Privaatsusteade 

Teie privaatsus on meie jaoks oluline. Seega käsitleme teie isikuandmeid alati vastavalt seadusejärgsetele andmekaitse eeskirjadele.
 
Allpool soovime teid teavitada isikuandmete töötlemisest.
 

Siit leiate vajaliku privaatsusteabe

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas teie andmeid kaitseme. Lisaks üldisele privaatsusteatele on olemas ka täiendavad täpsemad privaatsuspõhimõtted.

(Asute siin) Privaatsusteade üldise privaatsuse kohta
Siit saate teada, kuidas teie isikuandmeid üldiselt käsitleme. Lisaks meie ja meie andmekaitseametniku kontaktandmetele leiate siit teavet oma õiguste kohta.

Turunduse privaatsuspõhimõtted

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas kasutame teie isikuandmeid turunduses, nt uudiskirjade, kliendiuuringute või turu-uuringute jaoks.

Küpsiste ja tööriistadega seotud andmekaitseteated aadressil tesa.com
Veebilehel tesa.com kasutatavate kolmandate osapoolte küpsiste ja tööriistade kohta teabe saamiseks lugege palun meie küpsiste seadeid. Siin saate ka küpsistele ja tööriistadele antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta või seda muuta 

Vastutav isik 

Lisaks võivad muud tesa kontserni ettevõtted [vt tesa kontserni ülevaadet] olla vastutavad ka tesa kontserni andmekaitse-eeskirjade alusel.

Klientide ja huvitatud isikute andmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine kontaktivormide kasutamisel

Küsimuste korral võite meiega ühendust võtta veebilehel toodud vormi kaudu. Sellisel juhul peate täitma kohustuslikud väljad, et me teie küsimusele vastata saaksime. Täiendavaid andmeid võite esitada vabatahtlikult. Sellisel juhul töödeldakse teie isikuandmeid regulaarselt teie nõusoleku põhjal vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a ja/või punktile f, mis põhineb meie õigustatud huvil teie päringule vastata.

Äripartnerite, klientide, tarnijate ja huvitatud isikute andmete töötlemine

Teie isikuandmete töötlemise vajadus võib tekkida ühelt poolt lepingulisele ärisuhtele eelnevate meetmete võtmise tõttu või teiselt poolt teiega sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmisest. See võib hõlmata näiteks ostutellimuste, tarnete või maksete töötlemist või üksikisikute hinnapakkumistele vastuste ettevalmistamist ja neile vastamist, et määratleda lepingulise suhte loomine või tingimused (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b).

Lisaks sellele on tesal erinevad juriidilised kohustused, mis võivad nõuda teie isikuandmete töötlemist (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c). Need õiguslikud kohustused võivad tuleneda näiteks maksuõigusest, äriõigusest, väliskaubandusõigusest või sanktsiooniõigusest.

Lisaks võib teie isikuandmete töötlemine olla vajalik õigustatud huvi korral (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Õigustatud huvid on eelkõige lepingute sõlmimine või rakendamine ning muud ärisuhted meie äripartnerite, tarnijate või huvitatud isikutega, kelle esindaja või töötaja te võite olla. Peale selle on õigustatud huvid ka sisemised halduseesmärgid (nt raamatupidamine) või IT turvalisuse ja toimimise tagamine, samuti vastavuskontrollide läbiviimine, et tagada hoonete ja rajatiste turvalisus või koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid.

Meie ärisuhete kontekstis peate esitama sellised isikuandmed, mis on vajalikud ärisuhte loomiseks, läbiviimiseks ja lõpetamiseks ning seonduvate kohustuste täitmiseks ning mida meil on seaduslik kohustus koguda või õigus koguda õigustatud huvi alusel. Ilma selliste andmeteta ei saa me üldjuhul teiega ühendust võtta ja/või teiega ärisuhet luua. Kui olete meile vabatahtlikult andmeid esitanud, siis näitame selle andmete kogumisel vastavalt ära.

Kui nõustute (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a) isikuandmete kasutamisega reklaami ja turu-uuringute eesmärgil, kasutame teie isikuandmeid ka eesmärkidel, milleks olete nõusoleku andnud (nt uudiskirjad), kuni oma nõusoleku tagasi võtate. See tähendab, et võtame teiega ühendust teie nõusolekus toodud viisil (nt e-post, telefon, post) ning saadame teile teavet ja isikupärastatud reklaami meie toodete ja teenuste kohta, tuginedes teie ostude ajaloo ja klõpsamiste analüüsile meie veebilehtedel. Viimaseks kasutame teie isikuandmeid oma veebilehtede tõhususe analüüsimiseks ja parandamiseks.

