เทคโนโลยีและแนวโน้ม

ข่าวสารและการพัฒนาในปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้เทปกาวในตลาดอาหารและเครื่องดื่ม