Mer bærekraft – mer innovasjon

Våre nye bærekraftsagenda

tesa har nådd store milepæler samtidig som vi påtar oss stort ansvar som ett av verdens ledende selskap innen klebeteknologi.

Hva bærekraft betyr for oss

For oss betyr bærekraft fremfor alt muligheter. Emnet utfordrer oss til å alltid tenke et par skritt forut og aldri nøye oss med status quo. Produktene og produksjonsprosessene våre er et perfekt eksempel på dette. Vårt synspunkt går ut på at et innovativt produkt kombinerer de høyeste kvalitetsnivåer og ytelse med et lavt økologisk fotavtrykk. Vi vil at produktene våre har en så liten negativ påvirkning som mulig på globale utfordringer som klimaforandringer og ressursknapphet gjennom hele produktets livssyklus. Vi har implementert tiltak for å kontinuerlig øke energieffektiviteten vår, for slik å innfri bærekraftsobjektivene våre. Ett av målene våre er for eksempel å være fullstendig klimanøytrale innen 2050. For å kunne nå dette målet, foretrekker vi fornybar energi og tester for tiden alternative materialer til bruk i produktene våre.

Vi er også avhengige av våre ansattes ideer og ekspertise. Derfor gjør tesa alt vi kan for å skape et trygt, sunt og attraktivt arbeidsmiljø, samtidig som vi skaper plass for innovasjon.

tesa har tilknyttede selskaper i mer enn 100 land, og et produksjonsnettverk som dekker nesten alle kontinenter. På grunn av vår store rekkevidde, retter vi også søkelyset på vedkommende som arbeider i selskapets verdikjede ved å sikre rettferdige arbeidsforhold og følge lokal arbeidsrett og menneskerettighetene.

tesas bærekraftsagenda

Vår nye bærekraftsagenda er en viktig del av forretningsstrategien vår, og dekker tre områder innen miljø, kunder og samfunn, samt syv fokusområder. Vi har definert midlertidige og langsiktige mål i hver kategori.

Våre satsningsområder

For Our Environment
Miljø
Det globale fellesskapet har satt et delt mål om å begrense økningen av den globale gjennomsnittstemperatuen med opptil 1,5 celsius.

Hos tesa vil vi gjøre en innsats for å nå dette målet og redusere effektene av klimaforandringer. Vi har allerede fått til en stor del i løpet av de siste to tiårene: Som selskap har vi for eksempel redusert CO2-utslipp for sluttproduktene våre med 48 prosent per tonn sluttprodukt i 2019 sammenlignet med 2001. Som del av bærekraftsagendaen, har vi nå satt oss et nytt og ambisiøst klimamål. Som del av bærekraftsagendaen, har vi nå satt oss et nytt og ambisiøst klimamål.

Our Focus Our Customers
Kunder
Uavhengig av hvorvidt vi snakker om partnere fra industrien eller kommersiell sektor eller kunder, ønsker vi å legge til rette for at kundene våre kan være mer bærekraftige.

Derfor har vi satt oss fore å tilby dem produkter av høy kvalitet og skape et bedre miljømessig fotavtrykk. 

For Employees and Society
Samfunn
Det er menneskene som jobber for tesa som gjør selskapet så spesielt.

Vi vil fortsette å være en attraktiv arbeidsgiver både i dag og i fremtiden. Dette omfatter å sikre at forretningsforholdene våre samsvarer med økologiske, sosiale og etiske standarder gjennom hele forsyningskjeden. Vår satsing på samfunnet strekker seg også ut over vår daglige drift: Vi støtter aktivt utdanningsprosjekter som hjelper morgendagens innovatører og kommende generasjoner. 

Vi har mye å gjøre frem til 2025

Som del av bærekraftsagendaen har vi innført bærekraftsmål som vi vil nå innen 2025. Vi arbeider for tiden med å definere flere mål og registrerer konkrete tall for å måle fremdriften vår. Vi holder deg oppdater om de nyeste objektivene både her og i tesas bærekraftsrapporter.

Nøkkelmål for de kommende fem årene:

  1. En total reduksjon av energirelaterte CO2-utslipp på 30 % (område 1 og 2) sammenlignet med 2018.
  2. En betraktelig økning i salg av bærekraftige produkter, samt satsing på mer bærekraftig emballasje i fremtiden.
  3. Ingen arbeidsulykker, samt maksimal effektivitet. 

tesa og FNs mål for bærekraftig utvikling

FNs 17 mål for bærekraftig utvikling danner en viktig referanseverdi for tesas bærekraftsarbeid. Målene hjelper oss med å innrette driften og produktene våre etter en global agenda, og slik bidra til en mer bærekraftig utvikling. 

tesa and the UN Sustainable Development Goals

Hva er målene for bærekraftig utvikling?

De 17 målene for bærekraftig utvikling danner grunnlaget til Agenda 2030 – en global handlingsplan for bærekraftig utvikling. De ble vedtatt av 193 statsoverhoder og stater under FNs hovedforsamling i New York i september 2015. Utover politikken og samfunnet, oppfordres også bedrifter til å delta i implementeringen av disse målsetningene.

Våre tiltak støtter især følgende bærekraftsmål:

  • Likestilling
  • Rimelig og ren energi
  • Gode arbeidsvilkår og økonomisk vekst
  • Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Fred, rettferdighet og ansvarlige institusjoner
SDG Englisch
Sustainability-Governance

Bærekraft innad i tesa

Vi har gjort bærekraft til en fast del av kjerneprosessene og forretningsmodellen vår. Utover dette har vi også etablert en tilsvarende organisatorisk struktur og definert ansvar som en kryssfunksjonell oppgave innad i gruppen.

Bærekraftskomiteen er opprettet for å styre bærekraftsaktivitetene våre og har ansvar for beslutningsprosessen.

Komiteen møtes hvert kvartal, består av ledere fra forskjellige avdelinger og ledes av et styremedlem.

Våre initiativer planlegges og koordineres av bærekraftsavdelingen, mens avdelingene, regionene og de tilknyttede selskapene har ansvar for å implementere tiltakene.

Ansvar fungerer ikke uten tillit

Vi vil at alle som samarbeider med oss – både ansatte og partnere – anser oss som troverdige og pålitelige. Grunnlaget for å bygge sterke forhold dannes av overholdelse av relevante lover og forskrifter, og derfor har vi implementert et system for samsvarsstyring. Dette systemet er opprettet for å sikre at alle tesas ansatte, ledere og komiteer overholder gjeldende lover og selskapets retningslinjer. tesas regler for god oppførsel spiller også en avgjørende rolle når det gjelder samsvar. Den er basert på FNs Global Impacts ti prinsipper, og danner et overordnet, bindende sett med regler som gjelder for hele arbeidsstyrken tilknyttet tesa.

Welt-illustration_201027_V5

Our Commitment to Sustainability
Bærekraft
Vår satsing på bærekraft
Les mer
Our Focus Our Customers
Kunder
Vårt fokus – våre kunder
Les mer
For Our Environment
Miljø
Miljøvern
Les mer
For Employees and Society
Samfunn
For de ansatte og samfunnet
Les mer
verden blir varmere
Bærekraft
Business Ambition for 1.5° C' – Vi deltar!
Les mer