เงื่อนไขการใช้

เนื่องจากมีโอกาสและความเสี่ยงที่อินเทอร์เน็ตเสนอให้ในขอบเขตที่กว้างขวางในการใช้เว็บไซต์ของเรา จึงขอให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไปต่อไปนี้ ซึ่งเราได้กำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองคุณและเรา ขอขอบคุณที่คุณให้ความเข้าใจในเรื่องนี้

1. การอัพเดทเงื่อนไขการใช้นี้

เนื่องจากนวัตกรรมด้านเทคนิคและการเปลี่ยนแปลงใหม่ทางกฎหมายที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เราจึงต้องปรับปรุงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้ให้เหมาะสมทันสมัยเป็นครั้งคราว กรุณาตรวจสอบทุกครั้งก่อนใช้เว็บไซต์ของเราว่ามีการประกาศเงื่อนไขการใช้ฉบับล่าสุดบนเว็บไซต์เมื่อไร ฉบับล่าสุดประกาศเมื่อเดือนสิงหาคม 2001

2. ลิขสิทธิ์และสิทธิป้องกันอื่น ๆ

เนื้อหาสาระทั้งหมดของเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งข้อความ รูปภาพ การนำเสนอด้วยภาพกราฟิก ไฟล์เสียงหรือวีดีโด ถ้าไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าเป็นอื่น ล้วนเป็นทรัพย์สินของเราทั้งสิ้น และจะต้องไม่ผลิตซ้ำใหม่ เปลี่ยนแปลง ถ่ายโอน ใช้ใหม่ นำไปใช้ส่วนตัว ใช้ประโยชน์ หรือนำไปใช้ด้วยวิธีอื่นเพื่อการสาธารณะหรือเพื่อจุดประสงค์ด้านการค้า โดยปราศจากความตกลงยินยอมของเราเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน โปรดทราบว่าการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิป้องกันอื่น ๆ ของเราอาจส่งผลให้เกิดการดำเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อคุณได้

3. การยกเว้นความรับผิด

  • เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ต่อไปยังเว็บไซต์ของผู้จัดส่งรายอื่น และจะไม่รับประกันหรือรับผิดประการใดต่อข้อความที่อาจผิดกฎหมายหรือการละเมิดกฎหมายอื่น ๆ ที่พบในเว็บไซต์ของผู้จัดส่งจากภายนอก
  • รายละเอียดข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้รับการนำมารวมกันและการตรวจสอบด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง แม้กระนั้น เราจะไม่รับผิดชอบในเรื่องความทันกาล ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ และ/หรือ คุณภาพ
  • การใช้เว็บไซต์นี้และการดาวน์โหลดข้อมูลเป็นเรื่องความเสี่ยงของคุณเอง tesa SE ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อไฟล์ข้อมูล ฮาร์ด/ซอฟต์แวร์ ของผู้ใช้ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินการดังกล่าว

องค์กรที่รับผิดชอบ