Dr. Norman Goldberg, the new Director of the Direct Industries division of tesa SE

Tiến Sĩ Norman Goldberg

Giám Đốc NgànhTrình Độ Học Vấn

1985 – 1991 Justus-Liebig-Universität Giessen, Bằng cấp: Diplom-Chemiker
1992 – 1995 Technische Universität Berlin, Bằng cấp: PhD
1995 – 1997 Cornell University Ithaca, New York, Postdoc
1997 – 2000 Technische Universität Braunschweig, Assistant-Prof.

Kinh Nghiệm Chuyên Môn

Henkel KGaA & Co. KG.
2000 – 2003 Giám Đốc bộ phận R&D, Nghiên Cứu Nền Tảng Khoa Học Máy Tính
2003 – 2006 Quản lý Khu Vực Đông Nam Á
2006 – 2007 Giám Đốc quản lý chất kết dính công nghiệp, EMEA
2007 – 2009 Giám Đốc toàn cầu R&D, Chất kết dính công nghiệp
2006 – 2009 Quản Lý R&D Integration, Giám Đốc Phát triển sản phẩm toàn cầu

Lohmann GmbH & Co. KG.
2009 – 2016 Co-CEO

tesa SE
2017 – 2020 Member of the Executive Board, Direct Industries
since 2020 Chief Executive Officer, tesa SE

Đọc thêm