tesa Hamburgi tehas

Strateegia ja juhtimine

Vastutustundlik tegutsemine on osa tesa SE ja tema tütarettevõtete pikast ning elavast traditsioonist. Austus, ausus, usaldus, sallivus ja terviklikkus: need äritegevuse põhimõtted ei ole tesale üksnes minevikus edu taganud, vaid need on tesale ka täna juhiseks ning on seda ka tulevikus.Ärikäitumine

Meie käitumiskoodeks ja ettevõtte väärtused on siduvad tesa üksustele kogu maailmas. Tunnustatud algatuste ja organisatsioonidega liikmesusega rõhutame ka oma kõrgeid kriteeriume ja nõudlikke miinimumstandardeid. Peale selle, et järgime rangelt kohapeal kohaldatavaid seadusjärgseid eeskirju, peame oluliseks tegutseda ka rahvusvahelisi kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutusstandardeid järgides.

tesa käitumiskoodeks

tesa ettevõtte väärtustel ja ÜRO ülemaailmse kokkuleppe kümnel põhimõttel põhinev tesa käitumiskoodeks koosneb reeglitest ja kriteeriumidest, mis seavad meie ettevõttele selge suuna. Meie juhid on rollimudelina käitumisreeglite täitmise eeskujudeks ja edastavad neid aktiivselt.

Kuus olulist põhimõtet

 1. Seaduste täitmise kohustus. Teeme äri seaduslikult ja kohaldame oma tegutsemisriikide seadusi.
 2. Ausa turukonkurentsi kohustus. Me ei püüa saada ebaseaduslikul viisil turul ebaõiglast eelist.
 3. Ettevõtte varade kaitse (materiaalne/immateriaalne). Kasutame ja kaitseme ettevõttele kuuluvat teavet, varasid ja ressursse õigesti.
 4. Motiveeriva töökeskkonna loomine. Pakume töökeskkonda, mis koondab ja hoiab väga andekaid ning motiveeritud inimesi.
 5. Isikliku tervikluse hoidmine. Toetame oma tööjõu suurimat isiklikku terviklust ja õiglust ning hoidume olukordadest, kus isiklikud huvid on või näivad olevat ettevõtte huvidega vastuolus.
 6. Pühendumus ettevõtte vastutustundlikkusele Tagame, et meie toote- ja tootmisprotsessid vastavad säästva arengu nõuetele, mis põhinevad keskkonnaalal, sotsiaalsel ja majanduslikul kohustusel.
Loe edasi
Laadi alla

tesa ettevõtte väärtused

 • Klientide rahulolu meie töö ning meie toodete ja teenuste kvaliteediga on kogu meie tegevuse põhieesmärk.
 • Kujundame oma tulevikku ennetavalt ja näeme muutusi võimalustena. Uuendused tehnoloogias, protsessides ja toodetes on tulevase majanduskasvu alused.
 • Kõigi töötajate motivatsioon, pädevus ja efektiivsus tagavad meie püsiva edu.
 • Ettevõtte väärtuse pidev suurendamine tagab meie aktsionäride rahulolu, et nad investeeriksid jätkuvalt meie ettevõttesse, mis omakorda tagab meie töötajatele kindla töökoha.
 • Oleme pühendunud ülemaailmse kokkuleppe põhimõtete järgimisele: järgime inimõigusi ja tööseadusi, kaitseme keskkonda ja võitleme korruptsiooni vastu.
 • Võtame vastutuse oma ühiskonna eest. Teeme erilisi jõupingutusi, et kaitsta ja toetada lapsi, eriti hariduses.

Integreeritud juhtimissüsteem

Kõik meie tegevused põhinevad iga üksiku äriprotsessi, mis on ettevõtte kõigi ülesannete ja eesmärkide täitmiseks vajalikud, holistilisel vaatel. tesa integreeritud juhtimissüsteem (IMS) jaguneb neljaks põhiprotsessiks: innovatsiooni, turunduse, tarneahela ja tarbijate juhtimine ning see kajastab meie kõiki tegevusi, samuti tesa SE ja tema tütarettevõtete struktuuri. IMS võtab lisaks tänapäevase rahvusvahelistele standarditele suunatud kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuetele arvesse ka muid tegureid. See hõlmab ka selliseid teemasid nagu ettevõtte vastutus, terviklik keskkonnakaitse ja tööohutus.

