คณะกรรมการจัดการ & คณะกรรมการกำกับดูแล

สมาชิกของคณะกรรมการจัดการรับผิดชอบในการบริหารบริษัทร่วมกัน ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการจัดการ ได้แก่ การบริหารเรื่องกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท การจัดสรรทรัพยากร การทำบัญชีและรายงานด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมบริษัทผู้จัดการระดับประเทศ

Tanaka Takafumi

tesa tape Thailand Limited

โทรศัพท์: +662-7514028

โทรสาร: +66 2751 4030

ติดต่อฉัน

Global Executive Board of tesa SE

Members of Global Executive Committee

คณะกรรมการกำกับดูแลของ tesa SE

คณะกรรมการกำกับดูแลของ tesa SE ประกอบด้วยกรรมการหกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมเองหรือส่งตัวแทนมาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี วาระอยู่ในตำแหน่งของสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลคราวละห้าปี เมื่อสิ้นสุดวาระแล้ว กรรมการมีสิทธิรับเลือกตั้งใหม่ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลได้รับการเลือกโดยกรรมการ

Dr. Martin Stark
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Astrid Maria Hermann
Chief Financial Officer at Beiersdorf AG

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest ag,
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH,
Member of Supervisory Board Beiersdorf AG, Merchant

Kirstin Weiland
Works Council Chairwoman tesa SE

Matthias Locher
Supplier Developer tesa Werk Offenburg GmbH