Wydajne wykorzystanie zasobów jest dla nas kluczowe

Środowisko

Będąc firmą działającą w branży chemicznej, jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaką ponosimy za ludzi i środowisko naturalne. Naszym celem jako przedsiębiorstwa jest właściwe gospodarowanie zasobami naturalnymi i surowcami. Działania, które podejmujemy w tym celu, mają umożliwić zachowanie środowiska naturalnego w nienaruszonym stanie dla kolejnych pokoleń i jednocześnie zabezpieczenie podstawy naszego sukcesu w świecie biznesu.Ochrona środowiska: sprawdzony koncept

Ochrona środowiska stanowi kluczowy element naszej społecznej odpowiedzialności biznesu od wielu lat, a nasze wytyczne w zakresie ochrony środowiska jasno określają jej zakres w ramach całej grupy tesa. Istotne znaczenie mają tutaj systemy zarządzania środowiskowego, które wdrożono we wszystkich zakładach mających znaczący wpływ na środowisko. Program ochrony środowiska wprowadzono w 2001 roku. Określa on cele nieustannego zmniejszania wpływu na środowisko dla całej grupy tesa.

Nasze wytyczne w zakresie ochrony środowiska

 1. tesa opracowuje rozwiązania produktowe i systemowe w taki sposób, aby ich wpływ na środowisko w trakcie produkcji, zastosowania i utylizacji był jak najmniejszy.
 2. tesa przestrzega zasad ochrony środowiska z własnej inicjatywy i na własną odpowiedzialność oraz wdraża odpowiednie środki.
 3. Przestrzeganie przepisów prawnych i innych wymogów to nasz obowiązek.
 4. tesa nieustannie usprawnia swój system zarządzania środowiskowego i technologie ochrony środowiska we współpracy z organami władz, instytucjami badawczymi i stowarzyszeniami na całym świecie.
 5. Z ograniczonych zasobów takich jak energia, woda i surowce korzystamy w oszczędny sposób. W kontekście systemu zarządzania odpadami, priorytetowe znaczenie ma dla nas ponowne wykorzystywanie i recykling materiałów, odzyskiwanie energii z odpadów oraz unikanie i ograniczanie ich utylizacji. W oparciu o tę zasadę opracowujemy nasze produkty i procesy produkcyjne.
 6. W celu ochrony powietrza, gleby i wody tesa podejmuje z własnej inicjatywy działania umożliwiające zapobieganie potencjalnym wypadkom.
 7. tesa prowadzi otwartą politykę informacyjną wobec pracowników, organów władz, instytucji, klientów i dostawców.

Nasza koncepcja: wzrost efektywności – spadek emisji

Tam, gdzie to możliwe, oszczędzamy energię. Obecnie siedem zakładów produkcyjnych i centrala grupy posiadają systemy zarządzania środowiskowego certyfikowane na zgodność z normą ISO 14001. Centrala grupy oraz zakłady o najwyższych emisjach CO2 (w Hamburgu i w Offenburgu) wdrożyły nie tylko systemy zarządzania środowiskowego, ale także system zarządzania energią certyfikowany na zgodność z normą ISO 50001. Wprowadzenie systemów zarządzania energią utorowało drogę do dalszego zwiększania efektywności energetycznej używanych systemów i urządzeń. Korzyści wynikające z energooszczędności mają kompensować potencjalne zwiększenie emisji CO2 spowodowane prowadzoną działalnością produkcyjną. Dodatkowe podejścia strategiczne obejmują efektywne generowanie własnej energii w ramach kogeneracji (w elektrociepłowni) oraz uzyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Regularnie monitorujemy nasze zapotrzebowanie na energię i zużycie
Regularnie monitorujemy nasze zapotrzebowanie na energię i zużycie

