Lielāka ilgtspējība, vairāk inovāciju

Mūsu jaunais ilgtspējības plāns

tesa ir viens no pasaulē vadošajiem uzņēmumiem līmvielu tehnoloģiju izstrādē, tādēļ varam gūt lielus panākumus, taču uz mūsu pleciem ir arī liela atbildība.

Ko mums nozīmē ilgtspējība

Pirmkārt un galvenokārt, ilgtspējību uzskatām par iespēju. Tā mums liek vienmēr domāt dažus soļus uz priekšu un nesamierināties ar pašreizējo stāvokli. Ideāls piemērs iepriekš minētajam ir mūsu produkti un ražošanas procesi. Mēs uzskatām, ka inovatīvs produkts apvieno sevī augstākā līmeņa kvalitāti un veiktspēju, un tā ietekme uz vidi ir neliela. Mēs vēlamies, lai mūsu produkti radītu pēc iespējas mazāku negatīvo ietekmi uz globālā mēroga problēmām, piemēram, klimata izmaiņām un resursu trūkumu, visā to dzīves cikla laikā. Esam ieviesuši pasākumus, lai pastāvīgi palielinātu enerģijas efektivitāti un tādējādi sasniegtu mūsu ilgtspējības mērķus. Viens no mūsu mērķiem ir līdz 2050. gadam kļūt par pilnībā klimatneitrālu uzņēmumu. Lai nenovirzītos no šī mērķa un sasniegtu to, mēs dodam priekšroku atjaunojamajai enerģijai un pašlaik testējam alternatīvos materiālus, kurus varētu izmantot mūsu produktos.

Mēs paļaujamies arī uz mūsu darbinieku idejām un zināšanām. Tādēļ tesa dara visu iespējamo, lai sniegtu drošu, veselīgu un pievilcīgu darba vidi, kā arī radītu vietu inovācijām.

tesa ir meitasuzņēmumi vairāk nekā 100 valstīs, un uzņēmuma ražošanas tīkls aptver gandrīz katru kontinentu. Pateicoties mūsu plašajai sasniedzamībai, veltām uzmanību arī tiem, kuri strādā mūsu uzņēmuma vērtību ķēdē, nodrošinot taisnīgus darba apstākļus un ievērojot vietējos darba likumus un cilvēktiesības.

tesa ilgtspējības plāns

Mūsu jaunais ilgtspējības plāns ir mūsu biznesa stratēģijas neatņemama sastāvdaļa un tas aptver trīs jomas - vidi, klientus un sabiedrību, kā arī septiņas prioritārās jomas. Katrā kategorijā esam noteikuši vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķus.

Mūsu iesaistes jomas

Mūsu videi
Vide
Vispasaules kopiena noteikusi mērķi ierobežot pasaules vidējās temperatūras pieaugumu līdz ne vairāk kā 1,5 grādiem pēc Celsija.

Uzņēmumā tesa arī mēs vēlamies iesaistīties, lai sasniegtu šo mērķi un mazinātu klimata pārmaiņu sekas. Esam jau daudz paveikuši pēdējo divdesmit gadu laikā: Piemēram, uzņēmums 2019. gadā, salīdzinot ar 2001. gadu, samazinājis gala produktu CO2 emisiju daudzumu par 48 procentiem uz tonnu gala produkta. Ilgtspējības plāna ietvaros esam izvirzījuši jaunus, ambiciozus klimata mērķus. Ilgtspējības plāna ietvaros esam izvirzījuši jaunus, ambiciozus klimata mērķus.

Mēs koncentrējamies uz klientiem
Klienti
Neatkarīgi no tā, vai ir runa par industriāliem partneriem, tirdzniecības partneriem vai patērētājiem, vēlamies palīdzēt mūsu klientiem darboties ilgtspējīgāk.

Tādēļ mūsu misija ir piedāvāt viņiem kvalitatīvus izstrādājumus, un radīt labāku ietekmi uz vidi. 

Darbiniekiem un sabiedrībai
Sabiedrība
Uzņēmumu tesa īpašu padara tā darbinieki.

Mēs vēlamies turpināt būt pievilcīgs darba devējs gan tagad, gan arī turpmāk. Tāpēc mums jānodrošina, ka mūsu biznesa attiecības atbilst ekoloģiskajiem, sociālajiem un ētiskajiem standartiem visā piegādes ķēdē. Mūsu saistības pret sabiedrību attiecināmas ne tikai uz mūsu ikdienas biznesa aktivitātēm: Mēs proaktīvi veicinām izglītības projektu īstenošanu, kuri atbalsta nākotnes un nākamo paaudžu izgudrotājus. 

