Uzņēmuma tesa rūpnīca Hamburgā

Stratēģija un pārvaldība

Atbildīga rīcība ir viena no senām un dzīvām uzņēmuma tesa SE un tā meitasuzņēmumu tradīcijām. Cieņa, godīgums, uzticība, iecietība un integritāte: šie uzņēmējdarbības principi ir ne tikai palīdzējuši uzņēmumam tesa gūt panākumus pagātnē, bet arī vada mūs šodien un turpinās kalpot par mūsu vadlīnijām arī nākotnē.Uzņēmuma rīcības kodekss

Mūsu rīcības kodekss un mūsu korporatīvās vērtības ir saistošas​tesa ražotnēm visā pasaulē. Mēs arī vēršam uzmanību uz mūsu stingrajiem kritērijiem un striktajiem minimālajiem standartiem, iesaistoties atzītās iniciatīvās un organizācijās. Papildus stingrai vietējo noteikumu ievērošanai mēs uzskatām, ka ir būtiski pielāgot mūsu rīcību arī starptautiskajiem kvalitātes, vides aizsardzības un darba drošības standartiem.

Uzņēmuma tesa rīcības kodekss

Ņemot vērā uzņēmuma tesa korporatīvās vērtības un desmit ANO Globālā līguma principus, tesa rīcības kodekss ietver noteikumus un kritērijus, kas ļauj mūsu uzņēmumam nospraust skaidru virzienu. Kā paraugmodeļi mūsu vadītāji paši ievēro rīcības kodeksa noteikumus un aktīvi par tiem atgādina.

Seši svarīgi principi:

 1. Apņemšanās nodrošināt atbilstību tiesību aktiem. Mēs veicam uzņēmējdarbību atbilstoši likumu normām un ievērojam to valstu tiesību aktus, kurās darbojamies.
 2. Apņemšanās veicināt godīgu konkurenci tirgū. Mēs negūstam netaisnīgas priekšrocības tirgū, izmantojot nelikumīgus paņēmienus.
 3. Uzņēmuma līdzekļu (materiālo/nemateriālo) aizsargāšana. Mēs pareizi izmantojam un aizsargājam uzņēmuma patentēto informāciju, līdzekļus un resursus.
 4. Motivējošas darba vides radīšana. Mēs nodrošinām darba vidi, kas piesaista un notur ļoti talantīgus un motivētus cilvēkus.
 5. Personīgās integritātes saglabāšana. Mēs veicinām augstāko personīgās integritātes un taisnīguma līmeni mūsu darbinieku vidū un izvairāmies no situācijām, kurās personiskās intereses nonāk reālā vai šķietamā konfliktā ar uzņēmuma interesēm.
 6. Apņemšanās ievērot korporatīvās pilsonības principus. Mēs rūpējamies, lai mūsu izstrādājumi un ražošanas procesi atbilstu ilgtspējīgas attīstības prasībām, ievērojot gan vides, gan sociālos, gan ekonomiskos aspektus.
Lasīt vairāk
Lejupielāde

Uzņēmuma tesa korporatīvās vērtības

 • Mūsu klientu apmierinātība ar mūsu darbu un mūsu izstrādājumu un pakalpojumu kvalitāti nosaka virzienu visām mūsu darbībām.
 • Mēs proaktīvi veidojam savu nākotni un pārmaiņas redzam kā iespējas. Tehnoloģiju, procesu un izstrādājumu inovācijas ir izaugsmes pamats nākotnē.
 • Ikviena darbinieka motivācija, kompetence un efektivitāte nodrošina mūsu panākumus.
 • Nepārtraukta uzņēmuma vērtības palielināšana veicina mūsu akcionāru apmierinātību, tāpēc viņi turpinās ieguldīt mūsu uzņēmumā, tādējādi sniedzot darbiniekiem drošības sajūtu.
 • Mēs esam apņēmušies ievērot Globālā līguma principus: ievērot cilvēktiesības un darba likumus, aizsargāt vidi un cīnīties pret korupciju.
 • Mēs uzņemamies atbildību par savu kopienu. Mēs īpaši cenšamies aizsargāt un atbalstīt bērnus — jo sevišķi izglītībā.

Integrēta pārvaldības sistēma

Visu mūsu darbību pamatā ir vienots priekšstats par ikvienu uzņēmējdarbības procesu, kas nepieciešams, lai īstenotu uzņēmuma individuālos mērķus un uzdevumus. Uzņēmuma tesa integrētā pārvaldības sistēma (IPS) ir iedalīta četros galvenajos procesos — inovācija, mārketings, piegādes ķēde un patērētāju pārvaldība — un atspoguļo visas mūsu darbības, kā arī uzņēmuma tesa SE un tā meitasuzņēmumu struktūru. IPS attiecas arī uz tādiem faktoriem, kas sniedzas ārpus modernas, uz starptautiskiem standartiem orientētas kvalitātes pārvaldības sistēmas prasību diapazona. Tā ietver arī tādas jomas kā korporatīvā atbildība, visaptveroša vides aizsardzība un darba drošība.

