Ταινίες Duct

Οι ταινίες Duct - ο βοηθός για όλες τις δουλειές - είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για εφαρμογές γενικής χρήσης και προσωρινές εφαρμογές. Έχουν σχετικά χαμηλή αντοχή εφελκυσμού και περιορισμένη αντοχή στην αποσύνθεση.