Avaldus isikuandmete kaitse kohta

Hindame Teie isikuandmete kaitset väga vastutustundlikult. Seepärast töötleme Teie isikuandmeid, järgides õigusaktides sätestatud andmekaitse-eeskirju. Selle privaatsuspoliitikaga tahame teavitada Teid Teie isikuandmete töötlemisest.

1. Vastutav töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on

delta LT

tesa tape UAB

J. Balčikonio str. 9
08247 Vilnius Lithuania

Ava kaart

Telefon: +370 5 2191 555

Sandor Szabo

Leia rohkem teavet

Kui tekib küsimusi, mis on seotud isikuandmete kaitsega, võtke meiega ühendust e-posti teel: Edita.Sokoloviene@tesa.com

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Isikuandmed - igasugune teave füüsilise isiku kohta, kelle isikusamasus on tuvastatud või kelle isikusamasust saab tuvastada. Isikuandmeteks loetakse ka erinevaid andmeid, mis koos võivad aidata konkreetset isikut tuvastada.
Kui palume tesa veebilehel (edaspidi tekstis – veebileht) isikuandmeid (selliseid nagu nimi, aadress või e-posti aadress), näiteks, kontaktivormidel või registreerimise käigus, siis esitate Te need isikuandmed vabatahtlikult. Seda teavet kasutame, et saaksime anda Teile vastavat teavet (näiteks, palutud materjale või teavet saatmise kohta).
Palume mitte saata enda kohta mistahes isikuandmeid, eriti aga tundlikke isikuandmeid, kui Te ei soovi, et seda teavet kasutatakse selles privaatsuspoliitikas nimetatud viisil.
Veebileht on ette nähtud kasutamiseks 18. aasta vanustele ja vanematele isikutele. Kui olete 14-aastane või vanem, kuid noorem kui 18-aastane, siis palun lugege see privaatsuspoliitika koos ühe lapsevanema või hooldajaga tähelepanelikult läbi ja veenduge, et saite aru ja järgite seda privaatsuspoliitikat.
tesa ei kogu nooremate kui 14-aastaste isikute isikuandmeid, seetõttu sel juhul, kui Te olete noorem kui 14-aastane, ei peaks Te seda veebilehte kasutama ega oma isikuandmeid esitama.

Teie isikuandmeid töötleme järgmistel eesmärkidel:

Huviliste päringute täitmine.
Meie töötleme huviliste, kes võtavad meiega ühendust, isikuandmeid (eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja muud päringus esitatud teavet), et saaksime vastata nende taotlustele või hoida huvilistega sidet, tuginedes meie õigustatud huvile suhelda potentsiaalsete Klientide ja partneritega ning vastata nende päringutele (Isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) art 6 lg 1 punkt f). Sellised suhted võivad tekkida, näiteks, kui Te pöördute meie poole soovides saada teavet meie või meie toodete kohta, või kui kasutate Kliendi  ekstranetti sisse logimist. Neil juhtudel kasutame Teie isikuandmeid Teie päringu töötlemiseks.
Huvilised võivad päringud esitada ka veebilehe kontaktvormi kaudu. Teie isikuandmed, mis on veebilehe kontaktvormile märgitud kui kohustuslikud (eesnimi, perekonnanimi, e-post, Teie sõnum ja selles esitatud teave), on vajalikud, et saaks Teie päringut määratleda ja sellele vastata. Lisateavet (telefoninumber, linn) võite esitada vabatahtlikult.
Isikuandmed, mis me kogume Teie päringute täitmisel, kustutame siis, kui vastav päring on täidetud, välja arvatud juhul, kui rakendatavate õigusaktide järgi on isikuandmete säilitamiseks sätestatud pikemad tähtajad.