Strateegiliste ostude miinimumstandardid

Eeldame, et meie tarnijad tegutsevad viisil, mis on kooskõlas meie kõrgete standarditega inimõiguste, töönormide, keskkonnakaitse ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas. Oleme määratlenud oma ülemaailmsed miinimumnõuded tesa tarnija käitumiskoodeksis. Selle harta kohaselt on tarnijad kohustatud tegutsema kooskõlas ÜRO ülemaailmse kokkuleppe kümne põhimõttega. Koostöö puhul on meie siht pikaajalised partnerlussuhted ja pidev täiustamisprotsess. See hõlmab vastastikku kokkulepitud eesmärke ja nende kontrollimist, asukohtade külastamist ning sertimist keskkonna- ja kvaliteedistandardite ISO 14001 ning ISO 9001 alusel.

Seaduste järgimine ja õiglane kaubandus

Seaduste ja sisesuuniste järgimine on tesas normiks. Oleme tugevalt vastu igasugusele korruptsioonile, samuti ebaseaduslikule või ebamoraalsele käitumisele. Selle tagamiseks kaitseb tesa aktiivselt ettevõtet ja töötajaid riskide eest. Keskne teenindusasutus ühendab kõiki vastavusprotsesse, kaitseb rahvusvahelisi standardeid ja on nõustamiseks kättesaadav, nagu ka meie tööjõu- ja konkurentsiõiguse, andmekaitse, rahandussuuniste, keskkonnakaitse, tööohutuse ning kaubamärgi- ja patendiseaduse spetsialistid. Üks rõhuala on konkurentsiseadus ja vaba majandussüsteemi edendamine ilma märkimisväärsete konkurentsipiiranguteta. Töötajate teadlikkuse suurendamiseks kogu maailmas oleme käivitanud rahvusvahelise tesa kartellidevastase vastavuse programmi, mis hõlmab mitmekülgset koolitust. tesa sisevõrgu teemapõhine platvorm võimaldab saada lisateavet kartellidevastase käitumise kohta igapäevases äritegevuses ning pädevate kontaktide leidmise kohta nii sisemiselt kui ka usaldusmeeste võrgustikus.


Liikmesused

Oleme tesas seadnud paika kõrged võrdlusnäitajad ja miinimumstandardid. Rõhutame neid standardeid tunnustatud algatuste ja ühenduste liikmeks olemisega.

Alates 2006. aastast on tesa ülemaailmse kokkuleppe liige.
Alates 2006. aastast on tesa ülemaailmse kokkuleppe liige.

ÜRO ülemaailmne kokkulepe 2001. aasta 31. veebruaril Davosis toimunud maailmamajanduse tippkohtumisel kutsus endine ÜRO peasekretär Kofi Annan rahvusvaheliselt tegutsevaid ettevõtteid aktiivselt vastama globaliseerumise väljakutsetele. Tema visioon luua ülemaailmne pakt universaalselt kohaldatavate sotsiaalsete ja keskkonnaalaste põhimõtetega sai reaalsuseks ÜRO ülemaailmse kokkuleppe loomisega.

Inimõiguste, töönormide, keskkonnakaitse ja korruptsioonivastase võitluse kümme aluspõhimõtet on kuulunud pikka aega tesa ettevõtte väärtuste hulka. Meie liikmeksolek rõhutab seda elavat traditsiooni. Raporteerime oma jätkuvast täiustamisprotsessist ja projektidest iga-aastases jätkusuutlikkuse aruandes.

Loe edasi

ÜRO ülemaailmse kokkuleppe kümme põhimõtet on järgmised.

 1. Ettevõtted peavad toetama ja austama rahvusvaheliselt deklareeritud inimõiguste kaitset ning
 2. tagama, et nad pole seotud inimõiguste rikkumistega.
 3. Ettevõtted peavad alal hoidma ühinemisvabadust ja kollektiivläbirääkimiste õiguse tõhusat tunnustamist;
 4. sunniviisilise ja kohustusliku töö kõigi vormide likvideerimist;
 5. lapstööjõu tõhusat kaotamist ja
 6. diskrimineerimise kaotamist seoses tööhõive ja elukutsega.
 7. Ettevõtted peavad toetama ennetavat lähenemist keskkonnaprobleemidele;
 8. võtma meetmeid suurema keskkonnavastutuse edendamiseks; ja
 9. soodustama keskkonnasõbralike tehnoloogiate arendamist ning levitamist.
 10. Ettevõtted peavad tegutsema korruptsiooni kõigi vormide, sealhulgas väljapressimise ja altkäemaksu, vastu.
Loe edasi

