Gizlilik Politikası

İşbu gizlilik politikası uyarınca site kullanmanız esnasında kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bazı bilgiler vermek istiyoruz.Şirketimiz, kişisel verilerinizi sadece işbu Gizlilik Politikası ve yasal yetkilendirme kapsamı dâhilinde toplar, işler ve kullanır. Şirketimizin veri gizliliğini nasıl sürdürdüğü hakkında daha fazla bilgi ya da sorularınız için lütfen tesa Bant San. ve Tic. A.Ş  ile iletişime geçiniz.

Firma Adresi

tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.S.

Merdivenköy Mah. Bora Sokak No:1
Nida Kule Göztepe K:4
34732 Kadıköy İstanbul
Türkiye

Telefon +90 216 578 9000

Faks +90 216 578 9001

Mete Konuralp

http://www.tesabant.com.tr

haritayı aç

Daha fazla bilgi alın

1- KİŞİSEL VERİ NEDİR?

07.04.2016’da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca kişisel veri kısaca “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.” şeklinde tanımlamıştır. İşbu tanım; adınız, adresiniz, telefon numaranız ya da doğum tarihiniz ile IP adresiniz, web sitemizdeki klikleme davranışlarınız gibi muhtemel data kullanımı gibi bilgileri içerir. Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki bilgiler dikkatinize sunulmaktadır.

2- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

tesa Bant Sanayi ve Ticaret. A.Ş

Merdivenköy Mah. Bora Sokak No:1 Nida Kule Göztepe K:4 34732 Kadıköy, İstanbul
istanbul.info@tesa.com

3- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz, bizimle paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizi, çeşitli avantajların sağlanıp tarafınıza sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da bizim ve bağlı şirket ve iştiraklerimizin tabi olduğu kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için kişisel verileriniz işleyebilecektir.

4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı kanun hükümlerince korumaya alınmış olup, şirketimiz bünyesinde teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri ile korunmaktadır. Veriler, gereken durumlarda hizmet aldığımız alt yapı sağlayıcıları, sistem ve programlara aktarılarak depolanabilir. Şirketimiz tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına izin verdiğiniz kişisel verileriniz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurtiçine veya tesa grup şirketlerinin uluslarası biçimde faaliyet göstermeleri nedeniyle, 6698 sayılı kanundaki şartlar yerine getirilerek, yurtdışına aktarılabilir.

Tarafımıza yurt içinden sorular yöneltildiği takdirde bu soruları bizim adımıza işleme alması/cevaplandırması için yurt dışında bulunan temsilcilerimize yönlendiriyor olacağız.

5- KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür:

a)  Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b)  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden    bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

c)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

d)  Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
e)  İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

f)   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

g)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6- KANUNİ HAKLARINIZ

6698 sayılı KVKK uyarınca şirketimiz veri sorumlusuna başvurarak;

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu öğrenme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Düzeltilen ya da değiştirilen verilerin 3. kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakkınız mevcuttur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen tarafımızca yapılacak masrafları KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

7- GÜVENLİK

Şirketimiz, saklanan kişisel verileri kasıtlı ya da kasıtsız suistimal, kayıp ya da imha ve yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak üzere teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri uygular. Güvenlik önlemlerimiz, teknolojik ilerleme doğrultusunda sürekli olarak geliştirilmektedir.

Daha fazlasını oku