Isikuandmete avaldamine

Me käsitleme teie isikuandmeid alati konfidentsiaalselt ja edastame neid ainult järgmistele adressaatidele:

Mõnel juhul peame eespool nimetatud eesmärkidel edastama teie isikuandmeid muudele meie kontserni kuuluvatele globaalsetele ettevõtetele [vt tesa kontserni ülevaade]. Edastame kontaktivormi kaudu kogutud isikuandmed teie päringu töötlemise eest vastutavale ettevõttele. Seega võidakse teie isikuandmeid töödelda ka väljaspool Euroopa Liitu / Euroopa Majanduspiirkonda asuvates riikides, kui see on teile vastamiseks vajalik. 

Jagame teie isikuandmeid teenusepakkujatega, kes toetavad meid meie veebilehtede ja IT-süsteemide haldamisel. Meie teenusepakkujad on rangelt seotud meile antud juhistega ja neile kehtivad lepingulised kohustused. Need hõlmavad eelkõige veebilehtedele hostimist pakkuvaid ettevõtteid ning tuge ja hooldust pakkuvaid agentuure, uudiskirja teenuse pakkujaid ja muid IT-teenuste pakkujaid meie muude IT-süsteemide hostimiseks ning toe ja hoolduse pakkumiseks.

Klientide ja müüjate isikuandmeid võib edastada ka välistele teenuseosutajatele (nt maksukonsultandid ja õigusnõustajad).

Meie kolmandatest osapooltest äripartnerid, sealhulgas LexisNexis, võivad meile jagada teie isikuandmeid, et saaksime läbi viia taustakontrolle ja sõelumistoiminguid, et täita meie juriidilisi kohustusi, ning ka muudel eesmärkidel, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsusteates. LexisNexis vastutab kõigi isikuandmete eest, mida LexisNexis teie kohta kogub ja salvestab, kuni meie need saame. Lisateavet selle kohta, kuidas LexisNexis teie isikuandmeid kogub ja kasutab, leiate nende privaatsuspõhimõtetest aadressil https://www.lexisnexis.com/global/privacy/de/article-14-bis.page.

Vahel kasutame oma veebilehel ka teiste teenusepakkujate pistikprogramme; lisateabe saamiseks vaadake küpsiste seadeid.

Isikuandmete töötlemine kolmandates riikides

Kui edastame isikuandmeid adressaatidele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), toimub edastamine üksnes juhul, kui Euroopa Komisjon on kinnitanud, et kolmas riik tagab piisava andmekaitse taseme, kui andmete saajaga on kokku lepitud piisav andmekaitse tase (näiteks olemasoleva kaitse piisavuse otsuse või ELi lepingu tüüptingimuste alusel) või kui olete andnud meile vastava nõusoleku isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 nõuete alusel.

Küpsised ja kolmandate osapoolte tööriistad

See veebileht kasutab küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, näiteks kolmandate osapoolte tööriistu. Küpsised on tekstifailid või teave, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida veebilehe kasutamist ning teid järgmisel külastamist automaatselt ära tunda. Küpsiste salvestamise vältimiseks saate brauseri vastavalt seadistada. See võib aga tähendada, et te ei saa kõiki teenuseid täies ulatuses kasutada. Lisateavet küpsiste kasutamise kohta meie veebilehel leiate meie küpsiste seadetest.

Kui soovite meie küpsiste lülitis valitud seadeid muuta, saate seda teha küpsiste seadetes.

Logid

Alati, kui veebilehte külastate, luuakse ajutised logid, mida töödeldakse statistilistel eesmärkidel ja meie veebilehe kvaliteedi parandamiseks.  Need andmelogid koosnevad järgmistest andmetest:

  • - küsitud sisu nimetus ja aadress,
  • - päringu kuupäev ja kellaaeg,
  • - edastatud andmete hulk,
  • - juurdepääsu olek (sisu edastatud, sisu ei leitud),
  • - kasutatava veebibrauseri ja operatsioonisüsteemi kirjeldus,
  • - suunamislink, mis näitab lehte, kust meie juurde tulite,
  • - päringu esitanud arvuti IP-aadress, mida lühendatakse nii, et isikut ei ole enam võimalik kindlaks teha.

