tesa_masking-excellent_model_ap_03

Konkurs #CzerwonaTaśma 

KONKURS ZAKOŃCZYŁ SIĘ - Dziękujemy za udział!

NAGRODY

Nagroda w konkursie #CzerwonaTaśma

 

 

 

Zestaw zawiera:

  • taśmę naprawczą tesa® Ultra Power Extreme 25m x 50mm,
  • taśmę naprawczą tesa® Ultra Power Clear 20m x 48mm,
  • folię ochronną z taśmą malarską tesa® Easy Cover ECONOMY 15m x 2,60m,
  • karteczki samoprzylepne tesa® NOTES 400 x 75:75mm
  • Powerbank, pendrive i długopis z logo tesa®

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

Excellent

1.

Kup taśmę tesa® Excellent

Szukaj naszej czerwonej taśmy w sieciach sklepów budowlanych1 oraz w sklepach internetowych.


1 produkt dostępny w sklepach Bricomarché oraz Mrówka

2.

Zrób zdjęcie pokazujące taśmę w akcji!

Zrób zdjęcie z prac remontowo-wykończeniowych pokazujące czerwoną taśmę tesa® Excellent i udostępnij je na facebooku lub Instagramie.
tesa_masking-excellent_model_ap_01 (2)
tesa_masking-excellent_model_ap_02 (1)

3.

Dodaj w opisie #CzerwonaTaśma oraz oznacz w treści posta stronę tesa® - wspomnij profil marki na facebooku lub Instagramie.

Jak oznaczyć profil? Dodaj w treści posta @tesa (PL) - na facebooku lub @tesa_polska - na instagramie. Dzięki temu szybko znajdziemy Twoje zdjęcie, a post spełni warunki udziału w Konkursie!

4.

Czekaj na wyniki konkursu

Konkurs podzielony jest na trzy etapy. Po zakończeniu każdego Etapu, wśród zdjęć zgłoszonych w tym czasie do konkursu, wyłonimy 3 zwycięzców.

I ETAP: 07.07.2022 -31.07.2022

II ETAP: 01.08.2022 -31.08.2022

III ETAP: 01.09.2022 -30.09.2022

 

Zwycięzcy zostaną wybrani w ciągu 7 dni od zakończenia każdego etapu.

 

Z każdym zwycięzcą skontaktujemy się za pośrednictwem Serwisu, w którym dokonano zgłoszenia.

Regulamin konkursu

Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie na dole strony

Regulamin Konkursu #CzerwonaTaśma

Definicje

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator”– działalność gospodarcza tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzka 184 60-166 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 782-22-81-431

2. „Regulamin”– niniejszy Regulamin konkursu pod nazwą #CzerwonaTaśma jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników konkursu, regulujący zasady i warunki konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

3. „Konkurs”– konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą #CzerwonaTaśma organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

4.  „Uczestnik”– użytkownik serwisów społecznościowych Instagram lub Facebook Internet, który opublikował na swoim profilu zdjęcie oznaczone hasztagiem #CzerwonaTaśma, spełniające warunki uprawniające do uczestnictwa w konkursie, opisane treścią Regulaminu.

5. „Instagram”– serwis społecznościowy pod domeną www.instagram.com, w którym to serwisie informujemy o Konkursie.

6. „Facebook”– serwis społecznościowy pod domeną www.facebook.com, w którym to serwisie informujemy o Konkursie.

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest realizowany w serwisie społecznościowym Instagram oraz równolegle w serwisie społecznościowym Facebook.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się przez udostępnienie na swoim profilu w w/w serwisach społecznościowych zdjęcia z prac remontowo-wykończeniowych pokazującego czerwoną taśmę tesa® Excellent, oznaczenie go hasztagiem #CzerwonaTaśma oraz umieszczenie w poście profilu marki tesa na facebooku lub instagramie, poprzez dodanie oznaczenia / wzmianki @tesa (PL) - na Facebooku lub @tesa_polska - na Instagramie, w zależności od serwisu, który zostanie wybrany do zgłoszenia udziału w Konkursie.

3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom fizycznym, które są użytkownikami i posiadają aktywne konto w w/w serwisach społecznościowych.

