Odpowiedzialność w tesa: sprawy społeczne

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność korporacyjna jest częścią filozofii firmy tesa. W oparciu o przekonanie, że w wszystkie strony na tym zyskują, podejmujemy działania na kilku poziomach na całym świecie, w formie darowizn, członkostwa czy sponsoringu, a także wolontariatu ze strony pracowników.tesa łączy: Globalna strategia – lokalny efekt

Pomoc, datki, sponsoring i ochrona to cztery filary korporacyjnego programu „tesa łączy”, którego celem jest zajęcie przez firmę stanowiska ułatwiającego pracownikom na całym świecie angażowanie się w czynienie dobra na rzecz społeczeństwa. Jednocześnie program ten odwołuje się do głównych kompetencji i mocnych stron firmy, jej nowatorstwa i ducha pomysłowości, ukierunkowania na poszukiwanie rozwiązań, praktycznego wsparcia i pracy zespołowej.


tesa wspiera: Rekrutacja pracowników Nowej Generacji

tesa opracowuje projekty edukacyjne, w ramach których zamierza tworzyć nowe perspektywy dla dzieci i młodzieży. Podstawę tych projektów stanowi nauka i technologia.

mint: pink w tesa
tesa aktywnie wspiera program mint: pink

Zainteresowanie młodzieży programem kariery STEM

Od 2014 roku tesa SE w Niemczech uczestniczy w inicjatywie NAT, która obejmuje swoim zakresem nauki przyrodnicze i technologie (ang. natural sciences and technology). Inicjatywa NAT łączy szkoły z uniwersytetami, szkołami wyższymi i firmami technologicznymi w Hamburgu i jego okolicach. Celem inicjatywy NET jest umożliwienie młodzieży szerokiego dostępu do różnych pól zawodowych. W ramach programu „90 minut STEM” (ang. science, technology, engineering, and mathematics) i programu „mint:pink”, mających na celu zainteresowanie dziewcząt zawodami w dziedzinie matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych i technologii, tesa zapewnia także finansowe wsparcie dla inicjatywy NAT, w której bierze udział.

 

Zobacz więcej

Sponsorowanie inicjatyw edukacyjnych na całym świecie

W Turcji, tesa wspiera organizację „Educational Volunteers Foundation of Turkey”, która oferuje pozaszkolne programy edukacyjne dla dzieci. W Meksyku tesa finansuje regionalne biuro fundacji „Fundación para la Protección de la Niñez”, która udziela stypendium na naukę języka angielskiego jako drugiego języka. W Indiach, tesa udziela wsparcia organizacji „Nanhi Kali”, która oferuje możliwości kształcenia na poziomie szkoły podstawowej dziewczynkom wywodzącym się z grup społecznych o niekorzystnej sytuacji. Od września 2015 roku tesa tape North America sponsoruje program „EcoCAR” będący czteroletnim programem badawczym, którego celem jest opracowanie energooszczędnego pojazdu o wysokich osiągach.

Zobacz więcej

tesa pomaga: Jak dobry sąsiad

Sąsiedzi pomagający sąsiadom w bezpośrednim otoczeniu naszych zakładów – to zasada leżąca u podstaw sformułowania „tesa pomaga”. Lokalne zespoły tesa na całym świecie wspomagają swoje społeczności i pomagają im w realizowanych przedsięwzięciach.

Wolontariat to jeden z filarów programu społecznego zaangażowania firmy tesa
Wolontariat jest jednym z filarów programu zaangażowania społecznego tesa.

Zaangażowanie firmy tesa w Niemczech 

W Niemczech tesa współpracuje ze stowarzyszeniem „tatkräftig – Hände für Hamburg”. Organizacja ta, której motto brzmi „1 dzień, 1 zespół, 1 cel”, zrzesza wolontariuszy z ponad 150 instytucji z okolic Hamburga. Nasi pracownicy wspierają instytucje społeczne i charytatywne takie jak ośrodki dla dzieci i młodzieży, ośrodki opieki dziennej oraz ośrodki dla uchodźców, np. biorąc udział w zajęciach rękodzielniczych lub pomagając przy pracach ogrodowych, plastycznych czy renowacyjnych.

