For Employees and Society

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อสังคม

ดูแลใส่ใจพนักงานและสังคม

เราสนับสนุนพนักงานของเราผ่านช่องทางห่วงโซ่คุณค่าและมุ่งมั่นทุ่มเทสำหรับโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมนวัตกรรมรุ่นใหม่

การมุ่งเน้นบุคลากร

เมื่อพิจารณาความสำเร็จในระยะยาว บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของ tesa นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงกำลังสร้างสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมแนวคิดเชิงนวัตกรรมใหม่และสิ่งแวดล้อมที่มีความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ความเสมอภาค และความปลอดภัยในที่ทำงาน

Focus on Employees
Our Goal Vision zero

สุขอนามัยและความปลอดภัย

ที่ tesa ความปลอดภัยของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรฝ่ายผลิตที่มีคุณค่าของเรา สำหรับประเด็นด้านความปลอดภัยแล้ว อุบัติเหตุแม้เพียงครั้งเดียวก็ถือว่ามากเกินไป นั่นคือเหตุผลที่เราจึงพยายามลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้เป็นศูนย์ – ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ได้นำมารวมไว้ในหลักนำทางของเรา นั่นคือ VISIONZER[O] อัตราการเกิดอุบัติเหตุของเราในปัจจุบันมีค่าต่ำอย่างมีนัยสำคัญกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดธุรกิจของเยอรมนี: ในปี 2019 บริษัท tesa บันทึกจำนวนครั้งของเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุที่ 1.6 ครั้งสำหรับทุก ๆ หนึ่งล้านชั่วโมงที่พนักงานปฏิบัติงานอันนำไปสู่การหยุดพักงานจำนวนสามวันขึ้นไป

 

นอกจากกฎข้อบังคับของภาครัฐแล้ว แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Safety Guidelines) ที่บังคับใช้ทั่วองค์กรก็เป็นพื้นฐานระบบการจัดการของเราในประเด็นด้านความปลอดภัยในการทำงานนี้ แนวทางปฏิบัตินี้จะปรับใช้มาตรการที่ชัดเจนต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ตัวอย่างหนึ่งก็คือ แอป “Safety Tour” ซึ่งสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานฝ่ายผลิตของเราในระหว่างการตรวจสอบ SOS (SOS = Safety, Order, Sanitation)

 

นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมอย่างจริงจังด้านสุขภาพและความผาสุกในสถานที่ทำงานของ tesa: ระบบการจัดการสุขภาพเชิงปฏิบัติการของบริษัทเราจะรวมถึงการให้บริการฟิตเนสและนันทนาการ บริการตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย และบริการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการโภชนาการอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

tesa training

การส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากร

เราจะสามารถดึงดูดและเก็บรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้อย่างไรท่ามกลางการแข่งขันในตลาด? สำหรับเราแล้ว ผลรวมของหลาย ๆ มาตรการคือกุญแจสำคัญ นับตั้งแต่โครงการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะสมกับบุคลากรและบริการด้านการพัฒนาทางวิชาชีพ ไปจนถึงโอกาสในการพัฒนาทางวิชาชีพและความสมดุลที่ดีระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

 

เป้าหมายของเราคือเพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานเป็นทีม ความร่วมมือแบบข้ามสายงาน และการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ ความสำคัญอันดับแรกบางประการของเราในขอบเขตนี้ได้แก่ การพัฒนความเป็นผู้นำและการวางแผนด้านอาชีพ โครงการการพัฒนาผู้บริหารมุ่งเน้นการส่งเสริมผู้นำทีมงานและผู้จัดการเพื่อเพิ่มทักษะของพวกเขา และโครงการนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือจำนวนมากที่เราปรับใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร

 

ทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งกับเรานั้นได้นำมาสรุปข้อมูลไว้ในส่วนหัวข้อ สมรรถนะหลักขององค์กรเก้าประการ (Nine Key Competencies) สมรรถนะหลักเหล่านี้เป็นหลักพื้นฐานสำหรับการทำงานของเราในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล และนำไปปรับใช้กับเครื่องมือด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของเรา สมรรถนะหลักเหล่านี้มีบทบาทสำคัญ เช่น การทบทวนสมรรถนะ (Competencies Reviews) โครงการพัฒนาวิชาชีพนี้เปิดโอกาสให้บุคลากรคนเก่งสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมและแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ จากนั้นบุคลากรเหล่านี้จะได้รับข้อเสนอแนะโดยอิงตามสมรรถนะหลักของเรา จุดมุ่งหมายก็คือเพื่อกำหนดจุดแข็งและศักยภาพของผู้สมัครแต่ละคน รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมเส้นทางอาชีพของพวกเขาภายในบริษัท

