For Our Environment

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของเรา

การปกป้องสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรถือเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ความยั่งยืนของ tesa

ความมุ่งมั่นของเราตลอดห่วงโซ่คุณค่า

การมุ่งเน้นของเรา

วิธีการดำเนินธุรกิจของเราจะมุ่งเน้นการปกป้องสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเพื่อบรรลุเป้าหมายสำหรับปัจจุบันและในอนาคต tesa มีส่วนช่วยปกป้องสภาพภูมิอากาศโดยการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบนิเวศวิทยาตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งมวล ในฐานะบริษัทระหว่างประเทศ เราตระหนักถึงการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการหมุนเวียนวงจรการผลิตแบบต่อเนื่องเพื่อประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

อนาคตที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

วิกฤติสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน โดย tesa ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทจำนวนมากจากทั่วโลกที่มุ่งมั่นจะทำให้มั่นใจได้ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่สูงขึ้นเกิน 1.5 องศา ด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เรามีความมุ่งหมายที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2) ให้ได้มากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ (เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2018) เป้าหมายของเราก็คือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ภายในปี 2050

การปฏิบัติการต่าง ๆ จำนวนมากได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายสภาพภูมิอากาศที่สูงขึ้นของเราสำหรับปี 2025 ปฏิบัติการเหล่านี้รวมถึง:

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน พลังงานสีเขียวเป็นเสาหลักสำคัญในความมุ่งมั่นของเรา ในปี 2019 โรงงานผลิตห้าแห่งของเราในเยอรมนีได้แสวงหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ภายในช่วงปลายปี 2020 พลังงานไฟฟ้าจำนวน 100 เปอร์เซ็นต์ที่โรงงานผลิตและสำนักงานแห่งต่าง ๆ ทั้งหมดของเราได้ใช้ทั่วโลกนั้นจะมาจากแหล่งพลังงานทดแทน

การลดการใช้พลังงาน tesa อยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับการจำกัดผลกระทบของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อมโดยการลดการใช้พลังงาน ได้มีการติดตั้งระบบการจัดการพลังงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 ขึ้นที่โรงงานผลิตแห่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานที่มีการใช้พลังงานในระดับสูง (ในเมืองฮัมบูร์กและเมืองออฟเฟินบูร์ก) รวมทั้งสำนักงานใหญ่แห่งต่าง ๆ ในเมืองนอร์เดอร์สเต็ดท์ ประเทศเยอรมนี ระบบนี้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้พลังงานมากและช่วยทำให้เราทราบขอบเขตการทำงานที่อาจทำให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น

การปรับปรุงประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการลดการใช้พลังงานแล้ว การเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานยังมีบทบาทสำคัญอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เรากำลังปรับใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน ยกตัวอย่าง โรงงานผลิตบางแห่งที่ได้รับคัดเลือกจะมีระบบผลิตพลังงานร่วมของตนเองที่ช่วยให้เราสามารถผลิตความร้อนและพลังงานไฟฟ้าได้ ณ โรงงานในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก

ความมุ่งมั่นของ tesa เพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ภายในประเทศหรือภายในเขตพื้นที่โรงงานของเราเท่านั้น พันธกิจของเราเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกจะรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำพร้อมด้วยกระบวนการผลิตของเราเองด้วย ในขณะนี้กำลังปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการด้านโลจิสติกส์อย่างสม่ำเสมอโดยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการลำเลียงขนส่งวัตถุดิบและสินค้าขั้นสุดท้ายที่ผลิตเสร็จแล้ว เรายังเชื่อว่าโรงงานผลิตที่ตั้งอยู่ใกล้กับลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วย ตัวอย่างหนึ่งคือในกรณีโรงงานแห่งใหม่ในเวียดนามซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในปี 2022 มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการของ tesa ในภูมิภาคเอเชียเข้มแข็งขึ้นและย่นระยะทางการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้าในท้องถิ่น

