Our Commitment to Sustainability

ความยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ของ tesa นำสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมารวมไว้ด้วยกัน เช่นเดียวกับวาระความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นใจความสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลูกค้า และสังคม

กลยุทธ์ของเรา: เพื่อวันนี้ วันพรุ่งนี้ และในอนาคต

วิกฤติสภาพภูมิอากาศและปัญหาอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมกำลังกลายเป็นความท้าทายที่ใหญ่หลวงต่อทั้งบริษัท tesa เองและต่อสังคมโดยรวม และเวลากำลังเหลือน้อยลงทุกขณะ หากเรามีความหวังใดเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคต ผู้ที่มีบทบาทต่าง ๆ จำนวนมากจะต้องมีส่วนช่วย และเราในฐานะบริษัทแห่งหนึ่ง เราต้องทำในส่วนที่เราสามารถทำได้ด้วยเช่นกัน ที่ tesa เราเชื่อว่าความยั่งยืนไม่ใช่เพียงแค่กระแสนิยมเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วเป็นประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับช่วงเวลานี้ของเรา ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เราจึงได้กำหนดให้ “การเติบโตอย่างยั่งยืน” เป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของเรา วาระความยั่งยืนของเราอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการปรับเสาหลักสามประการให้สอดคล้อง กล่าวคือ สิ่งแวดล้อม ลูกค้า และสังคม ตั้งแต่ปี 2020 วาระความยั่งยืนนี้ได้ปรับใช้กับบริษัททั้งองค์กรและทำหน้าที่เป็นบรรทัดฐานสำหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของเราทั้งหมด ทั้งในวันนี้ วันพรุ่งนี้ และในอนาคต

วาระการดำเนินธุรกิจของเรา

วาระของเราที่มีตั้งแต่เศรษฐกิจหมุนเวียนและธุรกิจที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ไปจนถึงวาระการส่งเสริมคนเก่งวัยหนุ่มสาว: วาระความยั่งยืนใหม่ของ tesa ครอบคลุมเจ็ดขอบเขตสำคัญ เป้าหมายเหล่านี้อยู่ภายใต้สามวัตถุประสงค์สำคัญด้านความยั่งยืนที่เราปรับใช้เพื่อให้ธุรกิจเข้มแข็ง – และเรามุ่งมั่นทุ่มเทการทำงานเพื่อการมุ่งสู่อนาคต ปัจจุบัน เรากำหนดเป้าหมายความทะเยอทะยานที่สูงขึ้น และเราวางแผนที่จะนำเป้าหมายนี้ไปรวมเข้าไว้ให้มากขึ้นในอนาคต ในฐานะผู้ลงนามในสัญญาข้อตกลง United Nations (UN) Global Compact ที่ต้องปฏิบัติตามสิบหลักการของสหประชาชาติแล้ว เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนช่วยเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอีกด้วย

For Our Environment
สิ่งแวดล้อม

เราลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ระบบนิเวศวิทยาอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยลดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ด้วยการมุ่งมั่นในเป้าหมายความยั่งยืนของเรา เรากำลังมีส่วนช่วยในการปกป้องสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ

Our Focus Our Customers
ลูกค้า

เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราในการผลิตสินค้าที่คงทนและปลอดภัย เราเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์สินค้าของเราให้มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของตน

For Employees and Society
สังคม

สภาวะการทำงานที่เป็นธรรมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของเราสุขภาพดี มีความสุข และมีแรงบันดาลใจ โดยไม่ได้คำนึงว่าพวกเขาทำงานให้กับบริษัทโดยตรงหรือว่าได้รับการว่าจ้างผ่านช่องทางห่วงโซ่คุณค่าก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสนับสนุนแนวคิดนวัตกรรมแห่งอนาคตให้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นด้านสังคมของเราอีกด้วย

Sustainability Report
รายงานความยั่งยืน

ต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความยั่งยืนใช่หรือไม่? คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานความยั่งยืนฉบับปัจจุบันของเรา รายงานฉบับนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ และความท้าทายของ tesa ในปีงบประมาณปัจจุบัน