Rohkem jätkusuutlikkust, rohkem uuendusi

Meie uus kestva arengu tegevuskava

Liimitehnoloogia valdkonnas maailma juhtivate ettevõtete hulka kuuluvana võib tesa saavutada suuri asju, võttes samal ajal enda kanda ka suure vastutuse.

Mida tähendab meile kestev areng

Me näeme kestvas arengus ennekõike võimalust. Hetkeseisuga paneb see meid mõtlema alati mõned sammud ette ja mitte kunagi leppima praeguse olukorraga. Seda ilmestavad suurepärase näitena meie tooted ja tootmisprotsessid. Meie vaatenurgast liidab uuenduslik toode madalaima ökoloogilise jalajälje kõrgeima kvaliteedi ja jõudlusega. Soovime, et meie tooted mõjutaksid kogu nende elutsükli vältel negatiivselt võimalikult vähe ülemaailmseid probleeme nagu kliimamuutused ja ressursside nappus. Kestva arengu eesmärkide saavutamise nimel oleme kehtestanud meetmeid energiatõhususe pidevaks suurendamiseks. Näiteks üks meie eesmärke on olla aastaks 2050 kliimaneutraalne. Rajal püsimiseks ja selle eesmärgi saavutamiseks eelistame taastuvenergiat ning katsetame praegu toodetes kasutamiseks alternatiivseid materjale.

Samuti lähtume töötajate ideedest ja asjatundlikkusest. Seetõttu teeb tesa kõik endast oleneva turvalise, tervisliku ja atraktiivse töökeskkonna tagamiseks ning innovatsioonile ruumi loomiseks.

tesal on tütarettevõtteid enam kui sajas riigis ja tootmisvõrgustik ulatub peaaegu kõikidele mandritele. Oma laiast haardest tulenevalt suuname oma tähelepanu ka neile, kes töötavad meie ettevõtte väärtusahelas, tagades õiglased töötingimused ning järgides kohalikke tööseadusi ja inimõigusi.

tesa kestva arengu tegevuskava

Meie uus kestva arengu tegevuskava on meie äristrateegia lahutamatu osa ja hõlmab kolme valdkonda - keskkond, kliendid ja ühiskond ning seitset fookusvaldkonda. Igas kategoorias oleme kindlaks määranud vahe- ja pikaajalised eesmärgid.

Meie tegevusvaldkonnad

For Our Environment
Keskkond
Globaalne üldsus on seadnud ühise eesmärgina piirata keskmise temperatuuri tõusu mitte rohkem kui 1,5 kraadi võrra.

Tesas tahame anda oma panuse selle eesmärgi saavutamiseks ja kliimamuutuste tagajärgede leevendamiseks. Oleme viimase kahe aastakümne jooksul juba palju saavutanud: näiteks oleme ettevõttena vähendanud oma lõpptoodete süsinikdioksiidi heitmeid 2019. aastal 48 protsenti lõpptoote tonni kohta võrreldes 2001. aastaga. Kestva tegevuse arengukava raames oleme nüüd seadnud uued ambitsioonikad kliimaeesmärgid. Kestva tegevuse arengukava raames oleme nüüd seadnud uued ambitsioonikad kliimaeesmärgid.

Our Focus Our Customers
Kliendid
Tahame aidata oma klientidel olla jätkusuutlikumad, olenemata sellest, kas räägime tööstus- ja kaubanduspartneritest või tarbijatest.

Seetõttu on meie missioon pakkuda neile kvaliteetseid tooteid ja luua väiksem ökoloogiline jalajälg. 

For Employees and Society
Ühiskond
Tesa teeb eriliseks siin töötavad inimesed.

Tahame olla atraktiivne tööandja nii täna kui ka tulevikus. Sellega tagame, et meie ärisuhted kogu tarneahelas oleksid kooskõlas ökoloogiliste, sotsiaalsete ja eetiliste standarditega. Meie pühendumus ühiskonnale on näha ka väljaspool igapäevast äritegevust: me propageerime ennetavalt haridusprojekte, mis toetavad tulevasi kui ka järgnevate põlvkondade innovaatoreid. 

