tesa® เทปกระบวนการสำหรับการผลิตกระดาษ: การเริ่มต้นแกนม้วน

เทปกระบวนการสำหรับการผลิตกระดาษ

วิธีแก้ปัญหาที่ผ่านการพิสูจน์มาอย่างดีแล้วเพื่อติดยึดวัสดุกระดาษเข้ากับแกนม้วนใหม่หรือปิดท้ายม้วนกระดาษสำหรับการขนส่งภายในหรือภายนอกโรงงานกระดาษ

tesa® เทปเริ่มแกนม้วน

tesa® เทปปิดท้ายม้วนการะดาษ

tesa® เทปป้อนม้วนกระดาษ