Turundus. 
Turunduseesmärkidel (infolehed, kampaaniad ja muud turunduskampaaniad), vajame me Teie eesnime, perekonnanime ja e-posti aadressi. Nende isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul (IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt a) või meie õigustatud huvides teavitada kliente meie sarnastest toodetest ja tehnoloogiatest, tingimusel et klientidele antakse selge, tasuta ja hõlpsasti teostatav võimalus esitada vastuväiteid isikuandmete sellise töötlemise vastu (IKÜM artikkel 6 lg 1 punkt f). Kui Te olete andnud nõusoleku, siis võite selle tühistada igal ajal ilma põhjust nimetamata.
Soovides oma nõusoleku tühistada, võite kasutada ülalpool nimetatud kontaktide vormi või muid meie uudiskirjas nimetatud viise. Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni Te oma nõusoleku tühistate, kuid mitte kauem kui 2 aastat Teie nõusoleku saamise päevast.

Lepingute sõlmimine ja suhtlemine lepingu täitmise eesmärgil.
Juhul, kui olete meie Kliendi või partneri esindaja ja suhtlete meie esindajatega lepingute täitmise või lepinguga seotud muudes küsimustes, siis töötleme Teie isikuandmeid (Teie eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja muid Teie esitatud andmeid) ärisuhete hoidmise eesmärgil ja tuginedes meie õigustatud huvile, mis on seotud klientide optimaalse teenindamise, pakkumiste koostamise ja lepingute täitmisega (IKÜM art 6 lg 1 punkt f).
Enne lepingu sõlmimist võime samuti kontrollida avalikult ligipääsetavat teavet (näiteks, Creditinfo, rekvisiitide veebilehtedelt, Klientide veebilehtedelt) meie Klientide või partnerite kohta ja (või) nende esindajate kohta (näiteks, saada teada esindaja ees- ja perekonnanime, kontaktinfo). Selliseid andmeid töötleme, et veenduda Klientide või partnerite usaldusväärsuses, meil on õigustatud huvi (IKÜM art 6 lg 1 punkt f) tagada tulevaste lepinguliste suhete stabiilsus ja seaduslikkus.
Vastavalt töötleme ka füüsiliste isikute (näiteks, isikute, kes töötavad ettevõtlustunnistuse või individuaaltegevuse tõendi alusel) isikuandmeid, et saaksime ellu viia lepingueelsed meetmed ja sõlmida ning täita lepinguid nende isikutega (IKÜM art 6 lg 1 punkt b).
Kui Te neid oma isikuandmeid ei esita, siis ei saa me ärisuhteid hoida ja (või) Teiega või Teie esindatava subjektiga lepingut sõlmida.
Meie kogutud isikuandmed kustutatakse kohe, kui andmed muutuvad mittevajalikuks nende eesmärkide saavutamiseks, milleks Teie andmed koguti, kuid hiljemalt 10 aastat pärast andmete kogumise päeva.

Raamatupidamine ja juriidiliste nõuete täitmine.
Me töötleme isikuandmeid (klientide ja tarnijate esindajate kontaktandmeid – eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja (või) telefoninumber) raamatupidamise teostamiseks ja kuluaruande koostamiseks (IKÜM art 6 lg 1 punkt b), ja, vastavalt selleks, et täita õiguslikke kohustusi (näiteks, vastavalt äri- või maksuseadustele) (IKÜM art 6 lg 1 punkt c). Vastavate väliste nõuete tõttu (näiteks, seoses tolli- või maksualaste õigusaktidega) võidakse Teiega seotud isikuandmed kooskõlastada riigiasutuste avaldatud nimekirjadega. Vastavate andmete esitamata jätmine põhjustab selle, et me saa täita oma raamatupidamis- ja/või õiguslikke kohustusi ning seetõttu oleme sunnitud lepingulised suhted Teiega lõpetama.
Selliseid isikuandmeid säilitatakse vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele asjakohaste isikuandmete ja dokumentide säilitamise kohta; näiteks dokumentide säilitamise tähtaegade üldregistris (edaspidi Register) sätestatud tähtaja jooksul.

