanie do kontroli

7.1 Towary muszą wykazywać uzgodnioną jakość w momencie przeniesienia ryzyka; uzgodnioną jakość mierzy się wyłącznie na podstawie konkretnych uzgodnień dotyczących właściwości, cech i funkcji Towaru, sporządzonych na piśmie przez strony i określonych na piśmie w standardowych opisach lub oznaczeniach produktów tesa („Porozumienie w sprawie jakości”). tesa ni e udziela żadnych ogólnych gwarancji zdatności swoich Towarów do określonych celów zastosowania pożądanych przez Kupującego. Kupujący sam odpowiada za to, czy produkt zgodny z konkretnymi uzgodnieniami dotyczącymi właściwości, cech i funkcji jest zdatny do określonego celu oraz za charakter jego użytkowania.

7.2 W przypadku postępowania zgodnego z opisami, planami, szkicami, rysunkami itp. dotyczącymi jakości, sporządzonymi i udostępnionymi przez Kupującego (dalej: „Specyfikacjami jakościowymi”), jakość będzie wyłącznie mierzona zgodnie ze wspomnianymi wydanymi Specyfikacjami jakościowymi oraz innymi uzgodnieniami w sprawie jakości, jakie strony mogą poczynić. Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia gwarancyjne z tytułu jakości wobec firmy tesa za wady Towarów wynikające z wydanych przez niego Specyfikacji jakościowych. Kupujący w szczególności ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność i wykonalność całości Specyfikacji jakościowych oraz ich uzupełnień dostarczonych do tesa i przez niego wydanych.

7.3 Informacji w katalogach, cennikach i innych materiałach informacyjnych dostarczanych Kupującemu przez firmę tesa, jak również informacji opisowych produktów nie można w żadnym wypadku rozumieć jako gwarancji określonej jakości Towarów; takie gwarancje jakości wymagają wyraźnego uzgodnienia na piśmie.

7.4 Dopuszczalne są zwykłe rozbieżności ilościowe i wagowe występujące w obrocie w zakresie do 10% wolumenu zamówień. Dopuszczalne są również zwykłe rozbieżności występujące w obrocie w zakresie jakości/właściwości spowodowane przez obrót Towarem.

7.5 Prawa Kupującego z tytułu wad produktów wymagają sprawdzenia przez niego Towarów w momencie dostawy i niezwłocznego, aczkolwiek nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty dostawy, powiadomienia firmy tesa na piśmie o wszelkich wadach po podaniu numeru faktury; oczywiste uszkodzenia powstałe w transporcie oraz niekompletne i wyraźnie wadliwe dostawy należy zgłaszać firmie tesa w każdym przypadku bez zbędnej zwłoki. Wady ukryte należy zgłaszać firmie tesa na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu.

7.6 W przypadku każdego zgłoszenia wady firmie tesa przysługuje prawo do kontroli i sprawdzenia Towarów. Kupujący zobowiązuje się zapewnić w tym celu firmie tesa odpowiednią okres na zbadanie zgłoszonych wad oraz swobodny dostęp do Towarów, a ponadto tesa może również zwrócić się do Kupującego o przesłanie danego Towaru do tesa na jej koszt.

7.7 tesa zobowiązuje się niezwłocznie naprawić wady wedle uznania poprzez ich nieodpłatne usunięcie dla Kupującego lub poprzez skorzystanie z opcji alternatywnej dostawy bezusterkowego przedmiotu (dalej „Świadczenie uzupełniające”- wymiana towaru na wolny od wad).

7.8 Koszty transportu, podróży, robocizny i materiałów poniesione w celu wykonania Świadczenia uzupełniającego (jednakże nie koszty demontażu i ponownego montażu) poniesie tesa. W przypadku gdy zgłoszenie wady okaże się być bezpodstawne w wyniku celowego działania lub rażącego zaniedbania, a fakt ten był Kupującemu znany przed zgłoszeniem wady, Kupujący będzie zobowiązany do zwrócenia firmie tesa wszystkich kosztów i wyrównania wszelkich poniesionych w związku z tym szkód (w tym również kosztów podróży i wysyłki).

7.9 W przypadku braku możliwości usunięcia wad albo niezwłocznego usunięcia wad ( Świadczenia uzupełniającego) lub przy braku możliwości uzasadnionego oczekiwania takiego świadczenia od Kupującego lub odmowy wykonania takiego Świadczenia uzupełniającego przez tesa, Kupujący może, wedle własnego uznania i przy analogicznym zastosowaniu przepisów prawa, odstąpić od umowy, obniżyć cenę zakupu i/lub zażądać odszkodowania zgodnie z art. 8 lub zwrotu swoich wydatków.

7.10 Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie dwunastu miesięcy od momentu dostawy Towaru do Kupującego. Ustawowe okresy przedawnienia mają zastosowanie w przypadku roszczeń odszkodowawczych wnoszonych przez Kupującego na innej podstawie niż wady Towaru i w odniesieniu do praw Kupującego z tytułu wad, które zostały podstępnie ukryte lub spowodowane umyślnie.

