Maailm on muutumas soojemaks

Äriambitsioonid 1.5 °C – lööme kaasa!

Jätkusuutlikkus

Aastal 2019 süsihappegaasi ja teiste kasvuhoonegaaside tase atmosfääris tõusis uutele rekordkõrgustele. Et sellistele trendidele vastu seista tuleb tegutseda – nüüd ja kohe. Kooskõlas meie enda kehtestatud säästvat ja jätkusuutlikku arengut puudutavate eesmärkidega toetas Beiersdorfi kontsern seetõttu ühes ärisegmentide ’Tarbija’ ja tesaga keskkonnakaitselisi ärilisi ambitsioone kaardistavat algatust „Business Ambition 1.5 °C“.

Meie maailm on haige – ja see paneb higistama. Isegi kui kõik riigid täidaksid oma aastal 2015 ÜRO kliimamuutuste konverentsil kokkulepitud kohustused, jõuaks aastaks 2100 maa globaalne soojenemine tõusta 3.2 °C. Saavutamaks eesmärki, et globaalne soojenemine suureneks maksimaalselt 1.5 kraadi, tuleb ette võtta palju rohkem – ja palju rutem.

Ettevõtte eesmärke kontrollitakse rangelt.

„Allkirjastades ’Business Ambition 1.5 ⁰C’ -algatuse, oleme pühendunud seadma meie äritegevuse nii, et globaalse temperatuuri tõus piirduks 1.5 °C-ga ja rakendama meetmeid, mis selleks otstarbeks sobivad,“ selgitab Angela Cackovich, tesa SE kaubandusturgude juhatuse liige. Siiani vähem kui 200 juhtivat ettevõtet maailmas on allkirjastanud sellise lepingu. Ettevõtte eesmärgid vaadati üle sihte teaduspõhiselt hindava ühenduse poolt „Science Based Targets Initiative“ (SBTi) – kelle partneriteks on CDP (endine Carbon Disclosure Project), ÜRO Global Compact, Maailma Ressursside Instituut (WRI) ja Maailma Looduse Fond (WWF) – ja mis kinnitati aasta 2020 mais, algatus kuulutati välja 18. juunil.

 

tesa ja Beiersdorf Consumer (tarbija) on nüüdsest osa ettevõtete grupist, mis püüab saavutada need tõeliselt ambitsioonikad eesmärgid. Kliimakaitse on meie ettevõtte, meie töötajate ja meie klientide tähtsamaid prioriteete.“
Angela Cackovich

tesa SE kaubandusturgude juht

Istuta puu
kestlikkuse-näide

60 000 tonni vähem CO₂ heitkoguseid alates 2015 aastast.

tesa kliimaeesmärkide saavutamine on seotud ettevõtte enda elektrigenereerimise ja energia hankimisega, mis on nõutud tootmise ja haldusvaldkonnas. Rahvusvaheliselt tegutseva kleeplinte tootva kontserni aastaks 2025 seatud eesmärk on vähendada CO₂ heitkoguseid absoluutarvudes mõõdetuna 30% võrreldes aastaga 2018. Viimastel aastatel on tesas juba võetud tarvitusele paljusid meetmeid, et suurendada energiatõhusust ja vähendada CO₂ heitkoguseid. Lõpptoote spetsiifilised CO₂ heitkogused tonni kohta olid aastaks 2019 vähenenud 34,5% võrreldes 2015 aastaga. Viimase nelja aasta jooksul peaaegu 60 000 tonni CO₂ kärpe saavutamine hoolimata pidevast müügitõusust on tingitud peamiselt teatud energiatõhususe meetmetest ja rohelise elektri kasutusest tesa tootmisruumides.

Elektri ja soojuse koostootmine (CHP) ja päikeseenergia

Käesolevaga 27% meie elektrist lähtub taastuvatest allikatest ja 38% toodetakse tõhusalt koostootmisrežiimis (soojuse ja elektri koostootmisrežiimis): Seega tänaseks vaid 35% meie elektrist tuleb tavapärastest allikatest. Eesmärk on sedagi väärtust oluliselt vähendada keskmises ajavahemikus, näiteks suurendades valitud kohtades rohelise elektri kasutust ja tehes täiendavaid investeeringuid CHP-s ja päikeseenergia süsteemides.

1 000

miljardit tonni CO₂

on paisatud viimase kuue aastakümne jooksul atmosfääri kogu maailmas energiaga seotud protsessides. Ülemaailmne CO₂ kontsentratsioon on tõusnud umbes 315 ppm-lt aastast 1958 aastal 2020 41.07 ppm-ni, seega umbes 100 ppm. See tähendab üle 30%-list tõusu.
Päikeseenergia aitab

Kasvuhooneefekt

Maa atmosfäär koosneb 78% lämmastikust ja 21% hapnikust. Ülejäänud osad on väärisgaasid, mis on tekkinud kas radioaktiivsest lagunemisest (näiteks väärisgaasid nagu argoon, neoon) või kuuluvad atmosfäärsete väärisgaaside (süsinikdioksiid, metaan, vääveldioksiid, osoon) rühma. Hoolimata nende äärmiselt madalast sisaldusest, nende väärisgaaside „hoob“ või mõju meie kliimale on seda suurem. Looduslik kasvuhooneefekt üksi on tõstnud maa keskmist temperatuuri +15 °C kraadini. Ilma mikroelementide või kasvuhoonegaasideta maa keskmine temperatuur oleks -18 °C.

Miljoneid investeeritud keskkonna jätkusuutlikkusse

Lähiaastatel püüame vähendada CO₂ jalajälge eriti toodete, ostetud kauba ja logistika protsessides. Samuti muutuvad äriga seotud reisimisharjumused, mitte üksnes tänu viimastel nädalatel peetud videokonverentsidel saadud positiivsele kogemusele. Ülejäänud heitkoguseid, mida ei õnnestu 2050 (Update 2024: Net zero 2045). aastaks vähendada, kompenseeritakse vabatahtliku CO₂ kompensatsiooniprogrammi kaudu. Lõppkokkuvõttes on tesa kooskõlas Pariisi Kliimaleppega seadnud eesmärgiks saavutada aastaks 2050 (Update 2024: Net zero 2045) kliimaneutraalsuse. Selle eesmärgi saavutamiseks investeeritakse aastaks 2025 seitsmekohaline summa eurodes ettevõtte kliimakaitse meetmetesse ja sihtidesse.

Kaubandusturgude juhatuse liige
Kaubandusturgude juhatuse liige
„Ettevõtted, mis ei arenda pidevalt ega paranda kliimakaitset puudutavaid jõupingutusi, satuvad ohtu, et neid hinnatakse madalamaks ning eriti auto- või elektroonikatööstuses ei võeta enam projektitäitjatena arvesse.“
Angela Cackovich

tesa kontserni kestliku arengu tegevuskava vastutav juhatuse liige

„Ema ja tütre poolt“ koordineeritud lähenemisviis

Pühendumine „Business Ambition 1.5 °C -algatusse“, seisab tesa esmakordselt õlg õla kõrval Beiersdorfiga nende jätkusuutlikkuse strateegiate tuumtegevustes. See tõestab, et vaatamata mitmetele probleemidele ja ülesannetele, ema- ja tütarettevõtte jõupingutused jätkusuutlikkuse nimel ühtlustatakse lähiaastatel ja koordineeritakse endisest ulatuslikumalt.

 

Vajame muutust