Veebilehe haldamine (küpsised ja muud pistikprogrammid).
Neist meetmetest ja nende alusel kogutud isikuandmete töötlemisest ja säilitamisest lugege teavet altpoolt ja meie Küpsiste poliitikas.

3. Andmete avalikustamine

Teie isikuandmete töötlemisel ülaltoodud eesmärkidel võib osutuda vajalikuks Teie isikuandmete avaldamine teistele subjektidele.
Kasutame ka isikuandmete tõhusa ja seadusliku töötlemise tagamiseks teenusepakkujaid, sealhulgas järgmisi teenusepakkujaid, nii palju kui see on seotud meie veebisaidiga:

 • NMMN New Media Markets & Networks IT-Services GmbH, mis osutab interneti veebisaidi hostingu teenuseid;
 • Plan A GmbH, mis pakub ja arendab sisuhaldussüsteeme;
 • agnosco.net GmbH, kes haldab ja hooldab meie veebisaiti;
 • CleverReach GmbH & Co. KG, mis osutab meie uudistelehe välja saatmise teenuseid.

Kui me edastame Teie isikuandmed andmetöötlejatele, siis oleme alati täielikult vastutavad Teie andmete töötlemise eest.
Klientide ja tarnijate isikuandmeid võib samuti edastada ka välistele teenuseosutajatele (näiteks, maksukonsultantidele, kulleritele (transpordiettevõtetele) või õigusnõustajatele). Isikuandmeid võib edastada kohtutele, vahekohtunikele, vahendajatele, teistele menetlusosalistele ja nende advokaatidele, politseile, õiguskaitseorganitele, maksuhalduritele ja teistele riigiasutustele, kui see on põhjendatult vajalik või õigusaktide järgi nõutav.
Meie kolmandate osapoolte äripartnerid võivad anda meile teavet, et saaksime kontrollida oma partnereid ja Kliente (juriidilisi isikuid), täita muid õiguslikke kohustusi ning muudel käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel.
Lisaks sellele kasutame mõnikord oma veebilehel teiste pakkujate pistikprogramme; altpoolt leiate selle kohta rohkem teavet. Tagame, et välised teenusepakkujad kasutavad Teie isikuandmeid ainult meie juhiste järgi ja kooskõlas selle privaatsuspoliitika ning õiguslike nõuetega.
Pange tähele, et ülalpool kirjeldatud eesmärkidel on meil samuti õigus avalikustada meie võrgus Teie isikuandmed teistele rahvusvahelistele ettevõtetele (vt. Meist). Kontaktide vormil kogutud andmed avalikustatakse ettevõttele, mis on vastutav Teie taotluse menetlemise eest.

Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse.

tesa ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (mis ei kuulu EL/EMP koosseisu), välja arvatud juhul, kui on hinnatud, et see on vajalik.
Sel juhul, kui Teie isikuandmed edastatakse kolmandatele riikidele, kohustume tagama, et subjektid, kellele isikuandmed edastatakse, vastaks kõigile IKÜMIKÜM  ja muudes õigusaktides sätestatud nõuetele ja kõige kõrgematele isikuandmete kaitse standarditele. Muuhulgas tagame, et Teie isikuandmed edastatakse ainult neisse kolmandatesse riikidesse, mille sobivuse kohta on vastu võetud otsus (IKÜM artikkel 45) või eksisteerivad muud IKÜM-is sätestatud isikuandmete kolmandatele riikidele edastamise seaduslikkuse tingimused (näiteks siduvad kontsernisisesed eeskirjad või andmekaitse standardsed tingimused). Üksikasjalikku teavet Teie isikuandmete kolmandatesse riikidesse edastamise kohta ning asjakohaste ning kohandatud kaitsemeetmete kohta võite saada e-posti teel aadressil Edita.Sokoloviene@tesa.com.