tesa on algatuse Responsible Care liige
tesa on algatuse Responsible Care liige

Responsible Care – Saksamaa keemiatööstuse liidu algatus Saksamaa keemiatööstuse liidu liikmeks olekuga oleme kohustunud kauplema ülemaailmse algatuse Responsible Care (Vastutustundlik hooldus) alusel. Võtame endale vastutuse tervise ja keskkonna kaitsmise ning töötajate ja kaaskodanike turvalisuse parandamise eest. Seda tehes jälgime liidu algatuse Responsible Care suuniseid.

Suunised

 1. Keemiatööstus peab ohutust ning inimeste ja keskkonna kaitsmist väga oluliseks. Sel põhjusel peab ettevõtte juhtkond sõnastama keskkonnapoliitika suunised ning neid uute nõuete ja protseduuridega seoses regulaarselt üle vaatama nende standardite tõhusaks rakendamiseks praktikas.
 2. Keemiatööstus tugevdab kõigi oma töötajate isiklikku vastutust keskkonna eest ning suurendab nende teadlikkust oma toodetest ja seadmete käitamisest tingitud võimalikust keskkonnareostusest.
 3. Keemiatööstus võtab tõsiselt küsimusi ja probleeme seoses oma toodete ja ettevõtte tegevusega ning reageerib konstruktiivselt.
 4. Kemikaalitööstus vähendab pidevalt oma toodete tootmise, ladustamise, transportimise, kasutamise, ringlussevõtu ja kõrvaldamisega seotud riske, et oma töötajaid, naabreid, kliente ning tarbijaid kaitsta. Uute toodete ja tootmisprotsesside väljatöötamisprotsessi algusest peale võtab see arvesse tervise-, ohutus- ja keskkonnaaspekte.
 5. Keemiatööstus teavitab kliente oma toodete ohutu saatmise, ladustamise, kasutamise, ringlussevõtu ja kõrvaldamise kohta asjakohaseid meetodeid kasutades.
 6. Keemiatööstus töötab pidevalt selles suunas, et laiendada oma teadmisi toodete, tootmisprotsesside ja jäätmete võimalikest mõjudest inimestele ning keskkonnale.
 7. Keemiatööstus piirab sõltumata majanduslikest huvidest toodete turustamist või lõpetab nende tootmise, kui riskianalüüsi tulemuste kohaselt on see ettevaatusabinõu vajalik tervise- või keskkonnakahjustuste vältimiseks. Üldsust teavitatakse sellest täies ulatuses.
 8. Keemiatööstuses rakendatakse tervise- ja keskkonnariskide puhul vajalikke meetmeid, tehakse tihedat koostööd riigiasutustega ja teavitatakse avalikkust viivitamatult.
 9. Keemiatööstus panustab oma teadmiste ja kogemustega aktiivselt praktiliste ning tõhusate seaduste, määruste, normide ja standardite väljatöötamisse, et tagada inimeste ning keskkonna kaitse.
 10. Keemiatööstus toetab algatuse Responsible Care põhimõtteid ja rakendamist. Selles suhtes on eriti tõhus avatud ja huvitatud osapoolte arvamuste ning kogemuste vahetus.
Loe edasi

Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon Liitusime BAUM-iga 2004. aastal. Ligikaudu 600 liikmega on see praegu Euroopa Majanduspiirkonna suurim keskkonnaalane algatus. See 1984. aastal Saksamaa Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni asutatud teabe- ja kontaktivõrgustik tegeleb majanduslike, ökoloogiliste ja sotsiaalsete küsimuste ning säästlikkuse põhimõttega.


Sertimine

Peale selle, et järgime rangelt kohapeal kohaldatavaid seadusjärgseid eeskirju, peame oluliseks tegutseda ka rahvusvahelisi kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutusstandardeid järgides.

Sel põhjusel teeme regulaarselt koostööd tunnustatud sertimisfirmadega, kes hindavad meid ülemaailmse sertimispõhimõtte raames, et teha kindlaks, kas meie peakontor ja piirkondlikud tütarettevõtted vastavad neile standarditele.

Meie serdid

Loe edasi

Seotud teave