Minimālie stratēģisko pirkumu standarti

Mēs sagaidām, ka mūsu piegādātāju rīcība cilvēktiesību, nodarbinātības noteikumu, vides aizsardzības un korupcijas novēršanas jomās atbilst mūsu augstajiem standartiem. Mēs esam noteikuši globālos minimālos standartus uzņēmuma tesa piegādātāju rīcības kodeksā. Saskaņā ar šo vienošanos piegādātājiem ir līgumisks pienākums savās darbībās ievērot desmit ANO Globālā līguma pamatprincipus. Attiecībā uz sadarbību mēs dodam priekšroku ilgtermiņa partnerattiecībām un nepārtrauktam izaugsmes procesam. Tas ietver abpusēju vienošanos par mērķiem un to apstiprināšanu, uzņēmumu apmeklēšanu un sertifikāciju saskaņā ar vides un kvalitātes standartiem ISO 14001 un ISO 9001.

Atbilstība tiesību aktiem un godīga tirdzniecība

Atbilstība likumiem un iekšējām vadlīnijām uzņēmumā tesa ir norma. Mēs stingri iestājamies pret jebkuru korupcijas veidu, kā arī pret nelikumīgu vai amorālu rīcību. Lai nodrošinātu šo principu īstenošanu, tesa aktīvi aizsargā sevi un savus darbiniekus pret riska faktoriem. Saderības procesu apvienošana un starptautisko standartu aizsardzība ir uzticēta centrālajai pakalpojumu nodaļai, turklāt tā sniedz konsultācijas — tāpat kā mūsu darbinieki, kas specializējas nodarbinātības un konkurences tiesībās, datu aizsardzībā, finanšu vadlīnijās, vides aizsardzībā, darba drošībā un prečzīmju un patentu likumos. Viens no uzmanības centrā esošajiem aspektiem ir konkurences likums un brīvas ekonomiskās sistēmas veicināšana bez jebkādiem ievērojamiem konkurences ierobežojumiem. Lai veicinātu darbinieku izpratni visā pasaulē, mēs esam atklājuši mūsu starptautisko programmu “tesa Anti-trust Compliance Program”, kurā ietverta visaptveroša apmācība. Šī uzņēmuma tesa iekštīklā izveidotā tēmu platforma piedāvā plašāku informāciju par konkurences ierobežojumu novēršanu uzņēmējdarbībā ikdienā un ļauj atrast kompetentas kontaktpersonas gan uzņēmuma iekšienē, gan advokātu tīklā.


Dalība

Uzņēmumā tesa mēs izvirzām augstus kritērijus un stingrus minimālos standartus. Mēs vēršam uzmanību uz šiem standartiem, iesaistoties atzītās iniciatīvās un asociācijās.

Kopš 2006. gada uzņēmums tesa ir Globālā līguma dalībnieks.
Kopš 2006. gada uzņēmums tesa ir Globālā līguma dalībnieks.

ANO Globālais līgums Pasaules ekonomikas samitā Davosā 2001. gada 31. janvārī bijušais ANO ģenerālsekretārs Kofi Annans aicināja starptautiskos uzņēmumus aktīvi reaģēt uz globalizācijas izaicinājumiem. Viņa vīzija par globālu vienošanos, kas ietvertu universāli piemērojamus sociālos un vides aizsardzības principus, kļuva par realitāti līdz ar ANO Globālā līguma noslēgšanu.

Desmit pamatprincipi cilvēktiesību, nodarbinātības standartu, vides aizsardzības un korupcijas novēršanas jomās jau sen ir daļa no uzņēmuma tesa vērtībām. Parakstot šo vienošanos, mēs esam uzsvēruši šo seno tradīciju. Mēs informējam par pastāvīgā uzlabojumu procesa norisi un projektiem ikgadējā ilgtspējības ziņojumā.

Lasīt vairāk

Desmit ANO Globālā līguma principi:

 1. uzņēmumiem jāatbalsta starptautiski atzītas cilvēktiesības un jānodrošina to aizsardzība, kā arī
 2. jāpārliecinās, ka tie nav līdzvainīgi cilvēktiesību pārkāpumos;
 3. uzņēmumiem jānodrošina pulcēšanās brīvība un faktiski jāatzīst tiesības slēgt koplīgumus;
 4. jālikvidē visu veidu piespiedu darbs;
 5. faktiski jāapkaro bērnu nodarbinātība;
 6. jāizskauž diskriminācija pēc nodarbinātības un profesijas;
 7. uzņēmumiem jāatbalsta piesardzīga pieeja vides problēmām;
 8. jāuzņemas iniciatīvas, kas veicina atbildīgāku rīcību pret vidi;
 9. jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju izstrāde un izplatīšana;
 10. uzņēmumiem jāiestājas pret korupciju visās tās formās, ieskaitot izspiešanu un kukuļošanu.
Lasīt vairāk