4. Küpsised

See veebileht kasutab küpsiseid. Küpsused on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Teie arvutisse ja see lubab teostada veebilehe külastamise analüüsi ning Teid automaatselt ära tunda, kui järgmisel korral meid külastate. Te võite küpsiste installimise ära keelata, konfigureerides vastavalt oma brauseri. Kuid see võib tähendada, et Te ei saa kasutada kõiki teenuseid täies mahus. Kui soovite saada rohkem teavet küpsiste kasutamise kohta meie veebilehel, lugege läbi meie Küpsiste poliitika.

5. Kanded

Iga kord, kui Te veebilehte külastate, luuakse kanded (inglise keeles logs), mida töödeldakse statistilisel eesmärgil, jättes individuaalse kasutaja anonüümseks:

 • suunaja (veebileht, mille viide suunas Teid sellele veebilehele);
 • otsingusõnad (kui suunaja on otsingumootor);
 • IP hindamine, et oleks kindlaks tehtud päritoluriik ja pakkuja;
 • brauser, operatsioonisüsteem, installitud pistikprogrammid ja ekraani resolutsioon;
 • veebilehtede külastamise kestus.

Nimetatud andmeid töödeldakse neil eesmärkidel, meie õigustatud huvi korral (IKÜM artikli 6 lõike 1 punkt f):

 • et tagada sujuv sisselogimine veebilehele;
 • et tagada meie veebilehe mugav kasutamine;
 •  süsteemi turvalisuse ja stabiilsuse hindamiseks ning muudel halduseesmärkidel.

Me jätame enesele õiguse kontrollida tagantjärele neid andmeid, kui saame teavet veebilehe ebaseadusliku kasutamise kohta. Andmed kustutatakse viivitamatult, kui need ei ole sel eesmärgil enam vajalikud, kuid mitte hiljem kui kuue kuu möödudes.

 

6. Andmete säilitamise kestus

Teie andmeid säilitame ülalpool sätestatud tähtaja jooksul, juhindudes rangelt säilitamise kestuse piiramise põhimõttest (IKÜM art 5 lg 1 punkt e) ja kohaldatavate õigusaktide nõuetest ning neis sätestatud minimaalsetest ja (või) maksimaalsetest isikuandmete säilitamise tähtaegadest.

7. Vastutus meie enda sisu eest

Selle veebilehe sisu on loodud väga hoolikalt. Kuid me ei saa võtta mingit vastutust selle sisu täpsuse, põhjalikkuse ja selle uusima versiooni eest. Teenusepakkujana vastutame kooskõlas kehtivate õigusaktidega omaenda sisu eest veebilehel.

8. Vastutus viidete (väliste pakkujate sisu) eest

Meie enda sisu peab olema eraldatud nende viidete sisust, mida edastavad teised pakkujad. Meie ei saa nende sisu mõjutada. Veebilehtede, kuhu viide suunab, sisu on alati vastavate veebilehtede operaatori või pakkuja vastutada.

9. Andmesubjektide õigused

Teavitame, et kooskõlas IKÜM-iga on Teil õigus tutvuda isikuandmetega, õigus neid parandada või kustutada või piirata nende töötlemist, õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemise kohta ja õigus andmete ülekantavusele. Lisaks sellele on Teil kooskõlas IKÜM artikliga 77 õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele, kui Te arvate, et Teie isikuandmete töötlemine rikub seda üldmäärust. Kui töötlemine põhineb IKÜM artikli 6 lõike 1 punktil a või IKÜM artikli 9 lõikel 2, s.o Teie nõusolekul, siis on Teil samuti õigus tühistada see nõusolek igal ajal, ilma et see piiraks nõusolekul põhineva andmete töötlemise seaduslikkust kuni nõusoleku tühistamiseni.

