Zakład produkcyjny tesa w Hamburgu

Strategia i zarządzanie

Odpowiedzialne postępowanie stanowi element długiej i aktywnej tradycji tesa SE i jej jednostek zależnych. Szacunek, uczciwość, zaufanie, tolerancja i integralność: te zasady prowadzenia działalności gospodarczej nie tylko przyczyniły się do osiągnięcia sukcesów w przeszłości, ale także stanowią wytyczne dla obecnej i przyszłej działalności grupy tesa.Etyka biznesowa

Nasz Kodeks postępowania i wartości korporacyjne są wiążące dla wszystkich jednostek tesa na całym świecie. Udział w uznanych inicjatywach i przynależność do cenionych organizacji odzwierciedla nasze zaangażowanie w przestrzeganie wyznaczonych standardów. W uzupełnieniu do rygorystycznego przestrzegania lokalnych przepisów prawnych, za istotne uważamy dążenie do zachowania zgodności z międzynarodowymi normami w zakresie jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

 

Zobacz więcej

Kodeks postępowania

Nasz Kodeks postępowania opiera się na wartościach korporacyjnych i dziesięciu zasadach UN Global Compact oraz definiuje zasady i kryteria zapewniające nam orientacyjne ramy działania. Obowiązkiem naszej służącej za wzór kadry kierowniczej jest postępowanie zgodnie z Kodeksem postępowania i aktywne informowanie o jego postanowieniach innych pracowników.

Sześć najważniejszych zasad:

 1. Obowiązek przestrzegania przepisów prawa Prowadzimy działalność zgodnie z prawem i przestrzegamy przepisów prawa krajów, w których funkcjonujemy.
 2. Obowiązek zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku Nie zdobywamy nieuczciwej przewagi na rynku poprzez działania niezgodnie z prawem.
 3. Obowiązek zabezpieczenia materialnych i niematerialnych aktywów firmy Z zastrzeżonych informacji firmy, jej aktywów i zasobów korzystamy we właściwy sposób i w taki sam sposób je zabezpieczamy.
 4. Obowiązek zapewnienia motywującego środowiska pracy Zapewniamy środowisko pracy przyciągające wysoce utalentowanych i zmotywowanych pracowników oraz pozwalające na ich zatrzymanie.
 5. Obowiązek zachowania etyki zawodowej Zachowujemy najwyższy poziom etyki zawodowej i uczciwości wobec naszych pracowników, a także unikamy sytuacji, w których ich interes osobisty pozostawałby lub wydawałby się pozostawać w konflikcie z interesem firmy.
 6. Obowiązek zachowania społecznej odpowiedzialności korporacyjnej Zapewniamy, aby nasze procesy produktowe i produkcyjne spełniały wymogi zrównoważonego rozwoju w kwestiach środowiskowych, społecznych i gospodarczych.
Zobacz więcej
Pobierz

Wartości korporacyjne

 • Wszystkie nasze działania są ukierunkowane na zapewnienie naszym klientom zadowolenia z wysokiej jakości naszych produktów i usług.
 • Pełnimy aktywną rolę w kształtowaniu naszej przyszłości i postrzegamy każdą zmianę jako szansę. Innowacje w zakresie technologii, procesów i produktów to podstawa wzrostu w przyszłości.
 • Motywacja, kompetencje i efektywność wszystkich naszych pracowników zapewniają nam długoterminowy sukces.
 • Zapewniamy satysfakcję udziałowcom i akcjonariuszom poprzez nieustanne zwiększanie wartości naszej firmy tak, aby kontynuowali swoje inwestycje w naszą firmę i w konsekwencji w bezpieczeństwo naszych miejsc pracy.
 • Naszym obowiązkiem jest wprowadzanie zasad UN Global Compact w życie, w tym przestrzeganie praw człowieka, uczciwe postępowanie wobec pracowników, ochrona środowiska i walka z korupcją.
 • Jesteśmy społecznie odpowiedzialni. Koncentrujemy się na zapewnieniu młodzieży rozwoju w dziedzinie nauk ścisłych i technologii, a także na ochronie środowiska naturalnego i lokalnych projektach społecznych.