Zobacz więcej

Zaangażowanie w innych krajach

Oddziały tesa są także zaangażowane w udzielanie pomocy na obszarach swojej działalności. W Holandii tesa wspiera fundację „Stichting het Raakt U”, która pomaga i wspiera dzieci o ograniczonej sprawności fizycznej. Nasz oddział we Włoszech współpracuje z organizacją non-profit „Fondazioni Piatti”, która świadczy pomoc dzieciom z zaburzeniami neuropsychiatrycznymi. W Szwajcarii, z kolei, przez ostatnie sześć lat tesa udziela pomocy w ramach programu „Theodora”, inicjatywy polegającej na sprowadzaniu klownów do szpitali celem zapewnienia małoletnim pacjentom rozrywki i odwrócenia ich uwagi.  

Zobacz więcej

tesa przekazuje: Pomoc przy projektach społecznych

Pod pojęciem „tesa przekazuje” kryje się udzielanie pomocy w postaci przekazywania produktów lub środków pieniężnych na potrzeby wsparcia osób w potrzebie i codziennej pracy określonych instytucji. tesa przekazuje swoje produkty na różne cele i różnym grupom, począwszy od szkół i ośrodków opieki nad dziećmi do kampanii niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych czy innych kataklizmów, gdzie przedmioty takie jak moskitiery czy taśmy pakowe firmy mogą okazać się przydatne. Spółka udziela także wsparcia finansowego, prowadzi programy przekazywania „drobnych” oraz oddaje stare komputery.

Spółki z grupy tesa przekazują „drobne” w ramach lokalnych inicjatyw społecznych
Firmy tesa zbierają środki, aby wspierać lokalne inicjatywy społeczne.

Mały gest – duży efekt

Kierując się tym mottem, społeczności firmy tesa zbierają „drobne”. Co miesiąc pracownicy przekazują kilka centów (od 0,01 do 0,99 euro) ze swoich wynagrodzeń netto na rzecz organizacji charytatywnych. Na koniec roku zarząd podwaja przekazaną sumę. 

Zbieranie i przekazywanie datków jest także tradycją w oddziałach tesa. Co roku oddziały te przekazują sześciocyfrową kwotę na różnorodne cele charytatywne.

 

Zobacz więcej

tesa chroni: Środowisko naturalne

Ochrona środowiska naturalnego to element naszej odpowiedzialności społecznej. Jakby na to nie spojrzeć, nienaruszone środowisko naturalne świadczy o jakości życia. Z tego powodu ochrona środowiska naturalnego i przyrody stanowi element naszej strategii korporacyjnej. W regionach, w których funkcjonujemy, nie tylko angażujemy się na poziomie produkcyjnym i produktowym, ale także w specjalne projekty ochrony przyrody i podnoszenia jakości życia.

Naszym obowiązkiem jest ochrona środowiska naturalnego.
Angażujemy się w ochronę naturalnych środowisk.

Projekty ochrony środowiska

Rezerwat biosfery UNESCO Elbtalaue koło Hamburga. Działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego koncentrują się na środkach służących do ochrony i przywrócenia pierwotnego stanu krajobrazom na tym obszarze, a tym samym do ochrony gatunków i różnorodności biologicznej. W 2018 roku tesa planuje współudział w nowej inicjatywie ochrony środowiska naturalnego w okolicy swojej centrali w Norderstedt.

Od 2015 roku pracownicy zakładu tesa w Chinach biorą udział w projekcie ochrony środowiska zatytułowanym „Million Tree Project”. W 2017 roku, w ramach tego programu, tesa Greater China przekazała datek finansujący zasadzenie 2500 drzew, a wolontariusze uczestniczyli w kampanii sadzenia drzew w Mongolii.

Zobacz więcej

Related information