Nasze wytyczne w zakresie energii

 1. Właściwe korzystanie z energii oraz efektywność energetyczna to dla nas kwestie o istotnym znaczeniu.
 2. Naszym obowiązkiem jest przestrzeganie przepisów prawnych i wymogów w zakresie korzystania z energii i jej zużycia, a także nieustanne usprawnianie zarządzania energią operacyjną i efektywnością energetyczną.
 3. Podstawę podejmowanych przez nas decyzji w zakresie wyboru nowych maszyn lub instalacji czy technicznego wyposażenia budynków stanowi efektywność energetyczna.
 4. Nasze zapotrzebowanie na energię i zużycie energii jest regularnie monitorowane. Jednocześnie dokonujemy identyfikacji i oceny potencjału energooszczędności i wdrażamy niezbędne środki z odpowiednimi zasobami.
 5. Naszych pracowników aktywnie angażujemy w zarządzanie energią, regularnie informujemy o naszych działaniach w tym zakresie i zapewniamy im możliwości dalszego kształcenia w ramach oferowanych szkoleń.
 6. Partnerzy umowni i jednostki zewnętrzne, z którymi współpracujemy, są również angażowane w nasz proces zarządzania energią.

 

Efektywne korzystanie z zasobów

Naszym celem jest zaoferowanie klientom produktów, których wpływ na środowisko w całym cyklu życia jest możliwie jak najmniejszy. Opracowujemy przyjazne środowisku, bezrozpuszczalnikowe metody produkcji. Korzystamy, o ile to możliwe z odnawialnych lub odzyskiwalnych surowców, oszczędzamy zasoby oraz zapobiegamy generowaniu odpadów. Efektywnie gospodarujemy zasobami już na początkowych etapach opracowywania produktów i metod stosowanych do ich produkcji. Działania te stanowią integralną część decyzji podejmowanych przez nas w obszarze ochrony środowiska. Regularnie zwiększamy także świadomość naszych pracowników w zakresie zmniejszania ilości i sortowania odpadów.

Bezrozpuszczalnikowa produkcja taśm akrylowych tesa.
Bezrozpuszczalnikowa produkcja taśm akrylowych tesa.

Mniej znaczy więcej: mniej rozpuszczalników
Od momentu uruchomienia na terenie zakładu tesa w Offenburgu (2002) pierwszego obiektu specjalizującego się w bezrozpuszczalnikowym powlekaniu na szeroką skalę, ta opatentowana technologia jest nieustannie ulepszana. Przykładowo, zakłady w Offenburgu i we Włoszech prowadzą bezrozpuszczalnikową działalność produkcyjną już od kilku lat.Obiekt prowadzący przyjazną środowisku produkcję dwustronnej akrylowej taśmy samoprzylepnej na terenie zakładu tesa w Hamburgu jest jedyny w swoim rodzaju na całym świecie i stanowi model wzorcowy. Dzięki technologii ACX, rozpuszczalniki są stosowane wyłącznie na pierwszym etapie procesu i natychmiast ekstrahowane w następującym po nim procesie suszenia oraz wprowadzane ponownie do obiegu. W porównaniu z tradycyjnie stosowanymi metodami, ten opatentowany proces opracowany przez firmę tesa zapewnia następujące korzyści:

 • Zmniejszenie zużycia rozpuszczalników organicznych: ok. -55%
 • Zmniejszenie utylizacji rozpuszczalników organicznych: ok. -89%
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na wody technologiczne: ok. -100%

 

Zobacz więcej
tesa prowadzi własny program redukcji odpadów
tesa prowadzi własny program redukcji odpadów

Kompleksowe zarządzanie odpadami i surowcami

Działania obejmujące zarządzanie odpadami i surowcami są ukierunkowane na efektywne korzystanie z materiałów i ich recykling w miarę możliwości. Wyeliminowanie wszystkich odpadów przy wytwarzaniu produktów nie jest możliwe, ale tesa nieustannie pracuje nad ograniczeniem do minimum strat surowców używanych do produkcji substancji klejących, taśm powlekanych czy rolek wykrojników.
W wielu obszarach odnotowano już znaczącą poprawę. W ramach wprowadzonego programu ochrony środowiska, tesa ograniczyła emisje lotnych związków organicznych o 91% w okresie od 2001 do 2015 roku oraz zużycie rozpuszczalników o 41% (w tym samym okresie). Wolumen odpadów niepodlegających recyklingowi został także zmniejszony o 77%, a odsetek recyklingu w 2017 roku wyniósł ponad 90%.

Naszym celem jest zmniejszenie określonej wielkości odpadów na tonę produktów końcowych o kolejne dwa punkty procentowe do 2020 roku w porównaniu z 2015 rokiem (referencyjnym).

Zobacz więcej

Więcej na temat odpowiedzialności w tesa