Hình ảnh minh họa trách nhiệm với thiên nhiên

Trách nhiệm, Chứng nhận và Thông tin An toàn

Lịch sử thành công lâu dài của chúng tôi dựa trên không chỉ các ý tưởng sáng tạo, chất lượng và tiến bộ công nghệ. Các yếu tố ảnh hưởng cũng bao gồm thực hiện trách nhiệm đối với con người và môi trường. Mục tiêu là bảo vệ các nguồn tài nguyên sinh thái và thực hiện gắn kết xã hội để có ảnh hưởng tích cực đến xã hội mà chúng ta đang sinh sống.

Chúng tôi Chịu Trách nhiệm

Trách nhiệm tại tesa xã hội

Ngành công nghiệp bền vững hình thành nền tảng trong các quy trình kinh doanh toàn cầu của chúng tôi. Sự tập trung của chúng tôi hướng tới bốn lĩnh vực hoạt động: sản phẩm, môi trường, nhân viên và xã hội. Và tất cả những điều này đều được kiên định xuyên suốt trong chiến lược và phương thức quản lý của chúng tôi.

 

Ngày nay, tesa là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ tự dính. Câu chuyện thành công lâu dài của chúng tôi không chỉ gắn liền với những ý tưởng sáng tạo, chất lượng và tiến bộ công nghệ. Các yếu tố ảnh hưởng cũng bao gồm thực hiện trách nhiệm đối với con người và môi trường. Mục tiêu là bảo vệ các nguồn tài nguyên sinh thái và có ảnh hưởng tích cực lên xã hội mà chúng ta đang sinh sống và giao dịch qua việc gắn kết xã hội.

 

Lĩnh vực Hoạt động
Chúng tôi lồng ghép các chính sách kinh doanh bền vững này vào chiến lược của mình và vào tiềm thức của Ban Giám đốc tại tesa SE. Chúng tôi chủ động hành động và tập trung vào bốn lĩnh vực hoạt động bao gồm sản phẩm, môi trường, nhân viên và xã hội. Chất lượng và an toàn, bảo vệ nguồn tài nguyên, tôn trọng và công bằng cũng như khuyến khích trẻ em và những người trẻ tuổi là các khía cạnh liên quan đến vấn đề này.

 

Tìm hiểu thông tin chi tiết về Trách nhiệm doanh nghiệp tại tesa tại www.tesa.com

Chúng tôi được chứng nhận

Chứng nhận

Đảm bảo chất lượng bằng việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với việc nhất quán tuân thủ mọi quy định và pháp luật hiện hành của địa phương, công ty chúng tôi còn coi định hướng của mình đến các tiêu chuẩn an toàn nghề nghiệp, môi trường và chất lượng quốc tế là một điều hiển nhiên.

 

Xem các chứng nhận hiện tại của chúng tôi tại www.tesa.com

Thông tin an toàn

Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS) bao gồm các dữ liệu liên quan đến thuộc tính của một chất cụ thể. Ngoài ra, những bảng dữ liệu này còn giúp công nhân và nhân viên cấp cứu nhanh chóng đánh giá cách xử lý những chất liệu này một cách an toàn.

 

Bạn sẽ tìm thấy các thông tin khác tại www.tesa.com