 

นอกจากนี้ การให้โอกาสบุคลากรสับเปลี่ยนการทำงานในสายงานต่าง ๆ ภายในบริษัทเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราด้วยเช่นกัน สำหรับเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงได้นำเอาแบบจำลอง tesa X-perience มาใช้ในองค์กร จากแบบจำลองนี้ พนักงานจะได้รับความรู้ระดับสูงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น พนักงานจะมีโอกาสได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีติดต่อลูกค้า

 

ยิ่งไปกว่านั้น เรายังให้โอกาสการพัฒนาทางวิชาชีพและการฝึกอบรมแบบครอบคลุมที่มุ่งหมายเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัท รวมทั้งครอบคลุมทักษะและกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

สภาวะการทำงานที่เป็นธรรมและความเสมอภาค

ผลิตภัณฑ์ของเรามักมีเส้นทางอันยาวนานก่อนจะถึงมือลูกค้าของเรา ห่วงโซ่คุณค่าของเราทอดยาวออกไปครอบคลุมหลายทวีปและดำเนินการโดยบุคคลจำนวนมากที่ทำงานให้กับ tesa ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เรารับผิดชอบต่อบุคคลต่าง ๆ ทั้งหมดเหล่านั้น นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงมุ่งมั่นอย่างจริงจังกับสภาวะการทำงานที่เป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของเรา เพื่อให้มั่นใจได้ถึงสภาวะการทำงานดังกล่าว เราจึงประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าธุรกิจของเราและจัดทำการประเมินซัพพลายเออร์

 

รากฐานสำคัญสำหรับการทำงานนี้ก็คือจรรยาบรรณทางธุรกิจของเรา (Code of Conduct) [LINK zum CoC] และจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับคู่ค้าของเรา (Code of Conduct for Suppliers) [Link zum CoCfS] ซึ่งแสดงถึงกฎระเบียบการปฏิบัติที่สำคัญสำหรับพนักงาน ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าธุรกิจ

Our Strategy for the Future
Awards and Ratings
Awards and Ratings

การรับรองความสัมฤทธิ์ผลด้านความยั่งยืนของเรา

ในปี 2020 กลุ่มบริษัท tesa ได้เคยเข้าร่วมในการจัดอันดับความยั่งยืน นั่นคือ EcoVadis และได้รับรางวัลเหรียญเงินสำหรับความสัมฤทธิ์ผลในสาขาความยั่งยืน ดังนั้นนี่จึงเป็นการรับรองว่าเราอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยในแวดวงอุตสาหกรรม EcoVadis เป็นแพลตฟอร์มการจัดอันดับที่มีชื่อเสียงสำหรับบริษัทต่าง ๆ ที่มีห่วงโซ่การจัดซื้อจัดจ้างทั่วโลก โดยจะทำการวิเคราะห์และประเมินหลักการ การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ในสาขาด้านสิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรับผิดชอบ

ในช่วงกลางปี 2020 เรายังได้เปิดตัวโครงการความยั่งยืนโครงการหนึ่งเพื่อให้บริการกับซัพพลายเออร์ของเรา ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เบื้องต้น เราได้เชิญซัพพลายเออร์จำนวน 50 รายเข้าร่วมในการจัดอันดับความยั่งยืนของ EcoVadis และแจ้งผลการจัดอันดับให้เราทราบ ในหลายปีที่จะถึง เราต้องการให้มีซัพพลายเออร์จำนวนมากขึ้นเข้าร่วมการจัดอันดับนี้: 

80%

ของการจัดซื้อโดยตรง

เป้าหมายของเราภายในปี 2025 คือการจัดซื้อโดยตรง 80 เปอร์เซ็นต์จากซัพพลายเออร์ผู้ที่เข้าร่วมในการจัดอันดับความยั่งยืนต่าง ๆ เช่น EcoVadis

การส่งเสริมจิตนวัตกรรมยุคใหม่

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ รู้อยู่แล้วว่า “ปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกรอบความคิดเดิมที่ก่อให้เกิดปัญหานั้น” เราจำเป็นต้องมีแนวคิดใหม่และคนหนุ่มสาวผู้ที่มองเห็นบทบาทของตนเองในการเป็นผู้แก้ไขปัญหาในอนาคต