Nimetatud andmelogisid töödeldakse ainult anonüümselt.

 

Lisaks säilitame teie veebibrauseri seadme edastatud IP-täieliku aadressi rangelt kindlaks määratud eesmärgil seitsmeks päevaks, et oleks võimalik avastada, piirata ja kõrvaldada rünnakuid meie veebilehtedele. Pärast seda aega kustutame IP-aadressi või muudame selle anonüümseks. Õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 2 punkt f. Meil on õigus neid andmeid tagasiulatuvalt kontrollida, kui saame teada konkreetsetest ebaseaduslikule kasutamisele viitavatest asjaoludest. Andmed kustutatakse kohe, kui need ei ole enam eesmärgi saavutamiseks vajalikud, kuid hiljemalt 7 päeva pärast. 

Isikuandmete säilitamise aeg

Säilitame teie andmeid seni, kuni see on vajalik eespool toodud eesmärgil või seadusjärgse andmete säilitamise tähtaja täitmiseks (nt maksu- ja äriõigusest tulenev säilitamiskohustus) ning kuni tesal ei ole enam õigustatud huvi teie andmeid säilitada. 

Andmesubjektide õigused

Teie isikuandmete töötlemisel tulenevad teile kui andmesubjektile isikuandmete kaitse üldmäärusest teatud õigused:

Õigus oma isikuandmetega tutvuda (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15)

Teil on õigus küsida kinnitust selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse: kui see on nii, siis on teil õigus saada teavet nende isikuandmete ja isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 15 toodud teabe kohta.

Õigus andmete parandamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 16)

Teil on õigus nõuda, et teid puudutavad ebaõiged põhjendamatu viivituseta parandataks või mittetäielikke andmeid täiendataks.

Õigus andmete kustutamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 17)

Teil on õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete põhjendamatu viivituseta kustutamist tingimusel, et kehtib üks isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 loetletud põhjustest.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 18)

Teil on õigus nõuda töötlemise piiramist, kui kehtib üks isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 18 toodud tingimustest, näiteks kui esitate andmete töötlemise suhtes vastuväite, siis ajaks, kuni vastutav töötleja vastuväidet kontrollib.

Andmete ülekandmise õigus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 20)

Teatud juhtudel, mis on loetletud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 20, on teil õigus saada ennast puudutavaid isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul või taotleda nende andmete edastamist kolmandale isikule.

Õigus oma nõusolek tagasi võtta (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 7)

Kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 7 lõikele 3. Palun arvestage, et nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Enne nõusoleku tagasi võtmist läbi viidud töötlemisele see ei kehti.

Õigus esitada vastuväiteid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 21)

Kui isikuandmeid kogutakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel (isikuandmete töötlemine õigustatud huvi korral) või artikli 6 lõike 1 punkti e alusel (isikuandmete töötlemine avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks), on teil õigus töötlemine igal ajal vaidlustada oma konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel. Siis ei töötle me enam teie isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui töötlemiseks on olemas selged õiguspärased põhjused, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemise eesmärk on õigusnõudeid koostada, esitada või kaitsta.

Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 77)

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 77 on teil õigus esitada järelevalveasutusele kaebus, kui olete seisukohal, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub andmekaitse sätteid. Kaebust võib esitada eelkõige teie alalise elukoha liikmesriigi, töökoha või väidetava rikkumise toimumiskoha järelevalveasutusele.

Privaatsuspõhimõtete muudatused 

Meil on õigus privaatsuspõhimõtteid aeg-ajalt muuta, et tagada nende vastavus kehtivatele õigusnõuetele või muuta privaatsuspõhimõtetes meie teenuseid, näiteks uute teenuste juurutamisel. Kui järgmine kord meie veebilehte külastate, kehtivad teile uued privaatsuspõhimõtted. 

Küsimused

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võite võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga, kes on oma meeskonnaga kättesaadav ka teabenõuete, taotluste, andmesubjekti õiguste või kaebuste korral. 

Võtke ühendust kontserni andmekaitseametnikuga 

Väline andmekaitseametnik

Jennifer Jähn-Nguyen
Sechslingspforte 2
22087 Hamburg, Saksamaa

dataprotection@tesa.com