Õigus tutvuda isikuandmetega (IKÜM art 15)
Teil on õigus paluda teavet selle kohta, kas Teie isikuandmeid töödeldakse ja millises mahus neid töödeldakse (kaasa arvatud teavet töötlemise eesmärgi, andmete saaja, säilitamise kestuse jms kohta).

Õigus nõuda andmete parandamist (IKÜM art 16)
Teil on õigus paluda oma andmete parandamist, kui need on ebatäpsed või puudulikud. See hõlmab ka õigust andmeid täiendada, milleks tuleb esitada täiendavad avaldused või teadaanded.

Õigus nõuda andmete kustutamist („õigus olla unustatud“) (IKÜM art 17)
Teil on õigus paluda oma isikuandmete kustutamist. See on võimalik, kui andmed muutuvad mittevajalikuks sel eesmärgil, milleks need koguti, või kui andmed tuleb kustutada kooskõlas õiguslike kohustustega. Kuid üksikutel juhtudel võib selle õiguse välistada.

Õigus piirata andmete töötlemist (IKÜM art 18)
Teil on õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. See on võimalik näiteks siis, kui andmed on ebatäpsed või kui andmete töötlemine ei ole seaduslik. Kui töötlemine on piiratud, siis võib andmeid töödelda ainult eriti täpselt määratletud juhtudel.

Õigus andmeid üle kanda (IKÜM art 20)
Teil on õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul, mis me edastame Teile või Teie nimetatud isikule.

Õigus mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega (IKÜM art 21)
Teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete edaspidisele töötlemisele tingimusel, et andmete töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi kaitse (vt IKÜM artikli 6 lõike 1 punktid e ja f). Kui Te esitate vastuväite, siis kontrollime, kas Teie isikuandmete töötlemiseks eksisteerivad IKÜM artiklis 21 sätestatud alused, ja kui neid ei ole, siis edaspidi enam Teie andmeid ei töötle.

Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus (IKÜM art 77)
Te võite igal ajal pöörduda vastutava Euroopa Liidu või liikmesriikide järelevalveasutuse poole, kui on tekkinud võimalik andmekaitse-eeskirjade rikkumine. Eesti Vabariigis teostab järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, Tallinn 10134, e-post info@aki.ee, tel nr 627 4135.tesa soovitab ja oleks tänulik, kui saaksite enne kaebuse esitamist järelevalveasutusele meiega ühendust võtta ja meile oma murest või küsimusest teada anda. Anname endast parima, et aidata Teil kõiki Teie päringuid lahendada.
Nende õiguste kasutamiseks võite pöörduda otse meie andmekaitseametniku poole e-posti aadressil Edita.Sokoloviene@tesa.com. tesa vastab Teie taotlusele ühe kuu jooksul taotluse saamisest. Seda perioodi võib pikendada veel kaheks kuuks, võttes arvesse taotluste keerulisust ja arvu, kuid sel juhul sellisest pikendamisest ja hilinemise põhjustest teavitame me Teid ühe kuu jooksul. Andmekaitse ja Teie õiguste nõuetekohase kasutamise tagamiseks on tesal õigus paluda Teil esitada isikut tõendav dokument.

10. Muudatused meie privaatsuspoliitikas

Jätame enesele õiguse muuta seda privaatsuspoliitikat, püüdes tagada, et see vastaks kehtivate õigusaktide nõuetele või püüdes täpsustada privaatsuspoliitikat vastavalt muudatustele meie teenustes, näiteks kui tutvustame uusi teenuseid. Privaatsuspoliitika kehtiva versiooni leiate alati külastades meie veebilehte.

11. Küsimused

Kui Teil on mingeid küsimusi Teie isikuandmete töötlemise kohta, siis võite pöörduda otse meie andmekaitsetöötaja poole e-posti aadressil Edita.Sokoloviene@tesa.com

12. Võtke ühendust andmekaitsetöötajaga

Edita Sokolovienė
Telefon +370 626 960 01
E-posti aadress Edita.Sokoloviene@tesa.com