Zintegrowany system zarządzania

Wszystkie nasze działania opierają się na całościowym podejściu do wszystkich indywidualnych procesów gospodarczych niezbędnych do wywiązywania się przez nas z wyznaczonych zadań i osiągania wyznaczonych celów. Nasz zintegrowany system zarządzania, podzielony na cztery główne procesy (innowacje, wprowadzanie na rynek, łańcuch dostaw i zarządzanie klientami), odzwierciedla pełny zakres naszej działalności, a także strukturę firmy tesa SE i jej jednostek zależnych. System ten uwzględnia czynniki wynikające z wymogów nowoczesnego systemu zarządzania jakością zgodnego z międzynarodowymi standardami. Obejmuje on takie zagadnienia jak społeczna odpowiedzialność biznesukompleksowa ochrona środowiska, oraz bezpieczeństwo pracy.

Minimalne standardy strategicznego zaopatrzenia

Od naszych dostawców oczekujemy działania w sposób zgodny z naszymi standardami w obszarze praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Nasze minimalne standardy obowiązujące wszystkie jednostki tesa zdefiniowaliśmy w Kodeksie postępowania dla dostawców. Zgodnie z jego postanowieniami dostawcy są umownie zobowiązani do działania według dziesięciu podstawowych zasad UN Global Compact. W ramach współpracy z dostawcami dążymy do nawiązywania długoterminowych relacji partnerskich i nieustannego ich ulepszania. Obejmuje to wspólne uzgadnianie celów i ich weryfikację, wizyty w zakładach, a także certyfikację na zgodność z normami środowiskowymi i normami jakości takimi jak ISO 14001 czy ISO 9001.

Przestrzeganie prawa i sprawiedliwy handel

W firmie tesa przestrzeganie przepisów prawa i wewnętrznych regulacji jest normą. Zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim formom korupcji oraz bezprawnego czy niemoralnego postępowania. W tym celu aktywnie zabezpieczamy nasze jednostki i pracowników przed ryzykiem. Nasz ośrodek obsługi centralnej skupia wszystkie procesy i zapewnia stosowanie międzynarodowych standardów, a jego personel, jak również nasi specjaliści do spraw prawa pracy, ochrony konkurencji, ochrony danych, wytycznych finansowych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy, ochrony znaków towarowych i prawa patentowego, zawsze służą poradą. Do kluczowych dla nas kwestii należą między innymi prawo ochrony konkurencji i promocja systemu wolnej gospodarki bez wyraźnie widocznych ograniczeń konkurencji. Celem zwiększenia świadomości pracowników, we wszystkich naszych jednostkach wprowadziliśmy międzynarodowy „Program przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji”, który obejmuje także kompleksowe szkolenie. Specjalna platforma udostępniona w ramach wewnętrznego systemu Intranet daje możliwość zdobycia wiedzy na temat ochrony konkurencji w toku codziennej działalności oraz pozyskania danych kontaktowych osób kompetentnych w tym obszarze zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy.

Pobierz

Przynależność

Nasze wzorce i minimalne standardy są wysokie. Udział w uznanych inicjatywach i przynależność do cenionych stowarzyszeń odzwierciedlają nasze zaangażowanie w przestrzeganie tych standardów.

Od 2006 r. tesa należy do porozumienia Global Compact.
Od 2006 r. tesa należy do porozumienia Global Compact.

UN Global Compact
Podczas Światowego Szczytu Ekonomicznego w Davos, który odbył się dnia 31 stycznia 2001 r., były Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan zwrócił się do przedsiębiorstw działających w skali międzynarodowej o aktywne stawienie czoła wyzwaniom związanym z globalizacją. Jego wizja stworzenia globalnego zestawu mających powszechne zastosowanie zasad społeczno-środowiskowych stała się rzeczywistością w wyniku przyjęcia zasad UN Global Compact.

Te dziesięć zasad obowiązujących w obszarze praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji od dawna stanowi element wartości korporacyjnych firmy tesa. Nasze zaangażowanie w przestrzeganie tych zasad to już „żywa” tradycja. W corocznym raporcie o zrównoważonym rozwoju podajemy informacje na temat naszych osiągnięć i przedsięwzięć w tym zakresie.

Zobacz więcej

Dziesięć zasad UN Global Compact:

 1. Firmy powinny: przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka; oraz
 2. eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka.
 3. Firmy powinny: popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji;
 4. wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej;
 5. przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci; oraz
 6. przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
 7. Firmy powinny: wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego;
 8. podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową; oraz
 9. wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.
 10. Firmy powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.
Zobacz więcej

tesa bierze udział w inicjatywie „Responsible Care”
tesa bierze udział w inicjatywie „Responsible Care”

„Responsible Care” – inicjatywa niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego
Będąc członkiem niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego jesteśmy zobowiązani do prowadzenia działalności handlowej zgodnie ze światową inicjatywą „Responsible Care”. Naszym obowiązkiem jest poprawa ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, a także bezpieczeństwa pracowników i obywateli. W tym celu postępujemy zgodnie z wytycznymi inicjatywy „Responsible Care”.

