เทปฉนวน

เทปกาวที่สามารถนำไปใช้เป็นฉนวนกันสายไฟฟ้าและวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าtesa® 4600 Xtreme Conditions HD tesa® 66320
Specifications
polyimide
อะครีลิค
20 µm
30 %
tesa® 66330
Specifications
polyimide
อะครีลิค
30 µm
30 %
tesa® 66350
Specifications
polyimide
อะครีลิค
50 µm
30 %
tesa® 67320
Specifications
polyimide
อะครีลิค
20 µm
30 %
tesa® 67330
Specifications
polyimide
อะครีลิค
30 µm
30 %
tesa® 67350
Specifications
polyimide
อะครีลิค
50 µm
30 %
tesaflex® 4163
Specifications
soft PVC
อะครีลิค
130 µm
250 %
tesaflex® 4253
Specifications
soft PVC
ยางธรรมชาติ
120 µm
180 %