การหมุนเวียนเป็นวงจรต่อเนื่อง

วิกฤติสภาพภูมิอากาศไม่ได้เป็นเพียงความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญอยู่เท่านั้น การเพิ่มขึ้นของขยะทั่วโลกยังเป็นความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นอีกด้วย จากข้อมูลการพยากรณ์ระบุว่าภายในปี 2030 ทวีปยุโรปจะสร้างขยะที่มีปริมาณ 490 ล้านตันต่อปี ดังนั้น วิธีการทางเลือกต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจหมุนเวียน จึงถือเป็นวิธีการที่มีความสำคัญมากขึ้น จุดมุ่งหมายก็คือเพื่อใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลทรัพยากรหากสามารถทำได้ และเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างขยะให้เกิดขึ้นตั้งแต่ระยะเริ่มแรก นอกจากนี้ เรายังจัดทำพันธสัญญาเพื่อการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนจากวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดสอบวัสดุทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา การกำหนดให้วัสดุต่าง ๆ จำนวนมากมีอายุการใช้งานเท่ากัน หรือการรีไซเคิลวัสดุเหล่านั้น

บรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืน เพื่อลดปริมาณขยะให้น้อยลง tesa จึงเริ่มต้นด้วยการลดขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ เรากำลังพยายามใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้หรือรีไซเคิลได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นและการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์จากแหล่งที่มาที่ยั่งยืน เราสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าได้โดยการลดน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ด้วยเช่นกัน เรายังดำเนินงานต่อไปเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

คู่ค้าธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลง เราไม่สามารถบรรลุผลในวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของเราได้เพียงลำพัง เราจำเป็นต้องมีคู่ค้าผู้ที่มีค่านิยมองค์กรเช่นเดียวกับเรา สำหรับ tesa การทำงานร่วมกันกับคู่ค้าและกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือความร่วมใจกันและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโดยรวม เรายังทำงานร่วมกันเพื่อหาวิธีส่งเสริมการถนอมรักษาและรีไซเคิลวัสดุต่าง ๆ ผ่านทางโซลูชันเทปกาวของเรา

“เราดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่การผลิตของบริษัทได้อย่างสิ้นเชิง แต่กระนั้นก็ตามเราเริ่มต้นการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพและ (หากเป็นไปได้) ใช้ซ้ำและรีไซเคิล"

ไมเคิล แลง

ผู้บริหารฝ่ายความยั่งยืนและคุณภาพ

อากาศที่สะอาด

นอกเหนือจากการเน้นในเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว เรายังมุ่งเน้นในประเด็นเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศอื่น ๆ ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นตลอดห่วงโซ่การผลิต มลพิษทางอากาศเหล่านี้จะรวมถึงการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายซึ่งเป็นโทษทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและต่อสุขภาพของมนุษย์อีกด้วย และปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้สารตัวทำละลาย สารตัวทำละลายถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตสำหรับการเคลือบเทปกาวและสำหรับการทำความสะอาดในกระบวนการต่าง ๆ เป้าหมายของเราคือเพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และเพื่อเพิ่มการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ต้องใช้สารตัวทำละลายของเราให้มีมากขึ้น ตอนนี้เราสามารถบรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จที่สำคัญได้ในระดับหนึ่งแล้ว กล่าวคือ ตั้งแต่ปี 2001 ถึงปี 2019 เราสามารถลดการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายของเราได้ 92 เปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งตันของปริมาณผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ได้ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว

For a clean air

Our Commitment to Sustainability
ความยั่งยืน
ความมุ่งมั่นของเราเพื่อความยั่งยืน
เพิ่มเติม
Our Strategy for the Future
กลยุทธ์
ความยั่งยืนมากขึ้น นวัตกรรมมากขึ้น
เพิ่มเติม
Our Focus Our Customers
ลูกค้า
การมุ่งเน้นของเรา - ลูกค้าของเรา
เพิ่มเติม
For Employees and Society
สังคม
ดูแลใส่ใจพนักงานและสังคม
เพิ่มเติม
โลกกำลังร้อนขึ้น
ความยั่งยืน
Business Ambition for 1.5°C - เราต้องมีส่วนร่วม!
เพิ่มเติม