8. Odpowiedzialność i odszkodowanie

8.1 Odpowiedzialność firmy tesa za naruszenie istotnych obowiązków umownych lub „podstawowych obowiązków”, spowodowane niewielkim zaniedbaniem, jest ograniczona do wysokości szkody typowej dla umów i przewidywalnej w momencie zawierania umowy. Istotne obowiązki umowne (lub obowiązki podstawowe) to obowiązki zapewniające Kupującemu taką pozycję prawną, jaką ma mu zapewnić treść i cel umowy, oraz takie obowiązki, których wykonanie umożliwia należyte wykonanie umowy i na spełnieniu których Kupujący regularnie polega i może polegać.

8.2 Firma tesa nie odpowiada za naruszenie swoich zobowiązań z tytułu umowy w wyniku niewielkiego zaniedbania za wyjątkiem tych określonych w p. 8.1.

8.3 W innym wypadku nie wpływa to na ustawowe roszczenia Kupującego w zakresie odszkodowania; w szczególności tesa ponosi odpowiedzialność za działanie celowe i rażące zaniedbanie w pełnej wysokości.

8.4 Wspomniane ograniczenia odpowiedzialności w p. 8.1. i 8.2. nie mają zastosowania w przypadku obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, zawinionego uszkodzenia ciała przez tesa lub gwarancji udzielonych przez tesa lub nieuczciwego ukrywania wad.

9. Odpowiedzialność za wadu produktu

W przypadku sprzedaży Towarów przez Kupującego, w ramach wewnętrznych stosunków zobowiązany jest on do zwolnienia firmy tesa, z odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich z tytułu wad produktów, o ile sam ponosi odpowiedzialność za wadę dającą podstawę do powstania takiej odpowiedzialności.

10. Wady w tytule prawnym i prawach własności

10.1 Firmie tesa nie są wiadome żadne roszczenia osób trzecich, uznane prawomocnym wyrokiem sądu, które uniemożliwiłyby korzystanie z Towarów zgodnie z przeznaczeniem i warunkami umowy. Poza tym tesa nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wady w tytule prawnym.

10.2 Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia firmy tesa bez zbędnej zwłoki o ewentualnych roszczeniach wniesionych przeciwko niemu przez osoby trzecie w związku z wykorzystywaniem dostarczonych towarów zgodnie z przeznaczeniem i warunkami umowy w odniesieniu do naruszenia praw własności lub w przypadku skierowania przez osoby trzecie do Kupującego zapytań dotyczących jego praw. To samo dotyczy sytuacji, gdy Kupujący w inny sposób poweźmie informację o tym, iż wykorzystywanie dostarczonych towarów zgodnie z warunkami umowy może prowadzić do ewentualnego naruszenia praw osób trzecich. W takich przypadkach tesa ma prawo do uzasadnionego rozwiązania dotychczasowych umów na dostawy. Firmie tesa przysługuje również prawo do rozwiązania umów na dostawy, jeżeli istnieje ryzyko naruszenia przez tesa praw osób trzecich przez wykonanie umów na dostawy.

10.3 W razie zgłoszenia roszczeń osoby trzeciej wobec Kupującego w rozumieniu p. 10.2 tesa zobowiązuje się wspierać Kupującego w miarę możliwości w obronie przed takimi roszczeniami w odniesieniu do osoby trzeciej. Wiąże się to ze zobowiązaniem Kupującego do nieskładania osobie trzeciej żadnych oświadczeń na szkodę firmy tesa.

11. Postanowienia ogólne.

11.1 Kupujący nie może przenosić roszczeń wierzytelności wobec firmy tesa na osoby trzecie bez jej pisemnej zgody.

11.2 Zmiany i uzupełnienia porozumień umownych pomiędzy tesa a Kupującym i/lub niniejszych Warunków sprzedaży oraz wszelkich dodatkowych porozumień wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również zmiany wymogu formy pisemnej.

11.3 Całkowita lub częściowa nieważność postanowienia umownego pomiędzy firmą tesa a Kupującym i/lub niniejszych Warunków sprzedaży, pozostanie bez wpływu na ważność pozostałych postanowień. W takim wypadku strony zobowiązują się zastąpić nieważne postanowienie ważnym postanowieniem, które w możliwie największym stopniu zapewnia realizację celów handlowych nieważnego postanowienia.

11.4 Miejscem wykonania wszystkich roszczeń wzajemnych jest Poznań.

11.5 Wyłączną właściwość terytorialną dla wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego mają sądy w Poznaniu. Jednakże firmie tesa przysługuje prawo do pozwania Kupującego przed każdym innym sądem właściwym ustawowo.

Uwaga: Jakość produktów firmy tesa® na bieżąco poddawana jest testom na możliwie najwyższym poziomie i podlega zatem surowej kontroli. Wszelkie informacje i zalecenia podajemy wedle naszej najlepszej wiedzy i w oparciu o praktyczne doświadczenie. Niemniej jednak, tesa nie przyjmuje żadnej wyraźnej ani dorozumianej odpowiedzialności za przydatność produktu marki tesa® do określonych celów, które nie zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie przez tesa i Kupującego. Z tego względu Kupujący sam odpowiada za to, czy dany produkt tesa® jest zdatny do określonego celu czy typu zastosowania, pod warunkiem że produkt jest zgodny z konkretnie uzgodnionymi właściwościami, cechami i funkcjami. W razie pytań w tej kwestii, nasz personel techniczny chętnie udzieli Państwu wszelkiej pomocy.