Līdz 2025. gadam jāsasniedz daudz

Kā daļu no mūsu ilgtspējības plāna, esam ieviesuši ilgtspējības mērķus, kurus vēlamies sasniegt līdz 2025. gadam. Pašlaik nosakām vēl vairāk mērķu un fiksējam konkrētus skaitļus, lai varētu labāk noteikt progresu. Informēsim jūs par jaunākajiem mērķiem šeit un tesa ilgtspējības pārskatā.

Galvenie mērķi nākamajiem pieciem gadiem:

  1. 30 procentu kopējs ar enerģiju saistīto CO2 emisiju samazinājums (1. un 2. mērķis), salīdzinot ar 2018. gadu.
  2. Ievērojams ilgtspējīgo produktu pārdošanas apjoma palielinājums un ilgtspējīgāks iepakojums nākotnē.
  3. Neviens negadījums darbā, maksimāla lietderība un efektivitāte. 

tesa un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi

ANO 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) kalpo kā nozīmīgs atskaites punkts tesa ilgtspējības darbam. Mērķi palīdz mums pielāgot mūsu darbības un produktus vispasaules plānam un tādējādi dot ieguldījumu ilgtspējīgākā attīstībā. 

tesa and the un sustainable development goals_LT

Kas ir ilgtspējīgas attīstības mērķi?

17 ilgtspējīgas attīstības mērķi kopā veido “programmu 2030. gadam”, kas ir vispasaules rīcības plāns ilgtspējīgai attīstībai. Tos 2015. gada septembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas samitā Ņujorkā pieņēma 193 valstu un valdību vadītāji. Papildu politikai un pilsoniskajai sabiedrībai, šo mērķu ieviešanā jāpiedalās arī uzņēmumiem.

Mūsu pasākumi īpaši veicina šādu IAM sasniegšanu:

  • Dzimumu vienlīdzība
  • Cenas ziņā pieejama un tīra enerģija
  • Pienācīgi darba apstākļi un ekonomiskā izaugsme
  • Atbildīgs patēriņš un ražošana
  • Miers, taisnīgums un stabilas institūcijas
sdg_LV
sustainability governance_LV

Ilgtspējība uzņēmumā tesa

Mēs esam stingri iekļāvuši ilgtspējību mūsu galvenajos procesos un biznesa modelī. Papildu tam esam izveidojuši atbilstošu organizatorisku struktūru un uzskatām atbildību par daudzfunkcionālu uzdevumu tesa Group.

Ilgtspējības komiteja ir izveidota, lai virzītu mūsu ilgtspējības aktivitātes, un atbild par lēmumu pieņemšanas procesu.

Komitejas sapulces notiek katru ceturksni, tajās piedalās vadītāji no dažādām nodaļām un komiteju vada administratīvās valdes loceklis.

Mūsu iniciatīvu plānošanu un koordināciju veic ilgtspējības nodaļa, savukārt par pasākumu ieviešanu atbild citas nodaļas, reģioni un meitasuzņēmumi.

Atbildībai nepieciešama uzticēšanās

Mēs vēlamies, lai ar mums strādājošie – gan darbinieki, gan partneri, redz mūs kā uzticamu uzņēmumu. Ciešu attiecību izveides pamatā ir attiecīgo normatīvo aktu ievērošana, tādēļ esam ieviesuši ievērošanas pārvaldības sistēmu. Šī sistēma ir izveidota, lai nodrošinātu, ka visi tesa darbinieki, vadītāji un komitejas ievēro piemērojamos tiesiskos noteikumus un uzņēmuma politiku. Noteikumu ievērošanā svarīga loma ir arī tesa Ētikas kodeksam. Tas ir balstīts uz desmit ANO Globālā līguma principiem, un darbojas kā visaptverošs, saistošs ētikas kodekss visam tesa darbspēkam.

Welt-illustration_201027_V5

Mūsu apņemšanās nodrošināt ilgtspējību
Ilgtspējība
Mūsu apņemšanās nodrošināt ilgtspējību
Lasīt vairāk
Mēs koncentrējamies uz klientiem
Klienti
Mēs koncentrējamies uz klientiem
Lasīt vairāk
Mūsu videi
Vide
Vides aizsardzība
Lasīt vairāk
Darbiniekiem un sabiedrībai
Sabiedrība
Darbiniekiem un sabiedrībai
Lasīt vairāk
pasaule kļūst siltāka
Ilgtspējība
Uzņēmējdarbības mērķis attiecībā uz 1,5 °C — mēs iesaistāmies!
Lasīt vairāk