เทปสื่อนำไฟฟ้า

เทปสื่อนำไฟฟ้าเพื่อใช้ในการต่อสายดิน พร้อมทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกัน สามารถเชื่อมประสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตได้Show filters
tesa® 60233
Specifications
PET สีดำ / alu foil / non-woven นำไฟฟ้า
tesa® 60246
Specifications
โฟมนำไฟฟ้า
tesa® 60248
Specifications
โฟมนำไฟฟ้า
tesa® 60249
Specifications
โฟมนำไฟฟ้า
tesa® 60251
Specifications
conductive woven
tesa® 60252
Specifications
conductive woven
tesa® 60253
Specifications
conductive woven
tesa® 60254
Specifications
conductive woven
tesa® 60255
Specifications
conductive woven
tesa® 60256
Specifications
conductive woven
tesa® 60257
Specifications
conductive woven
tesa® 60258
Specifications
conductive woven
tesa® 60260
Specifications
non-woven นำไฟฟ้า
tesa® 60262
Specifications
non-woven นำไฟฟ้า
tesa® 60272
Specifications
non-woven นำไฟฟ้า
tesa® 60274
Specifications
conductive woven