Procurement & Logistics

Warehouse keeper/ Nhân viên Kho - tesa Site Haiphong

About the role

Ensure inventory accuracy with good quality so that the material supply flow runs smoothly without interruption or risk of damage.

Đảm bảo độ chính xác của hàng tồn kho với chất lượng tốt để dòng cung ứng nguyên vật liệu diễn ra suôn sẻ không bị gián đoạn hoặc rủi ro hư hỏng.

What you will do

1. Responsible for receiving, storing, issuing materials, semi-finished goods, finished goods and equipment and maintaining warehouse inventory.

2. Ensure inventory accuracy.

3. Thoroughly review all deliveries and ensure that defective or incorrect items are returned.

4. Keep documentation of materials and supplies issued.

5. Conduct stock checks, report slow moving, record warehouse transactions, storage of inventory, and guarantee the safe and efficient operation of the material handling equipment in the warehouse.

6. Aid compliance with special handling requirements in stacking, moving, and arranging items on pallets according to storage plan.

7. Coordinate the warehouse operations applying 5S techniques in manufacturing, trans-shipment, and trans-loading operations, and managing the warehouse incident and risks.

8. Responsible for employing methods and techniques to manage shelf life, temperature for sensitive cargos, and dangerous goods, as well as carry out continuous/performance improvement activities and strategies.

9. Other tasks will be assigned by the Supervisor and Company Management.

------------------------------------------------------------

1. Chịu trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản, cấp phát nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, thiết bị và bảo quản hàng tồn kho.

2. Đảm bảo tính chính xác của hàng tồn kho.

3. Xem xét kỹ lưỡng tất cả các lần giao hàng và đảm bảo rằng các mặt hàng bị lỗi hoặc không chính xác sẽ được trả lại.

4. Lưu trữ hồ sơ nguyên liệu, vật tư đã xuất.

5. Tiến hành kiểm tra hàng tồn kho, báo cáo tình trạng chậm luân chuyển, ghi lại các giao dịch trong kho, bảo quản hàng tồn kho và đảm bảo thiết bị xử lý vật liệu trong kho vận hành an toàn và hiệu quả.

6. Hỗ trợ tuân thủ các yêu cầu xử lý đặc biệt trong việc xếp chồng, di chuyển và sắp xếp các mặt hàng trên pallet theo kế hoạch lưu trữ.

7. Điều phối hoạt động kho áp dụng kỹ thuật 5S trong các hoạt động sản xuất, trung chuyển, chuyển tải và quản lý sự cố, rủi ro kho.

8. Chịu trách nhiệm sử dụng các phương pháp và kỹ thuật để quản lý thời hạn sử dụng, nhiệt độ đối với hàng hóa nhạy cảm và hàng hóa nguy hiểm, cũng như thực hiện các chiến lược và hoạt động cải tiến liên tục/hiệu suất.

9. Các nhiệm vụ khác sẽ được giao bởi Giám sát và Ban lãnh đạo Công ty.

What you will need

Educational qualifications

  • Required to have minimum of High School diploma or equivalent combination of education and experience.

Bằng tốt nghiệp Trung học hoặc tương đương giữa trình độ học vấn và kinh nghiệm.

Relevant experience

- At least 2-year experience in receiving, storing, and issuing a variety of materials, supplies, and equipment.

- Familiarity with the duties of the job.

------------------------------------

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc tiếp nhận, lưu trữ và cấp phát các loại vật liệu, vật tư và thiết bị.

- Hiểu biết về nhiệm vụ của công việc.

Personal characteristics & behaviour

  • Knowledge of forklift operations and computer skills and English skills are a plus.
  • Strong motivation to learn, have ‘can-do’ attitude
  • Strong interpersonal and communicational skills
  • Able to work under pressure and take ownership
  • Can plan, organize, multi-task, and work cooperatively with others.

Đặc điểm tính cách:

• Có kiến thức về vận hành xe nâng và kỹ năng vi tính, tiếng Anh là một lợi thế.

• Động cơ học hỏi mạnh mẽ, có thái độ cầu tiến, sẵn sàng học hỏi.

• Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp mạnh mẽ

• Có khả năng làm việc dưới áp lực và nắm quyền

• Có thể lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện nhiều nhiệm vụ và hợp tác làm việc với những người khác.

What you can expect

At tesa, we create adhesive solutions that improve the work, products and lives of our customers.

How we do it? At tesa, we dare to create! Therefore, we team up, we challenge ourselves and we set the pace. But we don’t just do that somehow. We act responsibly and always focus on our customers. Because only then we are able to achieve our goals and continuously improve our results.

We are an Equal Opportunity Employer and regard diversity as important for our long-term success. We expressly reject all forms of direct and indirect discrimination. All qualified applicants will be equally considered for employment regardless of their national origin, background, personal preferences and believes.

By applying you consent for the use of your resume for future opportunities within tesa.

If you want to find out more about tesa please visit us on our corporate web-page www.tesa.com and social media.
  • Attractive salary and bonus (13th month fixed bonus and variable bonus)
  • Annual health check-up and premium healthcare
  • Great working environment which promotes people values and sustainability.
  • Opportunities for self-development and career advancement

---------------------------------------

Chế độ đãi ngộ lương thưởng hấp dẫn

Khám sức khỏe định kỳ và chương trình chăm sóc sức khỏe ưu việt

Môi trường làm việc tốt, bền vững

Nhiều cơ hội phát triển cá nhân và nghề nghiệp lâu dài

Apply now

Please submit your CV to employment.tSH@tesa.com. Please note that only selected candidates will be contacted.

Do you think tesa?

Please follow the below link to submit your resume and other required information.

Apply online