Uzņēmums tesa ir iniciatīvas “Responsible Care” dalībnieks
Uzņēmums tesa ir iniciatīvas “Responsible Care” dalībnieks

“Responsible Care” — Vācijas Ķīmijas rūpniecības asociācijas iniciatīva
Kā Vācijas Ķīmijas rūpniecības asociācijas dalībnieki mēs apņemamies veikt uzņēmējdarbību saskaņā ar globālās iniciatīvas “Responsible Care” nosacījumiem. Mēs uzņemamies atbildību par veselības un vides aizsardzību, kā arī par darbinieku un līdzpilsoņu drošību. To darot, mēs ievērojam asociācijas iniciatīvas “Responsible Care” vadlīnijas.

Vadlīnijas

 1. Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumos drošība un cilvēku un vides aizsardzība tiek uzskatītas par fundamentāli svarīgām jomām. Šī iemesla dēļ uzņēmumu vadībai ir jāformulē vides politikas vadlīnijas un regulāri jāpārskata jaunās prasības, kā arī jāievieš procedūras efektīvai šo standartu ieviešanai darba praksē.
 2. Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi stiprina visu savu darbinieku personiskās atbildības sajūtu un veicina viņu izpratni par iespējamo vides piesārņojumu, ko var izraisīt to izstrādājumi un iekārtu ekspluatācija.
 3. Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi nopietni izturas pret sabiedrības jautājumiem un bažām par to izstrādājumiem un darbībām un sniedz konstruktīvas atbildes.
 4. Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi nepārtraukti samazina risku, kas saistīts ar to izstrādājumu ražošanu, glabāšanu, piegādi, ekspluatāciju, lietošanu, pārstrādi un likvidāciju, lai aizsargātu savus darbiniekus, tuvumā esošos objektus, klientus un patērētājus. Tie no paša jauno izstrādājumu un ražošanas procesu izstrādes sākuma ņem vērā veselības, drošības un vides aizsardzības aspektus.
 5. Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi informē savus klientus par drošu izstrādājumu piegādi, glabāšanu, lietošanu, pārstrādi un likvidāciju, izmantojot atbilstošas metodes.
 6. Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi nepārtraukti strādā, lai paplašinātu savas zināšanas par iespējamo izstrādājumu, ražošanas procesu un atkritumu ietekmi uz cilvēkiem un vidi.
 7. Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi neatkarīgi no ekonomiskajām interesēm ierobežo izstrādājumu mārketingu vai pārtrauc to ražošanu, ja saskaņā ar riska analīzes rezultātiem jāievēro piesardzība, lai aizsargātu pret apdraudējumu veselībai vai videi. Tie pilnībā informē par to sabiedrību.
 8. Darba drošības vai vides apdraudējuma gadījumā ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi veic nepieciešamos pasākumus, cieši sadarbojas ar valsts iestādēm un nekavējoties informē sabiedrību.
 9. Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi aktīvi velta savas zināšanas un pieredzi praktisku un efektīvu tiesību aktu, noteikumu, normu un standartu izstrādē, lai garantētu cilvēku un vides aizsardzību.
 10. Ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi veicina iniciatīvas “Responsible Care” principus un īstenošanu. Šajā ziņā īpaši efektīva ir atklāta ieskatu un pieredzes apmaiņa ar ietekmētajām un ieinteresētajām pusēm.
Lasīt vairāk

Vides pārvaldības asociācija
Mēs pievienojāmies B.A.U.M. 2004. gadā; šī asociācija apvieno aptuveni 600 biedru un pašlaik ir plašākā vides aizsardzības iniciatīva Eiropas ekonomiskajā zonā. Šis Vācijas Vides pārvaldības asociācijas 1984. gadā dibinātais informācijas un kontaktu tīkls risina ekonomiskos, ekoloģiskos un sociālos jautājumus, kā arī pievēršas ilgtspējības principam.


Sertifikācija

Papildus stingrai vietējo noteikumu ievērošanai mēs uzskatām, ka ir būtiski pielāgot mūsu rīcību arī starptautiskajiem kvalitātes, vides aizsardzības un darba drošības standartiem.

Šī iemesla dēļ mēs regulāri sadarbojamies ar atzītiem sertifikācijas uzņēmumiem, lai saņemtu vērtējumu globālās sertificēšanas koncepcijas ietvaros un tādējādi noteiktu, vai mūsu galvenā mītne un reģionālie meitasuzņēmumi atbilst šiem standartiem.

Mūsu sertifikāti

Lasīt vairāk

Saistītā informācija