4. Uczestnik może zgłosić dowolną ilość zdjęć w ramach Konkursu.

5. Na danego Uczestnika Konkursu przypaść́ może wyłącznie 1 (jeden) zestaw nagród w całym Konkursie. 

6. Czas trwania Konkursu: 07 lipca – 30 września 2022r.

7. Zdjęcia podlegają ocenie Komisji Konkursowej. 

8. Nagrodami w konkursie jest łącznie 9 zestawów upominkowych tesa®. 

9. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Instagram i/lub Facebook.

10. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

11. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Polski. 

 

§2

Termin i uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs trwa od 7 lipca 2022 roku, do godziny 23:59 w dniu 30 września 2022r.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:

• posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski.

• jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność́ do czynności prawnych. 

• posiada dostęp do Internetu, w tym do serwisu Facebook.com i/lub Instagram.com

• zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją jego zasad, na przykład poprzez wpisywanie nieprawdziwych danych, danych osób trzecich lub inne działania nadużywające zasad Regulaminu.

6. Zdjęcia opublikowane po zakończeniu Konkursu nie biorą w nim udziału. 

 

§3

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu tj. tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 782-22-81-431. Administrator informuje, że dane osobowe przekazane przez Uczestników  w związku z Konkursu będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą i wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować poprzez email: iod.TESA@tesa.com

3. W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe:

• Imię, nazwisko,

• adres e-mail,

• dane adresowe i numer kontaktowy niezbędne do wysłania nagrody.

4. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz zgodnie ze zgodą Uczestników i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę̨ Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych jako Uczestnika Konkursu (imię̨ i nazwisko lub nazwa profilu), w Serwisie Facebook oraz Instagram oraz komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez konto Facebooku i/lub Instagram.

7. Uczestnik nie powinien przekazywać́ Organizatorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane jednocześnie i każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę̨ osób trzecich na przekazanie i przetwarzanie tych danych przez Organizatora. 

8. Dane osobowe przetwarzane są̨ zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującymi w celu: 

8.1. Wzięcia przez Uczestnika udziału w Konkursie i przeprowadzenia Konkursu (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

8.2. Komunikacji z Uczestnikiem, w tym na potrzeby wydania Nagrody, tj. imię̨ i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość́ oraz numer telefonu, (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

8.3 Rozpatrzenia reklamacji (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

8.4. Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń́ (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

8.5. Wykonania obowiązku podatkowego i księgowego na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

9. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia do Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a osoba, której dane dotyczą̨ nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być́ brak możliwości udziału w Konkursie lub brak możliwości wydania Nagrody bądź́ rozpatrzenia reklamacji. 

10. Uczestnikom, przysługuje prawo: 

10.1. Dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

10.2 Sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 

10.3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

10.4. Prawo do przenoszenia danych; 

10.5. Cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10.6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych. 

11. Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem będą̨ przetwarzane przez następujące okresy: 

11.1. Dane udostępniane przez Uczestników Konkursu oraz przez Zwycięzców – przez okres 30 dni od dnia zakończenia Konkursu tj. od dnia wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz do chwili wydana danych Nagród lub do momentu cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ na podstawie udzielonej zgody; 

11.2. Dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do czasu rozpatrzenia danej reklamacji; 

11.3. Dane Zwycięzców w zakresie potwierdzenia wydania Nagrody w Konkursie i związanej z tym dokumentacji reklamacyjnej – przechowywane na potrzeby obrony ewentualnych roszczeń́ przez okres 6 lat od wydania Nagrody, 

11.4. potwierdzenie wydania Nagrody – na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z przepisami przez okres 5 (pięciu) lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę̨. 

12. Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestników Konkursu nie są̨ podejmowane w sposób zautomatyzowany. Uczestnik Konkursu nie podlega profilowaniu.

13. Dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych. 

14. Dane mogą̨ zostać́ przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora, to jest: podmiotom pomagającym w przeprowadzeniu Konkursu: agencji wspierającej działalność Organizatora w mediach społecznościowych, dostawcom serwera, partnerom świadczącym usługi kurierskie i techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych). W sytuacjach, w których jest to konieczne, Administratora łączy z podmiotami tymi stosowna umowa dotycząca przetwarzania danych.

15. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

16. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych (ADO) iod.TESA@tesa.com lub na adres marketing.tesa@tesa.com.

 

§4

Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie trwania Konkursu udostępnić na swoim profilu w serwisie Instagram i/lub Facebook zdjęcia z prac remontowo-wykończeniowych pokazującego czerwoną taśmę tesa® Excellent. Zdjęcie musi być opisane hasztagiem #CzerwonaTaśma, wraz z oznaczeniem w treści posta profilu marki tesa na facebooku lub Instagramie, w zależności od serwisu, który zostanie wybrany do zgłoszenia udziału w Konkursie. Profil marki wspomina się w treści poprzez dodanie @tesa (PL) na Facebooku (https://www.facebook.com/tesa.polska/) lub @tesa_polska na Instagramie (https://www.instagram.com/tesa_polska/)

2. Wszystkie zdjęcia spełniające warunki udziału w Konkursie podlegają ocenie Komisji Konkursowej.

3. Konkurs podzielony jest na trzy etapy:

I. 07.07.2022 -31.07.2022

II. 01.08.2022 -31.08.2022

III. 01.09.2022 -30.09.2022

3. Po zakończeniu każdego etapu trwania Kunkursu, Komisja Konkursowa dokona wyboru 3 najciekawszych zgłoszeń spośród zdjęć spełniających warunki udziału w Konkursie, zgłoszonych w czasie trwania danego etapu Konkursu. Wybór zwycięzkich prac odbędzie się w ciągu 7 dni od dnia zakończenia poszczególnych etapów konkursu.

4. Komisja Konkursowa wybiera łącznie 9 zdjęć biorąc pod uwagę oryginalność i pomysłowość pokazania wykorzystania czerwonej taśmy tesa® Excellent w pracach remontowo-wykończeniowych. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

6. Organizator poinformuje o wygranej Uczestników - autorów wybranych przez Komisję Konkursową zdjęć, poprzez konto Facebooku i/lub Instagram najpóźniej 8 dnia każdego miesiąca następującego po zakończonym etapie konkursu.

7. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi informacji niezbędnych do wysłania nagrody, w terminie 7 dni od momentu otrzymania od Organizatora wiadomości o wygranej.

 

§5

Prawa autorskie

Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

1. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie zdjęć przez Organizatora w mediach społecznościowych/materiałach reklamowych i redakcyjnych.

2. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

 

§6

Nagrody

1. Nagrodami w konkursie jest łącznie 9 zestawów upominkowych tesa®. Każdy zestaw zawiera:

  • taśmę naprawczą tesa® Ultra Power Extreme 25m x 50mm,
  • taśmę naprawczą tesa® Ultra Power Clear 20m x 48mm,
  • folię ochronną z taśmą malarską tesa® Easy Cover ECONOMY 15m x 2,60m,
  • karteczki samoprzylepne tesa® NOTES 400 x 75:75mm
  • Powerbank, pendrive i długopis z logo tesa®. 

o łącznej wartości około 150 zł.

2. Nagrody konkursowe będą̨ wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wymiany na inną nagrodę̨ rzeczową lub równowartość́ Pieniężną. 

3. Fundatorem nagród jest tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań́, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań́, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 782-22-81-431. 

4. Wysyłka nagród odbędzie się̨ w terminie do 14 dni od daty otrzymania danych potrzebnych do nadania paczki oraz zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych. 

5. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie. 

 

§7

Doręczenie nagrody 

1. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz numer telefonu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych. Podanie błędnych danych może stanowić przyczynę niedostarczenia Nagrody. Organizator nie ma obowiązku ponownego wysłania Nagrody w przypadku niedostarczenia jej z winy Uczestnika. 

3. Nagrody wysyłane są̨ wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Nagrody wysyłane są na wskazany przez Uczestnika adres przesyłką kurierską.

 

§8

Reklamacje 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia Konkursu.  

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres: marketing.tesa@tesa.com podając w tytule wiadomości „Konkurs #CzerwonaTaśma - Reklamacja”. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. 

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora. 

6. Decyzje Organizatora w postepowaniu reklamacyjnym są̨ ostateczne. 

 

§9

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej tesa.com

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

4. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.