เทปฟิล์ม

เทปฟิล์มให้พลังจับยึดพร้อมความยืดหยุ่นสำหรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่หรือเลื่อนไปมาShow filters