Wytyczne

 1. Przemysł chemiczny uznaje bezpieczeństwo i ochronę ludzi i środowiska naturalnego za sprawy o priorytetowym znaczeniu. Z tego powodu, kadra kierownicza przygotowuje wytyczne polityki środowiskowej i dokonuje regularnych przeglądów wymogów i procedur pozwalających na ich efektywne wdrożenie w praktyce.
 2. Branża chemiczna dba o wzmocnienie poczucia osobistej odpowiedzialności pracowników za środowisko naturalne oraz zwiększenie ich świadomości na temat zanieczyszczenia środowiska przez produkty chemiczne i urządzenia służące do ich wytwarzania.
 3. Przemysł chemiczny traktuje poważnie wszelkie pytania i uwagi odnoszące się do produktów i działalności przedsiębiorstw chemicznych oraz w konstruktywny sposób udziela na nie odpowiedzi.
 4. Branża chemiczna nieustannie ogranicza ryzyko związane z produkcją, przechowywaniem, wysyłką, obsługą, stosowaniem, recyklingiem i utylizacją produktów chemicznych, mając na celu ochronę swoich pracowników, sąsiadów, klientów i konsumentów. Już na etapie opracowywania nowych produktów i procesów produkcyjnych pod uwagę brane jest zdrowie, bezpieczeństwo i aspekty środowiskowe.
 5. Przemysł chemiczny przekazuje swoim klientom informacje o bezpiecznej wysyłce, przechowywaniu, stosowaniu, recyklingu i utylizacji swoich produktów przy zastosowaniu odpowiednich metod.
 6. Przemysł chemiczny nieustannie pracuje nad poszerzaniem swojej wiedzy na temat potencjalnego wpływu produktów, procesów produkcyjnych i odpadów na ludzi i na środowisko naturalne.
 7. Niezależnie od interesów ekonomicznych, branża chemiczna ogranicza wprowadzanie na rynek lub wytwarzanie produktów, jeśli zgodnie z wynikami analizy ryzyka, jest to niezbędne do celów ochrony zdrowia lub środowiska naturalnego. Branża chemiczna podaje informacje na ten temat do publicznej wiadomości.
 8. W przypadku zagrożeń dla zdrowia lub środowiska naturalnego, przemysł chemiczny podejmuje niezbędne środki, ściśle współpracuje z organami władz publicznych i bezzwłocznie przekazuje informacje na ten temat do publicznej wiadomości.
 9. Branża chemiczna aktywnie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem opracowywanie praktycznych i skutecznych przepisów prawa, regulacji, norm i standardów mających na celu zagwarantowanie ochrony ludzi i środowiska naturalnego.
 10. Przemysł chemiczny promuje zasady i wdrożenie inicjatywy „Responsible Care”. Otwarta wymiana opinii i doświadczeń z zainteresowanymi stronami przynosi nadzwyczajne efekty w tym zakresie.
Zobacz więcej

Stowarzyszenie Zarządzania Środowiskowego
tesa została członkiem niemieckiego Stowarzyszenia Zarządzania Środowiskowego w 2004 roku. Stowarzyszenie to, zrzeszające około 600 członków, jest obecnie największą inicjatywą środowiskową w EOG. Ta założona w 1984 roku sieć wymiany informacji i poszukiwania partnerów zajmuje się ekonomicznymi, ekologicznymi i społecznymi aspektami zasady zrównoważonego rozwoju.


Certyfikaty

W uzupełnieniu do rygorystycznego przestrzegania lokalnych przepisów prawnych, za istotne uważamy dążenie do zachowania zgodności z międzynarodowymi normami w zakresie jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Z tego powodu systematycznie współpracujemy z uznanymi firmami certyfikującymi, które dokonują oceny naszej działalności w ramach „koncepcji certyfikacji globalnej” w celu ustalenia, czy nasza centrala i regionalne jednostki zależne spełniają określone standardy.

 

Nasze certyfikaty

 

Zobacz więcej