2025. aastaks on palju saavutada

Jätkusuutlikkuse kava raames oleme vastu võtnud jätkusuutlikkuse eesmärgid, mida soovime saavutada 2025. aastaks. Hetkel töötame suurema hulga eesmärkide määratlemisel ja registreerime kindlaid arve, et oma edusamme mõõta. Teavitame teid viimastest eesmärkidest siin ja tesa kestva arengu tegevuskava aruannetes.

Järgmise viie aasta peamised eesmärgid:

  1. energiaga seotud CO2 heitkoguste absoluutne vähendamine võrreldes 2018. aastaga 30 protsenti (mõjualad 1. ja 2.).
  2. säästlike toodete müügi märkimisväärne suurendamine ja tulevikus pakendite jätkusuutlikumaks muutmine.
  3. maksimaalne tulemuslikkus ja tõhusus koos tööõnnetuse vähendamisega nullini. 

tesa ja ÜRO säästva arengu eesmärgid

ÜRO 17 säästva arengu eesmärki (SDG) on tesa kestva arengu puhul oluliseks eeskujuks. Eesmärgid aitavad meil ühildada oma tegevusi ja tooteid üleilmsele tegevuskavaga ning seeläbi aidata kaasa säästvamale arengule. 

tesa and the un sustainable development goals_EE

Millised on säästva arengu eesmärgid?

Ülemaailmse säästva arengu tegevuskava „Agenda 2030“ tuuma moodustavad 17 säästva arengu eesmärki. Need võttis vastu 193 riigipead ja valitsust New Yorgis 2015. aasta septembris toimunud ÜRO tippkohtumisel. Lisaks poliitikale ja kodanikuühiskonnale palutakse nende eesmärkide elluviimisel osaleda ka ettevõtetel.

Meie meetmed aitavad eriti kaasa järgmistele säästva arengu eesmärkidele:

  • sooline võrdõiguslikkus
  • taskukohane ja puhas energia
  • korralik töö ja majanduskasv
  • vastutustundlik tarbimine ja tootmine
  • rahu, õiglus ja tugevad institutsioonid
sdg_EE
sustainability governance_EE

tesa töötaja kestev areng

Oleme kestva arengu tugevalt ühildanud oma põhiprotsesside ja ärimudeliga. Lisaks sellele oleme loonud vastava organisatsioonilise struktuuri ja iseloomustanud vastutust kui kontserniülest ülesannet.

Meie kestva arengu tegevuse juhtimiseks ja otsustusprotsessi eest vastutab kestva arengu komitee.

Komitee koguneb kord kvartalis ja koosneb erinevate osakondade juhtidest ning seda juhatab juhatuse liige.

Kestva arengu osakond vastutab meie algatuste kavandamise ja koordineerimise eest, meetmete rakendamise eest vastutavad osakonnad, piirkonnad ja tütarettevõtted.

Vastutus vajab usaldust

Soovime, et kõik meiega koos töötavad inimesed - nii meie töötajad kui ka partnerid - näeksid meid usaldusväärse ja lojaalsena. Tugevate suhete loomise aluseks on asjakohastele seadustele ja määrustele järgimine, mistõttu kasutame vastavuse juhtimissüsteemi. See süsteem on loodud tagama, et kõik tesa töötajad, juhid ja komiteed järgiksid kehtivaid õigusnorme ja ettevõtte põhimõtteid. tesa käitumiskoodeks mängib olulist rolli ka vastavuse valdkonnas. See põhineb ÜRO ülemaailmse kokkuleppe kümnel põhimõttel ja toimib üldise, siduva käitumisjuhendina kogu tesaga töötajaskonnale.

Welt-illustration_201027_V5

Our Commitment to Sustainability
Jätkusuutlikkus
Meie pühendumine jätkusuutlikkusele
Loe edasi
Our Focus Our Customers
Kliendid
Meie fookus – meie kliendid
Loe edasi
For Our Environment
Keskkond
Keskkonna kaitsmine
Loe edasi
For Employees and Society
Ühiskond
Töötajatele ja ühiskonnale
Loe edasi
Maailm on muutumas soojemaks
Jätkusuutlikkus
Äriambitsioonid 1.5 °C - lööme kaasa!
Loe edasi