 

เราต้องการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ด้วยการให้พวกเขาเข้าถึงสาขาวิชา STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) และเทคโนโลยีสำคัญแห่งอนาคต ประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราก็คือการลดความเหลื่อมล้ำและการปรับระดับสนามการแข่งขันให้เท่าเทียมกัน หนึ่งในโครงการริเริ่มที่สำคัญของเราเหล่านี้จะสนับสนุนโอกาสการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้หญิงเข้าเรียนในสาขาวิชา STEM มากขึ้น

 

Promoting the Next Generation of Innovative Minds

โครงการริเริ่ม Natural Sciences & Technology Initiative (NAT)

หนึ่งในโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่ tesa มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือโครงการ NAT (Initiative für Naturwissenschaft und Technik gGmbH) ซึ่งเชื่อมโยงสถานศึกษาแห่งต่าง ๆ ในเมืองฮัมบูร์กและเมืองนอร์เดอร์สเต็ดท์เข้ากับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค และบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เป้าหมายของโครงการ NAT คือเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแก่เยาวชนเกี่ยวกับสาขาอาชีพต่าง ๆ ตัวอย่างบางส่วนของโครงการ NAT ได้แก่ mint:pink ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายโดยเฉพาะเพื่อการส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงมีอำนาจตัดสินใจ และโครงการ mint.match ซึ่งเชื่อมโยงผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมเข้ากับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติที่ทุ่มเท

ความมุ่งมั่นตลอดสถานการณ์วิกฤติ

ความมุ่งมั่นทางสังคมของเรายังรวมถึงการสนับสนุนทางการเงินให้กับองค์กรการกุศลต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา บริษัท tesa ได้บริจาคเงินให้กับองค์กร Doctors without Borders และองค์กร Save the Children รวมทั้งองค์กรอื่น ๆ อีกหลากหลาย เราได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่งล้านยูโรให้กับองค์กร Doctors without Borders ซึ่งเป็นหนึ่งในยอดเงินบริจาคที่มีมูลค่ามากที่สุดที่องค์กรเคยได้รับ เงินจำนวนนี้จะรวมเข้าไปในกองทุนช่วยเหลือทางการเงินสำหรับสถานการณ์วิกฤติจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกขององค์กร Doctors without Borders และจะนำเงินไปใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วและไม่ซับซ้อนในส่วนที่มีความต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

 

ภายใต้คำขวัญที่ว่า "Education connects. Together worldwide" [การศึกษาเชื่อมต่อ, โลกเป็นหนึ่งเดียว] องค์กร Save the Children และ tesa ร่วมกันจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้น ความเหลื่อมล้ำนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ด้วยการบริจาคเงินจำนวนหนึ่งล้านยูโร เราได้ช่วยเหลือในโครงการต่าง ๆ ขององค์กร Save the Children ในหกประเทศ ได้แก่ เวียดนาม จีน อินเดีย เม็กซิโก อิตาลี และเยอรมนี

One of the main priorities for MSF is the safety of health workers, and that is why all the staff must follow strict protocols in terms of safety and security

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยั่งยืน

Our Commitment to Sustainability
ความยั่งยืน
ความมุ่งมั่นของเราเพื่อความยั่งยืน
เพิ่มเติม
Our Focus Our Customers
ลูกค้า
การมุ่งเน้นของเรา - ลูกค้าของเรา
เพิ่มเติม
Our Strategy for the Future
กลยุทธ์
ความยั่งยืนมากขึ้น นวัตกรรมมากขึ้น
เพิ่มเติม
For Our Environment
สิ่งแวดล้อม
การปกป้องสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติม
โลกกำลังร้อนขึ้น
ความยั่งยืน
Business Ambition for 1.5°C - เราต้องมีส่วนร่วม!
เพิ่มเติม
สหพันธ์พิทักษ์เด็ก
ความยั่งยืน
ช่วยเหลือเด็ก!
เพิ่มเติม
หนึ่งในความสำคัญหลักของแพทย์ไร้พรมแดน คือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และนั่นคือเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบการที่เข้มงวดในด้านความปลอดภัย
ความยั่งยืน
ต่อสู้กับโคโรนา
เพิ่มเติม