Izmešu samazināšana

Izmešu samazināšana

Klimatam neitrālai nākotnei

Cīņa pret klimata krīzi un pieaugošās pozitīvās izmaiņas ir galvenie mūsu apņemšanās elementi. Mūsu misija samazināt globālos izmešus ietver iepriekšējā un nākamā posma procesu, kā arī mūsu pašu ražošanu. Atjaunojamā enerģija ir būtiska mūsu apņemšanās daļa. Kopš 2020. gada 100 % mūsu iegādātās elektrības esam ieguvuši no atjaunojamiem enerģijas avotiem. Papildus fosilās enerģijas patēriņa samazināšanai, liela loma ir arī lielākai energoefektivitātei. Lai šo mērķi panāktu, mēs ieviešam tehnoloģijas, kas ir īpaši efektīvas resursu un enerģijas taupībā un izmešu ziņā.

Mūsu galvenie ilgtspējas mērķi 2030. gadam

  • Klimatam neitrāla ražošana (1. un 2. tvērums) salīdzinājumā ar 2018. apsekojuma gadu.
  • Mūsu netiešās piegādes ķēdes izmeši tiks samazināti par vismaz 20 % (3. tvērums) salīdzinājumā ar 2018. apsekojuma gadu.